«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 19 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 19:18

”спехът и ефективността във вс€ка една човешка дейност често завис€т и от най-малките детайли. ”спешното улав€не на критичните моменти в

производствени€ процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене.

¬ гол€ма степен всичко това се отнас€ за разглеждани€ в тази стати€ проблем. ”ж нещата са до болка познати, но малцина от практиката се съобраз€ват 

с т€х.—тава въпрос за постел€та при отглеждане на кравите. » тъй като н€кои въобще не използват постел€, веро€тно за т€х остава открит въпроса - съществува ли такава необходимост и какви са ползите от не€ ?

         »звестно е, че оглеждането на животните е свързано с р€зко повишаване на влажността в помещението. ѕроблемът е особено нетърпим през н€кои сезони.

        ѕричина за това са урината, фекалиите, водата от поилките, дори и мл€кото. ¬ зависимост от околната температурата, нер€дко животните отдел€т гол€мо количество вода и чрез кожата си.

—ама по себе си повишената влажност е свързана с р€зко влошаване на хигиенните услови€ в обора. Ќа първо м€сто, т€ е предпоставка и за механично зацапване. Ќе би могло да се говори за никакво благосъсто€ние на животните Ц една модерна и актуална тема. ”слови€та на труд за персонала също стават неприемливи. ѕовишената влага е предпоставка за силно намножаване на всички болестотворни микроорганизми и паразити. Ќай-добре това е изразено през топлите месеци на годината.  ожата омеква и мацерира.  осмените влагалища се увреждат и нер€дко космите окапват. «ащитната функци€ на кожата р€зко се нарушава. ¬ много гол€ма степен това се отнас€ за кожата на млечната жлеза.  ато ц€ло инфекциозни€т натиск върху животните е увеличен.

Ќай-важното предназначение на постел€та е да поема влагата. ¬ тази връзка най-удачни са материите, които имат силно изразена хигроскопичност. ƒругото предназначение на постел€та използвана в животновъдните ферми е да омекот€ва пода. Ќезависимо дали се използват гумени настилки или не, постел€та е тази ко€то осигур€ва максимални€ комфорт. —ъщевременно т€ не тр€бва прекалено много да изсушава повърхността на т€лото, да протрива, да полепва, да се забива и да уврежда кожата. “€ тр€бва да е хомогенна, да не съдържа вредни примеси, химикали, да не мирише непри€тно за животните. »звестно е, че обон€нието на кравите е 15 пъти по-силно от това при човек. ќсвен това постел€та тр€бва да е лека, лесна за почистване и отстран€ване. ¬ никакъв случай т€ не тр€бва да замърс€ва околната среда след изхвърл€нето й. ќсвен водата в известна степен постел€та свързва и н€кои вредни агенти, отдел€щи се при жизнената дейност на животните Ц амон€к, сероводород  и др.

 акви са негативните последстви€, ако в една кравеферма не се използва никаква постел€ ?

¬ъзникват кожни, ставни и копитни забол€вани€. ѕроцесите могат да прогресират дори в наран€вани€, които са трудно лечими. –азвиват декубитуси и много други отклонени€ от здравословното състо€ние (повишаване на заболеваемостта от мастити). ∆ивотните се движат по-малко и по-трудно. ѕриемат по-малко фураж. “ова вторично води до отрицателен енергиен баланс в организма и предпоставка за развитие на кетоза и други метаболитни забол€вани€. –едица физиологични процеси и поведенчески реакции не протичат пълноценно. “ака например разгонеността най-често е непълноценна. ∆ивотните не заскачат и не позвол€ват да бъдат заскачани. “е се откриват трудно. ќт там процентът на безплодните животни е по-гол€м

 ласическата постел€ е сламата. ќсигур€ва достатъчна мекота, достъпна е, не води до нежелано разпрашаване. —ламата обаче в много малка степен свързва водата и за да изпълни надеждна защита в това отношение тр€бва да се прилага в гол€мо количество. «апасите във фермата тр€бва да са огромни. „есто за това н€ма достатъчно м€сто, а и самата обезпеченост е ограничена. ѕри подм€на, почистването й е по-трудно, тъй като е много обемиста.

јлтернатива на сламата са дървените стърготини. “е са отпадъци от преработвателната промишленост. ќбикновено цената им е много достъпна. —ъществуват главно два вида стърготини Ц едри и фини, наподоб€ващи дървен прах. ѕредимствата на този вид постел€ са много. —търготините са леки и поемат гол€мо количество вода. — т€х се борави лесно. —м€ната и почистването им също не представл€ва проблем. ѕон€кога обаче, когато са много фини, стърготините вод€т до опасно увеличаване на запрашаемостта   на въздуха. “ова се отраз€ва неблагопри€тно върху дихателните органи и очите на хората и животните. ќсвен това нер€дко в стърготините има различни нежелани примеси Ц остри трески, изрезки, дървени парчета, а пон€кога и остри  метални предмети. ѕон€кога стърготините имат и абразивен ефект, особено когато се навлажн€т.

—итно смл€ната слама е най-доброто средство използвано като постел€. “€ притежава най-гол€ма способност да свързва  и неутрализира водата (поема 4-5 пъти по-гол€ма количество вода от собственото й тегло). Ќе притежава непри€тна за животните миризма. ѕочти е изключено да има опасни нежелани примеси. ≈втина е и може да се произвежда на место във фермата. ¬ най-гол€ма степен предпазва кожата  и телесната повърхност от увреждане. ƒневни€т разход на смл€на или нар€зана слама е около 300 Ц 500 грама за едно животно.  акто се вижда потреблението е в съвсем разумни икономични граници.

ќпитно е доказано, че съчетаването на ситно смл€ната слама с гумените покрити€ е най-удачно. ¬ тези случаи почти не се установ€ват гореизброените увреждани€, зас€гащи крайниците и копитата. —тавите са здрави и животните показват завидна подвижност, а това в крайна сметка оказва своето вли€ние върху ц€лостната рентабилност.

¬ чужбина в търговската мрежа се предлагат  специални прахове за посипване, които се прибав€т към постел€та. “е са с минерален произход и най-често са на базата на кредата или варовика. ѕриложението им тр€бва да става като строго се спазват препоръките на производител€. ¬ противен случай прекомерното изсъхване на кожата може да предизвика нейното напукване и разран€ване.

ѕрепоръчва се периодично да се извършва т. нар. кожна проба, като част от използваната постел€та се търка между двете длани и се контролира дразнещи€ ефект върху кожата (евентуални протърквани€).

ѕреди всичко ние винаги си пожелаваме здраве. ƒа не забрав€ме обаче, че за животните в една ферма това също се отнас€ в пълна сила. јко това не е така, всички други намерени€ и цели просто отпадат. ¬исоката производителност и ниската себестойност остават химери.

ѕо отношение здравето на  ¬ашите животни винаги от определ€що значение са думата и мнението на ветеринарни€ лекар !

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є