«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 26 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:18

Ќаред с безплодието и болестите на млечната жлеза, копитните проблеми при говедото са основна причина за неблагополучи€ причин€ващи огромни загуби на фермерите. ƒокато повечето копитни забол€вани€ са добре познати у нас, друга гол€ма част се нужда€т от допълнително попул€ризиране, за да може борбата срещу т€х да бъде много по-ефективна и целенасочена. ¬ пълна сила това се отнас€ за дигитални€ дерматит при говедото. ѕредставл€ва кожно забол€ване, което се локализира най-често в областта на долната и задна част на крайника непосредствено над копитото. ќписано е и се среща често в много кравеферми в «ападна ≈вропа. Ћипсват точни данни за наличието и разпространението му в нашата страна. ѕредвид обаче посто€нни€ внос на животни и географското ни разположение, почти със сигурност може да се предположи, че то е актуално и за Ѕългари€. ѕредимството на това забол€ване е, че когато протича в чиста форма зас€га само кожата и не прониква в дълбочина. ѕоради тази причина се означава като дигитален (пръстов) дерматит.

¬ световен мащаб много студи€ и проучвани€ са посветени на тази болест. ¬ н€кои случаи получените резултати са постав€ли и все още постав€т въпроси, които не са намерили свой задоволителен отговор. »нтерес представл€ва и факта, че никога не се е отдавало здрави крави да бъдат заразени изкуствено. ¬ стадата където редовно се оказват необходимите грижи за копитата, дигитални€ дерматит почти не се среща. ѕо-често се зас€гат крави, изхранвани с гол€мо количество царевица. —ъс сигурност разходките, пасищни€ режим и подход€щото подово (от гума) покритие намал€ват риска от възникване на това забол€ване. »нтерес представл€ва и факта, дори е парадоксално, че при пасищно отглеждане, сво€ връх това забол€ване достига през юли и август, тогава когато валежите са най-малко и копитата са най-чисти. ѕредполага се, че не се касае за инфекциозна болест. ‘рапиращ е и факта: въпреки, че дигитални€ дерматит е познат преди повече от 30 години, все още не е доказан със сигурност причинител€т му. ќсновното внимание на изследователите се насочва към рол€та на храненето и храносмилането за възникване на дигитални€ дерматит.

 ак започва забол€ването ? ѕлощта на засегнатите тъкани в началото е различна. ќбикновено първоначалните кожни промени са с много малък размер, в последствие дефекта се разшир€ва, както в дълбочина така и в диаметър. ¬ началото ДоголенатаФ кожа не кърви, а е бледа. —ъздава се впечатление, че оздравителни€ процес е започнал. “ъй като в повечето случаи най-повърхностни€ кожен слой, епитела липсва, организмът реагира с образуване на един гноеподобен ексудативен слой. “ова представл€ва защитна реакци€.  ожата се удебел€ва, представл€ващо една защитна реакци€, предпазваща от проникване в дълбочина.  ожните изменени€ при тази болест се разграничават от здравата повърхност посредством полукръгъл заоблен вал). “ази граница се усеща много добре при изследване като едно удебел€ване, позвол€ващо болестта да се отдиференцира лесно от едно друго актуален за практиката проблем - интердигитален дерматит. ѕри последни€ се усеща също така и много непри€тна миризма наподоб€ваща тази на Двойнишки чорапиФ, а при дигитални€ дерматит т€ е сладникава.  акто беше споменато в болшинството от случаите, дигитални€ дерматит обхваща кожата зад и над копитата или междукопитната цепка. ƒефекта е винаги овален с кръгла форма, дори когато е обхванато пространството между двете копита. ¬ над 50% от случаите се болестта обхваща само кожата непосредствено над и зад междукопитната цепка. ѕоради тази причина често не се установ€ва от гледачите или при един повърхностен преглед. Ќа посочените места забол€ването може да бъде провокирано и да се развие вторично следствие друго първично страдание Ц например инфекциозна междукопитна некроза. Ќа предни€ ръб на копитни€ венец болестта се открива най-трудно и р€дко. ѕон€кога може да се установи дори и върху сами€ рог, но тогава то също е вторично следствие наран€вани€, при които е оголен живеца или след първични други дефекти (копитна €зва, или дефекти на б€лата лини€), които не са обработени и третирани своевременно.

ѕо правило при дигитален дерматит кравите куцат р€дко. Ѕолезненост про€в€ват само когато засегнатото м€сто се докосне и притисне директно. јко дигитални€ дерматит е локализиран в междукопитната цепка, то тогава при покой кравите повдигат леко засегнати€ си крайник, а при доене са неспокойни. ѕри продължително перзистиране на забол€ването и при по-големи дефекти кравите куцат по-често. ¬същност тр€бва да се има предвид, че куцотата не се възприема като типичен признак присъщ за дигитални€ дерматит. ¬ н€кои случаи това забол€ване се разпростира дори върху млечната жлеза или корема. —ъществуват ферми, в които то протича по много специфичен и характерен начин. «атова се говори за съществуване на различни разновидности на болестта. “р€бва да се отбележи също така, че в н€кои стопанства и предпри€ти€ с течение на годините разпространението на дигитални€ дерматит постепенно намал€ва, без дори да бъде провеждана н€каква специфична терапи€. ќсвен от интердигитални€ дерматит това страдание тр€бва да се различава също така и от междупръстови€ флегмон, означен още като панарициум. ¬същност самооздрав€ване може да настъпи едва при 2 до 4 % от животните.

