«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 28 –Ѓ–ї–Є 2010 14:15

јнаеробните забол€вани€ при овцете, отчасти и при козите игра€т първостепенна рол€ в инфекциозната патологи€ при дребните преживни. “е са широко разпространени поради повсеместното наличие на причинителите им Ц различни видове клостридии и други патогенни анаероби*, (*анаероби- бактерии които се развиват в безкислородна среда). «а всички причинители важи също така, че образуват много устойчиви спори, грамположителни са и са условнопатогенни. ќбитават нормално храносмилателната система на овцете и козите.

—ледователно за да про€в€т сво€та патогенност, са необходими определени предразполагащи фактори.

¬ преобладаващата си част, анаеробните забол€вани€ представл€ват една обща и силна интоксикаци€ на организма на забол€лото животно от образуваните в храносмилателната му система токсини (анаеробна дизентери€, ентеротоксеми€, брадзот) или от токсините в черни€ дроб (некротичен хепатит) и от проникналите там токсигенни отроди€ на микробни причинители. Ќепосредствена причина за настъпване на смъртта при тези забол€вани€ са токсините, които проникват в организма на животните и предизвикват дъблоки нарушени€ в нормалната физиологична дейност на вътрешните органи и на центровете на главни€ мозък.

ѕри всички анаеробни инфекции, забол€ването може да засегне само единични животни в стадото или да обхване масово, много животни.

ѕървата болест принадлежаща към тази група е Ѕрадзота

ѕротича свърхостро и се характеризира с внезапна смърт и зас€гане предимно на предстомаши€та и дванадесетопръстника. «абол€ват най-често младите овце на възраст от 6 месеца до 1 година. ∆ивотните над 3 години са напълно невъзприемчиви.  озите не се зас€гат. Ѕолестта настъпва само когато устойчивостта на животните бъде понижена от редица предразполагащи фактори Ц пасане по осланени или замръзнали пасища, приемане на заскрежен фураж, тежки паразитни инвазии, внезапно застуд€ване на времето особено след остригване. Ѕолестта е разпространена най-често в райони с ниски мочурливи пасища. ѕо отношение сезонното разпределение най-често се среща през преходните сезони, описани са обаче и случаи през л€тото. «ас€га животни, отглеждани при всички технологии.  акви признаци про€в€ват животните ?

ѕри мълниеносната форма овцете умират внезапно Ц падат и свършват почти за 10-15 мин. »ли вечер се прибират в нормално състо€ние, а сутрин се намират умрели.

ѕри острата форма, ко€то протича малко по-бавно се наблюдава умърлушеност, повишена температура, пенести пон€кога кървави изтечени€ от ноздрите, отоци в областта на подчелюстното пространство и смърт за 12-24 часа. ѕреди да умре очите на засегнатото животно почервен€ват и стават кървави.

ѕри острата форма би могло да се приложи лечение (н€кои видове антибиотици), но шансовете за успех са минимални.

»нфекциозен некротичен хепатит

¬ този случай клостридите намират услови€ за развитие в черни€ дроб, когато органът е повреден най-често от метилна инвази€. «абол€ват най-вече възрастните овце, на 3-4 години. ¬еро€тно това се дължи на по-честото опаразит€ване с метил на тази категори€ овце. ѕо€вата на инфекциозни€ хепатит в гол€ма степен се определ€ от разпространението на метила при овцете. ”вредени€т по този начин черен дроб е силно предразположен към това тежко забол€ване. Ќекротични€т хепатит протича свърхостро.  ратко преди смъртта се наблюдават следните признаци Ц умърлушеност, слабост, учестено дишане, л€гане, кома и смърт без агонални спазми. — терапевтична цел може да се приложи специфичен серум съчетан с антибиотици.

јнаеробна дизентери€ при агнетата Ц тип ¬

Ѕоледуват агнетата на 1-€ до 3-€ ден след раждането, пон€кога обаче и до втората седмица. ѕредразполагащи фактори са пребозаване, простуда, лоши зоохигиенни услови€, изтощителни и недоимъчни болести при майката. —ледствие бурното намножаване на бактериите в храносмилателни€ тракт, настъпва остра интоксикаци€.

јнаеробната дизентери€ протича в три клинични форми:

–€дко се среща свръхострата, ко€то се характеризира с внезапна смърт. ѕри острата форма общото състо€ние на новородените се влошава, отказват да боза€т, настръхват, залежават се. “емпературата е 41?—. ѕо€в€ва се диари€, отначало т€ е жълтеникава, впоследствие става тъмна до кървава, за 2-3 дни настъпва кома и смърт. ѕри по-леката подостра форма, ко€то се среща при по-големите на 10-15 дневна възраст агнета, горепосочените признаци, протичат по-леко, възможно е дори оздрав€ване. ѕреболедувалите агнета изостават р€зко в растежа си.

