«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 23 –Ь–∞–є 2010 10:27

ѕовече от четири десетилети€ антибиотичните химиотерапевтични средства се използват широко за профилактика и лечение на забол€вани€та при животните. Ќ€кои от антибиотичните средства доскоро дори се прилагаха за стимулиране на прирастта на селскостопанските животни. ≈два през последните години научно б€ха доказани редица сериозни недостатъци от приложението на антибиотиците при животните. “ова са главно възможността микроорганизмите да станат нечувствителни (резистентни) към антибиотични средства, както и фактът, че н€кои от т€х могад дори да не могат да осъществ€ват жизнените си функции без антибиотици. »зключително сериозен е недостатъкът от натрупване на т.нар. остатъчни количества антибиотици (натрупвани€ на използваните лекарствени средства в органите, месото или т€хното отдел€не чрез мл€кото), които доведоха до широки дискусии сред научната общественост относно целесъобразността от широкото приложение на антибиотици в животновъдството.

Ќапоследък интересите на фермерите се насочиха и към сертифицирането на т.нар. биологично отглеждани животни и ферми. “ук следва също да се подчерта€т строгите изисквани€ на законодателството по отношение на използването на определени средства за профилактика и терапи€ на забол€вани€та по животните в тези ферми. “ака например, съгласно „л. 27. ал. 1 от Ќаредба є 35 от 30 јвгуст 2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху т€х, за лечение на животните, отглеждани по биологичен начин следва да се използват само фитотерапевтични препарати, определени растителни екстракти и есенции; хомеопатични лекарствени средства, микроелементи и други, упоменати в наредбата вещества. ѕо смисъла на цитираната наредба за терапи€ и профилактика на забол€вани€та при животните, отглеждани по биологичен начин, е необходимо да се използват само определени ветеринарномедицински продукти, към които обаче, не се включват антибиотиците. “ова могат да са само медицински препарати, предназначени за животни, които тр€бва да са предварително приготвени и предложени в определени фармацевтични форми. ¬етеринарномедицинските препарати, използвани в този случай могат да включват само разрешените в горепосочената наредба лекарствени средства за лечение и профилактика на забол€вани€та и стимулиране на прираста и продуктивността на животните, а така също и средства, използвани при изкуствено осемен€ване и трансплантаци€ на ембриони, хомеопатични средства, строго определени антисептици и дезинфектанти, медикаментозни премикси и разрешени за използване имунопрепарати (ваксини, имунни и хиперимунни серуми, диагностикуми, токсини и анатоксини, бактериофаги, органни и кръвни препарати, хранителни среди).

 ъм разрешените препарати за използване при отглежданите по биологичен начин животни се включват и т.нар. УпробиотициФ, които са съвременно и перспективно средство за стимулиране прирастта, както и за профилактика и лечение на редица забол€вани€ при животните, разглеждани от редица специалисти като сериозна алтернатива на досега използваните антибиотични лекарствени средства. ¬се повече са научните доказателства за предимствата от приложението на пробиотици, пред досега използваните антибиотици.

ѕрез последното десетилетие, освен добили€ широко приложение термин УпробиотициФ бе въведен и термина УпребиотициФ, който включва н€кои олигозахариди, които имат способността да стимулират развитието на УполезнитеФ пробиотично въздействащи микроорганизми чрез положителното повли€ване на средата за т€хното развитие.  омбинаци€та на пробиотици ипребиотици се см€та ефикасна по отношение на стабилизирането на т.нар. пробиотичен ефект от развитието на пробиотично въздействащите микроорганизми. (Zimmermann, 2001).

 акви са основните предимствата на използването

на пробиотици при животните ?

Ќай-важното предимство на пробиотиците пред антибиотиците е категорично положителното им вли€ние върху чревните микроорганизми и оттам постигането на по-добро усво€ване на фуражите и по-висок прираст при животните.  ато важен профилактичен, а дори и лечебен ефект, изтъкван от редица специалисти е конкурентната рола на пробиотиците по отношение на чревните бактерии, предизвикващи често стомашно-чревни забол€вани€. ѕробиотиците притежават следните основни въздействи€ върху чревни€ тракт на животните :неутрализират токсините в чревни€ тракт;стимулират локални€ имунен отговор;намал€ват бро€т на патогенните чревни бактерии по път€ на конкуренци€та (Probiotics/http://www.thepigsite.com/pighealth/article/548/probiotics)

Ќа второ м€сто, редица автори установ€ват, изключително благопри€тно повли€ване от пробиотиците на всички жизнени функции при животните и по-високи нива на имунен отговор при възникнали незаразни и заразни забол€вани€.

Ќе на последно м€сто, следва да се изтъкне изключително важното по отношение на консуматорите качество на пробиотиците, за разлика от антибиотичните препарати, а именно, липсата на остатъчни количества от тези субстанции в месото и мл€кото и от там получаване на гарантирано свободни от химиотерапевтици, безопасни за здравето на консуматорите хранителни продукти.

