«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 28 –Ѓ–ї–Є 2010 14:26

 олимастита се определ€ като забол€ване на млечната жлеза, което се причин€ва от различните коли микроорганизми или от техните токсини. ѕод колиформи се разбират грам-отрицателни бактерии от семейство Enterobacteriaceae, разграждащи лактозата.  ато причинител на мастит Escherichia coli е открита през 1886 от Kitt. ѕрез 1903 година за първи път е бил провокиран коли-мастит чрез аплициране на коли бактерии в цицкови€ канал.

¬ъпреки че не са често срещани, колимаститите при кравите имат гол€мо икономическо значение. ѕротичането им е остро. Ќалагат спешна ветеринарномедицинска намеса. «а спас€ване на пациента е необходима комплексна, скъпа терапи€, за продължителен период от време. ¬исокостепенните промени в млечната жлеза често вод€т до необратимо прекрат€ване на млечната секреци€. “ова е причината, поради ко€то нер€дко животните се бракуват.

ѕрез последните години значението на това забол€ване непрекъснато нараства.

ѕатогенезата (механизмът на възникване) на колимаститите все още не е напълно из€снена. Ќа базата на направени емпирични проучвани€ е установено, че пренас€нето на инфекци€та от животно на животно не играе рол€ при разпространението на това забол€ване. —ъществено значение игра€т услови€та на отглеждане. ѕът€т по който се предава инфекци€та не е из€снен напълно. ¬ миналото се е предполагало, че аналогично на коковите, инфекци€та при коли маститите прониква през цицкови€ канал. ѕонасто€щем обаче е прието, че този път е с второстепенно, несъществено значение за възникване им. —поред Weight (1984) 2/3 от всички колимастити се дължат на инфекци€, чието първо огнище е извън млечната жлеза. ѕо-късно, патогенните микроорганизми се разпростран€ват по кръвен път и достигат до вимето.

¬етеринарната медицина при селскостопансксите животни е насочена основно към осъществ€ване на необходимите профилактични меропри€ти€. ѕогледнато през призмата на разглежданата тематика, основна задача на ветеринарните лекари, фермери и стопани е да ограничат до минимум бро€т на колимаститите. ¬ световен мащаб се прав€т опити това да бъде постигнато. «а съжаление обаче успехът е минимален. Ќадеждите са свързани със създаване на ваксина.

‘актори оказващи вли€ние върху разпространението на колимаститите

¬ли€ние на околната среда и мениджмънта

ѕо отношение на вли€нието на начина и режима на отглеждане, върху честотата и разпространението на колимастите съществуват различни схващани€.

ѕрието е, че следните фактори вод€т до колимастит: некачествените и развалени фуражи; мухл€салата или плесен€сала постел€; тесните пренаселени помещени€, оскъдната единица площ за едно животно; огромно количество на микроорганизмите (коли формите) над 106 за милитър; когато вместо слама за постел€ се използват стърготини; при предимно оборно отглеждане; лоша хигиена на доене. ѕри влажно почистване, капки отпадна вода може да попаднат в доилната чашка или при лошо почистване на доилните пособи€, микроорганизмите навлизат в млечната цистерна. ѕри твърдо легло или рогозка вместо постел€, случаите с колимастит се срещат 5,4 пъти повече.  огато постел€та (сламената) е по-тънка от 1 см. тогава и рисковете от настъпване на колимастити са 4 пъти по-големи. ѕашата оказва благопри€тно вли€ние върху ограничаването на тази болест.

–едица автори обаче не намират различи€ зависещи от технологи€та по отношение разпространението на коли маститите. ƒопуска се, че услови€та на отглеждане оказват индиректно въздействие върху честотата и разпространението на колимаститите.

