«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 24 –Ѓ–ї–Є 2010 17:21

«а разлика от закритите, откритите наран€вани€ се срещат значително по-р€дко. ѕроцентни€т им д€л е около 10-20. ’арактерно е, че при т€х се нарушава преди всичко целостта на кожата. “ова обсто€телство позвол€ва те да се откриват лесно, непосредствено след възникването им.

÷елта на терапи€та при откритите наран€вани€ на млечната папила е запазване на кравата и удължаване на експлоатационни€ й живот. »звестно е, че кравите при които се до€т само трите четвъртини се бракуват значително по-рано. ѕо принцип лечението е свързано с големи разходи и усили€ Ц както за ветеринарни€ лекар така и за фермера. »кономически то е изгодно само в случаите, когато се касае за ценно животно. јко терапи€та не може да доведе до пълно възстанов€ване на млечната четвъртина и папила, то т€ тр€бва да гарантира поне изб€гване усложнени€та, които могат да бъдат дори и животозастрашаващи. „есто препоръчваните методи за лечебна интервенци€ в гол€ма степен са идеализирани и на практика те могат да се извършват само при много добри услови€ Ц наличие на операционна маса, подход€щи инструменти, контрол и постоперативни грижи от страна на стопаните и ветеринарни€ лекар. ќбикновено това не е реалност в практиката.

ѕри открити наран€вани€ на млечната жлеза се процедира по строго определен начин. ¬ тази връзка фермерите и гледачите тр€бва да окажат непосредствена помощ на ветеринарни€ лекар, както при из€сн€ване на обсто€телствата по наран€ването, така и при самите лечебни манипулации. ѕри анамнезата се прослед€ва истори€та на болестта. »з€сн€ване се кога е настъпило наран€ването, датата на отелването, възрастта на животното, млечната продуктивност. јко в една ферма или стадо откритите рани на млечната железа са често срещани, то тогава тр€бва решително да бъдат променени услови€та на отглеждане (гъстота на животните, големина на боксовете, подовото покритие). —ъщо така тр€бва да се контролира и състо€нието на копитата. ѕреди да се извърши самото изследване, животното тр€бва да се подготви. “о тр€бва да се фиксира надеждно, най-добре в станок. ¬етеринарни€т лекар извършва изследването и самото лекуване.  акво обаче тр€бва да зна€т стопаните, тези които в крайна сметка решават съдбата на животните. »зхода от едно наран€ване зависи от размера, вида и локализаци€та му. ѕаралелното наличие на мастит е изключително неблагопри€тно. —лед клиничното изследване се определ€ дали ще се провежда терапи€ или пък животното ще се бракувано незабавно. ¬ъв връзка с гореспоменатото съществуват н€колко варианта, всеки от които изисква специфична намеса.

1. Ќаран€ване на върха на млечната папила.

“ова дали ще се предприеме консервативна или хирургична терапи€ зависи от степента на разрушаване на папиларни€ канал и/или цистерната. ѕроникващите рани се манифестират външно чрез изтичане на мл€ко от наранената област.

јко папиларни€ канал и/или цицковата цистерна не са разрушени е препоръчителна консервативната терапи€. ¬ъзможно е, т€ да се осъществи в доилната зала или в станоците, където се извършва преглед и обслужване на копитата.

∆ивотното задължително тр€бва да се обезболи. ¬ основата си, млечната папила се прист€га с чревни клампи. ѕосредством местна инфилтрационна анестези€ се прилага локален анестетик в проксималната третина на млечната папила. — ножица се проправ€ проходимостта на върха на млечната папила, като се отстран€ват некротичните тъкани. ¬ида и избора на по-нататъшните грижи зависи от конкретните услови€ във фермата. —ъществува възможност, при ко€то се извършва ежедневно почистване на раната с разтвор на йод. ƒруга вариант е налагане на превръзка. ¬ услови€та на практиката намирането на здрава и надеждна превръзка представл€ва истинско предизвикателство както за ветеринарни€ лекар, така и за фермера. —лед около 7 дни настъпва надеждно заздрав€ване на раната. “ова кога засегната четвъртина ще може да се дои отново зависи от едновременното наличие на мастит. ¬ случай, че н€ма признаци на възпалителен процес, е възможно млечната четвъртина да се пресуши под протекци€та на антибиотици, с цел да се използва през следващата лактаци€. ƒругата съществуваща възможност е, след приложение на локален антибиотик, в зависимост от големината и дълбочината на раната, до 10 дни отново да се предприемат опити за издо€ване.

