«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 13:26

Ќай-често използвани€ метод за установ€ване на гинекологични€ статус при кравите е чрез ректалното изследване на полови€ апарат. ¬ъпреки че е изключително достъпен, наложил се през столети€та нер€дко обаче той е свързан с постав€не на погрешни диагнози. Ќаистина, използваната през последните години ултразонографи€ е един незаменим, революционен по сво€та същност метод, допълващ класиката. Ќо той също си има своите граници. ѕозвол€ва визуализиране на определени анатомично-морфологични структури. Ќо не винаги е сигурно дали същите имат н€какво функционално въздействие върху полови€ апарат и цели€ организъм. ќще повече, че изследването с видеозон е възможно да се извърши единствено от ветеринарен лекар. »нтерпретациите на находката изисква специална квалификаци€.

¬ практиката съществува потребност от внедр€ване на метод за изследване, който да отраз€ва функционални€ статус на половите органи при кравите. “акъв е определ€не на прогестерона в мл€кото. ѕонасто€щем съществуват различни тестове. ¬ последно време на световни€ пазар се предлага един нов уред, представл€ващ микролаборатори€-анализатор. „рез него се получава бърз и точен резултат (изразен в цифри), в рамките на 15 минути и то при полеви услови€. ћоже да се използва както от специалсти Ц ветеринарни лекари, така дори и от животновъдите.

ѕрогестеронът е хормон, който се отдел€ от €йчниците при определени физиологични или болестни състо€ни€ Ц бременност, периодът между две разгонвани€, перзистиращо жълто т€ло, н€кои видове цисти. Ќивото на този хормон е много ниско по време на еструс. ќказва непосредствено въздействие върху различни физиологични процеси в организма. ¬ най-гол€ма степен обаче той регулира репродуктивната система, като главен ДохранителФ на бременността.

Ќо, каква информаци€ ни дава нивото на прогестерона в организма при кравите ?  акво практическо приложение биха могли да намер€т познани€та за това.

Ќа първо м€сто това е определ€не на подход€щи€ момент за осемен€ване. «а да настъпи заплождане е необходимо кравите да бъдат осеменени в точно лимитиран период от време през еструса. ќпредел€нето му изисква познани€ в областта на репродуктивната физиологи€ на този вид животни. ”ниверсално правило е, че семенната течност тр€бва да бъде аплицирана 10-12 часа преди да настъпи отдел€не на €йцеклетката, означено като овулаци€.  огато знаете фазата на полови€ цикъл при кравите, ¬ие фермери печелите.

—ъществуват различни методи за определ€не на най-подход€щи€ момент за осемен€ване на кравите. ѕри класическите, чрез наблюдение се регистрират поведенческите промени на животните. јко то бъде допълнено от други нетрадиционни, но ефективни помощни методи, заплод€емостта на животните може да се увеличи. ¬ особена сила това важи за случаите, когато технологични€ режим не позвол€ва кравите да извършват свободна разходка и движение в стадо. ѕон€кога това се налага и през определени сезони на годината, например през зимата, когато продължително време има снежна покривка.

»ндекс на осемен€ване (брой осемен€вани€ за заплождане на крава) по-гол€м от 1,5 е свързан със загуби. »звестно е, че една от причините за незаплождане е осемен€ване именно в неподход€щ момент. ѕропуснати€т еструс или пък осемен€ването в неподход€щи€ момент при кравата на практика е загуба, ко€то може да бъде избегната. Ќемски фермери сподел€т сво€ опит. „рез използване на нови€ тест, те вече могат оптимално да използват най-подход€щи€ момент за осемен€ване, а също така много правилно да интерпретират характерните признаци на еструса. ƒори и при тези крави, които месеци наред остават безплодни. „ислата на монитора показват точно, в ко€ фаза на полови€ цикъл се намира кравата.

 онтролът на еструса с помощта на прогестеронов тест подобр€ва заплод€емостта при осемен€ване с 90%. Ќещо повече, този тест позвол€ва откриване на небременните животни още на 21-€ ден. Ќа практика не съществува друг способ за такова ранно регистриране на безплодните крави. “ака периодът за откриването им се съкращава с 1-2 цикъла ! ѕри наличие на тиха разгоненост на 20/21-€ ден животните се осемен€ват повторно, а ако се открие н€какво гинекологично забол€ване започва терапи€та. ¬недр€ването в практиката на новите микролаборатории за определ€не на прогестерона в мл€кото, се приема много радушно от фермери в √ермани€. “е сподел€т въодушевено, че преди са осемен€вали н€кои крави 3 дори 4 пъти, докато те се заплод€т. —лед като използват нововъведението, това вече не е така. –€зко са намалели разходите за осемен€ване.

“естът за определ€не на прогестерона тр€бва да намери м€сто в ежедневната практика на ветеринарните лекари. „рез една €сна и точна диагноза, специалистът лесно може да изтъкне сво€та професионална компетентност. “ова се отнас€ предимно за случаите, когато е необходимо диагностициране на н€какво забол€ване. јко тестът за определ€не на прогестерона в мл€кото се комбинира с ректалната палпаци€ и ултразвуковото изследване, се постав€ лесно комплексна и обективна преценка на гинекологични€ статус при кравата. ѕо този начин практикуващите ветеринарни лекари са улеснени изключително много в сво€та дейност Ц да разрешават с по-гол€ма сигурност и успех определени проблеми, а също така и набел€зват специфични терапевтични и биотехнически меропри€ти€. Ќещо повече ! ѕровежда се определен курс на лечение. „рез теста може де се извърши най-ранна обективна преценка на ефекта след лечение с хормонални препарати. ѕри липса на такъв, прилаганата схема тр€бва да бъде заменена с друга. ясно е, че когато се касае за големи ферми с повече проблемни животни, тази гъвкавост носи пари и икономии.

Ќакра€ би могло още веднъж да се обобщи, че разглеждани€ в насто€щата стати€ тест по сво€та същност представл€ва една ц€лостна система с многостранни ползи и значимост, една изгодна база за разкриване на първопричините и разрешаване на съществуващи проблеми.

ƒали ще намери м€сто и приложение в нашата страна е въпрос единствено на време !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

“ракийски университет

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є