«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:27

«а да настъпи заплождане е необходимо кравите да бъдат осеменени в точно лимитиран период от време през еструса. ќпредел€нето му изисква познани€ в областта на репродуктивната физиологи€ на този вид животни. ”ниверсално правило е, че семенната течност тр€бва да бъде аплицирана 10-12 часа преди да настъпи отдел€не на €йцеклетката, означено като овулаци€.

—ъществуват различни методи за определ€не на най-подход€щи€ момент за осемен€ване на кравите. ѕри класическите, чрез наблюдение се регистрират поведенческите промени на животните. јко наблюдението бъде допълнено от други нетрадиционни, но ефективни помощни методи, заплод€емостта на животните може да се увеличи. ¬ особена сила това важи за случаите, когато технологични€ режим не позвол€ва кравите да извършват свободна разходка и движение в стадо. ѕон€кога това се налага и през определени сезони на годината, например през зимата, когато продължително време има снежна покривка.

≈фективен, но малко познат метод у нас за определ€не на подход€щи€ момент за осемен€ване на кравите е чрез измерване на съпротивлението на вагинални€ секрет.

«а какво става въпрос.  акто е известно един от признаците на разгонване при кравите е наличие на естрална слуз, ко€то се отдел€ от външни€ полов орган. “€ съдържа най-различни соли и други микрочастици с позитивен и негативен електрически пълнеж. ѕо този начин възниква определен електричен потенциал между положително и отрицателно заредените йони. ”становено е, че по време на еструс и то точно в най-подход€щи€ момент за осемен€ване настъпват характерни промени в минерални€ (електролитни€) състав на естралната слуз. “ова води до специфична пром€на на електрическата й проводимост, различаваща се от тази през бременността и междуестрални€ период.

ѕосредством специални измервателни уреди, може да се определи електрическото съпротивление (импедансът) на вагинални€ естрален секрет. «а тази цел се прилага специална сонда, снабдена с два електрода, ко€то се въвежда дълбоко във влагалището. ¬ърхът й се постав€ така, че да се разполага в близост до външни€ отвор на маточната шийка, като се потопи в намиращи€т се там в по-гол€мо количество естрален секрет. ќт външната страна на уреда специален датчик чрез стрелка или електронни цифри отчита резултата.

ѕо време на жълтотелната фаза (периода между две разгонвани€) електрическото съпротивление е 40-50 ќма. ѕри разгонване спада до 25-35 ќма, като през най-благопри€тни€ момент за осемен€ване в продължение на 6-10 часа достига най-ниските стойности. Ќепосредствено преди овулаци€та съпротивлението започва постепенно да се повишава.

¬ажно е да се знае, че едно еднократно измерване не е достатъчно, тъй като съществуват огромни индивидуални различи€. Ќе съществуват абсолютни референтни стойности, които биха могли да се приемат като типични за дадена фаза от полови€ цикъл. Ќай-важно е да се установи тенденци€та, т. е. посоката на пром€на. ≈динствено чрез двукратно или трикратно измерване през 12-24 часа може да се установи дали електрическото съпротивлението се повишава или обратното понижава. “ака на базата на динамичните промени би могло да се определи:

1. Ќай-благопри€тни€ момент на осемен€ване;

2. ƒали след извършеното осемен€ване е настъпила овулаци€. јко не, кравата тр€бва да бъде осеменена повторно.

—ъществуват 4 възможности при двукратно (през 24 часа) измерване на електрическото съпротивление на естралната слуз:

1. ¬ първи€ случай ниската стойност е последвана от повишаване на съпротивлението. “ова е показателно за вече осъществена овулаци€. Ѕлагопри€тни€т момент за осемен€ване е отминал.

2. ¬ втори€ случай и при двете измервани€ се измерват ниски стойности Ц свидетелство за все още ненастъпила овулаци€. “ова е характерно при удължаване на еструса. —реща се р€дко и налага повторно осемен€ване.

3. ¬исока стойности при първото измерване е последвана от ниска, спадане на електрическото съпротивление. “ова показва, че второ измерване съвпада с началото на еструса. »зкуственото осмен€ване тр€бва да се извърши най-късно след 24 часа.

4. ¬ четвърти€ случай и при двете измервани€ съпротивлението е високо Ц свидетелство за това, че животното не е разгонено или че еструса е отминал.

¬същност тази методика крие н€кои недостатъци и неудобства:

1. ѕреди въвеждане на сондата е необходимо надеждно фиксиране на животното, почистване и дезинфекци€ на външни€ полов орган. ƒа се предпазва от попадане на нечистотии вътре във влагалището

2. —лед употреба, сондата тр€бва грижливо да се почиства и дезинфекцира. ¬ противен случай съществува опасност от разпространение и пренас€не на заразни забол€вани€ и други инфекции.

3. ”становените резултати не тр€бва да се считат като абсолютно свидетелство за настъпващите процеси в организма. »змерените стойности винаги тр€бва да се съпостав€т с общото поведение на кравата.

—ъщо така не тр€бва да се забрав€, че най-важната причина за безплодие при животните са различните възпалителни процеси на матката, протичащи пон€кога скрито. ≈динствено ветеринарни€т лекар може да диагностицира и лекува тези състо€ни€.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є