«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 09 –Ѓ–љ–Є 2011 19:29

ѕоради различни съображени€ през последните години приложението на хормонални препарати във ветеринарната гинекологи€ р€зко се ограничава. “ова допълнително затрудн€ва борбата с репродуктивните проблеми при кравите. » когато на пазара н€ма нищо ново, учени изпитват и търс€т нови възможности, като посочват непознати досега индикации за приложение на иначе добре познати и разпространени в практикта препарати. “ова се отнас€ за простагландините.

 лопростенолът е синтетичен аналог на естествени€ простагландин F2?. —ъществува в две форми Ц D Ц и L- клопростенол. “е не се различават в сво€ състав, а в пространствената си структура. ќтнас€т се като картина и нейни€ огледален образ. ¬с€ка от двете форми има определена биологична активност. ¬ т. нар. рецемични смеси двете форми се срещат по равно. “ака че в една такава смес, само едната съставка притежава биологична активност и се оказва всъщност ефективна. ѕоради тази причина съществуват търговски продукти, чи€то доза за крава от 2 мл съдържа 0,15 мг клопростенол и такива при които същи€т обем съдържа 0,5 мг клопростенол. Ќа втори€ час след венозното или мускулното приложение на клопростенол концентраци€та на прогестерона в кръвта започва да намал€ва, следствие лутеолизата. —лед 24 часа нивата на жълтотелни€ хормон са много ниски (базални). „рез лутеолизата се индуцира настъпване на следващи€ цикъл.  равите се разгонват 2 до 4 дни след инжекци€та. —ледователно клопростенола се използва за синхронизаци€ на еструса, само когато третираните животни са в жълтотелната фаза на полови€ цикъл. ƒруги индикации за приложение на клопростенола, добре  или не до там познати за практикуващите ветеринарни лекари са:

 • перзистиращо жълто т€ло, пиометра;
 • лутео-фоликулни (анестрални) цисти;
 • мумифициран плод;
 • индуциране на аборт;
 • пиометра и други тежки маточни възпалени€ + антибиотици.

 лопростенолът е евтин е лесно достъпен. ѕрепарати които го съдържат са много попул€рни в нашата страна.

ѕрез последните години се дискутира и проучва една съвсем нова сфера за приложение на простагландините и в частност на клопростенола

¬ едно изследване (Reproductive performance of lactating dairy cows treated with cloprostenol at the time of insemination, Theriogenology 2004, 62: 677-89, Lopez-Gastius et al.) е изпитан ефекта на венозното приложение на клопростенол по време на изкуствено осемен€ване (»ќ) при лактиращи крави от породата ’олщайн с цел подобр€ване на заплод€емостта.

¬ъздействието на този синтетичен простагландин и получените резултати са съпоставени с:

 • бро€ на отелвани€та (възрастта на кравата);
 • млечната продуктивност;
 • телесното развитие и охранеността (Body-Condition);
 • сезона (есен-зима; пролет-л€то)
и вли€нието на теза фактори върху:
 • настъпване на овулаци€;
 • двойна овулаци€;
 • безплодие;
 • периода от време между отелването до първото или второто »ќ.

ќпитите са извършени на географска ширина, където през л€тото температурите са много високи (съществува такава тенденци€ и у нас). јвторите установ€ват, че заплодените през л€тото животни (подложени на високи температури) са 2,1 пъти по-малко в сравнение с тези през есента и зимата.

¬ резултат на изследването е установено, че клопросетнола увеличава:

 • 4,2 пъти процента на овулаци€та при животни осеменени при горещини и неблагопри€тни услови€. Ѕлагопри€тни€т ефект на този простагландин е най-добре про€вен при юниците, при които заплод€емостта се увеличава 3,6 пъти.
 • 2,6 пъти процента на двойните овулации при осеменентите за първи път крави (след отелване) през л€тото. —ъщата тенденци€ съществува и за повторното осемен€ване
 • Ќе съществува зависимост между приложението на клопростенол и другите изследвани фактори

“ова изследване доказва, че приложението на клопростенол по време на изкуствено осемен€ване подобр€ва заплод€емостта. “ова се отнас€ основно за крави с увреден фертилитет, т. е. проблемните животни, подложени на стрес или високи летни температури.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є