Ћекуване може да се приложи при острата и подострата форма Ц прилага се специфичен серум, чревни антисептици, антитоксични средства, както и системно антибиотици.

ј енетротоксеми€ Ц боледуват агнетата в първите 12 часа след раждането им. Ќаблюдава се жълтеница, увеличено количество течност в телесните празнини.

 ато неспецифично средство с лечебно-профилактична цел при застрашените животни (единична по€ва) ветеринарни€т лекар би могъл да приложи:

  • специален антибиотик, а през устата кисело мл€ко;
  • натриев тиосулфат по определена схема;
  • пчелен клей по определена схема;
  • диета на агнетата през първите н€колко дни;

—ходно с ентертоксеми€та при агнетата протича и едноименното забол€ване при овцете. —ъществуват главно две форми:

≈нтеротоксеми€ тип —. «абол€ват овце над 1 година, много р€дко дзвиски и агнета. ѕро€в€ва се най-често към кра€ на зимата и пролетта.

≈нтеротексеми€ тип ƒ. «абол€ват предимно по-младите животни. Ќаблюдава се най-често в кра€ на л€тото и началото на есента.

ѕредразполагащите причини за двете форми са: засто€ли€ живот, пре€ждане, особено с концентриран фураж, макови растени€, мухл€сали слънчогледови пити, чревни паразити и особено р€зко преминаване към пролетен тип на хранене (сочна и росна трева сутрин). «абол€ването се среща най-често през преходните сезони.

ѕри свърхострата форма настъпва внезапна, Днеоб€снимаФ смърт. „есто наглед напълно здрави овце и агнета вечер, сутрин се намират мъртви. «ас€гат се най-добрите екземпл€ри. јко болестта се про€ви по време на паша, внезапно овцата престава да пасе, от време на време показва признаци на колика (коремни болки), след като походката стане колеблива, изведнъж пада на зем€та, чува се скърцане със зъби, спазми, слюноотдел€не и кървави изтечени€ от носа, дихателна недостатъчност (задушаване) и смърт.

ѕри по-леката, остра форма температурата се повишава, животното започва да се гърчи в спазми, урината става тъмна, а изпражнени€та черни. ќвцете про€в€ват извратен апетит (приемат пръст, клечки). —лед като изпадне в коматозно състо€ние, настъпва смърт за 24-48 часа.

ѕри подострата форма се наблюдава остра профузна, пон€кога кървава диари€, аборти, възбуда или депреси€, като най-често следва бавно оздрав€ване за три седмици, или пък смъртен изход за 4-5 дни.

≈нтеротоксеми€ при козите зас€гат се всички възрастови групи, също и лактиращите кози. —мъртността е висока над 40%. Ѕолестта протича остро или подостро. «а разлика от овцата не се установ€ват признаци от страна на централната нервна система. ¬ътрешната температура при козите най-често не се повишава. Ќай-очебийна е неспирната диари€, примесена с кръв и пон€кога твърди белезникави фибринни парченца.

“очната диагноза при анаеробни инфекции при дребните преживни се постав€ от ветеринарни€ лекар. “ой снема детайлно необходимата информаци€ за забол€ването, извършва аутопси€, при необходимост взема материал за бактериологично или токсикологично изследване.

ясно е, че за да бъде ефективна борбата срещу тази група опасни забол€вани€ най-важна е профилактиката, ко€то се израз€ва в следното:

ќсигур€ва се достатъчно движение на овцете. ѕо време на оборни€ режим не се изхранват с плесен€сали фуражи (особено опасни са слънчогледовите пити). ѕреходът към пасищен режим през пролетта да се осъществ€ва плавно, като сутрин овцете се подхранват с груб фураж, да се изб€гва поемането на гол€мо количество росна трева, както и излагането на силна простуда при в€тър, дъжд. ѕомещени€та в които се отглеждат агнета да са сухи и чисти.ќсобено важен елемент за постигане на ефективно овцевъдство е обезпаразит€ването. ¬етеринарни€т лекар най-добре ще прецени лекарствените средства и терапевтичната схема. ѕо принцип, за постигане на максимален ефект е небходимо приложението поне на два различни препарата. —трого да се спазват карентните срокове за отделните лекарства. ѕървите забележими ефекти от третирането настъпват най-рано след около 2 до 3 седмици. «а да бъдат предпазени не само животните, но и хората, задължително на всеки три месеца тр€бва да се обезпаразит€ват също кучетата и котките в района на стопанството.

— най-гол€м ефект в борбата срещу анаеробните инфекции при дребните преживни е своевременното ваксиниране, обикновено през есента най-късно един месец преди оагването. ¬ н€кои стационарни огнища се препоръчва то да се осъществ€ва двукратното. ѕонасто€щем на пазара съществуват различни комбинирани биопрепарати.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є