«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 12 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 20:18

ƒ-р ƒинко ƒинков, д.в.м.

“ракийски университет

√р. —тара «агора, –. Ѕългари€ 

Ќаскоро редица публикации информираха хората за проблемите, свързани със съдържанието на диоксини в храни от животински произход в √ермани€ (http://www.europenews.net/story.php?rid=41854234;http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/8http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14761797,00.html)

Ќастъпили€т проблем със съдържанието на диоксини в храните за хора е свързан със смесването на мазнини за технически цели, които ги съдържат, с мазнини за хранителни цели, използвани за производството на храни за животни. “ехническите мазнини са били замърсени с диоксини и чрез т€х са попаднали в индустриално произвежданите храни за животни.  

—поред заключени€та на германската група за превенци€ на кансуматорите Foodwatch диоксините са попаднали от пестициди използвани за третиране на зърнените култури, които впоследствие са използвани за производство на мазнини (http://www.wtop.com/?nid=106&sid=2227026)

√ерманските власти са възбудили разследвани€, които да установ€т, как диоксините са попаднали в мазнините да технически цели, смесили се с тези за производство на храни за животни. —лед настъпване на контаминаци€та произведените храни са разпространени за храна на животни във ферми, разположени в различните части на √ермани€. ѕри консумирането на замърсена с диоксини храна за птици, впоследствие са установени наднормени нива на диоксини в пилешкото месо и €йцата, които са надхварл€ли многократно европейските норми (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/8)

√ерманските власти са спрели износа на €йца и пилешко месо от повече от 4 700 ферми. ¬ластите см€тат, че 150 000 тона замърсени с диоксини мазнини са използвани за храна на птиците и свинете в √ермани€.  ћинистърат на земеделието на √ермани€ Ilse Aigner е за€вила, че заразените продукти не кри€т директен риск за хората. Aigner е заевила също, че министрите провеждат разговори с ≈вропейски€ съюз за осъществ€ването на по-добър контрол и мониторинг и за Унамирането на най-доброто решениеФ (http://www.wtop.com/?nid=106&sid=2227026)

√ерманските власти са съобщили на ≈вропейската комиси€ за първи път за инцидента следобед на 27 декември 2010 г. посредством системата за бързо съобщение (RASFF), въз основа на лабораторните резултати, получени н€колко дни по-рано.

ќт понеделник (10.01.2011), над 3 050 ферми са отворени отново, след проведени повторни инспекции, но 1 635 са останали затворени (http://www.wtop.com/?nid=106&sid=2227026).  ато превантивна дейност √ерманските власти разглеждат като потенциално опасни всички произвеждани мазнини след 11 ноември 2010 г. (приблизително 3000 тона). ¬ластите посочват, че тези мазнини вече са доставени на над 25 производители на храни за животни в √ермани€. “ези потенциално контаминирани мазнини са били смесвани от 2% до 10% в храни за кокошки-носачки, пилета за уго€ване,  говеда и свине.  

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/8)

ќт 11.01.2011 г. диоксини са установени и в свинско месо от ферма в ко€то са давани за храна фуражи, съдържащи мазнини за индустриални цели. ѕробите от тези мазнини са надхвърл€ли 70 пъти допустимите нива за диоксини (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14761797,00.html)

¬ допълнение в —ловаки€ и ёжна  оре€ е забранена продажбата на германски продукти, а супермаркитите в јнгли€ изтегл€т произведените в √ермани€ сладкарски продукти и торти, съдържащи €йца (http://www.wtop.com/?nid=106&sid=2227026). ≈вропейските власти са съобщили в понеделник (10.01.2011), че заразени храни за животни са експортирани и за ‘ранци€ и ƒани€.  

(http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14761797,00.html)

 акво са диоксините?

“ерминът диоксини обикновено се свързва с полихлорираните дибензо-диоксини (PCDDs) и полихлорираните дибензофурани (PCDFs). “ъй-като 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxin (TCDD) има най-висок токсичен потенциал, токсичните възможности на другите PCDDs и PCDFs се определ€т в сравнение с него. ’ората са подложени на въздействието на диоксините от околната среда, местоработата си, или при допълнителни зараз€вани€. ¬ човешкото т€ло диоксините се подлагат на частичен метаболизъм и елиминиране, като останалите непреработени количества се натрупват в телесните мазнини. –азличните хора имат различни възможности да елиминират диоксините от т€лото си, това зависи от приетата доза, а степента на елиминиране е сравнително по-висока при приемане на по-високи в сравнение с по-ниските дози. ƒиоксините са познати с техни€ карценогенен (провокиращ рак) ефект, но също предизвикват и редица неканцерогенни токсични ефекти като атеросклероза, високо кръвно нал€гане и диабет. ƒълготрайното въздействие на диоксините води до разрушаване на нервната, имунната, репродуктивната и ендокринната система.  раткотрайното въздействие на високи нива диоксини върху човека нарушава чернодробната функци€. Ќай-чувствителни на въздействието на диоксините са фетусите и новородените. ѕо отношение на диоксините в научната литература са документирани гол€м брой проечвани€, които ги причисл€ват към едни от най-сериозните по сво€та токсичност за човека химически субстанции (N. Marinkovic, D. Pasalic, G. Ferencak, B. Grskovic, and Rukavina A. Stavljenic. Dioxins and human toxicity. Arh.Hig.Rada Toksikol. 61 (4):445-453, 2010)

ƒиоксини са откривани близо до индустриални зони. ѕроведено е проучване по отношение на установ€ването на полихлорирани дибензо-пара диоксини и полихлорирани дибевзофурани (PCDD/F) в земеделски земи в 41 площи в радиус от 3 км. от два индустриани инцинератора в Ўанхай. –езултатите са показали, че PCDD/F замърс€вани€та на пробите от почви с диоксини могат да са свързани с допълнително замърс€ване от индустриалните инцинератори (Y. Y. Deng, L. J. Jia, K. Li, Z. Y. Rong, and H. W. Yin. Levels of PCDD/Fs in Agricultural Soils near Two Municipal Waste Incinerators in Shanghai, China. Bull.Environ.Contam Toxicol. 86 (1):65-70, 2011)

 акви са проблемите за животните ? 

ѕровеждани са гол€м брой проучвани€ за установ€ване на ефекта и токсичността на диоксините върху мишки, включващи доказването на недостатъчно развитие на простатата, хидронефроза на фетусите и малките на мишките, както и редуцирането на мозъка и получаването на малформации на долната челюст на ембрионите. ”становени са статистически достоверни предизвикани от диоксините токсични ефекти по отношение на черни€ дроб на мишките (P. S. Holt, R. H. Davies, J. Dewulf, R. K. Gast, J. K. Huwe, D. R. Jones, D. Waltman, and K. R. Willian. The impact of different housing systems on egg safety and quality. Poult.Sci. 90 (1):251-262, 2011).

»звършено е проучване за сравнение на кръстосаното размножаване при крави от региона на Susa Valley (Piedmont, северна »тали€), отглеждани в близост до предпри€тие за производство на стомана по отношение на генотипа и са установени остар€ване на хромозомите, което потвърждава данните, получени от други проучвани€ по отношение на подлагани на въздействието на диоксини овце (G. P. Di Meo, A. Perucatti, V. Genualdo, A. Caputi-Jambrenghi, R. Rasero, C. Nebbia, and L. Iannuzzi. Chromosome fragility in dairy cows exposed to dioxins and dioxin-like PCBs. Mutagenesis, 2010).

¬ момента в ≈— са въведени и максимално допустими концентрации за диоксини в мл€ко и млечни продукти (http://www.chem.unep.ch/Pops/POPs_Inc/proceedings/cartagena/FIEDLER2.html)

–езултатите, получени при проучвани€ на диви свине показват, че се установ€ват гени, които директно се повли€ват от диоксините и другите трудно отдел€щи се органични замърсители (POPs), (K. Nakayama, I. C. Handoh, S. Kitamura, E. Y. Kim, H. Iwata, and S. Tanabe. A microarray data analysis method to evaluate the impact of contaminants on wild animals. Sci.Total Environ. 408 (23):5824-5827, 2010)

Ќивото на диоксините е било установ€вано и в черни дробове на свине (Sus scrofa) от южна »нди€.  онцентрациите на полихлорираните дибензо-пара-диоксини и дибензофурани, както и на н€кои диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCBs) в черните дробове на свинете е била по-висока от тази в мастната тъкан и мускулатурата.  ѕри сравнение с референтни проби от свине е установено намаление на нивото на общи€ тироксин (T4), свободни€ T4, и имуноглобулин (Ig) G. “ова проучване показва токсикологичната рол€ на DRCs и перфлурираните компоненти по отношение на дивите свине (M. X. Watanabe, T. Kunisue, L. Tao, K. Kannan, A. Subramanian, S. Tanabe, and H. Iwata. Dioxin-like and perfluorinated compounds in pigs in an Indian open waste dumping site: toxicokinetics and effects on hepatic cytochrome P450 and blood plasma hormones. Environ.Toxicol.Chem. 29 (7):1551-1560, 2010.)

ѕри птици н€кои полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDDs) и полихлорирани дибензофурани (PCDFs) са предизвиквали цитохромни увреждани€ (Y. Yang, S. Wiseman, A. M. Cohen-Barnhouse, Y. Wan, P. D. Jones, J. L. Newsted, D. P. Kay, S. W. Kennedy, M. J. Zwiernik, S. J. Bursian, and J. P. Giesy. Effects of in ovo exposure of white leghorn chicken, common pheasant, and Japanese quail to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and two chlorinated dibenzofurans on CYP1A induction. Environ.Toxicol.Chem. 29 (7):1490-1502, 2010.)

ѕри третиране на плъхове с диоксини като 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), са установени повишени€ на окислението на мазнините и водородни€ прекис и достоверно намаление на активността на антиоксидантните ензими в техните тестиси и надсеменници. “ова е водело до подтискане на потентността и репродуктивните възможности на плъховете (S. Dhanabalan, R. Jubendradass, P. Latha, and P. P. Mathur. Effect of restraint stress on 2,3,7,8 tetrachloro dibenzo-p-dioxin induced testicular and epididymal toxicity in rats. Hum.Exp.Toxicol., 2010.)

 акви са проблемите при хората?

ƒиоксините са контаминанти, които често се свързват с индустриално замърс€ване и в големи нива вод€т предимно до ракови забол€вани€.  

”становени са също и други токсични ефекти от страна на диоксините. Ќапример в скорошни проучвани€ са изследвани секреци€та и дентиновата минерализаци€ на зъбите под вли€ние на диоксини. Ќай-токсични€т диоксинов дериват 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), е водел до непълно формиране на динтина и трудното му формиране и минерализиране при проведените ин виво и ин витро проучвани€ (E. Salmela, P. L. Lukinmaa, A. M. Partanen, C. Sahlberg, and S. Alaluusua. Combined effect of fluoride and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin on mouse dental hard tissue formation in vitro. Arch.Toxicol., 2010)

ƒиоксините се свързват също и с повишаването на риска от забол€ването non-Hodgkin lymphoma (NHL) (J. F. Viel, N. Floret, E. Deconinck, J. F. Focant, Pauw E. De, and J. Y. Cahn. Increased risk of non-Hodgkin lymphoma and serum organochlorine concentrations among neighbors of a municipal solid waste incinerator. Environ.Int., 2010).

¬ скорошни проучвани€ учените изказват хипотезата, че съвместното излагане на високи нива на диоксини и живак води до по-гол€ма веро€тност от настъпване на инсулинова резистентност, в сравнение с въздействието поотделно на двата вида химически субстанции (J. W. Chang, H. L. Chen, H. J. Su, P. C. Liao, H. R. Guo, and C. C. Lee. Simultaneous exposure of non-diabetics to high levels of dioxins and mercury increases their risk of insulin resistance. J.Hazard.Mater. 185 (2-3):749-755, 2011.)

–ибата се €в€ва основен източник на хранителни вещества за гол€ма част от човешката популаци€, и в случай, че не е контаминирана с химически субстанции т€ представл€ва много добра храна. ƒиоксините биха могли да са проблем и за рибата. √ол€мо предимство за рибата е това, че т€ е богата на полиненаситени мастни киселини (PUFAs), и има ниско ниво на наситени мастни киселини. ѕроблемът е, че диоксините са част от органичните замърсители и се свързват с мазнините на рибата, което би могло да € направи опасна за консуматорите (S. Bushkin-Bedient and D. O. Carpenter. Benefits versus risks associated with consumption of fish and other seafood. Rev.Environ.Health 25 (3):161-191, 2010).

 акво се случва в момента с диоксинови€ проблем ?

≈вропейската комиси€ отблизо наблюдава ситуаци€та в √ермани€ и има готовност своевременно да разпространи актуална информаци€ по системата за бързо съобщение RASFF.

Ќивото на контаминаци€та се обсъжда на срещата на  омиси€та по здравеопазване и храни (нейната първа среща е на 11-12 януари 2011 г.).

ѕровеждат се и регул€рни измервани€ на мазнините за технически цели, с оглед те да не се смес€т с тези, използвани за производство на храни за животни (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/8)


–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –°—А—П–і–∞, 12 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 20:21
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є