«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 28 –Ѓ–ї–Є 2010 14:21

 огато цената на мл€кото е много ниска често се прав€т компромиси, зас€гащи обикновено режима на отглеждане и хранене. ÷елта е да се постигнат икономии и по този начин да се понижи себестойността на продукци€та. «а съжаление обаче, като биологична и производствена единица, организмът на високопродуктивната крава е силно чувствителен към всички промени нарушаващи нормални€ баланс и кръговрат на веществата. ¬место икономии, пестеливи€ режим може да доведе до фалит и ликвидиране на фермата. ¬ особена сила това важи за нововнесените крави от силно развитите по-северни страни, в които климата и фуражната база в значителна степен се различават от нашите.

≈нергийната обезпеченост е един много важен показател отраз€ващ и същевременно определ€щ равнището и характера на протичащите в организма процеси. “ой е в т€сна връзка не само с продуктивни€, но дори и със здравни€ статус при животните.

»звестно е, че в организма на кравите, най-гол€м процент от приетата чрез фуражите енерги€та се използва за производството на мл€ко. Ќай-натоварен е периодът непосредствено след раждането. “ой представл€ва един р€зък преход от относително спокойни€ сухостоен период, към най-интензивна лактаци€. ѕри високопроктивните породи, животните произвеждат много по-гол€мо количество мл€ко от необходимото за изхранване на новороденото. —ъществува противоречие между биологичната целесъобразност и стопанските и икономическите потребности. “ака че високата млечност в първите дни след отелването е повод едновременно за радост, но също така изисква повишено внимание и по-специално отношение към най-високопродуктивните животни.

ѕри гол€ма част от животните у нас съществува енергиен дефицит, започващ най-често от отелването и продължаващ десет седмици, а пон€кога дори и по-дълго. “ова е причина за възникване на разнообразни, с различна по степен из€ва на отклонени€ от нормата в дейността на организма като ц€ло, така и във функци€та и активността на отделни органи и системи.

ќт практична гледна точка най-гол€м интерес представл€ва рол€та на енергийни€ дефицит в организма за възникване на репродуктивните проблеми при млечните крави. “€ е в н€колко насоки.

ѕърво - въздействие върху матката. ѕри недостатъчна енергийна обезпеченост е забавеното обратно възстанов€ване на матката след раждане. ѕодтискането на активността на мускулатура й предизвиква атони€ (намалена съкратителна способност) не само по време на отелване и следродилни€ период, но и по-късно по време на еструс, когато кравите се осемен€ват. јктивността на имунната система също е отслабена, което води до повишена склонност към забол€вани€ и инфекции Ц ендометрити и мастити.

—пециално внимание налага негативното въздействие на енергийни€ дефицит върху функци€та на €йчниците. »звестно е, че относително скоро след раждането (10-15 дни), €йчниковата активност при кравата тр€бва да бъде възстановена. ќбразуват се първите фоликули, последвано от редовна половоциклична активност. ѕри недостатъчна енергийна обезпеченост обаче €йчниците остават продължително време неактивни, което външно се манифестира с липса на разгонване.

¬ъзможно е да настъпи и цистозно изменение на фоликулите в €йчниците. ¬ специализираната литература това забол€ване се означава като следродилен цистозен синдром при кравите.ќсобено застрашени са животните между 4 и 6 седмица след отелването. “ака в н€кои стада в √ермани€ процентът на животните с €йчникови цисти достига 23.  ак външно се разпознават засегнатите крави. —лед отелване външните полови органи остават продължително време едематизирани. ќтдел€т се различни по цв€т изтечени€, които пон€кога дори могат да са бистри.  равите се разгонват често, през къси интервали от време, но не се заплождат. ƒруго увреждане на €йчниковата функци€ е забавената дори липсващата овулаци€. –ол€та на това смущение като причина за безплодие при кравите се подцен€ва необосновано в практиката.

¬се още не са извършени изследвани€ относно рол€та на енергийни€ дефицит върху развитието на ембриона. »звестно е обаче, че въглехидратите, (като източник на енерги€) са необходими за развитието на плода, определ€т жизнеността му по време на раждане. ѕри техен продължителен недостиг би могло да се увеличи процентът на мъртвородените.

Ћогичен е въпросът, какво тр€бва да се прави, за да се избегне всичко това ?

‘ермерът и ветеринарни€ лекар са длъжни да извършват периодичен контрол на енергийната обезпеченост на организма, особено при високопродуктивните групи. “ой е абсолютно задължителен при: лоша телесна кондици€, повишен процент безплодие, широко разпространение на мастити, ендометрити, болести на копита и крайници. ’убавото е, че дори при полеви услови€, контролът не е сложна задача. ќпределени съставки на урината ДиздаватФ действителното състо€ние в организма. ѕолучаването на урина не би тр€бвало да е проблемно.  равите се стимулират по определен начин в областта под вулвата. «а да не се смущават животните от близки€ контакт с човек, най-добре е за самото получаване на урината да се използва канче, закрепено за дръжка дълга около метър. —ъществуват и аналогични маркери в мл€кото и кръвта. ќпредел€нето им би могло да послужи за предсказване на възстанов€ването на репродуктивните функции след отелването.

Ќеобходимо е същевременно да се има предвид, че при най-високопродуктивните крави, дори при балансирана дажба е възможно да съществува енергиен дефицит. ¬същност тр€бва да се прави разлика между енергиен дефицит и недохранване.  равите не могат да се хран€т неограничено, дори ако фермерът разполага с необходими€ ресурс за това. ¬ъзможностите им за приемане на биомаса са лимитирани. ѕрието е, че балансираното хранене на една високопродуктивна крава представл€ва само по себе си изкуство. ƒажбите съдържащи предимно груби фуражи притежават необходимата структура, но за сметка на това не са достатъчно енергийно обезпечени. —итуаци€та при концентратите е обратна, прехранването с т€х, води до нарушаване на функци€та на предстомаши€та. Ќедостатъчното количество на сурови влакнини под 18-20% съпроводено от излишък на енерги€, най-често предизвиква нарушение във функци€та на търбуха и другите предстомаши€, хронична ацидоза, редуцира се и образуването на слюнка поради ограничените дъвкателни движени€. ¬сичко това налага използване на определени добавки във фуражите (дрожди, пропиленгликол, натриев пропионат и др.) 2 седмици преди до 12 седмици след отелването. “е допълнително стимулират храносмилателните процеси и улесн€ват усво€ването на хранителните вещества.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є