«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 28 –Ѓ–ї–Є 2010 14:25

«а тези които отглеждат овце и кози, пролетта е сезон когато берат плодовете от сво€ труд. «а съжаление именно тогава се срещат и най-големите неблагополучи€ при този вид животни. “е са продиктувани от понижената устойчивост на организма, свързани с раждането, усилената лактаци€та, влажни€ и променлив климат, както и изтощението след зимата.

≈дно от забол€ването, което зас€га млечната жлеза при дребните преживни и се среща най-често именно през пролетта, е гангренозни€т мастит. ’ората го познават още като Дчерeн маститФ.

ѕредставл€ва неконтагиозна заразна болест, ко€то зас€га най-често отделни животни в стадото. ѕредизвиква тежко гангренозно или гнойно-некротично възпаление на вимето, придружено с тежка септична интоксикаци€ на организма. ѕричинител€т е грамположителен микрокок. ѕри своето развитие в организма на животните той-образува силен токсин, увреждащ кожата и кръвта. ”стойчивостта му е гол€ма. ¬ъв външната среда се съхран€ва с месеци. Ѕолестта зас€га овцете и козите по време на лактаци€, като породата и възрастта не игра€т рол€. ѕричинител€т е условно патогенен микроб, широко разпространен в природата. Ѕолестта избухва при наличие на следните предразполагащи услови€: леки едва забележими наран€вани€ и одрасквани€, натъртване и протривани€ по кожата на вимето. ѕо този начин се създава входна врата за инфекциозни€ агент. ƒруги предразполагащи фактори са грубото и неправилното доене, лакомото бозаене на агнетата, когато те са по-големи, пашата на терени богати с бодливи растени€ и храсти, влажните и задушните помещени€, спарването и мацераци€та на кожата на вимето, несвоевременното остригване, нередовното и непълно издо€ване.

ƒопуска се че със забол€ването на едно животно, микроорганизмите стават по-вирулентни, опасни и агресивни. “ова прави възможно по-лесното пренас€не на инфекци€та от болни на здрави животни.

 ак се развива болестта ? —лед като проникне в тъканта на вимето, причинител€т започва да се размножава усилено и да отдел€ токсин, който не само че локално уврежда млечната жлеза, но се резорбира и се разпростран€ва в цели€ организъм. Ќа место се развива тежко гангренозно възпаление, с тенденци€ към прогресивно разпространение в съседство. Ќастъпва и натрав€не на цели€ организъм което е причина за смъртта.

ѕризнаци. «абол€ването настъпва внезапно. ѕървата про€ва е силната болезненост, предизвикваща ограничената подвижност. ∆ивотното изостава от стадото. Ќе позвол€ва малките да боза€т. ¬името е силно темперирано (горещо при пипане) и болезнено. ¬ началото кожата е непроменена. —лед това се установ€ва оток, разпростран€ващ се напред към гърдите.  ожата става розова и напрегната. ќще в този стайдий, състо€нието на животното р€зко се влошава. Ќаблюдава се омърлушеност, изгърбеност, схванатост, настръхване на кожата, ушите изстиват, липсва апетит. ¬ътрешната телесна температура минава 41?—. ѕулсът и дишането са учестени. ќбикновено се зас€га едната половина на млечната жлеза. ѕостепенно отокът става твърд, още по-болезнен и темпериран. ÷ветът на вимето се измен€ от слабо розов, става червен. ћл€ко не може да се издои. ќтдел€ се само оскъдно количество леко мътен, кървав, а пон€кога дори бистър като вода секрет. — напредване на болестта млечната секреци€ напълно преустанов€ва.

¬ зависимост от устойчивостта на организма по-късно са възможни 4 варианта на развитие на болестта.

ѕри най-тежката форма възпалителни€ оток на вимето се разпростран€ва много бързо, за часове, като напред достига до гърдите, а отзад до бедрата. ќт центъра към перифери€та кожата придобива постепенно тъмночервен, а впоследствие виолетов до черен цв€т. √раницата между здрава и болна тъкан е р€зка. ”споредно с това вимето изстива, следствие на гангрената и тежката интоксикаци€, вътрешната телесна температура спада под нормата. —коро след това идва и кра€.

ѕри острата форма развитието на болестта е малко по-бавно. ѕризнаците са сходни. ќтокът е по-ограничен и обикновено се локализира само в едната половина на млечната жлеза. ”споредно със спадане на вътрешната телесна температура изстива и вимето. “ова е съпроводено също с утежн€ване на общото състо€ние и често залежаване. ѕо€в€ва се и диари€. ќт носа изтича обилен слузест секрет. ¬ълната започва да се скубе. Ѕолестта протича за 2-5 дни и завършва със смърт.

ѕри подострата форма про€вите са аналогични, но са застъпени в по-слаба степен и животните обикновено не умират. Ќастъпва суха гангрена на засегната част на вимето, ко€то впоследствие опада. ќстават гно€щи рани, които бавно зарастват.

ѕри хроничната форма, ко€то се среща по-р€дко, процесът се развива много бавно. —лед неколкодневно боледуване общите про€ви изчезват, а във вимето се образуват едно или н€колко втвърд€вани€, които по-късно омекват и бавно се превръщат във флуктуиращи абсцеси (гнойници), а съдържанието им чрез фистули се изхвърл€ навън. –азвитието на болестта при тази форма продължава със седмици, даже с месеци.

¬етеринарни€т лекар постав€ лесно диагнозата на базата на клиничната картина. Ѕолестта тр€бва да се различи от инфекциозни€ мастит и заразната агалакси€.

 акви мерки тр€бва да вземат фермерите при по€ва на гангренозен мастит. ¬ случай и на най-малко съмнение, болните животни тр€бва да се изолират в сухо помещение. Ѕез намеса на ветеринарен лекар, фатални€ край е неизбежен. Ўансове за спас€ване на млечната жлеза съществуват само в най-ранни€ стадий, когато цветът на кожата е непроменен или розов. “огава се извършва лекуване по специална схема, локално и венозно приложение на ударни дози антибиотици, както и системно преливане на общоукрепващи и антитоксични средства. «апочне ли тъканта на вимето да почервен€ва и да посин€ва, тогава усили€та са насочени единствено към спас€ване на живота на пациента. ѕо-късно гангренозните тъкани опадат, и овцата (или козата) остава само с една половина на вимето. “р€бва да се отбележи, че гангренозни€ мастит е много тежка болест, така че не са редки случаите, когато въпреки проведената терапи€, изхода може да е фатален.

Ќеобходимо е усили€та да бъдат насочени към спазване на определени профилактични изисквани€ и меропри€ти€, които ще доведат да минимизиране на всички шансове за заболеваемост при овцете и козите.

Ќай-важното изискване е овчарниците и помещени€та в които се отглеждат животните да се поддържат сухи. ¬лагата е враг номер 1 на овцете. ќсвен това, като се имат предвид останалите предразполагащи фактори посочени по-горе, фермерите и стопаните по сво€ преценка могат да внесат корекции и подобрени€ в цели€ режим на отглеждане и експлоатаци€ на животните. Ќ€кои от т€х изискват сериозни промени и нововъведени€, които са трудно осъществими, а други са лесни, евтини и достъпни за прилагане. ≈динственото, което изискват е по-гол€мо внимание, старание и завишен контрол при обслужване на животните. Ќапример, дезинфекци€та с йод на малките повърхностни ранички по вимето може да се окаже животоспас€ващо за пациента и спест€ващо много средства за стопаните и фермерите.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є