«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:28

ѕон€кога в стремежа да помогнем, ние пречим на естествените процеси протичащи в организма на животните. Ќапример невъзможността да бъде заплодена една крава, често е н€каква защитна реакци€ срещу определени неблагопри€тни фактори Ц недоимък, болест или дори само дискомфорт в организма. ѕрекаленото форсиране и стимулиране на процесите свързани с размножаването при такива животни може да доведе до свърх ефект, който в крайна сметка е нежелан и вреден.

— пълна сила това важи и за тихи€ еструс. Ќормално разгонването протича със специфични външно добре из€вени признаци: обща нервна възбуда, полово влечение и наличие на естрални изтечени€ от полови€ орган. ѕри тихи€ еструс те или липсват или са много слабо про€вени. ¬ъпреки това обаче в €йчниците се развиват фоликули, отдел€ се зр€ла и годна за оплождане €йцеклетка. ѕоради липса на външни сигнали, по които да се разбере че кравите са разгонени, животните не се осемен€ват и остават продължително време €лови. ¬ н€кои ферми проблемът е широко разпространен и е свързан със значителни икономически последстви€.

 ои са причините за тихи€ еструс при кравите ? Ќепосредствена причини за това е намаленото количество на естрогените в организма и неадекватната реактивност на нервната система. “е от сво€ страна могат да бъдат обусловени от редица фактори. Ќа първо м€сто това е неподход€щи€ режим на отглеждане Ц липса на движение, слънце, въздух и зелена трева. “ихи€т еструс се среща предимно при високопродуктивните крави. ѕри т€х се предполага, че съществува т. нар. Длактационна доминантаФ в организма. ѕри по-примитивните породи е характерен за есенно-зимни€ период. ƒруги€т фактор това е непълноценното хранене, липса или недостиг на въглехидрати, белтъци, витамини, сол, макро- и микроелементи. Ќ€кои автори считат че непълната про€ва на еструса се предава като унаслед€ем признак, характерен за чистопородното развъждане. ¬ажна рол€ игра€т стресът, горещините, копитните забол€вани€ и травмите. ѕродължителното отдел€не на кравите от мъжките разплодници също може да допринесе за непълна из€ва на еструса и угасване на половите функции.

 ои са признаците на тихи€ еструс ? ќт самото му наименование е €сно, че те се израз€ват преди всичко в отслабване до пълно изчезване на н€кои външни из€ви, които са характерни за еструса. ќбикновено продължителността му е значително намалена. —екретът е в минимално количество, не достига до скакателната става, а също така е по-гъст от нормалното. ѕон€кога липсва напълно. ∆ивотните са апатични, не про€в€ват обичайната нервна и полова активност. ќсобено при вързано отглеждане, нищо не подсказва, че кравите се разгонват периодически.

—тава €сно, че в случа€ се касае за н€какво минимално отклонение на функциите протичащи в организма. ¬ повечето случаи е необходимо малко, за да бъдат вкарани всички процеси отново Ђв релсиї. “р€бва да се извършва строг контрол на поведенческите реакции при животните. «адължително да се въведат общи и специални меропри€ти€ за откриване на разгонените крави, особено в случаите когато те не се отглеждат при пасищен режим. ƒа се гарантира трикратното на ден траещо половин час наблюдение, да се използват цветни маркери, както и н€кои електронни уреди за детекци€ на еструса. ¬ъв фермата тр€бва да се използва прогестеронови€ тест, за който ще стане въпрос в други публикации. ∆елателно е да се извършат съответните корекции в режима на хранене и отглеждане. ¬ н€кои случаи контактът с мъжки разплодници оказва изключително благотворно вли€ние. ѕри по-заплетените и не€сни случаи е целесъобразно извършване на ултразвуков контрол на €йчниците, при който най-точно ще бъдат разкрити протичащите процеси. —воевременно да се лекуват болестите на крайниците, в това число и копитните проблеми.  ато профилактично средство в това отношение, високо ефективно е гуменото покритие на пода.  огато двигателната система при кравите е Дв изправностФ, те най-добре и пълноценно демонстрират промените в поведението си.

„есто в практиката, за лекуване на тихи€ еструс се използват хормонални средства. ќт една страна те са ефективни едва след като са направени съответните корекции в режима на отглеждане, хранене и мониторинг на стадото. ѕриложени самосто€телно може да се окажат ефективни при едно животно, но когато проблема е стаден, единствено хормоните не могат да решат съществуващите проблеми. ќт друга страна свръхвисоките дози, приложени необмислено прибързано, когато на кравата Ђне достигаї съвсем малко, може да имат доста нежелани последстви€. ≈дно от т€х едновременното овулиране и впоследствие оплождане на повече от една €йцеклетка, водещо до износване и раждане на близваци, тризнаци, четиризнаци и т. н. ќписани са случаи, когато от една крава са били разродени 6 телета ! ѕо принцип близненето при кравите е неизгодно и е свързано със икономически загуби. “ака например при проведени опити в »ран (“ехеран) с 1350 крави, за пръв път са документирани последстви€та с икономическа и биологична насоченост след близнене при кравите. –езултатите са посочени в таблицата:

ѕоказатели

ѕри раждане на близнаци

ѕри раждане на едно теле

ѕродължителност на бременността - дни

272

279

јборти %

12,7

4,45

«адържане на плацентата %

49,3

12,7

«атруднени€ в раждането/мъртвородени%

9,2

3,8

–аждане на недоразвити телета%

3,8

1,1

«аплод€емост при първо осемен€ване%

17

28

—редна продължителност на сервиз периода

130 дни

113 дни

ѕроцент на брак

32,9

16,4

ћлечност кг.

7 800

8 900

«а услови€та в »ран загубите произтичащи от близнене се изчисл€ват на 120 долара за лактаци€ ! »злишно е да се споменава че при раждане на повече от три приплода, новородените са слаби, изглеждат като недоносени, обикновено са нежизнеспособни и умират бързо, след по€вата си на б€л св€т. ќт друга страна майките се изтощават неимоверно много, което оказва своето неблагопри€тно въдействие в бъдеще Ц повишена заболеваемост, трудно заплождане и често преждевременно бракуване.

ќсвен при лекуване на гинекологични забол€вани€ (като €йчникова хипофункци€), приложението на хормонални препарати е широко разпространено при интензификаци€та на размножителни€ процес: синхронизиране на еструса, скъс€ване на междуотелни€ период и др. «а да бъдат избегнати нежеланите ефекти, употребата на този вид лекарствени средства никога не тр€бва да става Дна сл€поФ от некомпетентни лица. Ќеобходим е предварителен преглед от ветеринарен лекар, който най-точно ще определи дозировката и вида на препарата ! “ака че посочените последстви€ от неправилното приложение на хормони, тр€бва да се има предвид при н€кои ветеринарни манипулации и интервенции.

–азбира се една крава може да роди близнаци или тризнаци, без н€какво външно вмешателство. Ќо тези случи са естествени. “е се причисл€ват към неизбежната случайност или закономерност, които в кра€ на краищата са биологически детерминирани и въпреки негативни€ си икономически ефект не могат да бъдат отхвърлени еднозначно.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є