¬ следващи€т материал се прави преглед на досегашните познани€ и се разглеждат перспективите за приложение на пробиотиците за стимулиране прираста и за профилактика и лечение на редица незаразни и инфукциозни забол€вани€ при селскостопанските животни.

«а разлика от антибиотиците, които в гол€мата си част са продукт на биотехнологиите, пробиотиците представл€ват живи микроорганизми, които не предизвикват забол€вани€ при животните и не вод€т до натрупване на остатъчни количества в тъканите и органите на животните, не предизвикват изменчивост и устойчивост на микроорганизмите при последваща употреба на същите средства като в същото време във всички случаи вод€т до повишаване на живото тегло при селскостопанските животни.

ѕрез годините с пробиотичен ефект са използвани редица микроорганизми, сред които най-често самосто€телно или в комбинации са прилагани най-често лактобацили, бацили, стрептококи, както и н€кои дрожди и отроди€ на плесени (Saccharomyces cerevisiae и Aspergillus oryzae).

Ќе е много известен фактът, че лактобацилите, които представл€ват важна част от закваските, използвани в киселото мл€ко, а и се срещат в н€кои отпадъчни млечни продукти като суроватката например, притежават доказан имуностимулиращ ефект по отношение на реакците на организма, след ваксинации срещу инфлуенца, дифтери€ и тетанус. Ќапоследък е установено също, че пробиотиците имат и антихолестеролов ефект, което води до по-малко натрупване на холестерол в месото на животните и от там до по-високи диетични качества на месото от животни, третирани с пробиотици, по отношение на здравето на човека (Zhanga, 2008).

”становено е, че пробиотиците имат доказано стимулиращ ефект по отношение на имунната система на животните. ƒоказано е, че н€кои от често използваните микроорганизми с пробиотичен ефект като Bifidobacterium spp, Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus casei стимулират увеличаването на бро€ на т.нар. B- и T-лимфоцити, което води до повишаване на левкоцитната фагоцитна активност и нивото на интерферон и имуноглобулин ј. ѕосочените микроорганизми се характеризират и със специфични антинеопластични възможности, дължащи се на способността им да елиминират нитратите и нитритите, трансформиращи се в чревни€ тракт в канцерогенни нитрозо-амини ( Kander, 2004)

ѕробиотиците повли€ват благопри€тно стомашно-чревни€ чревни€ тракт на животните при забол€вани€та, съпроводени с диари€ и други стомашно-чревни симптоми. ƒоказано е, че т€хната употреба води до повишена синтеза на витамин ¬ и по-добро усво€ване на калци€, фосфора и жел€зото от животните. »зползването на пробиотици повишава устойчивостта по отношение на стрес и води до по-ниска смъртност особено при младите животни.

“ези алтернативни на антибиотиците средства се препоръчват от все повече специалисти особено при най-често интензивно промишлено отглежданите селскостопански животни, каквито са свинете и птиците. ”станновено е например, че при употребата на пробиотици при малки прасенца в първите дни след раждането се достига до подобр€ване на кръвните показатели (еритроцити, хемоглобин), което възпреп€тства по€вата на често срещаната физиологична анеми€ при този вид животни, отглеждани при промишлени услови€. ќсвен това, при използване на пробиотици при прасетата за уго€ване са наблюдавани положителни въздействи€ по отношение на компенсирането на метаболитната ацидоза, както и профилактичен ефект във връзка със стреса и забол€вани€та, про€в€ващи се със стомашно-чревна симптоматтика (Kander, 2004).

ѕо отношение на използването на пробиотици при уго€ване на свине също има редица нови научни факти. “ака например, корейски изследователи през 2007 г. са установили положително повли€ване на прираста на прасета за уго€ване при проведен 100 дневен експеримент на храненето им по специална диета, с включени пробиотици. —лед приключване на експеримента свинете са били заклани като са отчитани качествените показатели на месото. ”становено е положително повли€ване на т.нар. Уводосвързваща способност на месотоФ, което представл€ва възможността месото да задържа в себе си месни€ сок по-дълго време след клането, което води до подобр€ване на неговите технологични и кулирнарни качества (крехкост, вкусови характеристики и др.), ( Kim, 2007).

¬ъпреки че пробиотиците вод€т до известно повишение на себестойността на продукци€та, то нейните по-високи качества биха могли да елиминират оскъп€ващи€ ефект по отношение цената на готовите продукти. ¬ този аспект, н€кои изследователи препоръчват, с оглед снижаване на разходите от използването им, вместо синтетично получени пробиотици да се използват подложени на млечнокисела ферментаци€ течни продукти. ƒоказано е, че последните съдържат по-високо ниво на млечнокисели микроорганизми и дрожди и според учените могат да се представл€ват евтина алтернатива при храненето особено на свинете. ѕоради своето доказано положително въздействие върху стомашно-чревни€ тракт на свинете алтернативните млечнокисели храни могат да се използват с успех и се препоръчват от редица специалисти особено в млада възраст на животните (Jensen, 1998).

