«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 20 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011 15:04

        “имолът е средство за алтернативна борба с вароатозата при пчелите. “ой се употреб€ва под формата на препарата APILIFE-VAR и като напоени  с алкохолен разтвор на това съединение плаки или сюнгер. ¬ пчеларското училище FRAKNO дълги години тимола се използува за тази цел в твърда форма. “ози пример е последван от н€кои пчелари в јвстри€, между които и  √уидо ћюлер от ‘орарлберг.

( ”казани€: “имолът не е медикамент, който е официално разрешен за употреба при пчелите. —тановището на институтът по пчеларство е, че това съединение може да има раз€ждащо действие, както и негативно вли€ние върху здраволсловното състо€ние на пчелите, когато  с него не се борави прецизно и внимателно.)

       Ќие прежив€ваме истински хаос в борбата против вароатозата. ¬ъпреки очакваната резистентност (устойчивост) на кърлежите към традиционните средства  - Bayvarol съдържащ флуметрин и Apistan съдържащ флувалинат, те се използуват все по-нашироко в борбата с това опасно забол€ване. ќсновната причина за това е лесното им приложение както и факта, че мравчената киселина пон€кога води до загуби (смърт на майката, и на част пилото, смущаване и разб€гване на пчели, опасност от ръжд€сване на металните части, наран€ване и увреждане на кожата на пчелар€). ѕрочетох за съобщението в списание УDie BieneФ от май 1995 за проведените първи опити за биологична  борба против вароатозата с тимол посредством прилагането му в специални Frakno Ц тимолови рамки.

         ¬ продължение на една година аз изпитах на мо€ пчелин това химическо средство. ¬същност тимола не тр€бва да се разглежда като конкурент на мравчената киселина. “ой би тр€бвало да се предпочита от пчеларите, които са се отказали от мравчената киселина. “ой представл€ва една алтернатива.

            “имолът едно безцветно със специфичен аромат (на мащерка) вещество, кристал с парещ вкус, слабо разтворим във вода и глицерин, а лесно в алкохол, етер, хлороформ, тлъстинни масла, серовъглерод и разтвори на натриева основа, летлив е при взаимодействието си с водни пари. ƒействува силно антисептично. —ледствие сво€та трудна разтворимост във вода, въздействието му върху организма е по-меко и безобидно в сравнеие с фенола например. ƒразнещото му въздействие върху кожата е по-слабо изразено и поради тази причина не предизвиква дълбоки изгар€ни€.

              ѕрилага се при стомашно-чревни разтройства, нарушена ферментаци€, бронхити, магарешка кашлица, срещу паразити, гъбички. »зползува се също така при производството различни превръзки, мази, пасти за зъби. ѕрилага се като консервант за анатомични препарати, а също и като диагностикум за функци€та на черни€ дроб.

           ѕо отношение на остатъчните количества в меда, са извършени много изследвани€ в районни€ институт във ‘райбург. »зпитвано е приложението на патентован тимол - DBGM Nr. G 9302064.3. ѕчелните семейства са били третирани в продължение на една година с Frakno Ц тимолови рамки. ќстатъчните количества в меда са били само 0,01 до 0,11 ррm на килограм мед. —ветовната организаци€ по прехраната позвол€ва в хранителните продукти да се съдържа до 50 mg/kg. —ъдържанието обаче само на 2 mg/kg в меда е доловимо за човешкото обон€ние.

            «а да се постигне един добър ефект е необходимо лечениета да се осъществи по начин описан от пчеларското училище Frakno. Ќеобходимо е да се работи само с кристален тимол DAB 10 P. H. EUR. Ѕи тр€бвало да се допълни, че в √ермани€ прилагането на тимол не се възприема като медикаментозен метод за третиране, а като биологичен такъв, тъй като това вещество е една нормална съставка на пчелни€ мед, и същевременно не е необходимо н€какво разрешение.

ѕреди началото на третирането, тр€бва да се разполага с копие (най-често собствено производство) на оригиналните  Frakno Ц тимолови рамки?.

? “ова са пчелни рамки, по принцип плодникови, при които под горната летва е закована още една летва, а след това следва питата. ћежду двете рамки се образува пространство (камера), в което се постав€т тимоловите кристали.

          ѕри третирането в горната камера на летвата се постав€ 11 до 12 грама тимол  - през началото на май и за втори път през началото на август.         Ќепосредствено преди това, свободното пространство между споменатите две горни летви  се почиства добре, ако е било запълнено с восък и клей, а ако има остатъци от предходното третиране (кристалчета тимол) те се отстран€ват. –амката се постав€ до пчелното гнездо, най-често като предпоследна и по този начин манипулаци€та е преключила. »ма ли нещо по-лесно ?

            “ези две зареждани€ на рамката са достатъчни за ц€ла година. ѕосредством изпарението на етеричното масло, кърлежите се зашемет€ват и т€хната жизнена дейност се нарушава. ѕилото остава незасегнато. ѕоради липсата на храна размножаването на кърлежите се преустанов€ва.

             —лед излюпването на пчелите респ. търтеите, паразитите падат на дъното на кошера и там умират. —лед постав€нето на тимол е необходимо контролът на лечебни€ ефект да се осъществи след седмица, тъй като ефектът му е бавен. ѕрез летните месеци изпарението на тимола при отделните семейства и става по съвсем различен начин. ¬ едни само в продължение на н€колко седмици, в рамката почти не остават кристалчета тимол. ƒокато в други еднакви по сила пчелни семейства, дори през есента има остатъци от лекарственото средство. ѕри избро€ването на изпадналите кърлежи съществуват огромни различи€ обусловени от местността.

