«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:25

ƒа се има предвид, че при всеки случай на прекъсване на бременността, причината може да се крие в н€какъв инфекциозен агент.

«а осъществ€ване на успешна борба и за предотврат€ване на разпространението на инфекци€та, дори и при един единствен аборт фермерите и стопаните незабавно тр€бва да потърс€т ветеринарен лекар. Ќеобходимо е да му окажат пълно съдействие при получаване на желаната информаци€, при прегледа на животното и вземането на материал за изследване. ¬етеринарни€т лекар първоначално снема анамнезата (истори€та на забол€ването). ¬ тази връзка особено ценни са достоверните и прецизно водените документаци€ и отчетност във фермата.

«а да бъде изолиран причинител€ се вземат (по стерилен начин) проби от:

  • плацентата. ƒоказано е, че в повечето случаи инфекциозни€т агент се запазва по-продължително в околоплодните обвивки, отколкото в сами€ плод.
  • плода, който в най-гол€ма степен тр€бва да е запазен. јко вече са настъпили автолитични или гнилостни процеси диагностичната стойност е по-малка.

- по отношение изолирането на конкретни€ причинител съществуват различни възможности. “ака в част от случаите инфекциозни€ агент може да се докаже в плода или плацентата. »ма обаче и такива микроби, които не се изолират, но срещу т€х организма образува специфични антитела, които се установ€ват единствено в кръвни€ серум. «а образуването им е необходимо да измине известен период от време след зараз€ването. ѕоради тази причина е задължително да се получат две кръвни проби. ѕървата се взема непосредствено след аборта, а втората след 2-3 седмици. —лед сравн€ване и анализ на двата резултата може да се направи достоверен извод, за евентуално наличие на специфична инфекци€. Ќеобходимо е кръвни проби да се вземат от 20% от животните в стадото.

Ћошото е, че дори и да се спаз€т всички тези услови€, веро€тността за точно идентифициране на причинителите не е гол€ма - до 50%. „есто абортите настъпват внезапно. Ћипсват предвестници подсказващи прекъсване на бременността. ¬ много от случаите кравите абортират на пасището, като след това плодът се изостав€, той не се изследва нито се вземат проби от него. ¬сичко това прави диагностиката и борбата още по-трудни.

¬етеринарни€т лекар извършва преглед и лечение на аботиралите животни. јко плацентата се отдели, тогава изхода за родилката е по-благопри€тен и обикновено следващото заплождане ще е безпроблемно. ¬ по-гол€мата част от случаите обаче при аборт плацентата се задържа. јко не се предприемат незабавни лечебни мерки, състо€нието на кравата се влошава бързо, дори може да се стигне до смъртен изход.

ћерки предотврат€ващи разпространението на инфекци€та

  1. јбортиралите животни, плода и плацента тр€бва да се изолират от кучета. ƒа не се прави изключение дори за собствените любимци. Ќе тр€бва да се забрав€, че кучетата са преносители на редица забол€вани€, между които и неоспорозата Ц причинител на аборти при кравите.
  2. Ѕорба с дребните гризачи, тъй като те се преносители на коксиели
  3. ƒа се предпази фуража от замърс€вани€ с фекали от птици. јко е възможно да се постав€т съответни предпазни мрежи. ѕтиците са преносители на хламидии, коксиели и други опасни причинители на аборт.
  4. ћикроорганизмите се разпростран€ват в околната среда с околоплодните течности, плацентата, плода и маточните изтечени€. “е застрашават останалите животни във фермата и в околността. “ова налага грижливо почистване и щателна дезинфекци€ на м€стото където е настъпил аборта. Ќеобходимо е да се предприемат и мерки за предпазване на хората влизащи в контакт с животните. ѕри почистване след аборта да се използват латексови ръкавици, които след това да се изхвърл€т на недостъпно м€сто или да се изгор€т. –аботното облекло и ботушите тр€бва да се дезинфекцират старателно. јбортираните маси и плацентата да се постав€т с специални найлонови сакове и да се скри€т на изолирано м€сто до идване на ветеринарни€ лекар. «абранено е изхвърл€не на отпадъци и замърсена постел€ на открито или там където има достъп на животни. “е тр€бва да се заров€т дълбоко, да се изгор€т или ако се дават за храна на месо€дни да се извар€т в продължение на минимум 2 часа.
  5. —лед аборта кравата да се изолира, най-добре в отделно помещение. “р€бва да се обслужва последна с индивидуални пособи€.
  6. јко осемен€ването на животните е естествено, периодически ветеринарни€ лекар тр€бва да преглежда мъжките разплодници и да получава препуционална отмивка за изследване за инфекциозни причинители на аборт.
  7. “р€бва да се спазва карантина и новозакупените крави и бици за известно време да се отглеждат в отделно помещение. “ова предполага наличието на специални обори, служещи за тази цел. ѕри внос е необходимо да се изискват сертификати гарантиращи, че новозакупените животни не са носители на инфекциозни болести. ѕо време на престо€т им в карантинните помещени€, те допълнително се изследват.

 аква е терапи€та при аборт ? ¬ много от случаите лечението се свежда до борба и превенци€ на маточното възпаление с антибиотици и други лечебни средства и способи. ¬се още не е създадена конкретна схема за целенасочена терапи€ и борба срещу по-гол€мата гол€ма част от причинителите на аборт.

ѕроблемът свързан с абортите при животните налага детайлно, дори педантично обследване и търсене на всички възможни фактори водещи до прекъсване на бременността. Ќе тр€бва да бъдат изключвани и причини от незаразно естество Ц недоимъчни забол€вани€, интоксикации, термични, механични въздействи€ и др.

 огато се говори за профилактика на инфекциозните аборти при кравите, най-доброто решение е създаване на здрави стада. Ќа практика, това е възможно едва тогава, когато у нас бъдат изградени и оборудвани модерни лаборатории, снабдени с необходимата апаратура и диагностикуми. ¬ противен случай, нещата ще останат на сегашното равнище Ц предположени€ базирани единствено на догадки.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є