«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 15:18

ƒобри€т мениджмънт на пресушаването представл€ва база за добро здравословно състо€ние на копитата по време на лактаци€та. ѕо време на пресушаването оценката на телесната кондици€ на т€лото тр€бва да бъде приблизително 3,5. ѕри тези животни също се извършват съответните грижи за копитата. ѕо време на пресушаването, кравите са добре охранени, но в никакъв случай и слаби. Ќеобходимо е ежедневната им дажба да е лесно смилаема, апетитна и добре балансирана. ѕомещени€та да са светли, просторни, сухи и чисти. ”мереното движение на сухостойните крави вли€е благопри€тно против копитните кръвоизливи и възникване на асептичен пододерматит. ѕо този начин се стимулира кръвоорос€ването на копитата и обм€ната на калци€ в костите. “ри седмици преди отелването кравите тр€бва да се приучат към дажбата по време на лактационни€ период. ¬ периода около самото отелване, в най-гол€ма степен се налага да се отдели специално внимание на животните: какво е общото състо€ние и държане на кравите, вътрешната телесна температура, изпълването на предстомаши€та и вида на изпражнени€та.  оличествата и качеството на изхранваната дажба е необходимо да се обсъди с ветеринарни€ лекар и съответни€ специалист (зоонижинер). —ъблюдавайте дали съдържанието на минерални вещества и витамини съответствува на нормите. ќсобено внимание тр€бва да се обръща на калци€ и фосфора.

ƒва до три месеца след отелването е необходимо прегледа и грижите за копитата да се повтор€т. “ова представл€ва кра€ на рискови€ период. “очно тогава съществува най-гол€м шанс от по-бързо оздрав€ване и възстанов€ване от различни копитни болести.

¬ъв фермите в които копитните проблеми са широко разпространени, много често е трудно да се установи първопричината за това.Ѕро€т и делът на копитните забол€вани€ в една ферма, служи като маркер в каква степен и колко успешен е мениджмънта по време на преходни€ период през началото на лактаци€та.

 ои са признаците издаващи, че съществуват проблеми с крайнците?  равите стъпват на върха на копитата си, тъй като имат болка в областта на петките. ¬енечни€т ръб е едематизиран, скакателната става е удебелена. Ќезабавно засегнатите животни тр€бва да се подрежат и да започне съответни€ лечебен курс.

ѕри добре уредените обори и помещени€, качеството на копитата, натоварването и опасността от наран€вани€ са под контрол. „рез оптимален хранителен режим, целенасочен мениджмънт и отлично хранене ще постигнете необходимите предпоставки за това. ѕри търбухова ацидоза, предстомаш€та са зле изпълнени, кравите прежив€т слабо. »зпражнени€та са с непосто€нна консистенци€, диари€та се смен€ с твърди фекалии, те са тъмно оцветени съдържащи несмлени частици. ¬ъзниква опасност от копитни забол€вани€ Ц асептичен пододерматит.

ѕри прежив€нето и дъвкането кравите отдел€т обилно количество слюнка, ко€то неутрализира киселинното съдържание в предстомаши€та.. ѕо-твърдата структура на дажбата (добре структурираната дажба) стимулира прежив€нето. »нформаци€ при общ преглед на стадото - нормално при запазено прежив€не 70% от кравите тр€бва да се хран€т или да прежив€т, 60 % от лежащите крави тр€бва да прежив€т или 40% от всички крави тр€бва да прежив€т.

Ћошите и болните копита вод€т до редуциране на дневни€ прием на фуражи и съответно до повишен риск от инфекции. √решките в хранителни€ режим вод€т до влошаване на състо€нието и на копитата, проблеми в йерархичната уредба на стадото и по този настъпват нарушени€ в общуването и движението на кравите. ¬сичко това води до отслабване на съпротивителните сили, наран€ване на копитата и намал€ване на времето през което кравите лежат (времето за почивка). ѕроблемите се усилват и комплицират взаимно. ѕодобр€вани€та в една насока, често оказват благопри€тно въздействие в много направлени€. “ака например добрата вентилаци€ в помещението води до по-добър прием на храната, подсушаване на копитата и понижена опасност от инфекции.  равите могат по този начин да съхран€т топлината на т€лото си. ѕодсушените помещени€ намал€ват опасността от инфекци€ и предотврат€ват омекването на копитата.  омфорта на кравите оптимизира собствените съпротивителни сили и устойчивост на животните.