¬ли€ние на метеорологичното време и годишни€ сезон

ћетеорологичното време оказва вли€ние върху състо€нието на организма. Walser et al., (1972) създават биометеорологична класификаци€ на времето. —поред не€ то са раздел€ на 8 степени - 1, 2, 3ј, 3F, 4, 5, 6z и 6 които могат да бъдат обединени в две основни групи:

-  ъм група 1 се включват степените 1, 2 и 6. ’арактеризира се с умерени атмосферни въздействи€ - без силно движение на въздушни маси и течени€. “ази група се означава като биологически благопри€тна или толерантна.

-  ъм група 2 са обединени степените 3A, 3F, 4, 5, 6z. ¬ тези случаи съществува движение на въздушните маси. ѕо този начин зачест€ват биотропните дразнени€, свързано с увеличаване на обусловеното от метеорологичното време увреждане на общото състо€ние. “ази група се означава като биологически неблагопри€тна. Ќай-екстремните услови€та са при четвъртата фаза. ѕрез годината забол€вани€ при животните възникват най-често при фаза 2, 4 и 6, на метеорологичното време, като най-неблагопри€тна е фаза 6z (Walser et al., 1972). ѕо отношение на сезонното разпределение на колимаститите съществуват различни данни. ѕрието, че най-широко разпространение те намират през топлите и влажните сезони, когато прежив€емостта на колибактериите в околната среда е по-гол€мо.

¬ли€ние на храненето

—ъществува т€сна зависимост между хранителни€ режим и възникването на колимастита. ƒопуска се, че този вид забол€ване е следствие на претоварване и увреждане на храносмилателни€ тракт. ¬ 31,3 % от случаите при колимастит се установ€ва диари€, в 76,1 % животните се хран€т с зелени фуражи, в 13,3% със силаж и груби фуражи и 10,4% при изхранване единствено само с груби фуражи.

”становено е, че рол€ за възникване на маститите оказва р€зката см€на на хранителни€ режим - обикновенно от сухи и груби фуражи към пресни и сочни, особено актуално за пролетните месеци. »нтерес представл€ва и факта, че колимастити не настъпват при преминаване към изхранване със силаж.

ќсвен всички други неблагопри€тни последстви€, изхранването с развалени и плесен€сали фуражи увеличава риска от настъпване на възпаление на млечната жлеза. “ака 60% от всички случаи на колимастити се установ€ват във ферми с изхранване на развалени и плесен€сали фуражи. ќще през далечната 1971 година, Koh и сътрудници усп€ват да намал€т разпространението и честотата на колимаститите с 90 % след раз€снителна кампани€ сред фермерите по отношение важността на хигиената на хранене.

ѕри прехранване на кравите с житни, настъпва търбухова ацидоза (подкисел€ване), последвано от р€зко увеличаване на количеството на свободните ендотоксини - 15 до 18 пъти още на 12-€ час. ¬сичко това е свързано с р€зко намножаване предимно на грам положителните и в по-малка степен на грам отрицателните микроорганизми. –езорбци€та на токсините и т€хното системно вли€ние несъмнено допринас€ и за разпространение на маститите. Krueger and Roepke (1996) намират висока концентраци€ на ендотоксин във фуражите при неправилното им съхранение.

»зследване на Madox et al., (1991) отбел€зват важността на достатъчната обезпеченост на фуражите със селен. ”становено е, че високите нива на селен гарантират: по-бързо елиминиране на токсините и бактериите, при което съществува тенденци€ към самооздрав€ване и по-незначително намал€ване на млечната продуктивност.

¬ заключение може да се обобщи, че съществува т€сна взаимовръзка между нивото и качеството на хранене и възникването на мастити, но точната зваимовръзка и механизми все още не са доказани еднозначно.

¬ли€ние на макроорганизма

‘аза на лактационни€ период

ƒо този момент не е доказана строга зависимост между фазата на лактационни€ период и честотата на колимаститите. ѕриема се, че важна рол€ в това отношение играе незадържането на мл€кото при високопродуктивните крави в периода между две доенета.

»нтерес представл€ва и факта, че една значителна част от колимастите могат да настъп€т и по време на сухостойни€ период, и то предимно през последните 10 дни преди отелването. ≈дна част от коли инфекциите протичат скрито. ƒали те възникват по време на сухостойни€ период или е във връзка с максимално мобилизиране на обм€ната на веществата в периода около раждането не може да се отговори еднозначно.

