«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 15:17

”становено е, че при интензивното им отглеждане, две трети от кравите страдат от едно или повече копитни забол€вани€. Ќа днешно време те, съвместно с болестите на млечната жлеза и половите органи са най-важни€ проблем зас€гащ комфорта, здравословното състо€ние и продуктивността при този вид животни, даващо пр€ко отражение върху ефективността от този отрасъл.

«дравите копита на ¬ашите крави не е безплатен лукс, нито едно абстрактно пожелание. “ова е една осъществима цел. «атова всеки фермер тр€бва да инвестира необходимите средства, време и работа. ƒобри€т мениджър планува успеха ежедневно. “ой се грижи за това, да не се налага лекуване и бракуване на крави страдащи от продължителна куцота, което всъщност е много по-скъпо.

«а да бъдат копитата на ¬ашите крави здрави, е необходимо да се изпълн€т н€колко услови€.

1. Ќа първо м€сто се изискват определени предпоставки, представл€ващи една добра основа или база.  опитата при кравите израстват посто€нно и те тр€бва да бъдат подр€звани. јко това не се изпълн€ва идват проблемите ѕо този начин фермерът играе съществена рол€ за здравословното им състо€ние.  опитата тр€бва да се обслужват 2 до 3 пъти в годината, за да имат винаги правилна форма. –едовните и правилно извършваните лечебни бани на крайниците също спомагат за успеха. ќсигур€ването на оптимален хранителен режим гарантира, че новообразувани€ рог ще е здрав и устойчив на външни въздействи€. »зползвайте винаги добри и проверени бици разплодници, за да избегнете генетичната предразположеност към н€кои копитни болести. “ака например следните признаци и забол€вани€ в определен процент са наследствено обусловени: постановка на крайниците Ц 12%; ъгъл на копитото Ц 23 %; дефект на б€лата лини€ Ц 2%; дигитален дерматит - 10%; тилом 10%; интердигитален дерматит Ц 8%; асептичен пододерматит Ц 5%.

2. ”мерено и рационално натоварване. “ова означава, че натоварването тр€бва да съответствува на издръжливостта на копитата. »зб€гвайте прекалено силни€ натиск. ќтстран€вайте грапавините и неравностите на пода и пътеките, камъните и различните други пречки върху повърхността на зем€та. ћатериалът от който са направени подовете тр€бва да осигур€ва стабилност при придвижване. ќсигур€вайте спокойствие в стадото. »зб€гвайте пренатоварването предизвикано от неравните терени или пък дългите и ненужни преходи. Ќай-удачното решение Ц гуменото покритие на пода !

3. Ќамал€ване до минимум вредните въздействи€ на околната среда. ≈лиминирайте и отстран€вайте различните патогенни причинители, така също и влагата. ѕоддържайте копитата чисти.

4. —воевременно и целенасочено лекуване. –еагирайте своевременно при първи€ симптом или признак, указващ, че нещо с кравата не е наред. Ќаправете незабавни корекции при съществуващи проблеми в хранителни€ режим, отглеждането или мениджмънта на стадото.

5. –едовен контрол и мениджмънт на здравословното състо€ние на копитата. “ърсете винаги новости и възможности за подобрени€.  онтролирайте здравословното състо€ние на подрастващите животни, кравите през сухостойни€ и лактационни€ период. јргументирайте и отбел€звайте своевременно брака и текучеството във ¬ашето стадо. —пазвайте и се стремете към следната максима, отнас€ща се за животните във ферматаЦ Д ƒј ЅЏƒј“ «ƒ–ј¬» » ѕќƒ  ќЌ“–ќЋ !Ф.

 огато се говори за здравословен статус на копитата тр€бва да се имат предвид редица взаимно зависими фактори, които могат помежду си да усил€т или да подтиснат своето въздействие. ѕри вече здрави копита, разходите за т€хното поддържане в това състо€ние са минимални. ѕроблемите и последстви€та от т€х усилват негативните тенденции. ¬сичко това се свързва и налага големи разходи за продължителен период от време, докато ситуаци€та се нормализира.

ƒва примера:

1. –ол€ на повишени€ риск от инфекци€. ѕовишеното количество на причинителите на интердигитални€ дерматит води до по-широкото и мащабно разпространение на това забол€ване при животните. ќт сво€ страна това е причина за допълнително увеличаване на количеството на опасните микроорганизми в околната среда. » обратното, ограниченото разпространение на това забол€ване, води до р€зко ограничаване на инфекциозни€ натиск и намал€ване на веро€тността за нова по€ва на интердигитален дерматит.

2. —короотелените крави са с чувствителни копита. ƒажбата им тр€бва да е строго балансирана, достатъчна по количество и да съдържа необходимите структурни елементи. „увствителните копита при тези животни обаче затрудн€ват нормалното им придвижване и достъпа до фуражите. ¬ особена сила това важи при пасищни€ режим на отглеждане. ѕоради болката приемът на фуражи допълнително е редуциран. ѕредстомаши€та на кравите които куцат и имат копитни проблеми видимо са по-празни. ќсвен това те имат проблеми с изправ€нето и л€гането. —ъществува реална опасност от нарушение в обм€ната на веществата (поради недохранване), а от там до повишена склонност към по-нататъшно увреждане на копитата.

ћениджмънт на копитните болести

ћениджмънтът означава планово и целенасочено действие.  ъм това се добав€ и редовни€ контрол - мониторинга. —равнете резултатите с поставените цели и очаквани€. ƒоброто е добро и е повод за удовлетворение. ѕри наличие на недостатъци са необходими незабавни корекции. ћежду двете отправни точки съществува една междинна зона, изпълнена с много неизвестни. ќтделете й повече внимание.

”слови€та, които тр€бва да се изпълн€т за да бъдат здрави копитата на кравите представл€ват факторите на успеха. “р€бва да установите кои са проблемите и причините за възникването им. “ърсете възможности за подобрение и корекции. ѕърви етап на вс€ка една човешка дейност е плануването.  акво и как ще бъде направено ? »зберете метод за работа и го спазвайте последователно. ¬тори€т етап е самото изпълнение на плана. ¬ключва активно и целенасочено действие. —ледва анализ на получените резултати, извод и оценка на свършеното. ¬ниманието тр€бва да се концентрира върху най-често срещаните грешки. ¬инаги тр€бва да се извършва междинен и краен контрол. ƒали промените или внедрените меропри€ти€ вод€т до очакваните подобрени€ ? ¬ зависимост от получени€ ефект, предприетите действи€ или меропри€ти€ продължават или тр€бва да се опита нещо ново, по-различно и по-ефективно.

≈дин съвет:  онсултирайте се и следвайте съветите на специалистите. Ќикога обаче не изпускайте основната нишка, изградена от безспорни принципни правила, защото в повечето случаи истината е една.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Э–µ–і–µ–ї—П, 30 –Ь–∞–є 2010 19:40
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є