«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 10 –Ѓ–ї–Є 2010 17:34

—уровото мл€ко се добива от животни, които не тр€бва да показват признаци на заразни болести, които се предават на хората чрез мл€кото, са здрави и не показват признаци на болести, които могат да доведат до замърс€ване на мл€кото, не страдат от болести на половата система, придружени с отдел€не на секрет, ентерит с диари€ и треска, или възпаление на вимето и са без рани на вимето, които може да окажат вли€ние върху мл€кото.

¬ажно за фермерите е да зна€т, че при въвеждането на директните продажби на мл€ко те тр€бва да регистрират своите животновъдни обекти като се осигур€ват подход€щи помещени€ с оборудване, съобразено с вида, породата, възрастта и жизнена среда на животните. »зисквани€та за отглеждане на едри преживни са упоменати в Ќаредба є 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквани€ към животновъдните обекти (ƒ¬, бр. 41 от 2006 г.). ѕомещени€та за отглеждане на дребни преживни животни и оборудването в т€х тр€бва: да отговар€т на изисквани€та по чл. 10, т. 1 от същата наредба. ѕри отглеждане на дребни преживни се изисква подвижните преграждащи елементи, предназначени за оформ€не на временни родилни боксове, боксове за отбити агнета и шилета, обособени пространства за дзвизки и други. “ези следва да са изградени от материали, които не са вредни за животните, т.е, да не са бо€дисани с токсични за животните бои, да н€мат нарушена структура, предразполагаща травматични повреди и др. ѕомещени€та за отглеждане на свине и оборудването в т€х отговар€т на изисквани€та по чл. 2 от Ќаредба є 21 от 2005 г. за минималните изисквани€ за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (ƒ¬, бр. 5 от 2006 г.). ѕомещени€та за отглеждане на птици (птици от кокоши вид, пуйки и водоплаващи), както и оборудването в т€х отговар€т на изисквани€та също на Ќаредба є 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквани€ към животновъдните обекти. ѕомещени€та за отглеждане на еднокопитни и оборудването в т€х отговар€т на изисквани€та по чл. 12 от Ќаредба є 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквани€ към животновъдните обекти. «а отглеждането на зайци в клетки, разположени в помещени€, се осигур€ва вентилаци€, изключваща натрупването на наднормено съдържание на водни пари и токсични газове - въглероден диоксид, амон€к и сероводород, в съответствие с чл. 13 от Ќаредба є 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквани€ към животновъдните обекти.

—ъгласно Ќареба є 4 от 19 февруари 2008 г за специфичните изисквани€ при роизводството, съхранението и транспортирането на суровото мл€ко и изисквани€та за търгови€ и пускане на пазара на мл€ко и млечни продукти (ƒ¬. бр.23 от 29 ‘евруари 2008г.), фермите за производство на сурово краве мл€ко задължително се категоризират, според състо€нието на сградни€ си фонд и качеството на получваното мл€ко. «а да бъде категоризирана определено ферма за производство на сурово краве мл€ко собственикът е необходимо да пададе чрез официални€ ветеринарен лекар, отговар€щ за съответната община, до директора на съответната –егионална ветеринарномедицинска служба (–¬ћ—) за€вление по образец. ƒиректорът на –¬ћ— със заповед назначава комиси€, в ко€то се включват официален ветеринарен лекар от отдел "«дравеопазване на животните" към –¬ћ—, отговар€щ за съответната община, представител на ќбщинската служба по земеделие и гори (ќ—«√) и представител на съответното кметство.  омиси€та в 7-дневен срок извършва проверка във фермата за съответствието й с изисквани€та на –егламент 853/2004/≈— за сградов фонд и оборудване, попълва въпросник по образец и състав€ протокол по образец със заключение в три екземпл€ра, от които един екземпл€р се връчва на собственика на фермата, който го съхран€ва във фермата, един за –¬ћ— и един за ќ—«√. ќфициални€т ветеринарен лекар взема за период от два поредни месеца, през 15 дни, четири представителни проби сурово краве мл€ко за извършване на анализ по показател€ за ќЅћ (общ брой микроорганизми) и за наличие на инхибитори, и за период от три поредни месеца три представителни проби сурово краве мл€ко за извършване на анализ по показател€ за ќЅ— (общ брой соматични клетки). ѕробите се изпращат в независима акредитирана лаборатори€ за извършване на анализите, а резултатите от т€х се съхран€ват във фермите. “аксите за анализите се заплащат от собствениците на фермите. ¬ зависимост от получените резултати от изследвани€та за ќЅћ и ќЅ— , изчислени средногеометрично от резултатите, комиси€та в 7-дневен срок от получаване на протоколите от лабораторните анализи изготв€ окончателен протокол със заключение за категоризиране на фермата в съответната група и го представ€ на директора на –¬ћ—. ≈кземпл€р от протокола се съхран€ва във фермата.

