«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 15:20

Ѕезспорен е факта, че добрите резултати от отглеждането на кравите завис€т от млечността, плодовитостта и здравни€ статус на животните.

»звестно е, че успоредно с безплодието и маститите, копитните болести, респ. куцотата спадат към най-актуалните проблеми при млечните крави, които причин€ват огромни икономически загуби. »нвестициите за закупуване или отглеждане на ценни породисти животни са големи. ≈дно нелечимо копитно забол€ване, зас€гащо крайниците и копитата, би могло да стане причина за бракуване и отпадане от селекционни€ процес. ѕогледнато в еволюционно-исторически план, съществуващата проблематика лесно намира своето об€снение.

ѕредшествениците на съвременните културни породи говеда са били странстващи стадни животни. „аст от кравите и днес ежедневно също прав€т дълги преходи. Ќа пръв поглед в това н€ма нищо лошо. ƒвижението е живот и здраве. “о обуслав€ добра съдова циркулаци€ в копитата и т€хното равномерно и редовно изтриване. ќт друга страна, инфекциозните причинители на пасището са много малко, поради оскъдното количество екскременти. ¬същност по-примитивни€ начин на живот е по-добър за самите животни, но за съжаление не устройва фермерите. “ой би бил предпочитан, при условие че изкупната цена на мл€кото е 2 лв. например. “ова е така, защото ако една крава изминава дневно по 10-15 км., то тогава т€ н€ма да е високопродуктивна. ”становено е, че една високопродуктивната крава изминава дневно под 1 км.

∆ивотните от културните породи представл€ват нестабилна биологична единица. ≈дна система, ко€то може да запази своето равновесие, единствено чрез помощ отвън. ¬ този си вид т€ е плод на човека. ѕлод на негови€ стремеж към един по-добър живот. Ќе тр€бва да се забрав€, че човешките творени€ съвсем не са идеални.

ќпредел€ща рол€ за възникване и по€ва на копитните болести оказва режима на отглеждане и пода в помещени€та. “ой е съществен елемент, който не само дооформ€ облика на различните животновъдни сгради и съоръжени€, но влизайки в директен контакт с животните в значителна степен определ€ техни€ статус и продуктивност. ќт неговите качества и характеристики зависи и санитарно-хигиенното състо€ние на сградите. „есто подът е или прекалено твърд или пък дворчета за разходка наподоб€ват кално блато.  опитни€т рог е подложен на химическа атака от урината и фекалите. ¬ оборите гъмжи от различни инфекциозни причинители (замърсени с фекалии подове, оборот на стадото или закупуване на животни от други ферми). ќрганизмът е обременен и от високата продуктивност и ускорени€ метаболизъм. ¬сичко това се допълва от стрес поради разнообразни фактори - борба за йерархи€ в т€сното пространство, хлъзгави подове, лошо снабд€ване с вода, интегриране на кравите при доене и др. ¬ резултат на провежданата селекци€, животните нарастват непрекъснато, но размерът на копитата остава относително непроменен, така че натискът на единица площ става по-гол€м.

ѕри решаване на всеки конкретен проблем съществува необходимост от уникален подход. ѕосто€нната конкуренци€ налага решаването му дори преди той да възникне. ¬ контекста на третираната тематика, превенци€та на копитните забол€вани€ на първо м€сто се осъществ€ва чрез въвеждане на нови системи при отглеждане на животните. ¬ най-гол€ма степен те каса€т качествата пода. ≈дин нов продукт на наши€ пазар, с емблематичното име ДPediKURAФ, предлаган от октомври 2009, притежава уникалното свойство, да изпил€ва копитата, т. е. своего рода педикюр за кравите.

ѕерфектната комбинаци€ представл€ва съчетание на мекото гумено покритие с определените зони с абразивни качества, които като фина пила изтъркват по-малко, но непрекъснато копитни€ рог. “е са тествани в продължение на години в редица ферми. “ам където копитните болести преди са били гол€м проблем, сега те са само забравен такъв. ≈дна нова ферма за свободно боксово отглеждане и една от стар тип, където кравите са вързани и тр€бва да се реконструира, пред€в€ват различни изисквани€ към тази система за покриване на пода. » двата случа€ обаче гумените покрити€ се монтират около поилките, тъй като тези области най-често се посещават от животните.

—ъщевременно фермерите и стопаните не тр€бва да се забрав€т нещо много, много важно - хигиенните услови€ също са от съществено значение за здравни€ статус на копитата.

ѕосочените аргументи тр€бва да се имат предвид, когато се проектират обори и помещени€ за отглеждане и обслужване на животните, както и при анализиране на актуалното състо€ние на дадена кравеферма.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є