«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 18 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2011 18:06

              ¬ тази стати€ н€ма да бъдат третирани до болка познатите въпроси свързани с храненето и гледането на животните. Ѕезусловно те са важни, но не и  единствени ! ¬еро€тно разгледаното по-долу е €сно и известно, но едва ли е достатъчно осъзнато.

«драви животни ! ≈дин от основните фактори, определ€щ рентабилността при отглеждане на животните, нещо от което не може да се изб€га и да бъде отричано, това е здравословното им състо€ние. Ѕезспорно когато са болни, те не могат да бъдат източник на приходи, а бреме. ƒори нещо повече, лекуване е чиста загуба, във вс€ко едно отношение. ѕоради тази причина, усили€та тр€бва да бъдат насочени главно към профилактиката, представл€ваща съвкупност от планово провеждани меропри€ти€ насочени срещу настъпване и разпространение на различни забол€вани€.

Ћечението и профилактиката на животните се осъществ€ва от ветеринарен лекар. «а да има той успеваемост в сво€та дейност е необходимо своевременно и точно постав€не на диагнозата. ¬ тази връзка безценна помощ, чрез коректното представ€не на данните относно истори€та на забол€ването, тр€бва да оказват фермерите и собствениците на животни. Ќер€дко обаче, за постав€не на точна диагноза са необходими специализирани лаборатории. «а съжаление такива най-често липсват. ƒруг важен момент са лекарствените средства ! “е тр€бва да са най-ефикасни и качествени. ќбикновено инвестици€та за закупуване на по-скъпи препарати от по-реномирани фирми в крайна сметка винаги излиза по-евтино. Ќеобходимо е строго да се спазва определени€ от ветеринарни€ лекар лечебен курс, без никакви хитрувани€ и икономии.

—ъществува една важна закономерност - правилото на отрицателните и положителните тенденции. “о гласи, ако ветеринарни€т лекар осъществ€ва предимно лечебна дейност и здравни€т статус като ц€ло е влошен, се намал€ват продуктивността, качеството на продуктите, икономическата ефективност и удовлетворението от работата. ѕри силно доминиращи профилактика и контрол, тенеднциите са в напълно противоположна посока.

≈динствено чрез профилактика може да се поддържа здравето на животните на желаното ниво. ќсобено, когато се касае за промишленото отглеждане на големи стада и групи. » нещо друго много важно - когато са говори за заболеваемост при животните, не тр€бва да се забрав€, че този проблем има и своето огромно социално, обществено-политическо, дори стратегическо значение. Ќе бива да се забрав€, че хуманни€т лекар лекува човека, а ветеринарни€ - човечеството.

ƒруги€т много важен момент в една ферма, независимо от големината й е субективни€ фактор.  ачество на труда на заетите при отглеждане и обслужване на животните, често се оказва най-важни€ крайъгълен камък, определ€щ рентабилността. √ледачите могат да провал€т и най- амбициозните фермери. —ледва т€хното уволнение....нови и пак познатата истори€... »звестно, че трудът в една животновъдна ферма е изключително непривлекателен. ѕоради тази причина е и големи€ отлив от този сектор. » дори при гол€ма безработицата, малко са тези, които биха се жертвали. ќт друга страна, едва ли има фермери и работодатели, които предлагат адекватно възнаграждение. » от там Ц проблеми, проблеми и пак проблеми. ¬секи иска персоналът да е от знаещи, можещи и старателно работещи. Ќо предлага ли достатъчно насреща ? ј качествени€ труд е скъп, много скъп ! Ќещо, което тепърва ще бъде осъзнавано. ¬същност този проблем не е само български.  ак се решава в световен мащаб ? “ова е възможно единствено чрез автоматизаци€ и роботизаци€ на производството.  расноречив пример е бумът на доилните роботи, което прави възможно едно семейство да се грижи без проблем за 60-100, дори за повече крави.