—поред Ќареба є 4 от 19 февруари 2008 г за специфичните изисквани€ при производството, съхранението и транспортирането на суровото мл€ко и изисквани€та за търгови€ и пускане на пазара на мл€ко и млечни продукти (ƒ¬. бр.23 от 29 ‘евруари 2008г.), фермите за производство на сурово краве мл€ко се категоризират в три групи, както следва:

1.ѕърва група:
а) отговар€т на ветеринарно-санитарните изисквани€ за сградов фонд и оборудване съгласно ѕриложение III, секци€ I’, глава I (II) на –егламент 853/2004/≈—; и
б) произвеждат сурово краве мл€ко с показатели за общ брой микроорганизми (ќЅћ) до 100 000/мл и общ брой соматични клетки (ќЅ— ) до 400 000/мл съгласно ѕриложение III, секци€ I’, глава I (III,3) на –егламент 853/2004/≈— (отговар€що мл€ко);
в)з
адължително имат помещение за съхранение на мл€кото, регистрирано по «акона за храните.

2. ¬тора група:
а) отговар€т на ветеринарно-санитарните изисквани€ за сградов фонд и оборудване на ѕриложение III, секци€ I’, глава I (II) на –егламент 853/2004/≈—; и
б) произвеждат сурово краве мл€ко с показатели над 100 000/мл за ќЅћ и над 400 000/мл за ќЅ—  (неотговар€що мл€ко);

3. “рета група:
а) не отговар€т на ветеринарно-санитарните изисквани€ за сградов фонд и оборудване съгласно ѕриложение III, секци€ I’, глава I (II) на –егламент 853/2004/≈—; и
б) произвеждат сурово краве мл€ко с показатели над 100 000/мл за ќЅћ и над 400 000/мл за ќЅ— (неотговар€що мл€ко).

 атегоризираните ферми се прекатегоризират в друга група в случай, че резултатите от анализите на мл€кото са показали средногеометрично за период от два месеца при две изследвани€ на месец показатели, различни от изискващите се за съответната категори€ за ќЅћ, и/или средногеометрично за период от три месеца, при едно изследване на месец показатели за ќЅ— , различни от изискващите се за съответната категори€.

ƒиректорът на –¬ћ— състав€ досие на фермата, съдържащо за€влението, попълнени€ въпросник и протоколите на комиси€та и в 7-дневен срок го изпраща на дирекци€ "јграрно развитие" при ћинистерството на земеделието и храните (ћ«’) за вписване на фермата в публичен регистър. ≈дно копие от досието остава у директора на –¬ћ—, а друго се изпраща в ќ—«√. –егистърът на фермите се публикува в интернет страницата на ћ«’. ‘ермите от трета група имаха срок до 31.’II.2009 г. да се приведат в съответствие с изисквани€та на –егламент 853/2004/≈— за сградов фонд и оборудване.

 ъм вс€ка ферма с не по-малко от 5 дойни животни може да се изгражда помещение за съхранение на мл€ко (ѕ—ћ), в което не може да се приема мл€ко, добито в други ферми. јко фермата е от първа група ѕ—ћ е задължително. Ѕи следвало и всички ферми, които възнамер€ват да реализират директни продажби на мл€ко задължително да притежават ѕ—ћ. ѕомещени€та за съхранение на мл€кото е необходимо да се регистрират с регистрационни€ номер на фермата, към ко€то са изградени, като пред него се постав€ буквата "F".

