«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 23 –Ь–∞–є 2010 10:29

“рихинелозата е една от най-опасните за човека зоонози с паразитерен произход. ѕо данни за 2007 г, Ѕългари€ се е нареждала на второ м€сто след –умъни€ по заболеваемост сред страните-членки на ≈—. Ќа територи€та на страната органите на –»ќ ќ« ежегодно регистрират случаи на трихинелоза при хората, което определ€ тази паразитоза като една от водещите зоонози в –епублика Ѕългари€. ѕо данни на –»ќ ќ« Ц Ўумен, през последните 5 години са възнили общо 21 епидемични взрива като са диагностицирани 34 единични случа€. ќт 964 лица консумирали инфектирани с трихинели месни продукти при 485 е доказана трихинелоза и 355 от са били лекувани за това забол€ване.

ѕричинител на трихинелозата е нематодът Trichinella spiralis. ќсновен източник са предимно заразени дива и домашна свин€, по-р€дко мечки и коне, чието месо и месни продукти се използуват за консумаци€ без добра топлинна обработка. —лед консумаци€ на заразено месо и месни продукти трихинелите се развиват в тънките черва и отдел€т ларви, чрез кръвообращението мигрират в мускулатурата на т€лото и се капсулират. ѕриродни резервоари на трихинелозата са мишки, плъхове, лисици и др.

ѕо данни на Ќационални€ център за здравна информаци€ от началото на 2009 г. до кра€ на м. септември са съобщени 187 случа€ на заболели от трихинелоза. ¬ кра€ на 2009 г. има данни за 8 трихинелозни взрива.

«а да е ефикасна превенци€та и борбата с трихинелозата е необходимо системното и стриктно провеждане на противоепидемичните мерки по отношение на това забол€ване, съгласно действащите нормативни документи на ћ« и ћ«’, които към насто€щи€ момент са адаптирани с тези на ≈—.

ƒиагностиката в нашата страна при животните и дейностите на официални€ контрол по отношение на трихинелоза се извършват, съгласно Ќаредба є 110/18.09.2006 г. за специфични изисквани€ за осъществ€ване на официален контрол за трихинелоза в месо. —ъгласно тази наредба се дава възможност до 31.12.2009 г. за изследване да се използва утвърдени€т в нашата страна т. нар. компресионен метод (с помощта на специални стъкла, които се притискат едно срещу друго, а пробите от късчета мускулатура са поставени между т€х като впоследствие същите се наблюдават при определено увеличение с уред, наречен трихинелоскоп).

—ъгласно І 3. (1) от заключителните разпоредби на горепосочената наредба Ќационалната ветеринарномедицинска служба разрешаваше използването на компресионни€ трихинелоскопски метод за домашни и диви свине до 31 декември 2009 г., когато: се изследват единични кланични трупове в кланица, ко€то не коли повече от 15 домашни свине на ден или 75 домашни свине на седмица или подготв€ за продажба на пазара не повече от 10 диви свине на ден; н€ма необходимите услови€ за използване на методите за откриване по методи с изкуствен стомашен сок.

—ъгласно Ќаредба є 110 от 2010 г. при изследването за трихинелоза, би следвало да се използват вече най-обективните методи за изследване за това забол€ване, които се основават на предварителното смилане на пробите с изкуствен стомашен сок, което позвол€ва обективното отчитане, както на капсулираните, така и на некапсулираните форми на причинител€. “ози метод би следвало вече да е въведен и при изследване да се прилага в момента във всички специализираните лаборатории в страната. Ќеудобство за частните лица (ловци, фермери и др.), по отношение на нови€ метод е, че допълнителните консумативи, които се използват при него вод€т до увеличаване на цената на анализите. ќт друга страна тр€бва да се посочи и, че през 2009 г. при проведено в специализирани лаборатории за изследавене на трихинелоза в ≈— проучване е установено, че основен проблем при диагностициране на това забол€ване по метода с изкуствен стомашен сок е липсата на достатъчно практически опит сред лабораторните работници, което е водело в част от лабораториите до неустанов€ване на трихинели в предварително заразени проби. ¬ тази връзка се предлага допълнително изпитване на възможностите на отделните лаборатории по отношение на диагностиката посредством метода с изкуствен стомашен сок чрез изследване на маркирани с определен брой трихинели проби, които да бъдат анализирани в различните лаборатории, за да се постигне нужната прецизност при анализите в отделните лаборатории. ¬сичко това налага провеждането и на допълнителни обучени€ на специалистите от лабораторни€ контрол, с оглед обективното установ€ване на причинител€ на забол€ването по нови€ метод.

¬ нашата страна изследването за трихинелоза по компресионни€ метод е с дългогодишна истори€. ”дължавенето на неговото използване съгласно Ќаредба 110 до кра€ на 2009 г., не доведе до затруднени€, както за лабораториите, извършващи тези анализи, така и за ловците и стопаните по места, които имат утвърдена практика във вземането на проби за изследване по този метод. —амото изследване за една проба по компресионни€ метод отнема едва 6 минути, което е доста по-малко от времето, необходимо при използване на нови€ метод с изкуствен стомашен сок. ќсвен това по компресионни€ метод се получават резултати и само за една проба, докато методът с изкуствен стомашен сок, за да е рентабилен, изисква събирането на по-гол€м брой проби (дори до 100), което при отстрела на диви свине или при разпространеното в нашата страна отглеждане на малък брой домашни свине, е затрудн€ващо извършването на метода обсто€телство.

¬сички горепосочени аргументи са в полза на тезата за удължаване на използването на компресионни€ метод и през 2010 г. “е би могло да се имат пред вид от съответните органи при аргументирането пред ≈вропейската комиси€ на евентуалното удължаване на действието на Ќаредба 110 в сегашни€ й вид, до приключването на адаптирането на лабораторната база с изисквани€та на новите методи за изследване за трихинелоза. «а да е достатъчно обективно изследването за трихинелоза по компресионни€ метод следва да се посочи, че ловците и стопаните, които вземат проби и се насочват към лабораториите, тр€бва да зна€т какви точно проби да нос€т за лабораторен анализ от домашните или дивите свине. —ъгласно Ќаредба 110 за изследване за трихинелоза от цели трупове тр€бва да се вземат н€колко проби с размер на лешник от вс€ко животно. ѕри домашни свине такива проби се взимат едновременно от двата диафрагмени ствола (или това е прехода между месната и сухожилната част на диафрагмата на прасето), като в пробата тр€бва да има и мускулатура и съединителна тъкан. ћного е важно ловците да зна€т, че при диви свине вече е нужно вземането на сборна проба от мускулатура от 6 места - от двата диафрагмени ствола при прехода към мускулната част, от мускулите на челюстта, езика, долната част на крака и от междуребрените мускули. ¬ажно е също да се посочи и, че приготв€нето на сурово-сушени домашни деликатеси като луканки и суджуци от неизследвано месо крие изключително гол€м риск за консуматорите.

“рихинелозата при човека е трудно диагностициращо се, с тежка клиника и терапи€ забол€ване, което изисква комплексни мерки за превенци€ и борба. —амо при стриктното спазване на изисквани€та на нормативната уредба, както и чрез изследване на всички свине, след време би могло и –Ѕългари€ да декларира липсата на това опасно забол€ване, както при животните, така и при човека.

јвтор: д-р ƒинко ƒинков

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –°—К–±–Њ—В–∞, 24 –Ѓ–ї–Є 2010 17:19
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є