«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:25

јбортите при животните биват скрити и €вни. ¬ъв втори€ случай те се манифестират с определени видими признаци (изхвърл€не на ц€л плод, изтечени€, кървене).

√раницата, ко€то не тр€бва да надхвърл€ процента на €вните аборти в една ферма е 2.

ѕричина за абортите при кравите може да е инфекциозен агент. «а доказването му са необходими модерни и добре оборудвани лаборатории, а също и отлично обучени специалисти. “ова прави диагностицирането на микробни€ причинител трудно, което в особена сила важи за нашата страна. »нфекциозните аборти протичат епизоотично, като зас€гат едновременно гол€м брой животни, или спорадично, когато бременността се прекъсва при отделни индивиди в стадото.

¬ насто€щата стати€ са описани по-важните инфекциозни агенти, причинители на аборти в много ≈вропейски страни. √еографската близост, непрекъснати€ внос на животни и животински продукти, както и големи€ туристически€ поток са все фактори, които прав€т болестите общоевропейски. ѕреди всичко, ветеринарните специалисти, а също фермерите и стопаните тр€бва да имат предвид следните по-важни инфекциозни агенти и болести, причин€ващи аборти при кравите, които все още не са получили необходимата попул€рност у нас.

«аразен ринотрахеит (инфекциозен пустулозен вулвовагинит). ѕричин€ва се от херпес вирус тип 1. ƒва до 7 дни след попадане на причинител€ в майчини€ организъм, вирусът се разпростран€ва с кръвта (виреми€), достигайки до плацентата. “ам той може да остане безсимптомно до три месеца. —лед като се засегне развиващи€т се плод, същи€т умира в рамките на 1-2 дни, като 5 дни по късно настъпва аборт. ѕри евакуирането от организма на майката, фетуса най-често е леко размекнат Ц с процеси на автолиза. јбортите настъпват обикновено след 5-€ месец. ¬ъзможно е да настъпи и ембрионална смърт (скрит аборт), през първите 60 дни от бременността. «ас€гат се до 50% от бременните крави. “очната диагноза се постав€ много трудно, като се използва н€ко€ от следните методики: имунофлуоресценци€ на бъбреци от пресен плод, хистологично доказване на некротични €дра в бъбреците и черни€ дроб на фетуса, чрез доказване на специфични антитела в серума на кравите (когато при първото изследване такива не са установени), след покупка и внос на нови животни, транспорт и посещени€ на изложби, респираторни признаци от страна на дихателната система (изтечени€ от носа, кашлица, температура), намал€ване на млекодобива при кравите.

ƒа се има предвид, че следствие проведените оздравителни меропри€ти€, в западноевропейските страни значението на заразни€ ринотрахеит като причинител на аборти при кравите значително е намал€ло през последните години.

«аразна вирусна диари€ (мукозна болест). ѕри майката тази болест протича обикновено безсимптомно. ‘етусът е у€звим до 6-€ месец. Ќастъпва като ранен или късен аборт, на частично разложен фетус.  ато изключение се наблюдава мумификаци€. ћакар и р€дко телето може да бъде износено, но след раждането си то страда от забол€вани€ на централната нервна система и очите. ѕри по€ва на болестта абортират до 25% от кравите в едно стадо. Ќай-често обаче бременността се прекъсва при отделни животни. ƒиагнозата се постав€ след аутопси€ на плода (промени в мозъка); доказване на антитела при новородените (преди първи€ прием на коластра) или след директно доказване на вируса в телетата. ѕрието е, че на «апад значението на ¬ирусната диари€ като причинител на аборт се подцен€ва.

ѕрез последното десетилетие все по-усилено се дискутира и значението на хламидиите. »нфекци€та при майката протича безсимптомно. ћесец по-късно обаче настъпва или късен аборт или раждане на нежизнеспособно теле. јбортирали€ плод е свеж, без никакви промени. ѕрекъсването на бременността е най-често между 7-€ и 9-€ месец. јбортират максимум до 40% от бременните, но най-често този процент е под 10. ƒиагнозата се постав€ чрез: изолиране на причинител€ от плода или плацентата, като тъканните проби тр€бва да се напълно свежи. јко се направи аутопси€ на плода се установ€ва серозно-хеморагична течност в коремната кухина, хепатоза с некротични €дра, едем и кървене в подкожната тъкан, гърлото, хранопровода и трахе€та.

ѕлесенните гъбички също могат да причин€т аборт. Ќай-гол€мо значение имат тези от рода аспергилос. ѕрието е, че инфекци€та прониква през стомашно-чревни€ тракт, като майката боледува безсимптомно. —лед като се засегне плацентата, настъпва аборт (най-често между 5-€ и 8-€ месец) или преждевременно раждане. ћикотичните аборти са най-разпространени през зимните или пролетните месеци, но при влажен климат се срещат целогодишно. ќсен това, с предимство се зас€гат оборно отглежданите животни, хранени с некачествени сено и силаж. јбортират максимум до 10% от бременните крави. ƒиагнозата се постав€ по-лесно. —пециално внимание да се обърне на плацентата, където се откриват плесенните гъбички.

Ќеоспороза. ѕричин€ва се от едноклетъчни€ паразит неоспора канинум. ѕредизвиква промени в мозъка. ¬ н€кои страни, като јмерика например, неопсорозата се приема като един от най-важните причинители на аборти при кравите. »нвази€та не е добре изразена и протича субклинично. јбортите настъпват обикновено между 3-€ и 8-€ месец. ¬ъзможни са два начина на протичане на болестта. ѕри първи€ за един кратък период от време абортират гол€м брой животни. ¬ъв втори€ случай, бро€т на абортите нараства бавно, дори в продължение на н€колко години.  ои са възможностите за диагностика ? —лед аутопси€ на плода се установ€ват мултифокален негноен енцефалит, епи- и миокардит и миозити. Ќай-сигурно е, ако се извърши и имунохистохимично изследване за доказване на специфичен антиген. Ќай-важната профилактична м€рка против неоспорозата е предпазване от контаминаци€та с изпражнени€ от други видове животни (кучета) на фуражите предназначени за крави.

ƒруги инфекциозни агенти и забол€вани€, които имат по-малко значение или тепърва ще бъдат проучвани като възможни причинители на аборти при кравите са: парвовирозата. ѕрекъсването на бременността в този случай е между 3-€ и 6-€ месец; коксиели, срещат се в по-топлите и южни райони; микоплазми, както и н€кои други херпесни вируси

Ќе тр€бва да се забрав€т и причинителите на бруцелоза, вибриоза, трихомоноза лептоспироза, листериоза (при изхранване с некачествен силаж), салмонелоза (с непрекъснато нарастващо значение) и актинтомицети. “ези са добре известни за нашата страна и в по-гол€мата си част са описани детайлно в различни учебници, монографии и ръководства

¬ н€кой от следващите броеве ще бъдат разгледани основните профилактични и оздравителни меропри€ти€ при установ€ване на инфекциозни аборти в кравефермата.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є