Актуални нормативни изисквания към млекопроизводителите ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 23 Май 2010 10:15

В ДВ, бр. 27 от 9.IV.2010 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфич­ните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.).

Най-важния извод при анализа на новата Наредба е, че с нея се дава „глътка въздух” на млекопроизводителите по отношение на заложените в предишния текст на Наредбата срокове за постигане на съответствие по отношение на общия брой микроорганизми (ОБМ) в млякото – до 100 000 /мл.

При прегледа на новата Наредба е видно, че се запазва изискванито за максимален брой ОБСК(общия брой соматични клетки) в млякото, което е познато и от предишния текст на Наредба №4 - до 400 000/мл. Този показател е свързан с наличието на примеси от маститно мляко или коластра в сборното мляко. Известно е, че маститното мляко е с наличие на голям брой микроорганизми, които са особено опасни за потребителя, а токсините, които се натрупват в него могат да предизвикат стомашночревни проблеми, дори и след термична обработка. Маститното мляко е голям проблем и за преработвателите поради честото наличие в него на антибиотици и сулфонамиди, които могат да компрометират производството на млечните продукти.

В чл. 4 на разглежданата Наредба се правят някои важни изменения, касаещи съдържанието на общият брой на микроорганизмите в млякото (ОБМ) в млякото. Това е другият показател, свързан с безопасността на суровото мляко за потребителите. Той е пряко свързан предимно с хигиената на млекодобива, със съхранението и последващото третиране на млякото. Според европейските изисквания за съдържание на ОБМ в млякото техните стойности би следвало да достигат максимум 100 000/мл. Този норматив бе въведен и в нашата страна с предишния текст на Наредба № 4 от 2008 г. за специфич­ните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.).

Досегашната практика на млекодобив в страната и резултатите от анализите на суровото мляко до момента сочат, че стойности до 100 000/мл за ОБМ са желани, но към момента трудно постижими за повечето млекопроизводители. Поради нуждата от постепенно завишаване на критериите към хигиената на млекодобива, което е пряко свързано с осъвременяване на сградовия фонд и оборудването във фермите - въвеждане на автоматизирано доене, оборудване за пречистване и съхранение на млякото при хладилни условия още във фермите, известното завишаване на нормативно регламентираните стойности за ОБМ с новата наредба не би следвало да се разглежда като отстъпление от европейските критерии. Важно е да се посочи, че с новата Наредба се въвеждат плавно понижаващи се стойности за ОБМ в периода 2010-2011 г. При това от 1.I.2010 г. до 30.ХI.2010 г ОБМ в млякото следва да са от 300 000/мл до 200 000/мл., а от 1.ХІІ.2010 г. до 31.ХII.2011 г. - от 200 000/мл. до 100 000/мл.

Новите изисквания за ОБМ в млякото провокират и някои въпроси, свързани предимно с категоризирането на млекодобивните стопанства в страната. До момента във връзка с категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко собственикът на фермата подаваше чрез официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, до директора на съответната Регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС) заявление по образец. Директорът на РВМС със заповед назначаваше комисия, в която се включват официален ветеринарен лекар от отдел "Здравеопазване на животните" към РВМС, отговарящ за съответната община, представител на Общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) и представител на съответното кметство. До момента резултатиете от пробите, вземани от комисиите бяха използвани като аргумент при категоризирането на фермите. Съгласно нормативната база фермите бяха категоризирани по следния начин:

1 група - отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и произвеждат мляко с ОБМ до 100 000 /мл и ОБСК до 400 000 /мл. В 1-ва група ферми задължително се изграждат ПСМ (помещения за събиране на млякото с възможност за неговото прецеждане и охлаждане). Млякото от тази група ферми се изкопува от I категория МПП (млекопреработвателни предприятия).

2 група - отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и произвеждат мляко с ОБМ над 100 000 /мл и ОБСК над 400 000 /мл.

3 група – не отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и произвеждат мляко с ОБМ над 100 000 /мл и ОБСК над 400 000 /мл. Фермите от 3-та група имаха срок до 31.12.2009 г. да отговорят на изискванията за сграден фонд.

Два са основните въпроси, които възникват при анализа на новите нормативни промени, въведени с новата Наредба – по отношение на местата за добив на сурово мляко, както и във връзка с бъдещото категоризиране на млекодобивните ферми:

1. Ще бъде ли даден отлагателен период до края на 2011 г. за 3-та група ферми, които не отговориха до края на 2009 г. на изискванията по отношение на сградния фонд и би следвало вече да са затворени ?

2.Вземайки предвид новите изисквания по отношение на количеството на ОБМ в млякото, как в бъдеще ще бъдат категоризирани млекодобивните ферми ?

Тези въпроси пряко касаят фермерите, свързани са с планирането във времето на капиталовите разходи за развитие на техните стопанства, а не на последно място рефлектират и върху бъдещото заплащане на млякото. Отговорите са свързани с други нормативни документи, чрез анализите на които в-к „Български фермер” и завбъдеще своевременно ще осведомява своите читатели.

Важно за млекопроизводителите е и това, че в новата Наредба се посочва крайният срок (1.I.2012 г.), след който няма да се се разрешава изкупуване и преработка на сурово краве мляко, което не отговаря на изискванията за ОБМ и ОБСК.

Новата Наредба дава нови възможности и на млекопреработвателите. Те ще могат да продължат да преработват неотговарящото по ОБМ мляко като крайният срок за това е 31.XII.2011 г. При това млекопреработвателните предприятия с една технологична линия могат да преработват и неотговарящо сурово краве мляко, а предприятията с две технологични линии ще приемат и преработват поотделно отговарящото и неотговарящото сурово краве мляко. Млечните продукти, получени от неотговарящо мляко ще се реализират само на националния пазар, или ще могат да се използват само за допълнителна преработка в предприятията


Автор: д-р Динко Динков

 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови