«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 17 –Ф–µ–Ї–µ–Љ–≤—А–Є 2010 18:24

ѕри отглеждане на селскостопанските животни, новородените заемат особено м€сто. “е са символ на бъдещето, често за т€х се оказват специални грижи, дар€ват се с внимание и любов. —ъщевременно обаче новородените са обект и на различни калкулации от които зависи парични€ баланс във фермата или по-просто казано те са източник на бъдещи приходи или разходи ! ¬сички са заинтересовани от доброто здравословно състо€ние и пълноценно развитие на новородените животни. ќт какво зависи това ?

‘акторите са различни. ≈дин от т€х това е т€хната живата маса или тегло. “€ се означава като абсолютна (тегло в килограми) и относителна (процент от масата на майката). ¬ъв втори€ случай се получава по-обективна преценка за развитието им.

Ќай-важните фактори определ€щи масата на новородените са генотипа (наследствените заложби), продължителността на бременността, бро€ на приплодите и хранителни€ режим на майките в кра€ на бременността.

–азглеждани€т показател оказва вли€ние в две насоки?

ќт една страна живата маса в гол€ма степен определ€ шансовете за прежив€ване и бъдещето развитие на новородените животни.  олкото по-малко е т€хното относително тегло, толкова по-неблагопри€тни са перспективите за прежив€ване и бъдеща продуктивност. Ќа графика 1 е представена зависимостта между масата на прасетата при раждане и т€хното развитие. ¬идно е че при тези с по-гол€ма маса, прирастът е значително по-гол€м, а смъртността минимална.

»ма и нещо друго. ѕредвид родилната механика и акушерската помощ, по-малките приплоди се раждат обикновено по-лесно и безпроблемно. —ъществува повишен риск от травми на новороденото, когато то е едро и не пасва на размерите на родилни€ път. ¬ много гол€ма степен това касае и майката. ќсобено, ако е първескин€ ! »звестни са многото случаи, когато големи телета увреждат родилката ! “огава последстви€та са фатални както за новородените, така и за майката.

ѕри различните видове масата на новородените варира в значителни граници. ѕо принцип при унипарните животни (тези които раждат 1-2 приплода) относителното тегло на новородените е сравнително гол€мо.

 ончетата от дребните породи достигат 10-12 %, докато едрите 8-10% от теглото на майките. ∆енските телета са средно 10% по-леки от мъжките. «абележително ниско относително тегло при раждането си имат телетата от породата ƒжерсей (5,5%), както и по-примитивните породи (зебу 6%).

ћасата на новородените агнета зависи в гол€ма степен от породата, пола и бро€ им. ѕри раждането на един приплод стойностите на относителното тегло са сходни с тези при говедото, дори малко по-високи (8%). ѕри близнаци, тризнаци то е около 6,5 %. ѕо правило приплодите при свин€та са с относителното тегло 1%, а при по-маломерните дори 0,5%. Ќормално развитите прасенца тр€бва да тежат около 1,3 кг. ѕри кучетата породната зависимост е изключително силно изразена. ѕри едрите при които бро€ на новородените обикновено е гол€м, относителното тегло е около 1%, докато при дребните породи, при които бро€ на новородените варира от 1-3, относителното тегло е 3-4%, така както при котката. ѕри зайците този показател варира от 0,5 до 1,1%.

 акво тр€бва да зна€т фермерите, нещо което е с непосредствена практическа значимост !

ѕри едрите домашни животни, чието развитие в момента на раждане в гол€ма степен е приключило, най-важните доминиращи фактори, определ€щи родилната маса са продължителността на бременността и генотипа. ¬ли€нието на енергийната и белтъчната обезпеченост на дажбата в кра€ на бременността върху развитието на плода е незначително. “ака например при кравата, дори при сравнително оскъдна дажба на майката, масата на новороденото се повли€ва в малка степен. –азбира се недохранването оказва своето въздействие в друга насока Ц здравни€ статус и бъдещата продуктивност. ѕри тези видове рол€та на породната принадлежност на разплодниците е определ€ща. Ќа тази база например би могло да се предвиди, кога кравите ще род€т чрез цезарово сечение.

ѕри видовете, при които сборната маса на новородените (кучилото) е относително гол€ма (свин€, зайци, куче, котка, многоплодна бременност при дребните преживни) и продължителността на бременността е по-кратка, компенсаторните възможности на майчини€ организъм са значително по-малки. ќпредел€ща е рол€та на дажбата върху масата на новородените е определ€ща. Ѕогатата хранителна обезпеченост оказва директно въздействие върху развитието и големината на плодовете.

 ак тр€бва да се процедира на практика ? „рез ултразвуково изследване е необходимо да се определи приблизително бро€ на плодовете. Ќай-успешно това се извършва през първата половина на бременността.  огато се касае наистина за многоплодна бременност, тогава с напредването й интензитета на хранене тр€бва да се увеличава. ѕо този начин, развитието на плодовете ще е напълно обезпечено, а също така и майката н€ма да се изтощи.  огато очаквани€ бро€ на новородените е по-малък, тогава дажбата тр€бва да е по-умерена. ѕо този начин риска от затруднение по време на раждането ще е по-малък. ўе се постигне и икономи€ на фуражи.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 12 –Ѓ–ї–Є 2011 10:43
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є