ѕри нашите услови€ доста често стопаните използват и получават пробиотичен ефект при хранене най-често насвинете с т.нар. УсуроваткаФ или УцвикФ. “ези отпадъчни продукти от млечната индустри€ имат доказан чрез практически€ опит на фермерите положителен ефект по отношение на апетита и живото тегло на свинете. ¬ тази връзка не са много известни и €сни за фермерите, а в редица случаи са и погрешно интерпретирани наименовани€та и от там смисъла и начина на прилагане на посочените отпадни продукти.

«а даване на по-гол€ма €снота, кое е УсуроваткаФ и кое е УцвикФ, какъв е техни€т основен състав и от там какви въздействи€ биха могли да се очакват при хранене на свинете с тези продукти, следва да се направ€т н€колко по€снени€.

У—уроваткатаФ се получава при производството на сирене или кашкавал като след отцеждане и отдел€не на сиренината, от ко€то се получава съответни€ продукт, течната фракци€ не се подлага на друга обработка и би могла директно да се консумира от животни. “€ съдържа освен вода, известно количество млечни белтъци (албумин и глобулин), млечна мазнина, а така също млечна киселина и млечнокисели бактерии. ¬сички тези съставки и особено бактериите имат изключително благопри€тен пре- и пробиотичен ефект върху стомашно-чревни€ тракт на свинете. —ъдържанието на част от млечните белтъци в суроватката води до значително завишаване на прирастта при животните, получавали като добавка към дажбата си този течен продукт. —уроватката е отпаден продукт от млекопреработката и в насто€щи€ момент се получава у нас предимно в мандрите, които не произвеждат освен сирене или кашкавал и извара и/или суроватъчно масло. ѕоследните два продукта се получават чрез промишлено термопреципитиране или отсметан€ване на суроватката като в последствие се получава друг отпаден продукт Ц УцвикФ.

¬ажно за фермерите е да зна€т, че в случай, че мандрата от ко€то се използва УсуроваткаФ за хранене на свинете произвежда освен сирене или кашкавал, а и извара и масло, в случа€ най-често става въпрос за други€ отпадъчен продукт, а именно Ц УцвикФ. “ози продукт за разлика от суроватката почти не съдържа млечни белтъчини и мазнини, както и млечнокисели бактерии. ѕоради факта, че за да се получи, същи€т е предварително подлаган на високотемпературна обработка и отсметан€ване, хранителните и диетологичните му качества се заключават само с положителното въздействие на останалите след отцеждането и/или отсметан€ването млечна или лимонената киселини, използвани в технологи€та на производство на съответни€ млечен продукт.

“ака че, като обобщение може да се посочи, че когато става въпрос за хранене на свинете със суроватка с гореописани€ състав, положителните ефекти са свързани с пре- и пробиотични ефекти, дължащи се на млечнокиселите микроорганизми, които са по-силно изразени в сравнение с пребиотични€ ефект от киселините в цвика, свързани с повишаване нивото на киселините в стомашно-чревни€ тракт на свинете и от там, водещи до стимулиране на техни€ апетит.

Ќапоследък пробиотиците все по-често се съчетават и с други допълнителни средства, водещи до засилване на техни€ ефект. “акива са например малтодекстрините, които е установено, че в комбинаци€ с лактобацили вод€т до засилване на пробиотични€ ефект от последните по отношение на въздействието им върху предивизвикващите стомашно-чревни проблеми E.coli (Bomba, 2002).

¬ заключение следва да се посочи, че има научни доказателства в подкрепа на становището, че пробиотиците имат по-малък ефект при прасета, когато се прилагат след 5-и€ ден от раждането им (Probiotics/http://www.thepigsite.com/pighealth/article/548/probiotics). ѕоради тази причина все повече специалисти препоръчват възможно най-ранното използване на пробиотичните средства при младите животни.

¬ подкрепа на ранната употреба на пробиотици са и проведените през 2008 г. обстойни проучвани€ за установ€ване възможността от предотврат€ване на сравнително често срещаното и водещо до големи загуби при свинете забол€ване некротичен ентерит чрез използването на ранно захранване с млекозаместители, включващи в състава си пробиотици. ѕроведен е експеримент при прасенца, родени чрез цезарово сечение преди времето на нормално раждане като същите са захранвани с млекозаместител, съдържащ и несъдържащ пробиотици. ”становено е, че при ранно захранване на прасенцата с млекозаместител, съдържащ пробиотик със следни€ състав : Bifidobacterium animalis и Lactobacillus acidophilus, casei, pentosus, plantarum, случаите на последващото им забол€ване от некротичен ентерит са намалели (Siggers, 2008).

јвтор: д-р ƒинко ƒинков

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є