¬ъв фермите тр€бва да се поддържа и определена документаци€, удостовер€ваща изпълнението на изисквани€та към отглеждането, терапи€та и проследимостта на животните (проведени ветеринарномедицински третирани€ и манипулации; умрели животни и писмени предписани€, издадени от ветеринарномедицинските органи съгласно «¬ƒ («акон за ветеринарномедицинската дейност), регламентирано с Ќаредба є 40 от 2 декември 2008 г. за услови€та за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености (в сила от 12.09.2008 г., издадена от ћинистерството на земеделието и храните, ќбн. ƒ¬. бр.106 от 12 ƒекември 2008г). “ези документи следва да се представ€т при проверка от органите на Ќационалната ветеринарномедицинска служба (Ќ¬ћ—). ƒокументаци€та, свързана с проведените ветеринарномедицински третирани€ и манипулации с животните се попълва от ветеринарни€ лекар, обслужващ обекта. ¬ъв фермите е необходимо да се вод€т дневници за проведените ветеринарномедицински третирани€ и манипулации, в които да са упоменати: дата; вид, пол, порода и идентификационен номер на животните; диагноза или съмнение за определено забол€ване (попълва се само от обслужващи€ ветеринарен лекар); проведени третирани€ (манипулации) и лекарствени средства (попълва се от обслужващи€ ветеринарен лекар); период през който мл€кото (месото) не са пригодни за консумаци€ от хора (попълва се от обслужващи€ ветеринарен лекар (този период следва задължително да е даден за информаци€ от ветеринарни€ лекар на гледачите на животните, които са задължени стриктно да го спазват.); изход от терапи€та (манипулациите)- попълва се при приключване на терапи€та (може да се изпише клинично здраво при излекуване или умр€ло, при смърт на животното);подпис на обслужващи€ ветеринарен лекар

ќсобено важно за собствениците на ферми е това, че периодът през който мл€кото (месото), не са пригодни за консумаци€ от хора, следва задължително да е даден за информаци€ от ветеринарни€ лекар на гледачите на животните, които са задължени стриктно да го спазват. «а онаглед€ване на тази информаци€ би следвало във фермата да е създадена съответната организаци€, ко€то може да включва изписването на периода през който мл€кото на животните тр€бва да се отдел€ от сборното мл€ко и перода на забрана за клане на табелките, разположени над животните, на които обикновено се записва информаци€та, касаеща гинекологични€ им статус (дата на раждане, заплождане и др.).

 огато е необходимо клане или умъртв€ване на селскостопански животни, то се извършва в съответствие с разпоредбите на «¬ƒ, ««∆ («акон за защита на животните) и Ќаредбата за намал€ване до минимум страдани€та на животните по време на клане или умъртв€ване (ƒ¬, бр. 42 от 2006 г.).

ѕри смърт на животни във фермата задължително следва да се съхран€ва и документаци€, ко€то би могло да представл€ва папка с протоколи или дневник за умрели животни, съдържащ(и) данни за: дата; брой на животните; вид, пол, порода и идентификационен(ни) номер(а) на животните; забол€ване (диагноза или съмнение) Ц попълва се задължително от обслужващи€ ветеринарен лекар; и подпис на обслужващи€ ветеринарен лекар. √олемите ферми, следва да имат създадена организаци€ за изнас€не на умрелите животни и техническо оползотвор€вене на месото от т€х в екарисаж, а малките или отделните частни стопани, в случай на смърт на животните е необходимо да потърс€т съдействие от обслужващи€ ветеринарен лекар и –¬ћ—, с оглед организиране на загробване на умрелите животни на определени от кметствата терени.

—обствениците на животновъдни обекти за селскостопански животни организират първоначално и периодично обучение на персонала за отглеждане на животните и спазване на изисквани€та за хуманно отношение към т€х. “ези обучени€ биха могли да се осъществ€ват от компетентни държавни ветеринарни лекари от съответните –¬ћ—. “е се доказват при проверки от контролните органи чрез представ€не на индивидуално подписаните от обучаемите и лекторите протоколи от обучени€та.

—обствениците са длъжни да съхран€ват документаци€та на фермите не по-малко от 3 години.

јвтор: ƒ-р ƒинко ƒинков, “ракийски университет, гр. —тара «агора

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –°—А—П–і–∞, 15 –Ѓ–љ–Є 2011 18:35
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є