«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 15:12

ќсновно изискване за постигане на ефективност при отглеждане на животните, независимо от техни€ вид и направление, е те да бъдат здрави. ¬ пълна сила това важи за говедовъдството. ѕодм€ната на животните в една кравефермата не може да стане с един замах, тъй като репродуктивни€ процес е бавен и продължителен. »нвестициите за вс€ка крава от т€х са много големи. Ќаред с останалите проблеми, пред които са изправени говедовъдите, отклонени€та в здравословни€ статус на животните окончателно компрометира целесъобразността от този отрасъл. “рите основни критични пункта свързани със здравословното състо€ние на кравите са: млечна жлеза, полови органи и копита.

‘акторите определ€щи здравословното състо€ние на копитата са т€хната индивидуална устойчивост; натоварването упражн€вано върху т€х и въздействието на околната среда.

«дравите крайници при кравите не са едно абстрактно и недостижимо пон€тие. Ќапротив те са реална цел. –азбира се достигането й не е безплатно. ¬ тази връзка конкретните задачи, които тр€бва да изпълн€ва всеки фермер са н€колко. –азликата между т€х е относителна, но те представл€ват добър изходен пункт за целенасочени действи€.

1. ѕървото, което тр€бва да се постигне е качеството на нови€ и раст€щ рог да е много добро. “върдостта на рогът определ€ здравината на копитото. —ъсто€нието на копитата е в т€сна зависимост от ц€лостни€ статус в организма, т. е. от самата крава. ќт не€ зависи качеството на копитни€ рог. Ќейното поведение при хранене, кондици€ (растеж, бременност, лактаци€), генетика, натоварване и експлоатационен режим игра€т рол€ в тази насока.

 омбинаци€та от твърдостта на копитни€ рог и формата на копитото определ€ качеството. “ъй като образуването на копитен рог е непрекъснат процес, качеството му отраз€ва хранителни€ режим и обезпечеността с незаменими вещества, стади€ на лактаци€та и здравословното състо€ние. –огът расте със скорост 1-2 мм за седмица. —тъпалото е дебело приблизително 1 см., така евентуални кръвоизливи или други увреждани€ в дълбочина стават видими едва след около 2 месеца. –исковите периоди през годината са отелването и началото на лактаци€та. ѕоради специфичността на обм€на на веществата в организма на най-високопродуктивните крави, по време на най-усилената лактаци€ е възможно копитни€т рог леко да омекне.

’раненето оказва огромно въздействие върху качествата на копитни€ рог. Ќай-важни€ фактор свързан с храносмилането и пълноценното усво€ване на хранителните вещества е нормалната функци€ на предстомаши€та. «атова предлаганата дажба тр€бва е добре структурирана, със забавено отдел€не на лесно смилаемите хранителни вещества. ¬незапната см€на на хранителни€ режим е вредно, така също и развалените и плесен€салите фуражи. «а образуване на качествен рог е необходимо да се осигур€т специални хранителни вещества, като калций/фосфор в опредено съотношение, биотин, витамин ¬12, цинк, мед, манган и витамините ј, ƒ, ≈.

Ќаследствените заложби оказват вли€ние върху постановката и изисквани€та на копитата, върху т€хната големина и форма, твърдост, а най-веро€тно и върху реакци€та на отделните животни на болка и натоварване.  олкото по-гол€мо внимание се отдел€ на външни€ вид на копитата, като признак съблюдаван при селекци€та, толкова и кравите са по здрави и устойчиви. —елекционни€т план да е съставен така и да спомага за това, животните в стадото да се придвижват без проблем и в напреднала възраст. ѕри здравото и добре оформеното копито, издържащо на гол€мо натоварване рогът е гладък, равномерно оцветен, носещи€т ръб добре оформен. «адната част в областта на ладиевидната кост е без увреждани€ и отклонени€. ћеки€т стъпален рог се износва, поради което възниква жлеб. Ќепигментирани€т здрав стъпален рог е с б€л цв€т.

¬ 24% от случаите, различи€та в здравословното състо€ние между индивидите се унаслед€ват, останалото се дължи на мениджмънта. —ледните признаци и забол€вани€ се предават по наследство: държане на крайниците Ц 12%; ъгъл на копитото Ц 23 %; дефект на б€лата лини€ Ц 2%; дигитален дерматит - 10%; междупръстова хиперплази€ на кожата -10%; интердигитален дерматит Ц 8%; пододерматит Ц 5%.

2.  опитата тр€бва да се натоварват равномерно. ‘ормата и подр€зването им да отговар€т на изисквани€та. ¬ърхът на крайника не е една статична система. –ол€та му при придвижване на животното налагат много добро пасване към т€лото и същевременно съгласуване и оптимизиране на всички действащи сили.

