«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 15:13

–азрастване на тъканта в междукопитната цепка (интердигитална хиперплази€, тилом)

ѕредставл€ва разрастване на кожата в междукопитната цепка, предизвикано от продължително дразнене. „есто възниква следствие други забол€вани€ Ц интердигитален дерматит, пон€кога и след възпаление на тъканта на междукопитната цепка или при дигитален дерматит. ¬ажно условие е вредни€т фактор и дразнението да действат продължително време. ѕрофилактиката се израз€ва в своевременно лекуване на всички копитни забол€вани€ и много добро почистване на междукопитната цепка. “ерапи€: ѕри подр€зване премахвайте нечистоти€та и предсто€щи€ рогов ръб в областта на междукопитната цепка. ‘ормата да е най-удачна Ц да се създаде плоско стъпало, така че върху тилома да не се оказва по-нататъшен натиск при дърпане или теглене. Ћекувайте незабавно всички други копитни забол€вани€.

»нтердигитален (междупръстов) дерматит

ѕри наличие на много влага, бактериите атакуват лесно по-меки€ рог в областта на петката. Ѕолестотворните причинители се загнездват първоначално в междукопитната цепка. “ук те намират идеални услови€ за своето развитие, при наличието на мръсоти€, струпеи и м€сто за загнездване. ”вреждането на петките изглеждат външно като надълбавани€ и бразди. “ова води до бърз растеж на външното копито, локални увреждани€ на копитни€ рог и проблеми при придвижване на кравата. √ладки€т, хлъзгав под и твърдите легла допълнително утежн€ват съществуващите проблеми. ѕреминаването към пасищен лежим на отглеждане и коригиране на подовото покритие води до стимулиране на оздравителните процеси. ѕрофилактика: Ќамалете риска от разпространение на инфекци€та чрез своевременно лекуване на засегнатите копита. ѕоддържайте помещени€та сухи и чисти. »звършвайте необходимите профилактични грижи за копитата. Ћечение: ѕодр€зване на копитата. Ћокална терапи€ с подход€щи средства. »звършвайте копитни бани или третирайте самото копито с дезинфекционни разтвори. —помагайте за втвърд€ване на копитни€ рог и кожата чрез приложение на подход€щи средства.

ƒигитален (пръстов) дерматит

“очни€т причинител на това забол€ване все още не е установен. »зглежда, че с напредване на възрастта кравите развиват имунитет срещу забол€ването, тъй като най-често зас€га юниците. ќбщата имунна устойчивост на организма играе съществена рол€ за изб€гване на му. »золирани са определени микроорганизми, но за т€хното проникване и загнездване в кожата е необходимо увреждане на целостта й. ѕрофилактика: Ќамалете опасността от възникване и разпространение на инфекци€та чрез лекуване на засегнатите копита. ѕодсилете защитните сили на рисковите животни (юници, крави в началото на лактаци€та). ќсъществ€вайте борба с интердигитални€ дерматит. Ќе закупувайте нови животни, след като веднъж сте изкоренили болестта. Ћечение: ѕодр€зване на копитата. ѕодсушете и почистете засегнатите места. “ретирайте с антибактериални средства (различни видове шпрейове, мази, превръзка). ќсигурете продължително и ефикасно действие на приложените средства.  онтролирайте и повторете лечебната процедура, след три дни, в случай че е необходимо. ѕремахвайте превръзката винаги след три дни.

‘легмонозно възпаление на дълбоките тъкани в областта на междукопитната цепка

язвите и другите поражени€ представл€ват входна врата за инфекци€та на дълбоко лежащите части (тъкани) на копитото (сн. 4). ћеждупръстови€ флегмон е едно внезапно настъпващо и тежко протичащо възпаление на съединителната тъкан причинено от бактерии: F. necroferum и A. pyogenes. —ъществува риск, общото състо€ние на кравата да се влоши или дори процеса да генерализира. ѕрофилактика: “р€бва да се намал€т или направо избегнат външните въздействи€, водещи до увреждане и наран€ване на кожата между копитата, венечни€ ръб или петките. Ћекувайте своевременно интердигитални€ дерматит. “ерапи€: Ќеобходимо е спешно общо и локално приложение на антибиотици.

 ървене, кръвонас€дани€ и оцвет€ване на копитни€ рог

—падат към забол€вани€ причинени от пернатоварване, неподход€щ хранителен режим и нарушение в обм€ната на веществата.  ръвонас€дани€та в копитото се означават към така нар. асептичен пододерматит. ¬ областта на копитното стъпало възникват различни оцвет€вани€: жълто-розови до синьо-червени. “е са следствие претоварване в комбинаци€ с омекване на копитни€ рог, настъпващо преди всичко във връзка с отелването и с началото на новата лактаци€ (хормонални промени, приспособ€ване на обм€ната на веществата, внезапна пром€на и неправилен хранителен режим). ѕрофилактика: ƒа се изб€гват грешки в храненето, резките смени на качеството и количеството на фуражите. ќсобено внимание налага дозирането на лесно смилаемите въглехидрати. ƒа се ограничи натоварването на крайниците и копитата (при много твърд под, прекалено късо време за почивка). ѕрофилактично копитата тр€бва да се подр€зват. Ћечение: ѕодр€зване на копитата. ќсигурете достатъчна по количество и качество дажба, както и редовно вода за пиене. “р€бва да се лекуват всички болкови синдроми и евентуално други забол€вани€. —тъпалото да не се изр€зва дълбоко и да се остав€ твърде тънко.

 опитна €зва, дефекти на б€лата лини€ и копитни€ рог

ѕри увреждане на копитни€ рог, в дълбочина проникват бактерии и предизвикат възпалителна реакци€, водещо до различни дефекти, а също и ограничени възпалителни реакции.

”вреждане на копитни€ рог настъпва в случаи на травма, както и след прекомерни, върхови претоварвани€ Ц стъпване върху остри камъни и други предмети, повиване, удари. Ќегативно въздействие оказват и по-продължителните, макар и по-слаби въздействие: когато подът е твърд, стоене в изправено състо€ние или неправилно държане и постановка на крайниците.  ачеството на копитни€ рог играе важна рол€ за възникване на различни стъпални увреждани€. ѕримери в тази връзка Ц омекване на рога при асептичен пододерматит, при отелване или получаване на бразди, ръбове и гребени следствие интердигитален дерматит или неправилно обслужване и обработване на копитата.

ѕрофилактика: —тъпалните €зви и дефектите на б€лата лини€ са следствие на различни травми и кръвоизливи (кръвонас€дане). Ѕорбата тр€бва да бъде насочена срещу пододерматита и интердигитални€ дерматит.  опитата да се подр€зват своевременно, профилактично и с лечебна цел. ƒа се изб€гват резките движени€ (внезапно покарване, бърз ход) и повивани€. Ћечение: ѕодр€зване на копитата.  огато крайника е подут и в дълбочина е проникнала инфекци€ Ц незабавно да се предприеме лекуване с антибиотици.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є