«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 20 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 15:01

—писание УBienenweltФ Ц март 1997

     Ќарастващите съмнени€ на редица пчелари в ефективността на досегашните медикаменти използувани в борбата срещу вароатозата, са предпоставка алтернативните възможности да бъдат погледнати от друг ъгъл и вид€ни в една нова светлина. ¬ случай, че в продължение само на една година ние не третираме пчелните семейства  с обичайните средства, тогава веро€тността те да загинат е гол€ма. ќт друга страна доказаните отровни остатъчни количества във восъка и пчелните продукти действуват объркващо и вс€ват паника в крайните потребители. јвторът на стати€та в сътрудничество с доктор по биологи€ и един лечител извършва поредица от опити с хомеопатично средство при които той постига успехи в лечението на вароатозата, които го задовол€ват напълно. ќт 1994 година той не прилага в пчелина, си който се намира в южната част на √ермани€ химичните средства и мравчена киселина.

 акво представл€ва хомеопати€та

       Ћечебното изкуство на хомеопати€та е основано от др. —амуел ’анеманн през XVIII век. “о изхожда от това че УподобнотоФ тр€бва да се лекува с УподобноФ. —ледователно борбата срещу една болест тр€бва да се осъществ€ва с една аналогична изкуствено създадена болест. “ози терапевтичен подход тр€бва да стимулира вътрешните самозащитни сили на човека, животното или растението. –ешаващо в случа€ е, че медикаментът приложен в гол€мо количество при здрав организъм предизвиква същата клинична картина, както при вече забол€ло от тази болест живо същество. ’анеманн открива, че в случа€ успеха зависи от потенцирането /ФусилванетоФ/ на медикамента. “ози процес се състои в разреждане и разстилане. ѕри една степен на потенциране медикаментът се разрежда в съотношение 1:10, в така нареченото десетично потенциране. ќтносно процесът на  разстилане ще бъдат дадени по€снени€ по-долу.

ѕървоначалната субстанци€ се означава като първична тинктура. —местта получена след първата степен на разреждане /потенциране/ се нарича D1, а тези след по-натъшни€ процес на потенциране се получават отново след разреждане в съотношение 1:10 или съответно продукта на следващата стъпка би се означил като D2. “ова може да бъде продължено до безкрайност.   ъм разтворите с ниска активност се причисл€ват тези с разреждане D6, а тези с висока - D 1000 и повече. ¬с€ка болест  и вс€ко живо същество се нуждае от индивидуална потенци€, ко€то в най-гол€ма степен съответствува на т€х. ≈дно по-високо активиране при това не означава, че шансът за лечебен ефект е по-гол€м. ’омеопатичните лечебни средства биха могли да бъдат направени също от изгорени остатъци от вредителите.

Ќашите пчели и пиричнител€т на вароатозата

     ќт около 12 години /стати€та е публикувана през 1997 година/  акарът причин€ващ вароатоза представл€ва гол€м проблем за пчелите в ≈вропа. «амърс€ването на околната среда и начините на лекуване, които са насочени към максимални добиви на мед, си имат сво€ цена и улесн€ват разпространението на акарите. ќт времето на по€вата на вароатозата до сега нашите пчели не са се приучили да се пригод€т и съжителстват с кърлежите, показателен за което е факта, че нелекуваните продължение на година семейства обикновенно умират. “радиционната медицина, използува химически средства на фармацевтичната индустри€. ѕостигнатото не е особенно благопри€тно за нас пчеларите, поради следните причини:

1. Ќашите пчелни семейства все още остават опаразитени. 2. Ќие станахме зависими от традиционната медицина и фармацефтичната индустри€, тъй като сме принудени ежегодно да купуваме Perizin, Volbex VA, Cekafix, Apitol, Bayvarol, Illertissener Ц Milbenplatte, млечна, оксалова или мравчена киселина. 3. —ледствие на дългогодишното увреждащо въздействие на акарите, имунната устойчивост на пчелите е силно намалена. —ледствие на това настъпват все по-често вторично възникващи болести като каменно, варовито пило, майска болест, дизентери€, нозематоза, американски и европейски гнилец и др. 4. ќтровните остатъчни количества в пчелните продукти като бромпропилат например, отслабват пчелните семейства и същевременно меко казано УсмущаватФ потребителите, които биха желали да купуват само чист мед.