ƒруг фактор определ€щ ефективността в една ферма е продуктивността на животните. ¬ъпреки очаквани€та за една шаблонно мислене, в смисъл, че единствено най-високопродуктивните животни са предпочитани, аз не бих споделил напълно това мнение. Ѕи било грешно, ако се твърди безусловно, че единствено високата продуктивност е и най-рентабилна. јргументите за това са н€колко. Ќа първо м€сто най-високопродуктивните животни са и най-капризни, неустойчиви на забол€вани€, с най-къс живот и експлоатационна продължителност. Ќай-ценните и културни породи разгръщат своите истински възможности едва при определени услови€ на хранене, гледане, режим и т. н. ¬ тази връзка те са един чувствителен индикатор, отраз€ващ  и вли€ещ се непосредствено от всички други фактори във фермата.

ƒруг важен момент е, кога ще се получи и как ще се реализира готови€ продукт Ц в момент на търсене при високи цени или обратното; директно на пазара или преминавайки през много прекупвачи и т. н..  олко време продължава тази висока продуктивност ? –анното бракуване на най-млечните крави например и използването им средно за 2-3 лактации е проблем, дори и в най-развитите държави. ¬ида на получаваната продукци€ е от съществено значение за едно общество и икономика, когато предпочитани€та на крайни€ потребител, са в т€сна зависимост от натрапваната пон€кога реклама, препоръката на специалисти диетолози, стремежът към по-здравословно  и диетично хранене. “ова са все фактори, които продават или не готовата продукци€. »звестно е например, че крайно нежелани са породите свине,  месото на които има гол€м процент мазнини. ‘уражната база и високата продуктивност са взаимосвързани. Ќапример високата млечност изисква и адекватно хранене. ћоже ли то да се осигури точно в най-належащи€ момент ? ¬ тези случаи не може да се чака и отлага. 

¬се пак аз в никакъв случай не отричам високата продуктивност, като положителен фактор определ€щ рентабилността. Ќо ценни и високопродуктивни животни биха могли да си позвол€т единствено тези, които са достигнали едно определено ниво на мислене, оборудване, технологични решени€ и мениджмънт. «а другите, които за съжаление са болшинство, то е просто една цел, на практика недостижима.

» още нещо, което никога не тр€бва да се забрав€ Ц репродукци€та !  азано на по-обикновен език Ц животните тр€бва да могат да се размножават. ѕроблемите в тази връзка винаги вод€т до огромни загуби. ќт векове датира борбата на хората срещу безплодието и пренас€ните по полов път болести. » това важи за всички видове животни. »менно тук в много гол€ма сила и на преден план излиза комплектността, взаимосвързаността и обусловеността на всички фактори и услови€ във фермата. ¬ това число влизат технологични решени€, храна, персонал, порода, здраве, ветеринарен лекар, мениджмънт и т. н. »звестно е че в говедовъдството например, своевременното заплождане и болестите на полови€ апарат при кравите винаги са приоритет в дейността на ветеринарните лекари и фермери.

¬ развитите страни широко се използват различни репродуктивни технологии Ц изкуствено осемен€ване, синхронизаци€ на еструса и раждането, скъс€ване на интервала между две раждани€, трансплантаци€ на ембриони, ин витро заплождане, дори и клониране. ѕри по-гол€мата част от т€х се касае за едно ефективно направл€ване на размножителни€ процес и максимално използване на генетични€ потенциал на най-ценните животни. “р€бва да се знае, че въвеждането и приложението им изисква специална подготовка, услови€, пон€кога и специфично оборудване.

¬ неразривна връзка с репродукци€та са новородените и порастващите животни. “е са изключително чувствителни и у€звими към вредните услови€ на околната среда. ћакар че в повечето случаи себестойността им е сравнително ниска, заболеваемостта и смъртността при т€х е масова. ј именно младите животни са бъдещето в една ферма.

¬сички споменати фактори не би тр€бвало да се разглеждат изолирани. “е са взаимосвързани и обикновено едини€ се обуслав€ и/или обуслав€ много други.

¬еро€тно доста ферми, фермички и стопанства, съществуват въпреки правилата, карайки по свой собствен и уникален начин. ќсвен всичко друго, това си има свой чар. Ќо €вно, всичко е само временно. ¬ действителност бро€ на животните намал€ва. ‘акт говорещ за едно - макар и по собствен път, тези които искат да останат, би тр€бвало да работ€т и произвеждат в унисон с основните правила, не въпреки, а съобразени с т€х.  ¬ противен случай изходът е един. ∆ел€зната логика на новата икономическа действителност е безпощадна. ј Ѕългари€ без животновъдство едва ли би била !

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є