¬ района Bangs (защитен природен обект), където в близост липсват други пчелни семейства, от 2 август  до 30 септември 1996 ( 90 дена) е изброен следни€ брой отпаднали мъртви паразити:

 •  —емейство 4 Ц 359
 •  —емейство 7 Ц 101
 •  —емейство 11 Ц 111
 •  —емейство 19 Ц 131

ѕри препоръчаното повторно третиране при тези контролни семейства на 30.10.1996 година са отпаднали:

 •  —емейство 4 Ц 395
 •  —емейство 7 Ц 332
 •  —емейство 11 Ц 353
 •  —емейство 19 Ц 344
 •  —емейство 21 Ц 95 паразита.

¬ местността Altach с наличие на пчелни семейства намиращи се в съседство на третираните от 9 август до 30 октомври са отпаднали следни€ брой паразити

 •  —емейство 3 Ц 824
 •  —емейство 6 Ц 730
 •  —емейство 10 Ц 978
 •  —емейство 14 Ц 2531

—лед повторното третиране на 30.10.1996

 •  —емейство 3 Ц 698
 •  —емейство 6 Ц 570
 •  —емейство 10 Ц 712
 •  —емейство 14 Ц 743
 • —емейство 29 Ц 341 отпаднали паразити.

ќчевидна е, гол€мата рол€та на опаразитените в близост семейства като източник на инвази€.

           ѕри останалите за презимуване 40 семейства през опитни€ период (една година) беше прилаган само тимол. ѕрез есента те б€ха превъзходно развити. ѕрезимуването, пролетното развитие и сегашното им състо€ние са изключително обещаващи.  огато бро€тна отпадналите паразити е гол€м, не тр€бва да се съмн€ваме в ефекта, тъй като активното вещество тимол действува бавно, но за сметка на това много продължително.

             јз бих могъл да получа също така и други позитивни сигнали от пчелари, прилагащи стриктно описаната технологи€. »звестно е че в Ўвеци€, Ќорвеги€ и чак до далечни€ север в пчелните семейства се прилага тимол през есента. “ова се прилага в борбата против акарите попадащи в дихателната система (трахеите;  бележка јкароза). ≈теричното масло умъртв€ва паразитите. ѕроведените изследвани€ показват също така  и благопри€тни€ ефект на тимола при варовито пило. јз в€рвам, че правилното целогодишно приложение на тимол ни дава основателна надежда, да постигнем желани€ ефект без големи финансови разходи, без полагането на големи усили€ и без да се въздействува неблагопри€тно на пчелите.

 ј ¬ќ ƒ–”√ќ “–яЅ¬ј ƒј —≈ —ЏЅЋёƒј¬ј » ƒј —≈ »ћј ѕ–≈ƒ¬»ƒ ?

ѕри пчелните семейства с отворено дъно, етеричните тимолови изпарени€ напускат кошера от там, вместо през прелетни€ отвор. ѕо този начин не се обхваща ц€лото гнездо. ѕоради тази причина тр€бва да се вмъкне междинен шибър (дъно) от средата на март до кра€ на октомври. ѕри кошери с високо дъно, до което достига дори търтеевото пило, или въобще когато подрамъчното пространство е силно редуцирано, съществува опасност тимоловите пари да обхванат само една малка част от гнездото. ѕо този начин поколени€ от кърлежите н€ма да бъдат засегнати от лекарството.

          «а да направ€ реално и евтино лечението с тимол за пчеларите, бих могъл чрез търговси€ си агент Kurt M?ller да достав€ желаното количество на цена 1150 ?S ( австрийски шилинга) включваща всичките данъци и такси. ѕоръчката би могло да се осъществи посредством телефона или писменно. ћолбата ми е да споделите евнтуално позитивните или негативните ефекти от приложението му !

Guido M?ller, Rheinstrasse 26 d, 6844 Altach

            ратък коментар на преводача (д-р ѕламен √еоргиев) Ц “ова е метод който би тр€бвало да бъде изпитан и в Ѕългари€. Ћетните температури у нас са много високи и изпарението на тимола би било по-интезивно. ¬ъзможно е това да доведе до увреждане на пчелите. ¬ такъв случай подход€щ период за третиране при услови€та на нашата страна би бил есента. «а планинските и полупланинските райони и август месец. “р€бва да се има предвид, че тимола действува също и срещу различни болестни причинители Ц бактерии (стрептококи, стафилококи) гъбички. –езистентността на пчелните семейства срещу гнилцови забол€вани€ би била много по-гол€ма.

            јвторът на горната стати€ споменава и един много интересен факт: интензивността на изпарение на тимола при различните пчелни семейства (еднакви по сила) не е еднакъв.  ои може да са причините за това ?  ои са факторите определ€щи вентилаци€та при пчелните семейства? »зучени ли са добре всичките ? ћоже би през летните месеци вли€ние за това да оказват освен външните температури, но също така и пилото, разпределението и количеството на новопостъпили€ нектар,  пчелната раса, състо€ние на пчелите, конструкци€ на кошера и т. н. “ези фактори биха имали гол€мо значение при лечебно-профилактичните третирани€ на пчелните семейства и подробното им изучаване е от изключителна практическа значимост.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є