5. Ћечението с различни видове киселини нарушават естественото киселинно-алкално равновесие на пчелите.  ѕовечето пчелари не съзнават опасностите от приложението на киселини.  ато пример би могло да се посочи негативното вли€ние на киселинните дъждове /съдържащи с€рна и с€росъдържащи киселини/ върху растителността и горите. ѕрез първите години през които е имало киселиннни валежи горите са изглеждали все още здрави, но в днешни дни те изсъхват.  иселините разрушават посто€нно равновесието в т€х.  √орите не могат да преодоле€т посто€нно настъпващите и ставащи все по-актуални промени / в климата и др./, способностите им за самооздрав€ване не са достатъчни и те постпенно биват унищожавани. 6. ѕчелите и акарите са насекоми. Ѕиологически те сто€т много близо едни до други. “ака че прилаганите инсектицидни средства, които са насочени срещу вароатозата, в действителност отслабват и пчелите. Ѕорейки се срещу инвази€та ние в действителност се борим и срещу нашите собствени пчели. 7. ¬еригата на интоксикаци€, както вече беше споменато продължава чрез консумаци€та на мед, което се отнас€ дори за замърс€ването при изгар€нето на восъчните свещи от хората. 8. —поменатите лекарствени средства и киселини са скъпи и са свързани с разходи, които ежегодно нарастват.

»зготв€не на хомеопатичното лекарство

»зготв€нето на хомеопатичното средство би могло да се осъществи от всеки, като същевременно е свързано с минимални разходи. «а получаването му се нуждаем от следното:

- една гол€ма стара супена лъжица или друг метален съд с приблизителна вместимост 30-50 милилитра;

- хаван със съответно чукало /към хавана/;

- огън /от дърва/ в печка или пещ или пък запалени по друг начин;

- мерителен /стъклен/ цилиндър - 50-100 милитра;

- празно шише от н€каво лекарство с вместимост около 30 и едно друго  с 100 милилитра ( второто най-добре да бъде оборудвано с пипета позвол€ваща да бъдат отмервани капки);

- чиста нехлорирана вода;

- време.

ѕри приложението на това хомеопатично средство не настъпват странични действи€. ¬редни токсични остатъци следствие на по-големите от D6 разреждани€ също липсват. D6 означава всъщност 1:1 000 000.  ак се приготв€ самото средство. ѕо-надолу е описано.

1. ќсигур€ваме си 50-60 кърлежа живи от запечатаните килийки или мъртви от изпадналите по дъното.

2. ѕостав€ме ги в метални€ съд. јко акарите са все още живи и има опасност да не останат в съда ги убиваме чрез притискане. Ѕиха могли да се прибав€т малки дървени частички, така че вредителите да се захванат за т€х като по този начин останат на м€сто. ѕреди да ги убием, тр€бва да им благодарим, че са ни помогнали да постигнем равновесие между пчелите и т€х  и да им пожелаем всичко хубаво.

3. —лед това постав€ме метални€ съд в жар /след като сме € използували за н€каква друга цел и вече не ни е нужна/ намираща се в печка или огнище гор€щи с дърва и същевременно в сами€ съд се добав€ жар, така че да се напълни. ќгън€т помага пораз€ващата енерги€ на акарите да се трансформира в полезна. Ќие тр€бва да съхраним нашите позитивни - духовни нагласа и отношение по време на процеса на изгар€не, тъй като омразата и гнева са недопустими при всеки един процес на лечение.

4. —лед като жарта изгори, постав€ме съдържащата се в метални€ съд пепел в хаванче и посредством чукалото му го стриваме на прах в продължение на един час смен€йки посоката Ц съвпадаща с тази и обратна на часовниковата стрелка. ѕо време на този един час се концентрираме върху това, че нашите пчелни семейства тр€бва да са добре и че те тр€бва да се справ€т сами с вароатозата.

5. ѕолучената смес представл€ва първичната тинктура и се приема като една част. —лед това към не€ добав€ме 9 части чиста нехлорирана вода и получената смес € постав€ме в малко шишенце, което след това хваща с едната ръка и се удр€ 10 пъти в другата шепа. ”дарите не тр€бва да са твърде силни. ѕри това ние тр€бва отново да се концентрираме върху това, че нашите пчели ще бъдат добре и че те ще се справ€т сами с вароатозата. “ака ние изготв€ме сместта /разтвора/ D1.

