«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 16 –Ѓ–љ–Є 2011 13:43

Ќе р€дко в печата се третират въпроси свързани с икономическата целесъобразност при отглеждане на кравите. ѕрез последните години в немски€ печат се поместват резултатите от изследвани€та на Dr. Anke Wangler от Д»нститута по животновъдство и животински продуктиФ в гр. ћекленбург, отнас€щи се за конкретните услови€ в √ермани€. ѕодчертан е важни€ икономически аспект и ползи от максималното удължаване на експлоатационни€ живот на кравите. јвторката помества своите задълбочени изследвани€ относно пожизнената млечност и експлоатационната продължителност при млечните крави, показатели, които придобиват особена тежест при сегашните икономически услови€ и тенденции в световен мащаб.

ѕонасто€щем млечните крави в √ермани€ се използват средно 2,8 лактации ! «начителна част, 43 % от кравите не достигат възраст дори 4 години ! јко възрастта на първотелките възлиза на 29,4 месеца, това означава, че половината от всички животни се бракуват още по време на първата или втората лактаци€. ѕо този начин кравите не достигат възраст, през ко€то се очаква пълно разгръщане на техни€ потенциал, тъй като кравите от ’олщайнската порода достигат максималната си млечност през четвъртата лактаци€. –азходите за една юница най-често са много по-големи отколкото нейната продажна цена.  »зчислено е, че цената на една юница при отелването струва средно 1500 И !

÷елта на проучването проведено от Dr. Anke Wangler е  да се намер€т причините за преждевременното бракуване на дойните крави в н€колко представителни ферми, както и да се потърс€т пътищата за увеличаване на пожизнената млечност и експлоатационни€ им живот.

ƒанните са набрани от общо 6200 крави, от 4 ферми Ц 3 традиционни (конвенционални) и 1 екологична (биопроизводство).  равите са от породата Ќемски-’олщайн. ∆ивотните се отглеждат свободно боксово, а за изхранването им се използва  смесена дажба. √ол€мо значение за статистическата обработка на данните са приблизително еднаквите услови€ на отглеждане, което се оказва решаващо за успеха на експеримента и правилното интерпретиране на резултатите.

—редни€т бро€т на животните в конвенционалните ферми възлиза на 570 крави, със средна продуктивност 9 570 кг. мл€ко за лактаци€. ¬ биофермата се отглеждат 190 крави, със средна млечност 6 170 кг. ќпитът е проведен от €нуари 2000 до декември 2004.  ѕродължителността на лактаци€та е 305 дни. »звършвани са и месечни единични контроли, след първото отелване. ¬ изследването са включени всички бракувани крави, за които е изчислена пожизнената млечност. ѕродължителността на използване (експлоатационни€ живот) включва периода от първото отелване до бракуването. ¬ крайните резултати са включени данните само за отпадналите крави.

–езултати. ѕожизнената млечност на всички включени в експеримента крави се е увеличила от 15 712 кг. през 2000 до 22 211 кг. мл€ко през 2004. “ова означава средногодишен ръст над 1 600 кг. ! ”величаването на пожизнената млечност би могло да бъде резултат от увеличаване на млечността през една лактаци€ или поради по-дългото използване на животното. ћлечната продуктивност се увеличава във всички предпри€ти€ ! –астежът при отделните ферми обаче е твърде различен. “ака например покачването в еко-фермата е било само 250 кг. за отделна крава, докато в останалите три ферми тази величина е 2100 кг !

≈ксплоатационна продължителност. ѕрез изследвани€ период експлоатационната продължителност при кравите се увеличава средно от 2,1 на 2,5 години. “ова означава средногодишен ръст от около 1 месец на година.

ƒокато по отношение на предходни€ показател във всички ферми съществува възход€ща тенденци€, то по отношение на експлоатационната продължителност тенденциите при отделните ферми е разнопосочна. “ака с течение на времето в първите две ферми т€ се увеличава непрекъснато. “ова не би могло да се каже за останалите две млекодобивни предпри€ти€.  “е показват нарастване до 2002 година, след това обаче  експлоатационната продължителност намал€ва. ¬същност това е една тенденци€ за ’олщайнаската порода, ко€то се установ€ва в ц€л св€т. ¬ъпреки това обаче и при тези ферми се регистрира увеличаване на пожизнената млечност. “ака кравите за един по-къс отр€зък от време дават повече мл€ко.

ƒоколко отглеждането на една крава е икономически изгодно, зависи както от пожизнената млечност, така и от продължителността на експлоатаци€. “ака поотделно двата параметъра не дават необходимата информаци€ за ефективността. “ова се доказва от проведените статистически изследвани€.  “ака например, ако крава ј има пожизнена млечност 93 994, а крава Ѕ 93,860 кг., това не значи, че отглеждането на първата е било по-изгодно. ƒвете крави (с рекордна млечност) заемат първите места на проведена класаци€ в √ермани€. √ол€мата разлика между т€х  идва от там, че от първата това количество мл€ко е получено за 8, а от втората за 14 лактации ! ѕри направената цифрова равносметка се установ€ва, че първата крава носи печалба в размер на 7 520 И ! Ќещо повече, отглеждането втората е свързано с 940 И загуба.

«а да се намери един репрезентативен показател, който да отраз€ва млечността за единица време се предлагат изчисл€ването на следните параметри: млечна продуктивност на един млечен, продуктивен и пожизнен ден. ћлечната продуктивност за един млечен ден представл€ва пожизнената млечност разделена на общи€ брой лактационни дни през живота на кравата. ѕродуктивността за един продуктивен ден представл€ва пожизнената млечна продуктивност разделена на продължителността на експлоатаци€ (експлоатационната продължителност = дойните дни + дните от сухостойните периоди).

«а фермите, които не отглеждат сами животните за ремонт, от икономическа гледна точка горепосочените параметри се разглеждат като оптимални. ѕовечето ферми обаче сами произвеждат животните предназначени за ремонт на стадото. ¬  тази връзка разходите за отглеждане на подрастващите животни тр€бва да бъдат калкулирани в ц€лостната цена на една крава. ≈два след  като те се възвърнат при отглеждане и експлоатиране на животните (чрез амортизационните отчислени€) настъпва следващата фаза на получаване на печалба. ѕоради тази причина най-подход€щ показател отраз€ващ ефективността от отглеждане на кравите е млечността за един пожизнен ден, представл€ващо количеството на пожизнено издоеното мл€ко разделено на бро€ дни през цели€ живот на кравата.

» в √ермани€ за гол€ма част за по-непросветените фермери разходите произтичащи от ветеринарното обслужване се считат като безсмислени. »стината е, че вс€ко ≈вро вложено за подобр€ване на здравословната състо€ние на животните, носи ползи в рамките на 2И ! » обратно, ако животноти се бракува разходите за ремонт на стадото са четири пъти по-големи ! ¬секи може сам да си направи сметката за ползите от своевременната и компетентана ветеринарномедицинска помощ.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є