«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 09 –Ѓ–љ–Є 2011 19:27

–азпространение, етиологи€, патогенеза

ѕолицистозните бъбреци не са р€дкост при персийската котка. «абол€ването се характеризира с образуване на множество цисти в бъбреците. ¬ единични случаи (до 10%) могат да се установ€т и цисти в черни€ дроб и панкреаса. ¬ чуждата литература се означава като Polycystic Kidney Disease, (PKD). 

ћакар и по-р€дка се зас€гат също така и други породи котки:

 • различни екзотични късокосмести;
 • ћейн  уун;
 • Ѕританска късокосместа;
 • Ќорвежка дива.

ѕредставл€ва автозомно наследствено забол€ване.

ѕри проведени изследвани€  в световен мащаб през периода от 1989 до 2001 е установено, че се зас€гат до 45% от всички персийски котки.

÷истогенезата се осъществ€ва в различни сегменти на всеки отделен бъбрек. ѕредпоставка за това са запушвани€ на тубулите, настъпващи следствие прекомерна пролифераци€ на епителните клетки. –ол€ за непрекъснатото нарастване на цистите играе Na/K-ATPase (Na+/K+ pump, натриево-калиева помпа) в епитела на стената на цистите. Ќастъпва транслокаци€ на иначе билатерално намиращата се Na/K-ATPase, в посока към луминално намиращата се клетъчна мембрана. ѕо този начин се осъществ€ва посто€нно секретиране на течност в лумена и от там увеличаване на кухината. ¬ един бъбрек могат да се откри€т от единични до 200 цисти, с диаметър по-малко от милиметър до над 2 см. — течение на времето не се увеличава бро€ им, а само т€хната големина.

PKD наподоб€ва полицистозната болест при човека (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, ADPKD). ¬ около 85 % от случаите при хората  е идентифициран PKD1-ген намиращ се в хромозома 16р като носител на мутаци€та. ¬ариациите на PKD1 мутациите са изключително разнообразни и поради тази причина определени мутации  се срещат само в отделни индивиди. ќткирити са и други дефектни гени носители на тази аномали€. ѕри човека например PKD2 ген намиращ се в хромозома 4 в 10-15 % от случаите се асоцииира с ADPKD. „рез анализ и при персийската котка е доказан PKD1-ген намиращ се в хромозома ≈3. ѕродукта от този PKD1-ген е протеин наречен полицистин 1 който се намира в различни тъкани, например в епитела на бъбречните тубули. Ѕиологичната функици€ на този протеин все още не  е установена напълно. »зглежда, че той оказва вли€ние върху взаимодействието между клетките, както и между клетките и маткрикса. ”частва при пролифераци€та, диференцирането и апоптозата на клетките.

» двата пола се зас€гат по равно. јко само котката е хетерозиготна и т€ се кръстоса със здрав котарак всички новородени са клинично здрави, но 50% от поколението са носители на патогенни€ ген (хетерозиготни) т. е. рецесивното носителство е безсимптомно. јко мъжки€ и женската са хетерозиготни, то  75% от поколението е с цистозни бъбреци. ѕри кръстосване на персийските котки с други породи, носителството също се предава в поколението.

—ъществуват и ненаследствени причини  за възникване на полицистозната бъбречна дегенераци€ при котката - хронични нефрити, фиброза, тумори и сбръчкване на бъбреците, както и при приемането на нефротоксични лекарствени средства и други химични субстанции.

 линични признаци

ƒокато цистите са малки забол€ването остава скрито. ѕървите признаци се про€в€ват най-късно до около 6-та - 7-та година.

¬ъзможни симптоми:

 •  отките пи€т много вода (полидипси€);
 •  осмената покривка става разрошена и спластена, алопеци€;
 •  ожата става по-тънка;
 • Ќепри€тна миризма от устата;
 •  отката повръща, най-често през нощта;
 •  откта става по-враждебна, особено през нощта, депреси€, слабеене;
 • Ћипса на апетит анорекс€;
 • „есто и обилно уриниране, пон€кога на необичиайни места (полиури€).

јко установите и два от посочените симптоми Ц незабавно потърсете   ветеринарен лекар, който да извърши щателен преглед, в това число и на бъбреците.

¬ напредналите случаи бъбречната недостатъчност се манифестира с диари€, обилно повръщане и анеми€. Ќе са редки и припадъците.

ƒа се има предвид, че не само полицистозните бъбреци, но и много други патологични процеси в тези органи вод€т до бъбречна недостатъчност.

“очната диагноза се постав€ основно по два начина.

1. ”лтразвуково изследване. «аложбата на цисти се осъществ€ва още по време на ембрионалното развитие. «а да бъдат открити чрез ехографи€, те тр€бва да се изпълн€т с течност. ”лтразвуковото изследване (7,5 MЌz сонда) позвол€ва PKD да се диагностицира още на 7 седмична възраст. —игурно (98%) постав€не на диагнозата обаче е възможно едва след 10-та седмица.

”лтразвуковата диагностика позвол€ва да се установи:

 • приблизителни€ брой и големина на цистите;
 • съпътствуващите усложнени€;
 • цисти в други органи (черен дроб, далак);
 • ненаследствени форми  на това забол€ване.

Ќа тази база може да се направи преценка за тежеста на процеса и да се направи прогноза.

2. ¬ развитите страни се извършват и молекулно-генни изследвани€. ќсновното предимство на генни€ тест е, че той дава резултат още при новородени животни. ѕредставл€ва изгодна алтернатива на ултразвуковото изследване. ”станов€ване на мутаци€ в Exon 29 бързо води до надежден резултат. ћатериал за генно изследване при новородени се получава чрез лигавична намазка. “€ се изготв€ лесно и не стресира животните. «а генни изследвани€ при възрастни животни се получават кръвни проби. »звършва се специфичен анализ - Restriction fragment length polymorphism analysis (RFLP analysis). ѕробите се получават от ветеринарен лекар.

”становено е, че в 97,4% от случаите резултатите от извършените ултразвукови и генни изследвани€ съвпадат

ѕроведените хематологични и биохимични изследвани€ уточн€ват степента на бъбречната недостатъчност и тежеста на процеса.

Ћечение: Ѕолестта прогресира необратимо. “ерапи€та цели да забави развитието на болестта. ¬ключва:

 • провеждане на специална диета
 • венозно електролити Ц флуидна терапи€;
 • витамин ¬ комплекс, витамин —;
 • при съпътствуващи възпалителни процеси Ц антибиотици.

«аключение

 атегорична препоръка е животните с полицистозна дегенераци€ на бъбреците да се изключат от разплод.

¬ъпреки че не се доказани съпътствуващи мутации на други гени, теоретически те не могат да бъдат изключени.

јко въпреки това притежателите на котки на вс€ка цена искат да получат поколение от своите любимци, то те тр€бва да ги заплод€т възможно най-рано, до втората година. ћъжки€т не тр€бва да страда от PKD.

јко след раждането, н€кое от котета умре, незабавно чрез аутопси€ да се установи дали има данни за PKD.

Ќе забрав€йте:

Ќе купувайте персийска котка преди т€ да е навършила 10 седмици.

ѕреди това тр€бва да се извърши ултразвуково изследване от специалист ветеринарен лекар, който да установи състо€нието на бъбреците (евентуално наличие на цисти).

—ондата на ултарзвукови€ апарат тр€бва да е с честота поне 7,5 MЌz.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є