6. ќт тази D1 смес ние вземаме 10 милитра /отговар€що на 1 част/ и добав€ме 90 мл. /съответствуващо на 9 части/ чиста нехлорирана вода. ќтново 10 пъти се удр€ в шепата и разтвора D2 става готов. ќстатъка от първичната тинктура или от D1 съхран€ваме за по-късни третирани€ на пчелите ни.

7. ќт сместа D2 вземаме отново 10 мл. » подготв€ме по същи€ начин / съпроводено отново с духовна концентраци€/ D3, D4, D5, D6, D7, докато достигнем до D8. ѕредназначен за вредителите D8 се приема като оптимално изготвен разтвор.

8. ќт този разтвор вечер се прилагат по 10 капки или директно чрез накапване върху рамките или в подхранващи€ сироп. ќтново пожелаваме всичко най-добро и това че те ще се справ€т сами с вароатозата. ѕрез следващите 2 вечери описаната процедура се повтар€. “ази лечебна схема тр€бва да се повтори след 3-4 седмици и след това още веднъж след 4 до 5 месеца. ѕолучени€т 100 милитра D8 разтвор съдържа 1000 капки и е достатъчен за 100 третирани€!  ойто желае, може вместо вода при последното потенциране /изготв€нето на D8/ да използува водно-алкохолна смес с около 15-20 % алкохол, за да може да се съхран€ва по продължително време, като по този начин разтвора се стабилизира.

 ураж и смелост при изпитанието на посоченото средств

        »нтересуващите се пчелари биха могли да натрупат собствен опит и впечатлени€ от приложението на този метод на лекуване. —ъщо така и другите болести припчелите /варовито пило, гнилец, нозематоза и др./ биха могли да бъдат лекувани по посочени€т начин. ѕри възникнали въпроси би тр€бвало да се обърнете към специалисти владеещи нетрадиционната и щад€ща медицина. “ова са лечители, ветеринарни лекари, биолози и др. “ези групи специалисти имат много стари методи на лечение в техните справочници. ќфициалната медицина познава според моите познани€ само хими€та. ≈два след като овладее многообразие от лечебни методи, човек би могъл да се достигне до съвършенното познаване на изкуството да се лекува.

ƒанни касаещи автора

      онард јллес на 39 години / 1997 / се занимава от около 10 години интензивно с УнежнитеФ лечебни методи и от три години е доцент водещ на курс - активизиране на силите способни да самоизлекуват човек. ќт 1984 отглежда около 10-15 пчелни семейства - система Ћангстрот. “ой ги е лекувал си само един единствен път с УѕерицинФ -  през 1985 година. —лед това само с мравчена киселина, чието количество посто€нно е редуцирал. ѕрез 1993 година е използувал това средство самопри силно опаразитените си семейства. ќт пролетта на 1994 година третира само с хомеопатични средства и според изнесените данни има много добри резултати. Ќ€кои от неговите семейства са много силни, но повечето са средни. “ези от първата група се справ€т с акарите добре, а що се отнас€ за тези от втората - успеваемостта при т€х е по-слаба. ќт 13 зазимени през 1995 година, то сега /пролетта на 1997/ са презимували 11.  онтролът на опаразитеността с акари се осъществ€ва само чрез наблюдение с просто око за наличие на вредители по пчелите и пилото, като така се прецен€ва и общото здравословно състо€ние. јвторът е публикувал в различни пчеларски списани€ стати€та У —пособността за прежив€емост на медоносната пчела е застрашенаФ, ко€то излиза в списанието УBienenweltФ през €нуари 1995.

»зползувана литература:

- Die Biene, Haltung und Pflege, erh?ltlich ?ber Biol?den, Buchhandlungen oder beim Verlag M. Thun, Postfach 1518, D-35205 Biedenkopf/Lahn.

- Aussattage, Kalender mit speziellen Hinweisen f?r   den Imker, erh?ltlich ?ber Biol?den, Buchhandlungen oder beim Verlag M. Thun, Postfach 1518, D-35205 Biedenkopf/Lahn.


 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є