«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 17:27

¬ъпросът касаещ селеновата обезпеченост и недоимък при селскостопанските животни е актуален за практиката и е обект на много дискусии и проучвани€.

¬ зависимост от дефицита и клиничната про€ва при говедото съществуват следните състо€ни€:

  • скрити или субклинични отклонени€, зас€гащи най-често продуктивността и заплод€емостта при кравите;
  • клинични, но неспецифични Ц които се про€в€ват с повишена заболеваемост и намал€ване на жизнеността;
  • клинични със специфична клинична про€ва Ц паралитична миоглобинури€, задържане на плацентата и др.

—еленът е микроелемент, който се намира в незначителни количества в организма, но е абсолютно необходим за редица жизнено важни процеси. “ой е антиоксидант. Ќеобходим е за разгръщане на размножителните способности и функциониране на половите органи, мускулната, нервната и имунната система, както и за н€кои жлези с вътрешна секреци€. —еленът изпълн€ва своето биологично предназначение съвместно с витамин ≈, ј, — и бета-каротина. ѕри слабо изразен недостиг на едно от тези вещества, другите са способни в известна степен да го замен€т.

 ои са източниците на селен за организма ? Ѕи могло да се обобщи, че повечето фуражи не съдържат необходимите количества от този микроелемент. ѕо-гол€мата част от пасищата са бедни на селен. “ова се отнас€ и за зърнените фуражи. “ака че, ако не се осигури допълнителен внос в организма чрез различни добавки или лекарствени препарати, се про€в€ва н€ко€ от разгледаните по-долу клинични картини на забол€ване, зас€гащи в най-гол€ма степен високопродуктивните животни. “ова е причината за наличие на пазара на богат асортимент от препарати, съдържащи селен.

 линична картина на селенови€ недостиг при телетата. ƒефицита може да възникне още по време на феталното развитие. «ас€гат се най-често тези родени от първотелки. “ъй като селеновото съдържание в мл€кото и коластрата е правопропорционално на степента на снабд€ване на майчини€ организъм, при недостиг непосредствено след раждането си или малко по-късно телетата развиват типична клинична картина. ќбикновено протичането е бързо. ∆ивотните про€в€ват несигурна, клатушкаща се походка, често падат на зем€та и не могат да се изправ€т. ќтделни мускулни групи изглеждат леко удебелени или втвърдени. —ъзнанието и приемът на храна във всички случаи са запазени. јко е засегнат сърдечни€ мускул може да се стигне до внезапна сърдечна смърт (week calf syndrome) ! ¬ по-леките случаи, когато недоимъкът е по-незначителен, се установ€ва забав€не на растежа, а мускулатурата е слаба и немощна.

“ези състо€ни€ могат да бъдат провокирани, като изкуствено се налага двигателна активност. ѕовод за това биха могли да бъдат продължителен и изтощителен транспорт, преходи, особено при по-ниски температури. «асегнатите животни отказват да се движат, залежават, съзнанието им дори може да се наруши, избива студена пот, съпроводено с учестено дишане, пон€кога със стонове и скърцане със зъби. ѕоследното е показателно за силната болка, ко€то изпитват телетата. ѕри ваксинаци€ срещу коли бактерии, производството на специфични антитела срещу този причинител се засилва значително след допълнително инжектиране и на селенови препарати. ”стойчивостта срещу гъбичното забол€ване трихофити€ е значително по-гол€ма при добро обезпечаване със селен. ѕон€кога при телетата се наблюдава и диари€.”споредно с не€ те боледуват и от различни забол€вани€ на дихателните пътища, обща слабост и понижена устойчивост и нарушен гълтателен рефлекс.

 линична картина на селенови€ недостиг при подрастващите говеда. «асегнатите животни изостават в растежа с 30%. ѕоемането на фуражи съдържащи гол€мо количество ненаситени мастни киселини, при големи физически натоварвани€ или внезапно застуд€ване през пролетта или есента са най-добрите предпоставки за развитие на един остър бързо протичащ процес, характеризиращ се отново с двигателна атакси€, трудно придвижване, падане на зем€та и залежаване. » в тези случаи се наблюдава изпот€ване и учестено дишане. “ъй като гол€ма част от мускулите дегенерират, чрез кръвта с урината се отдел€т специфичен пигмент (миоглобин), който € оцвет€ва червено-каф€ва. ѕромените в цвета на урината се наблюдават в продължение на 24-36 часа. ѕри клане на засегнати животни се установ€ва, че отделни участъци от мускулатурата са бледи (б€ло месо). “ъй като миоглобина действа фотосенсибилизиращо, при същевременно слънчево облъчване в непигментираните бели участъци от т€лото се по€в€ват възпалителни огнища (носно огледало, млечни папили).

 линична картина на селенови€ недостиг при кравите. ¬ъзрастните индивиди също са чувствителни. Ќа първо м€сто се зас€гат репродуктивните функции. ѕървопричина за това е разстройството във дейността на щитовидната жлеза и имунната защита. ¬ €йчниците се образуват цисти, а матката става податлива на инфекции. ¬ кравефермите, където съществува селенов недостиг много често след отелване, кравите задържат последъка. “ова от сво€ страна води до маточни възпалени€ и безплодие. ѕовишава се бро€ на засегнатите от мастит крави. ѕрез последните години е установена една нова непозната до сега клинична картина на селенов недоимък при кравите. ѕри бременните животни или наскоро след отелване, предимно при оборен режим на отглеждане, в областта на задните крайници (бедро или подбедреница), на местата които са подложени на най-гол€м натиск при ставане или лежане, се образуват възпалителни огнища. “ака скакателните стави изглеждат груби и удебелени. ¬ отделни участъци мускулите се увеличават и отичат. ѕри разрез се установ€ват хематоми - в началото неинфектирани, а по-късно инфектирани. јко забол€ването достигне до тази фаза, то тогава се счита, че на практика е нелечимо.

“очна диагноза Ц селенов недоимък се постав€ от ветеринарен лекар.  огато се касае за стаден проблем, може да се извърши измерване на нивото на селена в кръвта. ѕо-евтино е ако се определи активността на ензима глутатионпероксидаза в кръвните клетки, което дава индиректна информаци€ за обезпечеността на организма с този микроелемент. Ћабораторното определ€не на нивото на селена е обективен ориентир, който най-точно определ€ вида на необходимата терапи€ и това каква добавка в каква дозировка да се включи към ежедневната дажба.

ѕри лекуване в случай на остър недоимък се използват инжективни препарати съдържащи селен и витамин ≈, които в началото се прилагат в по-високи дози. ¬ случай на паралитична миоглобинури€ (червена урина) при засегнатите животни се прилагат средства коригиращи ацидозата (натриев бикарбонат). —лед тази първа намеса на телетата тр€бва да се осигури покой. ѕри тези които лежат и не могат да се изправ€т не се препоръчва терапи€, тъй като т€ е икономически неизгодна, а и резултата е несигурен.

— профилактична цел към храната на всички категории говеда тр€бва да се добав€т препарати съдържащи селен. ѕредпочитат се такива, в които селенът е съставна част на органични съединени€ (селенометионин).  ласическите, които съдържат натриев селенид са опасни, тъй като дори и при малко предозиране може да настъп€т фатални интоксикации. «а разлика от т€х органичните съединени€ съдържащи този микроелемент не са така опасни и се усво€ват много по-добре от организма. ѕовечето автори препоръчват перманентна добавка на селенови съединени€ към фуража. јко поради икономически съображени€ това е невъзможно е допустимо след 8 седмици да се направи кратка пауза за около 10-15 дни.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є