ѕри наличие на мастит намал€ват драстично изгледите за успешна терапи€. ¬ тези случи е целесъобразно, ежедневно, с помощта на канюла да се отстран€ва секерета от млечната цистерна и животното да се третира системно и локално с антибиотици. ћашинното доене е невъзможно, следствие силната болка и отбранителните движени€ при доене.

јко папиларни€ канал и/или цистерната са разкъсани, задължително тр€бва да се предприеме хирургична терапи€. ¬ случа€ съществуват две терапевтични възможности: открита или закрита ампутаци€ на млечната папила. ќткритата ампутаци€ е най-често прилагани€ метод и е единствена възможност при наличие на мастит. ѕроцедира се по следни€ начин Ц животното се фиксира и обезбол€ва, в основата на млечната папила се постав€т чревни клампи. —лед това се разр€зва върха на млечната папила с остър скалпел или ножица. «а да се предотврати слепването на раневите ръбове, в цистерната се постав€ пластмасова тръбичка, ко€то да се закрепи чрез единични шевове. ѕо този начин секретът изтича безпреп€тствено. Ћошото е, че при наличие на мастит инфекци€та се разпростран€ва в околната среда. ясно е също така, че животни с открита ампутаци€ се изключват много бързо от стадото. јко не съществува мастит, ветеринарни€т лекар извършва закрита ампутаци€ на млечната папила.

2. –ани на млечната папила с образуване на тъканни лапички

ѕредставл€ват кожни рани без проникване и перфораци€ на лигавицата на цистерната. ѕринципно съществуват две възможности за терапи€. Ќай-простата е да се отстран€т образуваните лапички и засегнатата млечна четвъртина да се пресуши. —лед това раните заздрав€ват вторично. ¬ъв втори€ случай кожната лапичка се зашива. ”словие за това е да не са минали повече от 12 часа от наран€ването. —лед нанас€не на шевовете млечната четвъртина се пресушава временно. —лед около 8 дни конците се отстран€ват. ≈два на 14-€ ден след операци€та може да се предприеме опит животното да се дои отново.

3. Ќаран€ване на млечната папила без зас€гане на върха й, с разрушаване на кожата, съдово-мускулни€ слой и лигавицата на млечната цистерна.

ƒиагнозата се постав€ относително лесно. ќт раната изтича мл€ко. ¬ зависимост от вида й, то изтича спонтанно или само при опити за издо€ване. ¬ тези случаи е възможно единствено хирургическото лечение.

 огато раната е неусложнена, не съществува мастит и при своевременна намеса от страна на ветеринарни€ лекар млечната четвъртина се запазва.

јко обаче млечните палили са силно травматизирани, разкъсани или размачкани, единственото правилно решение е извършване на ампутаци€. » в тези случи важи принципа, че при наличие на мастит се извършва открита, а при липса на мастит - закрита ампутаци€.

ѕо време на следоперативни€ период областта на раната тр€бва да се пази чиста и суха. ƒруго важно условие е гарантирането на покой на засегнатата област.

«а фермерите и гледачите на животните е много важно да зна€т профилактичните меропри€ти€, чието приложение в много гол€ма степен ще гарантира предпазването на млечната жлеза от така нежеланите наран€вани€. Ќа първо м€сто това са леглата, които тр€бва да бъдат достатъчно широки. ƒа се изб€гва пренаселеността в оборите. ѕо отношение на подовото покритие, най-подход€що е гуменото. “о в най-гол€ма степен гарантира необходими€ комфорт на животните, стабилност и сигурност при придвижване и изправ€не, правилно израстване и здравина на копита. ѕо този начин рискът от застъпване и премачкване на млечните папили ще се сведе до минимум. ќсвен всичко друго, системната борба срещу гризачите и злонравите кучета ще премахне опасността от възникване на ухапни рани на млечната жлеза. ¬ помещени€та където се отглеждат животните, както и в дворчетата за разходка тр€бва да се отстран€т всички остри и режещи предмети. ƒа се внимава особено с торната лента. ѕо време на пашата да се изб€гва движението на кравите в близост до огради, плетове, тел, салкъми и бодливи храсти. ∆ивотните не тр€бва да прескачат опасни преп€тстви€, които могат да предизвикат наран€ване.

ѕо материали на Dr. St. Moesenfechtel, ( Nutztierpraxis Aktuell, Sept.2004)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є