«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 10 –Ѓ–ї–Є 2010 17:24

«а да се получи висококачествено и безопасно мл€ко животните във фермите е необходимо да се до€т по хигиеничен начин, като преди започване на доенето млечните папили, вимето и слабините се почистват и измиват ръчно от до€чите. ѕреди започване на същинското доене до€чите тр€бва да провер€ват първите струйки мл€ко от вс€ко животно за отклонени€ във външни€ вид (парцалчета, слуз, нетипичен цв€т и др.), или мл€кото да се подлага на друго изследване, гарантиращо подобни резултати (например бързи тестове за установ€ване на мастит). ∆ивотните, третирани с ветеринарномедицински препарати, които могат да пренесат остатъчни вещества в мл€кото се обозначават като се записва на табелата на животното, че е третирано (дата на третиране) и периода в който мл€кото следва да се събира отделно от мл€кото на другите животни във фермата и не тр€бва да се дава на хора или преработвателни предпри€ти€. “ова мл€ко не се използва за човешка консумаци€ преди изтичане на т.нар. Дкарентен срокФ или това е периодът, след който в него н€ма да има недопустимо високи количества остатъци от препарата. «а дезинфекци€ на млечните папили на лактиращите крави се използват одобрени от Ќ¬ћ— чашки или спрейове, които тр€бва да се употреб€ват по начин, който не създава неприемливи нива остатъчни вещества в мл€кото.

ѕри установ€ване на изменени€ (флокули, парцалчета, замърс€вани€, оцвет€ване и др.) преди, при или след доене на мл€кото, то не може да се използва за човешка консумаци€ !

—ъоръжени€та за доене на мл€кото и помещени€та, където то се филтрира за отстран€ване на механичните замърс€вани€ и съхран€ва в охладено състо€ние, следва да се конструират и разполагат по начин, който да ограничава допълнителното замърс€ване на мл€кото. “ова означава, че за тези съоръжени€ е необходимо обособ€ването на отделни помещени€, които да са защитени от вредители, отделени от помещени€та за отглеждане на животните и да разполагат с достатъчни по капацитет вани за първично съхранение на мл€кото в охладено състо€ние. ѕовърхностите на съоръжени€та, които влизат в контакт с мл€кото се изграждат от гладки, миещи се, нетоксични, лесни за почистване и дезинфекци€ материали, и се поддържат в добро състо€ние. —лед употреба повърхностите на съоръжени€та за първично съхранение на мл€кото тр€бва да се почистват и подлагат на дезинфекци€ с разрешени за използване в хранителновкусовата промишленост средства. —ъдовете за съхранение на сурово мл€ко тр€бва да се почистват и дезинфекцират по подход€щ начин преди повторната им употреба, не по-р€дко от веднъж дневно.

¬ по-малките кравеферми помещението за първична обработка (прецеждане и охлаждане) на мл€кото би могло да има размери на средно гол€ма ста€, разположена в близост от обора. “о може да има циментов, мозаечен или с плътно непропускливо подово покриетие, позвол€ващо измиване и дезинфекци€. Џглите между стените и пода следва да са заоблени, за да не позвол€ват натрупване на замърс€вани€. ѕомещението следва да притежава подход€ща канализаци€ за отпадните води и достатъчно топла и студена вода, както и измиващи средства за ръцете на работещите. ¬ратите на помещението тр€бва да се затвар€т плътно и да не позвол€ват проникване на гризачи. ѕрозорците следва да са снабдени с мрежи против навлизане на насекоми. ѕомещението и ваните за съхранение на мл€кото тр€бва да се измиват и дезинфекцират ежедневно след освобождаване от мл€кото. ƒезинфекци€та може да се извършва с 1% разтвор на натриева основа.

ѕрецеждането на мл€кото, което е начин за отстран€ване на механичните замърс€вани€ от него, в миналото се извършваше с помощта на тензухени кърпи или много пластове марл€. ¬ насто€щи€ момент се препоръчва използването на специални метални филтри от неръждаем материал, които да се подлагат на измиване и дезинфекциране чрез изпарване с гореща (над 82—) вода.

 огато мл€кото се събира ежедневно е необходимо то да се охлажда във вани с двойни стени и възможности за поддържане веднага след доенето на не повече от 8 ∞—, и не повече от 6 ∞— в мл€кото, когато то не се събира (реализира) ежедневно.

ѕо отношение на възможностите, които ще се предостав€т на фермерите да предлагат директно от фермата мл€ко на потребителите, следва да се дадат повече раз€снени€ и за пр€ко свързаната с тази дейност т.нар. Дбактерицидна фазаФ на мл€кото или това е периодът през който определени съставки на мл€кото (лактенини) възпреп€тстват развитието на микроорганизмите в него, въпреки че то не е обработвано термично. —мисълът на задължителното охлаждане на мл€кото е от една страна да се удължи бактерицидната фаза на мл€кото, а от друга допълнително да се подтисне развитието на микроорганизмите в него. »звестно е че бактерицидните свойства на мл€кото се запазват 2-3 часа в случай, че то не се охлади веднага след издо€ването, а при условие, че мл€кото се охлади веднага след издо€ването до 8—, бактерицидната фаза се удължава за около 24 часа (÷. «ахариев, ≈. ƒинчева, ¬етеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход, част II, 1991, издателтво Д«ем€Ф, стр.23).

