«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 18:09

»звестно е, че в т€лото на животните и човека под една или друга форма се намират различни минерали. ¬ зависимост от т€хното количество те се раздел€т на две големи групи. ѕървата, макроелементите са в количество над 50 милиграма на килограм телесна маса в организма. ѕовечето от т€х се намират в разтворено (йонизирано) състо€ние, придобивайки положителен или отрицателен електричен пълнеж. ѕоради тази причина се означават още като електролити. ћакроелементи са калци€, фосфора, хлора, натри€, кали€ и магнези€.  ато микроелементи се определ€т тези минерали, чи€то концентраци€ на килограм телесна маса не надвишава 50 милиграма (мед, манган, цинк, селен, жел€зо, йод, кобалт).

ћакро- и микроелементите са съставна част или активатори на различни ензими или повли€ват електролитни€ състав на телесните течности. —ъщевременно н€кои от т€х са градивна част на костите и трупа.

Ќеобходимото количество минерали е това, което способствува за запазване на равновесието на обм€ната на веществата, така че животните да останат здрави, като същевременно изграждат достатъчни телесни резерви. “ова гарантира оптималната продуктивност.

ѕри естествени услови€ на отглеждане, свинете си ги набав€т чрез почвата, подземните червеи, корените и зелените части на растени€та или чрез приема на най-разнообразни плодове, зеленчуци и остатъци от трапезата на човека.

¬ промишлените свинекомплекси или при затворен режим на отглеждане и едностранчиво хранене, задовол€ване на потребностите от макро- или микроелементи се осъществ€ва освен чрез естествените фуражи (табл. 1 и 2), също и чрез прибав€не на допълнителни компоненти. Ќеобходимите добавки завис€т от вида на фуража, а също така и от наличността на посочените минерали в почвите и водите в дадената местност и регион.  акто е известно например в редица наши планински и полупланински области нивото на йода е занижено.

ѕоради различните неблагопри€тни въздействи€ (индивидуални особености, стрес, продуктивност, възраст, риск от инфекции, състав и формиране на дажбата, специфично съдържание във фуражите, бионаличност, климат) съществува необходимост, обезпечеността с минерали в известна степен да надхвърл€ рецептурните препоръки.

ѕо правило към дажбите се прибав€т макроелементите калций, фосфор, натрий и хлор, както и микроелементите жел€зо, мед, цинк, манган, селен, йод и кобалт. –€дко, и то по изключение се налага обогат€ване с магнезий и с€ра ( “абл.3 и 4). ѕрепоръчаните 0,5 гр. магнезий и 1 гр. с€ра на кг фураж се съдържат в обичайните храни за свинете. “ова важи и за кали€.

ћакро и микроелементите са жизнено важни и дажбата тр€бва да включва оптимални количества от т€х. “р€бва обаче да се има предвид, че са вредни както недоимъкът, също така и предозирането.

јко продължително време ежедневното приетото количество от даден елемент превишава многократно потребностите на организма, това оказва негативно вли€ние върху бионаличността, резорбци€та и обм€ната на други макро- и/или микроелементи. ѕо този начин възникнат признаци на вторичен недостиг и дефицит, още преди да се достигне максимално допустимото съдържание във фуражите на предозирани€ минерал. “ака например при високо калциево съдържание в храната и когато съотношението му с фосфора надхвърл€ границата 2:1, усво€ването на последни€, магнези€ и н€кои микроелементи р€зко се ограничава. » обратното предозирането на фосфора води до деминерализиране на костите (загуба на калций).

“абл. 1 ќриентировъчно съдържание на макроелементи в различни фуражи (г/кг сухо вещество)

‘ураж

 алций

‘осфор

Ќатрий

 алий

’лор

ћагнезий

÷аревица

0,3

3,2

0,2

3,4

0,5

1,1

ѕшеница

0,6

3,8

0,4

5,1

0,7

1,5

≈чемик

0,8

4,0

0,3

5,4

1,6

1,3

–ъж

0,9

3,2

0,2

5,9

0,4

1,4

Ѕакла

1,5

4,9

0,2

12,5

2,1

1,7

√рах

1,6

4,8

0,2

11,8

1,0

1,4

Ћупини

2,4

3,2

0,6

9,5

0,7

2,0

—оев шрот

3,2

7,6

0,3

22,0

0,5

3,1

–апичен шроп

7,1

12

0,3

14,4

0,5

5,8

“рева, тревно брашно

8,8

3,7

0,8

29,5

3,7

2,6

Ћенено семе

2,8

6,6

1,1

14,9

0,7

2,3

—ухо мл€ко

14

11

5,3

14,9

12,0

1,3

“абл. 2 ќриентировъчно съдържание на микроелементи в различни фуражи (мг/кг сухо вещество)

‘ураж

мед

манган

цинк

селен

жел€зо

йод

кобалт

÷аревица

3,4

6

22

0,1

32

0,38

0,13

ѕшеница

6,0

35

34

0,1

50

0,36

0,1

≈чемик

8,2

25

28

0,06

45

0,28

0,1

–ъж

4,9

50

30

0,07

52

0,20

0,05

«елено брашно

6,1

82

45

0,12

113

0,50

0,26

Ћенено семе

10

25

91

0,16

236

1,0

0,21

Ѕакла

8,3

54

55

0,11

67

0,38

0,03

√рах

10

12

50

0,15

85

0,36

0,21

Ћупини

9,3

61

61

0,12

70

0,28

0,03

—оев шрот

22

44

70

0,25

410

0,2

0,14

–апицен шрот

6,7

75

74

0,29

160

0,5

0,22

–ибно брашно

7,5

17

93

2,0

982

3,3

0,14

—ухо мл€ко

1,4

1

54

0,08

9

1,2

0,01

Ѕирена ма€

64

59

92

0,16

560

0,36

0,22

“абл. 3 ѕрепоръчително количество на макроелементи (г/кг концентрат, 88% сухо вещество) във фуражите за различни категории свине

 атегори€

калций

фосфор

натрий

калий

’лор

ѕодрастващи

ремонтни

8,5

5,5

1,0

3,0

1,5

ѕодрастващи

уго€ване

7,5

5,0

1,0

3,0

1,5

Ѕременни

6,0

4,5

1,8

5,0

3,0

Ћактиращи

9,5

6,5

1,8

5,0

3,0

“аблица 4 Ќужди, препоръчително количество, граници на поносимост (мг/кг фураж, 88% сухо вещество) на микроелементите.

ћикроелемент

 атегори€

ѕотребност

ѕрепоръчител-но количество

ћаксимално поносимо

съдържание

∆ел€зо

ѕодрастващи

40

50

3000

Ѕременни и лактиращи

50

80

ћед

ѕодрастващи

5

10

300

Ѕременни и лактиращи

5

10

ћанган

ѕодрастващи

20

50

1000

Ѕременни и лактиращи

30

50

÷инк

ѕодрастващи

40

50

3000

Ѕременни и лактиращи

60

80-100

…од

ѕодрастващи

0,15

0,3

400

Ѕременни и лактиращи

0,3

0,4-0,5

—елен

ѕодрастващи

0,15

0,2-0,3

0,8-1,0

Ѕременни и лактиращи

0,15

0,3-0,4

 обалт

ѕодрастващи

0,05

0,2-0,3

2,0

Ѕременни и лактиращи

0,05

0,4

“ова е само част от стати€та, за да прочетете ц€лата стати€ тр€бва да влезете с ¬ашето потребителско име и парола, ако все още н€мате регистраци€ може да си направите такава от тук - http://plamenvet.com/index.php?option=com_user&view=register&lang=bg

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 18:39
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є