“ерапи€та при дигитален дерматит бива индивидуална и групова. ¬ зависимост от това се избират различни лечебни способи и схеми. ѕреди да се предприеме и планува определена процедура, тр€бва да стане €сно дали са засегнати единични животни или болестта е стаден проблем. “ова налага индивидуален преглед на вс€ка крава. јко провежданата терапи€та не е системна и целенасочена, е гол€м риска н€кои животни да бъдат пропуснати. ѕри масово разпространение се третира ц€лото стадо.

ƒезинфекционни бани на копитата.

»зползват се за групово третиране. »звършва се на една обща площадка. —ъществуваща традици€ е при копитни болести крайниците да се потап€т в дезинфекционни разтвори - на меден сулфат (син камък) и/или формалин. “ретирането на откритата рана (макар и хронична) със споменатите дразнещи разтвори предизвиква защитна реакци€, раздразване и възпаление на тъканите. ≈два ли в тези случаи може да се очаква, че впоследствие ще бъде образуван нов, здрав и пълноценно функциониращ епител.

—равнително по-поносимо средство за борба с копитните забол€вани€ е дезинфекционната бан€ с разтвор на гасена вар.  акто е известно, варта подтиска развитието на плесени, вируси и гъбички. “ази терапи€ обаче се препоръчва само с профилактична цел, тъй като при вече засегнати животни липсва търсени€ ефект. —ама по себе си варта не е лечебно средство. ƒаже напротив, т€ предизвиква дехидратаци€ (изсъхване) на междуклетъчната тъканна субстанци€.

«ащо като ц€ло, дезинфекционните бани не дават очаквани€ желан резултат ? „есто отворените кожни лезии са гнойно инфектирани. ѕриложеното средство не може да влезе в директен контакт със засегнатите по-дълбоки слоеве. ƒруга причина за незадоволителни€ терапевтичен ефект на Дкопитните баниФ е че често, препоръчваните в практиката средства не притежават достатъчно силен бактерициден ефект (убиващ микробите). ќсвен това не винаги се контролира строго, дали коритата са достатъчно дълбоки и дали разтворът не е вече силно замърсен, налагащо подм€ната му. “ака вместо лечебен, ефекта от бан€та се израз€ва в по-нататъшно разпространение на забол€ването. јко промивката се извършва по време на доене то тогава вътрешните части на междукопитната цепка не могат да бъдат достигнати от лечебното средство.

ѕри това, не тр€бва да се забрав€, че в говедовъдната практика, с малко изключени€ дезинфекционните бани се прилагат главно с профилактична, а не с лечебна цел. ¬ъзниква един много важен въпрос Ц дали въобще в здрави стада тр€бва да се прилагат Дкопитните ваниФ ? ≈вропейската програма УLame cowФ (Дкуца краваФ) дава един €сен и категоричен отговор - ¬ъв ферми, в които те са редовна практика животните страдат 4 пъти по-често от копитни забол€вани€.

—ъществува едно изключение. јко в едно стадо са засегнати повече от 20 % от животните, то тогава се счита, че състо€нието е критично, налагащо незабавна групова терапи€. “ъй като поетапното обслужване на вс€ко животно изисква много време закона разрешава антибиотичната бан€ за копитата, при ко€то се обработват едновременно всички крави. ѕо този начин се ограничава бързото по-мащабно разпространение на дигитални€ дерматит, без обаче да се постига осезаем лечебен ефект. ƒезинфекционната бан€ може да се приложи успоредно с или след индивидуалната обработка на вс€ка крава. «а да се извърши т€ е необходима подготовка и спазване на определени правила. ѕърво Ц диагнозата тр€бва да е потвърдена със сигурност. —ъщо така се изисква писмено потвърждение и предписание от ветеринарен лекар за съществуващата необходимост от този вид терапи€ (предвид разпространението на болестта).

ѕри извършване на самите дезинфекционни бани е важното да се спазват определени правила.  оритата тр€бва да са дълги 2-3 метра, така че животните да стъп€т в т€х поне двукратно с всеки крайник. ƒа не се допуска отделни крави да зобикал€т антимикробната процедура. ƒълбочината на площадката тр€бва да е минимум 15 сантиметра. Ќеобходимо е да се контролира посто€нно нивото на течността. Ќе тр€бва да се допуска в никакъв случай животните да поглъщат част от разтвора т. е. те тр€бва да са предварително напоени. «а по-сигурно, е необходимо да се вземат млечни проби за да се проконтролира дали мл€кото не съдържа антибиотици или други инхибиращи вещества.