Ѕактерицидната фаза дава възможност, в случай, че мл€кото е охладено до 8— то да се реализира в охладено състо€ние директно на потребителите, които от сво€ страна е необходимо задължително да го подложат на високотемпературна обработка, елиминираща рисковете от развитието в него на микроорганизми, опасни за човешкото здраве. ¬ случай, че фермата разполага с услови€ (вана) за охлаждане на мл€кото не би било съществен проблем в рамките на 24 часа след издо€ването да се даде възможност охладеното мл€ко да се предлага на потребителите. “е от сво€ страна ,обаче, следва да са информирани и да провеждат задължителна високотемпературна обработка на мл€кото непосредствено след неговото закупуване. ќтдавана научно е доказано, че високотемпературната обработка на мл€кото, задължително въведена и в предпри€ти€та с индустриален капацитет, е достатъчно ефективен способ за гарантиране безопасността на мл€кото както за директна консумаци€, така и при производството на различните млечни продукти. ¬ажно е да се посочи, че температури достигащи фазата на кипене на мл€кото (мл€кото кипи над 100—), и поддържащи се в рамките на 10 сек. са напълно достатъчни за унищожаване дори на едни от най-устойчивите по отношение на температурните въздействи€ микроорганизми, каквито са туберкулозните причинители (÷. «ахариев, ≈. ƒинчева, ¬етеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход, част II, 1991, издателтво Д«ем€Ф, стр.66). ¬ случай, че потребител€т се информира и подпише деклараци€ за сво€та информираност от задължителна обработка чрез 10 сек. кипене на мл€кото, преди консумаци€та му още в ѕ—ћ на фермата, това би гарантирало ефикасна превенци€ по отношение на микроорганизмите, потенциално налични в суровото мл€ко.

ћного важен проблем по отношение на реализаци€та на мл€кото директно от фермите е неговата проследимост до крайни€ потребител.  ак би могло да се постигне ефикасна проследимост от фермерите по приемлив, както за т€х, така и за потребителите начин, без да се изискват големи инвестиции? ќтговорът на този въпрос не е толкова труден, но изисква посто€нното водене на съответна документаци€ в ѕ—ћ на фермите. “ова би се осигурило при въвеждането на двустванно попълвани и оставащи, както в ѕ—ћ, така и при клиента етикети със следното съдържание :

≈тикет, съпътстващ напълнени опаковки мл€ко, собственост на клиента

/ попълва се в 2 екзeемпл€ра - един за клиента и 1 за фермата и служи на страните по сделката за гарантиране на проследимост/

ѕартида на продукта L(=дата на издо€ване)ЕЕЕЕЕ и литри закупено мл€коЕЕЕЕЕЕЕЕ

—рок на възможно използване от клиента на мл€кото (=дата на издо€ване):ЕЕЕЕЕ.ЕЕ..

»звършил разфасоването във ферма с рег. єЕЕЕЕ.: ЕЕЕЕЕ.ЕЕЕЕЕ../име, подпис/

 лиента се задължава да обработи чрез постигане на кипене за време от 10 сек. мл€кото, преди консумаци€та му:

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

клиент / фирма - адрес, тел. и подпис на клиента, гарантиращ неговата информираност«а да се осигори личната ангажираност на клиента на фермерското мл€ко по отношение на опаковъчните материали и в същото време да не се натоварва финосово фермера със закупуване на опаковки и т€хното съхранение, което също би създало доълнителни инфраструкторни затруднени€ във фермите, би могло клиента да предостав€ гарантирано почистени и добре измити от него опаковки (полипропиленови бутилки), които да се провер€ват визуално за наличие на видими замърс€вани€ преди напълване от работника който разфасова мл€кото в ѕ—ћ. —амо при уставов€ване на видимо незамърсени опаковки би следвало да се пристъпва към разфосоване на мл€кото в съдове на клиента.

ѕри финансови възможности от страна на големите ферми е възможно същите да въведат и пастьоризиране на мл€кото преди предлагането му на клиентите, както и разфасоването на мл€кото в опаковъчни материали, закупени от т€х. ¬ този слчай изисквани€та към тези на практика мини-преработвателни предпри€ти€ би следвало да са идентични с тези на индустриалните млекопреработвателни предпри€ти€ в страната.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-AU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

јвтор: ƒ-р ƒинко ƒинков, “ракийски университет, гр. —тара «агора

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є