«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 23 –Ь–∞–є 2010 10:15

¬ ƒ¬, бр. 27 от 9.IV.2010 г. бе обнародвана Ќаредба за изменение и допълнение на Ќаредба є 4 от 2008 г. за специфич≠ните изисквани€ при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мл€ко и изисквани€та за търгови€ и пускане на пазара на мл€ко и млечни продукти (обн., ƒ¬, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.).

Ќай-важни€ извод при анализа на новата Ќаредба е, че с не€ се дава Дглътка въздухФ на млекопроизводителите по отношение на заложените в предишни€ текст на Ќаредбата срокове за постигане на съответствие по отношение на общи€ брой микроорганизми (ќЅћ) в мл€кото Ц до 100 000 /мл.

ѕри прегледа на новата Ќаредба е видно, че се запазва изискванито за максимален брой ќЅ— (общи€ брой соматични клетки) в мл€кото, което е познато и от предишни€ текст на Ќаредба є4 - до 400 000/мл. “ози показател е свързан с наличието на примеси от маститно мл€ко или коластра в сборното мл€ко. »звестно е, че маститното мл€ко е с наличие на гол€м брой микроорганизми, които са особено опасни за потребител€, а токсините, които се натрупват в него могат да предизвикат стомашночревни проблеми, дори и след термична обработка. ћаститното мл€ко е гол€м проблем и за преработвателите поради честото наличие в него на антибиотици и сулфонамиди, които могат да компрометират производството на млечните продукти.

¬ чл. 4 на разглежданата Ќаредба се прав€т н€кои важни изменени€, касаещи съдържанието на общи€т брой на микроорганизмите в мл€кото (ќЅћ) в мл€кото. “ова е други€т показател, свързан с безопасността на суровото мл€ко за потребителите. “ой е пр€ко свързан предимно с хигиената на млекодобива, със съхранението и последващото третиране на мл€кото. —поред европейските изисквани€ за съдържание на ќЅћ в мл€кото техните стойности би следвало да достигат максимум 100 000/мл. “ози норматив бе въведен и в нашата страна с предишни€ текст на Ќаредба є 4 от 2008 г. за специфич≠ните изисквани€ при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мл€ко и изисквани€та за търгови€ и пускане на пазара на мл€ко и млечни продукти (обн., ƒ¬, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.).

ƒосегашната практика на млекодобив в страната и резултатите от анализите на суровото мл€ко до момента сочат, че стойности до 100 000/мл за ќЅћ са желани, но към момента трудно постижими за повечето млекопроизводители. ѕоради нуждата от постепенно завишаване на критериите към хигиената на млекодобива, което е пр€ко свързано с осъвремен€ване на сградови€ фонд и оборудването във фермите - въвеждане на автоматизирано доене, оборудване за пречистване и съхранение на мл€кото при хладилни услови€ още във фермите, известното завишаване на нормативно регламентираните стойности за ќЅћ с новата наредба не би следвало да се разглежда като отстъпление от европейските критерии. ¬ажно е да се посочи, че с новата Ќаредба се въвеждат плавно понижаващи се стойности за ќЅћ в периода 2010-2011 г. ѕри това от 1.I.2010 г. до 30.’I.2010 г ќЅћ в мл€кото следва да са от 300 000/мл до 200 000/мл., а от 1.’≤≤.2010 г. до 31.’II.2011 г. - от 200 000/мл. до 100 000/мл.

Ќовите изисквани€ за ќЅћ в мл€кото провокират и н€кои въпроси, свързани предимно с категоризирането на млекодобивните стопанства в страната. ƒо момента във връзка с категоризиране на фермите за производство на сурово краве мл€ко собственикът на фермата подаваше чрез официални€ ветеринарен лекар, отговар€щ за съответната община, до директора на съответната –егионална ветеринарномедицинска служба (–¬ћ—) за€вление по образец. ƒиректорът на –¬ћ— със заповед назначаваше комиси€, в ко€то се включват официален ветеринарен лекар от отдел "«дравеопазване на животните" към –¬ћ—, отговар€щ за съответната община, представител на ќбщинската служба по земеделие и гори (ќ—«√) и представител на съответното кметство. ƒо момента резултатиете от пробите, вземани от комисиите б€ха използвани като аргумент при категоризирането на фермите. —ъгласно нормативната база фермите б€ха категоризирани по следни€ начин:

1 група - отговар€т на ветеринарно-санитарните изисквани€ за сградов фонд и произвеждат мл€ко с ќЅћ до 100 000 /мл и ќЅ—  до 400 000 /мл. ¬ 1-ва група ферми задължително се изграждат ѕ—ћ (помещени€ за събиране на мл€кото с възможност за неговото прецеждане и охлаждане). ћл€кото от тази група ферми се изкопува от I категори€ ћѕѕ (млекопреработвателни предпри€ти€).

2 група - отговар€т на ветеринарно-санитарните изисквани€ за сградов фонд и произвеждат мл€ко с ќЅћ над 100 000 /мл и ќЅ—  над 400 000 /мл.

3 група Ц не отговар€т на ветеринарно-санитарните изисквани€ за сградов фонд и произвеждат мл€ко с ќЅћ над 100 000 /мл и ќЅ—  над 400 000 /мл. ‘ермите от 3-та група имаха срок до 31.12.2009 г. да отговор€т на изисквани€та за сграден фонд.

ƒва са основните въпроси, които възникват при анализа на новите нормативни промени, въведени с новата Ќаредба Ц по отношение на местата за добив на сурово мл€ко, както и във връзка с бъдещото категоризиране на млекодобивните ферми:

1. ўе бъде ли даден отлагателен период до кра€ на 2011 г. за 3-та група ферми, които не отговориха до кра€ на 2009 г. на изисквани€та по отношение на сградни€ фонд и би следвало вече да са затворени ?

2.¬земайки предвид новите изисквани€ по отношение на количеството на ќЅћ в мл€кото, как в бъдеще ще бъдат категоризирани млекодобивните ферми ?

“ези въпроси пр€ко каса€т фермерите, свързани са с планирането във времето на капиталовите разходи за развитие на техните стопанства, а не на последно м€сто рефлектират и върху бъдещото заплащане на мл€кото. ќтговорите са свързани с други нормативни документи, чрез анализите на които в-к ДЅългарски фермерФ и завбъдеще своевременно ще осведом€ва своите читатели.

¬ажно за млекопроизводителите е и това, че в новата Ќаредба се посочва крайни€т срок (1.I.2012 г.), след който н€ма да се се разрешава изкупуване и преработка на сурово краве мл€ко, което не отговар€ на изисквани€та за ќЅћ и ќЅ— .

Ќовата Ќаредба дава нови възможности и на млекопреработвателите. “е ще могат да продължат да преработват неотговар€щото по ќЅћ мл€ко като крайни€т срок за това е 31.XII.2011 г. ѕри това млекопреработвателните предпри€ти€ с една технологична лини€ могат да преработват и неотговар€що сурово краве мл€ко, а предпри€ти€та с две технологични линии ще приемат и преработват поотделно отговар€щото и неотговар€щото сурово краве мл€ко. ћлечните продукти, получени от неотговар€що мл€ко ще се реализират само на национални€ пазар, или ще могат да се използват само за допълнителна преработка в предпри€ти€та


јвтор: д-р ƒинко ƒинков

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є