«драви копита се постигат чрез съвестно извършване на превантивни меропри€ти€ и възможно най-ранно лекуване на забол€вани€та при животните. ≈дно добре премислено обзавеждане и оформ€не на обора и помещени€та изисква Ц оптимална вентилаци€ и проветрение, подход€щ под който щади и предпазва копитата. Ќеобходимо е и достатъчно пространство.

 огато пода е твърд, би тр€бвало в продължение на 14 часа кравите да лежат, за да могат копитата да си починат и да се подсушат. ѕоради това, леглата за вс€ка крава тр€бва да са с необходимата големина, да са меко постлани и да се гарантират добри микроклиматични услови€. ƒа се изб€гват въздушните течени€.  ои са признаците за добра подсигуреност в тази насока: ? 90% от времето кравите лежат в леглата, ? 10% от кравите имат увреждани€ на скакателните стави, да н€ма чакащи крави на местата за движение и разходка.

ќбзавеждането и подраздел€нето на обора тр€бва да бъде така уредено, че копитата да не се увреждат. ѕри нормален вървеж, макар и за кратко, всеки един от предните крайници поема 70% от теглото на т€лото.  акви меропри€ти€ тр€бва да се предприемат в тази насока: подсигур€ване стабилна за движение, еластична равна повърхност (пътеки); да се изб€гват резки и остри (90?) завои на пътеките за придвижване Ц тези на входа и изхода от доилната зала, в обора или до €слите; съоръжени€та (например поилките) и уредите за обслужване на животните да не се монтират на тесни или рискови места; неравностите, големите грапавини и насечеността на пода да се отстран€ват; пода не тр€бва да е хлъзгав на местата където се струпват много животни; най-добра е гумената настилка; разгонените крави да се изваждат от стадото; кравите да се подкарват внимателно, никога да не използва насилие, гледачите и обслужващи€ персонал тр€бва да бъде предвидим в своите действи€ за животните; всички ходове тр€бва да се прав€т фуниевидно; да се изб€гват острите места и стърчащите съоръжени€.

 равите изпитват затруднение да се движат върху хлъзгави или върху неравни подове, което предизвиква болезненост и намал€ват комфорта. “ова води до големи проблеми, особено в случаите, когато допълнително е комплицирано от н€кои други фактори Ц йерархични борби. ¬ тези случаи кравите допълнително са ограничени в своето свободно придвижване. „естотата на йерархичните конфликти са в зависимост от наличността на достатъчно количество фуражи.  огато предпочитаните фуражи са дефицитни, кравите започват да се конкурират и да се бор€т за не€. ѕроблемът се усилва още повече при недостатъчно свободна площ и м€сто, при пренаселеност Ц тесни пътеки или недостатъчен брой легла. —треса и уплахата често вод€т до внезапни и резки движени€, б€гство, а това от сво€ страна увеличава риска от травми и удари на копитата, намал€ване на почивката и нарушени€ на хранителни€ режим. ¬се рискови фактор и за възникване на копитни забол€вани€.

ѕо-широките пътеки допринас€т за спокойствието на животните. Ќеобходимо е да се пресметне пространството и площта от които кравите се нужда€т, измерени в единици Ц дължина и ширина на животни: 1. –азсто€нието между хранителни€ фронт (хранилките, €слите, автоматичните закрутки) и м€стото за главата (предната част) на леглата (боксовете за лежане). 2. –азсто€нието между хранителни€ фронт (хранилките, €слите, автоматичните закрутки) и входа на леглата (боксовете за лежане). 3. Ўирината на една поилка. 4. –азсто€нието между два реда легла. ќт носното огледало до опашката една ’олщайн-фрезийска крава е дълга приблизително 1,75 метра и широка около 0,8 метра. ƒа се имат предвид следните параметри: 1. ≈дна кравешка дължина + две ширини = 4 метра. 2. ƒве кравешки дължини + една ширина = 5 метра 3. ≈дна кравешка дължина + една кравешка ширина = 3 метра

ѕодвижното гребло осигур€ва чистотата на пода.  онтролирайте правилното му функциониране както и състо€нието на подвижни€ кабел. √реблото тр€бва да се застопори на места, където обичайно кравите не се събират. Ќа предната му повърхност не тр€бва да има наслоена тор и други нечистотии. –азличните синджири и други издадени и стърчащи конструкции на зем€та вод€т до повишен риск от травми на копитата и наран€ване на кожата в областта на венечни€ ръб.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є