¬ъзраст. Ќ€кои автори намират следното възрастово разпределение на честотата на колимаститите: от 2 до 4 години - 13,4% ; от 5 до 6 години 52,2 %; над 6 години - 26,9 %.

«асегнати четвъртини при колимастит. ѕо отношение на локализаци€та на възпалителни€ процес и засегнатите четвъртини съществува единодушно мнение. ѕрието е, че количеството на образуваното мл€ко и от там честотата на разпространение на колимаститите зависи от интензитета на кръвоснабд€ване на вс€ка отделна млечна четвъртина. ѕоради това задните четвъртини се зас€гат два пъти по-често. Ќай-често забол€ва една, а по-р€дко 2 или повече четвъртини.

ƒруги забол€вани€ и т€хната взаимовръзка с колимастити

ѕрез последните години са извършвани проучвани€ и изследвани€ в тази насока.  ато първопричина за възникване на колимастит се посочват 4 групи забол€вани€: ”сложнени€ свързани с раждането - 30 %;ќрганни и общи инфекции - 30 %; Ќаран€ване на млечната жлеза, стенози (стесн€вани€) и дерматози - 30 %; ’игиена на доене, доилна техника - 10 %.

”сложнени€та при раждане са свързани: с вида и начина на оказване на акушерска помощ, задържане на последъка, цезарово сечение, фетотоми€ и следродилни интоксикации.

ѕо-важните органни инфекции предизвикващи колимастит са: възпаление на червата, дислокаци€ на абомазуса (сирищника), увреждане на черни€ дроб, чуждо т€ло, болести на копитата.

¬същност в по-гол€мата си част колимаститите представл€ват финален синдром на съществуващо първично в друга част на т€лото забол€ване, което не може да бъде разпознато лесно от фермерите или не се възприема на сериозно. ¬ н€кои случаи не възниква колимаститит, а периодическо отдел€не на ендотоксини и коли форми без наличие на клинични признаци. “огава мл€кото е с нарушени технологични качества.

ƒоенето на сл€по е важен фактор водещ до т. нар. УBlack-spot-lesionsФ. Ћокалните увреждани€ и микротравми в областта на върха на млечната папила са р€дкост при добре функционираща и изправна доилна техника.

ѕри мастна чернодробна дистрофи€ настъпва забавено елиминиране на токсини и коли форми от млечната жлеза. “ака при здрави крави тези вредни агенти се елиминират за по-малко от 12 часа, докато в случаите на мастна дистрофи€ на черни€ дроб колиформите в млечната жлеза не само че не намал€ват, но дори се намножават и въпреки антибиотичната терапи€ перзистират в млечната жлеза повече от 4 месеца.

Ќ€кои автори установ€ват, че латентна стрептококова инфекци€ водеща до относително увеличаване на соматичните клетки в мл€кото над 200 000 в милитър, игра€т протективна рол€ по отношение на възможността за възникване на колимастит.

Ѕи могло да се обобщи, че механизмът на настъпване на забол€ването става по три начина. ѕърви€т това е чрез млечни€ канал, т. нар. галактогенна инфекци€. ¬тори€т след скрито зараз€ване на млечната жлеза по време на сухостойни€ период. ѕри трети€т, колимаститът може да избухване следствие други фактори действащи в периода около отелването. Ќай-често инфекци€та достига до млечната жлеза по кръвен път.

 ак протича един коли мастит ?