ѕри масово разпространение на болестта, ветеринарни€ лекар е този, който може да предпише специални антибиотични прахове (съдържащи линкомицин, тетрациклин), които по принцип не са предназначени за употреба при крави.

»ндивидуална терапи€

ѕри изолирани случаи и след първоначалното овлад€ване на ситуаци€та при масово разпространение се лекуват поотделно засегнатите крайници на вс€ко животно. ѕри определени забол€вани€ на копитата се препоръчва отстран€ване на променените тъкани чрез каутеризаци€ (изгар€не). ѕри дигитален дерматит т€ е категорично противопоказана, тъй като унищожаването и на малкото остатъци от повърхностните епителни слоеве ще предотврати за продължително време обратната регенераци€. ѕрепоръчва се щад€щата терапи€, тази ко€то стимулира регенеративните процеси. ¬ противен случай се подтиска възстанов€ването на епителни€ слой.

Ќай-успешна при дигитални€ дерматит е локалната терапи€. ѕроцедира се по следни€ начин. ѕървоначално засегнатото м€сто се подсушава и почиства старателно, най-добре с еднократни кърпички, без да кърви. “ова налага в н€кои случаи известно търпение. Ќе е удачна употребата на топъл въздух (сешоар), тъй като от прекомерното нагорещ€ване кожата се уврежда и често се наран€ва, а образувани€ налеп не може да бъде отстранен. —лед това се препоръчва приложението на антибиотичен аерозолЦ двукратно през интервал от половинЦедна минута. ћаксимално три дни след тези манипулации болката намал€ва и започва изграждане на нов епител. ¬същност не съществува друго копитно забол€ване, при което терапевтични€ ефект да е толкова бърз. Ќай-упоритите случаи, при които кожата е силно удебелена, се лекуват успешно с налагане на превръзка и съответна дезинфекционна помада (унгвент). ѕротичащите процеси са аналогични както при употребата на шпрей.  аква е последователността на работа в тези случаи. —лед първоначални€ тоалет засегнатото поле се напръсква със шпрей, после се намазва мехлем (УNovadermaФЃ) и накра€ се налага превръзка. ѕо принцип в никъкъв сучай да не се допуска директо върху засегната участък да се постави памук, тъй като отделните му власинки проникват в кожата и нарушават оздравителни€ процес. —лед три дни се свал€ превръзката. ¬ повечето случаи тази терапи€ е достатъчна. јко се прецени, че е необходима нова превръзка, то тогава т€ тр€бва да изчака н€колко дни Ц през които кожата ще си отпочине и ще може да Ђподишаї. ƒа се има предвид, че съгласно законовите норми в ≈вропейски€ съюз антибиотичните шпрейове и мази могат да се прилагат и предписват само от ветеринарен лекар. ¬сичките продукти които се продават свободно на пазара, имат много слаб терапевтичен ефект. ѕрепоръчва се приложението на т. нар. Ђ—ин шпрейї (съдържащ хлортетрациклин и специално патентовано багрило)

 атегорично не се препоръчва закупуването и употребата на препарати и смеси, с липсващи етикет и означени€, приготвени най-често от знахари. “р€бва да се изб€гват и такива с които не са проведени предварителни научно-изпитателни експерименти.

ѕървичната регенераци€ и зарастване настъпват още часове след приключване на препоръчителна терапи€. ¬ърху кожата се образува коричка. —лед 10-14 дни т€ опада и дълбоките слоеве са покрити вече от млад епител. ¬ъпреки че в началото повърхността изглежда б€ла, след н€колко седмици т€ отново придобива сво€ нормален външен вид. »зследвани€та показват, че при животни, които са страдали от дигитален дерматит, в бъдеще те не са защитени и отново са възприемчиви към тази болест, въпреки че това не е задължително да стане.

ѕрофилактика

√оведа, при които два пъти годишно се извършват регул€рните хигиенно-профилактични меропри€ти€ (подр€зване и тоалет) на копитата, страдат три пъти по-малко не само от дигитален дерматит, но и повечето копитни болести.

ѕрез последните години е установено, че с предпазен ефект са т. нар. Ђкопитни бани в снежен килимї. ѕри наличие на снежна покривка се препоръчва кравите да се разхождат два до три часа на открито. ѕо този начин копитата се почистват много добре. ƒвижението върху замръзналата земна повърхност тр€бва да ставa с избрано от кравите темпо, така че да не се получи наран€ване и натъртване.

— профилактична цел против повечето забол€вани€ на опорно-двигателни€ апарат при кравите, с гол€м ефект е покриване на пода на оборите, леглата и пътеките където лежат и се движат животните с подход€що покритие (най-добре гумено).

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є