»зисквани€та на които тр€бва да отговар€ копито и обувката при човек са сходни Ц подход€ща пасваща форма, здравина, устойчивост, с възможност да неутрализира ударите. »ма обаче една гол€ма разлика Ц ние можем да подменим своите обувки, а кравата тр€бва да се задоволи с копита, които има.

—ъществува носещ механизъм, който поема и неутрализира всички възникнали натоварвани€ по време на движение или в покой.  опитната кост е свързана със стената на копитото, поемаща значителна част от теглото на т€лото.  опитната стена поема и по-гол€мата част от натоварването при придвижване. —тъпалото също изпълн€ва тази функци€. ¬енечната и ладиевидната кост, както и копитната възглавничка пружинират. “ака те неутрализират натоварването и ударите. —вивателните сухожили€ изпълн€ват същата рол€ най-вече по време на движение.

»зносването на рога е в т€сна зависимост от експлоатационни€ режим, подовото покритие във фермата, както и качеството на земната повърхност (асфалт, мека почва, камъни, п€сък) при паша и разходка.

3. “ретата задача на фермерите е да намал€т до минимум вредните въздействи€та на околната среда. –ол€ за здравината на копито оказват различни фактори на околната среда, водещи до омекот€ване на рога Ц влага или обратното от пукнатини предизвикани от прекомерното изсушаване. ѕри силен натиск с пръст върху здраво копито не тр€бва да се усеща мекота. «ащитните сили на организма също оказват вли€ние върху качеството на коптни€ рог. “е са в зависимост от общите неспецифични съпротивителни сили и са намалени в началото на лактаци€та (негативен енергиен баланс) и при различни забол€вани€. ќт друга страна здравината на копитни€ рог е от значение за защитата на организма от външните неблагопри€тни въздействи€ и патогените.

4. „етвърти€т принцип, който тр€бва да се спазва е да се действа възможно най-рано и ефективно.

«дравословното състо€ние на копитата представл€ва непрекъснат кръговрат от растеж и натоварване, забол€ване и излекуване.  ъм всичко това, се добав€т и допълнителни заплахи и неблагопри€тни въздействи€ Ц разпространение на болестни причинители, р€зка см€на на хранителни€ режим или нови гледачи и собственици. ¬ тази връзка, четвърти€ фактор на успеха е бързото откриване и диагностициране на здравословните проблеми. “ой гласи: ƒа действаме възможно най-рано и ефективно.  олкото по-рано бъде открито дадено копитно забол€ване, толкова и изгледите за успешно излекуване са по-големи. ≈дин пример: какво тр€бва да се предприеме при вида на една куцаща крава. Ќай-напред тр€бва да се облекчи или да се премахнете болката. Ќеобходимо е да се приложи аналгетично средство, да се подрежат копитата и евентуално да се извърши ортопедично подковаване. ѕриближете и улеснете контакта на кравата с фуражите Ц било то на пасището или в обора (в близост до леглото при вързано отглеждане). ѕодканвайте €, ако е необходимо и й оказвайте помощ на всеки 3 часа да се храни. —ъщевременно на засегнатото животно тр€бва да се осигури достатъчна по продължителност почивка. «а тази цел леглото да е широко и постлано с мека постел€, а подът сух и топлоизолиран. “ака при изправ€нето и при л€гането кравата ще изпитва минимална болка и рискът от допълнително наран€ване и увреждане е нищожен.  уцащата крава тр€бва да се храни рационално и да поема необходимото количество фуражи. ƒа, но ако прагът към €слата и поилката са разположени твърде нависоко. Ќезабавно това тр€бва да бъде коригирано.

5.  онтрол и преценка на състо€нието на копитата и на постигнатите резултати.

—ъвкупността от всички усили€, тр€бва подобри здравословни€ статус на копитата в стадото, който тр€бва да се контролира детайлно при всички профилактични меропри€ти€ и при извършване на тоалет. ќт направената преценка се прави извод, кои фактори и меропри€ти€ изискват по-нататъшно усъвършенстване.  огато кравите започнат да куцат, това означава, че копитното забол€ване е прогресирало. ¬сички патологични случаи в стадото тр€бва да се регистрират (куцота, копитни забол€вани€) и по този начин ще се получи представа за мащаба на съществуващите проблеми, ще се извършат и плануват целенасочени подобрени€.

6. ƒруг много важен фактор е управлението на стадото, с всички негови аспекти.  огато то е на необходимото ниво, съчетано с оптимален режим на отглеждане, всичко зависи от провежданата селекци€ и налични€ генетичен материал. «дравни€т мениджмънт на копитата е една съществена съставна част от ежедневната работа. ќсновната цел да се подсигур€т отделните фактори на успеха, като същевременно се контролират рисковете. «атова са необходими познани€та. ≈динствено с правилни€ поглед върху нещата може да се действа своевременно и целесъобразно.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є