ќбикновено настъпването му е внезапно. Ќай-често след връщане от паша, животните са със силно влошено общо състо€ние. “е са угнетени и изгърбени.  осмената покривка е настръхнала. ќчите хлътват. ѕогледът става апатичен. Ќосното огледало е сухо и студено. ƒишането е учестено и повърхностно. ¬ътрешната телесна температура е силно повишена. ѕон€кога се наблюдава и профузна диари€. ¬ъзможно е дори кравите да залежат. Ќай-важни и значителни са промените в млечната жлеза. «асегнатите една или повече млечни четвъртини са силно уголемени следствие отока на тъканите. Ќаблюдава се зачерв€ване, ако кожата не е пигментирана.  ожата е силно изпъната. ѕри палпиране вимето е твърдо като УкамъкФ, пон€кога се установ€ва крепитаци€. ѕри по-тежко протичане, чувствителността дори може да бъде загубена и животните да не чувстват болка. ѕромените в млечни€ секрет са повече от очевидни. ѕри издо€ване се отдел€ оскъден секрет, който не притежава характеристиките на мл€кото. “ой е воднист (бистър), нер€дко съдържа фибринни примеси (парцалчета) и кръв. јко не се вземат спешни мерки за 2-3 дни, а пон€кога и по-рано изходът е фатален.  акто вече беше споменато по-горе дори и при лекуване съществува опасност продуктивността на животното в бъдеще да не се възстанови напълно.

¬сички случаи на остър мастит налагат спешна терапи€. ¬ случа€ т€ е и животоспас€ваща !

¬ първите часове с цел ограничаване на ексудативните процеси (отока) и подпомагане на жизненоважните функции и системи в организма, ветеринарни€т лекар прилага венозно глюкоза 40 %, витамин — и калциеви препарати, кортикостериди и кофеин. ѕротив инфекци€та венозно се инжектират ударни дози водоразтворими антибиотици и сулфонамиди. ¬ътре в засегнатите млечни д€лове също се прилагат антибиотици. ѕрав€т се също така и специални блокади на вимето. √ледачите тр€бва внимателно да издо€ват кравите, доколкото това е възможно. ¬ началото обаче масажите са противопоказани ! ѕо-късно, особено при силни интоксикационни €влени€, диари€ и обезводн€ване, бавно венозно се прилагат изотонични разтвори, електролити, витамини, ниски дози калций, метионин, а също и антибиотици. —лед овлад€ване на острите процеси, се инжектират антибиотици с продължително (депо) действие. ¬ тази фаза много подход€щи за приложение в млечната жлеза са препаратите съдържащи комбинаци€ от ензими и антибиотици. ¬ече може да се започне с внимателен масаж и втриване на загр€ващи мази в продължение на дни. ѕрепоръчва се внимателно и продължително издо€ване. ¬етеринарни€т лекар прави преценка дали да се предприеме изкуствено пресушаване на засегнатите млечни четвъртини. —лед консултаци€ със собственика на кравата тр€бва да се реши и окончателната съдба на животното. јко изгледите за възстанов€ване на млечната жлеза в бъдеще са нищожни най-добре е да се предприеме бракуване на животните след уго€ване.

ѕрофилактика на колимаститите

ѕредвид причините водещи до това забол€ване разгледани в минали€ брой, на първо м€сто тр€бва да се оптимизират услови€та при които се отглеждат кравите. ’раненето им да се извършва само след издо€ване.  ъм фуражите да се добав€т микроелементи и витамини. ќсобено внимание се обръща на обезпечеността със селен и витамен ≈. “ака например в определени случаи (при висок процент на царевица в дажбата) се налага ежедневно добав€не на животно по 100 универсални единици витамин ≈. ѕо отношение на селена, често при сухостойните крави съществува дефицит, който след отелването се задълбочава. “ова налага добав€не към фуражите на специални селенови съединени€. Ќай-подход€щи са органичните. ќсвен всичко друго, те оказват профилактичен ефект и предпазват майката и приплода от много други забол€вани€, които са особено опасни през следродилни€ период.

”дачно е да се обърне специално внимание на пресушаването на кравите, което да става по всички правила. Ќаложително е приложението на специални препарати за запечатване на млечната жлеза след последното доене (за съжаление в нашата страна тази група препарати все още не са внесени). Ќеобходими са периодически микробиологични изследвани€ на мл€кото и изготв€не на антибиотикограми. ќборно-специфични ваксини също са перспективни.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є