«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 24 –Ѓ–ї–Є 2011 20:59

 асае се за случаи при които е нарушена електролитната и нервнорефлекторната хомеостаза

–езюме

«ащо не се изправ€ залежалата след отелването крава.... “€ приема храна, пие вода, дава дори мл€ко...но не може и не може да стане ! ¬ъпреки усили€та, въпреки вложените стотици лева ! ћинават дни.... »ма ли решение проблема !?

ќсновни€т принцип при терапи€ на продуктивните животни е максималната целесъобразност. “€ се постига чрез целенасоченост. ‘инансовите разточителства са невъзможни. јко пред ветеринарни€т лекар стои въпросът: как най-евтино да вдигне залежалата след раждане крава, не винаги решение е приложението сложни коктейли от различни лекарствени средства, покриващи едва ли не цели€ възможен спектър от причини водещи до следродилно залежаване. ¬същност, тогава и ефекта е по-малък.

≈тиопатогенетичното лечение насочено срещу конкретно действащи€ фактор е най-успешно ! Ќа практика обаче точното му детерминиране е трудно. “ерапи€та на родилната пареза при кравата в определени случаи представл€ва едно истинско предизвикателство, дори и за най-добрите специалисти. »ли пък най-лесното решение !

 алци€т е макроелемент, представл€ващ един от най-важните катиони за организма. ѕо-гол€мата част от него, 90 %,  се намира в свързано състо€ние в костите.

—ъществува динамично равновесие, между този резерв и останалите 10 % разпределени в серума, интерстициалната течност и екстрацелуларното пространство.  оличествата му вътре в клетките са нищожни. “ака, ако калциевата  концентраци€ в кръвта е 2,5 mmol/l вътреклетъчните количества са под 1 ?mol/l. ¬ кръвни€ серум 40 % от калци€ е свързан с протеините, 10 % е съставна част на разтворени дифундирани с различни аниони комплекси, а останалите 50 % е свободен йонизиран калций, който е биологично активен и участва в различни процеси,  напр. освобождаването на хормони и невротрансмисери, опосредстване действието на вторичните посредници (Дsecond messengersФ), кръвосъсирването, формирането и освобождаването на акционни€ потенциал на граничните възбудими мембрани, електромеханичното интегриране на мускулатурата, от което например резултира положителното инотропно действие върху сърцето.  алци€т съдейства за предаване на нервните импулси, съкращени€та на напречно набраздената мускулатура, тонизира нервната система, съкращава наркотични€ сън.

¬исоката активност на калци€ налага поддържането на кръвните му нива в много тесни граници. —ъществуват следните три системи  за регулиране обм€ната на този макроелемент: системата паратхормон, 1?,25-OH-дихидрохолекалциферол (активна форма на вит. D)  и калцитонин. “е действат съответно чрез мобилизаци€ от скелета, ентералната резорбци€ и реналното отдел€не.

„есто посочените системи не функционират правилно и не могат да обезпечат внезапните големи потребности от калций, например след раждане. јкутната симптоматика на хипокалцеми€ се характеризира с настъпване на тетани€ и пареза, предизвикани от една страна от отнемането на мембранно-стабилизиращи€ ефект на калци€ върху нервните и мускулните клетки с последващ увеличен пермеабилитет на Na+ и K+ следствие на което се наблюдава повишена възбудимост, от друга страна обаче е възможно чрез липсата на необходимите количества калций да се наруши електромеханичната интеграци€, водещо до мускулна слабост !

Ћогично хипокалцеми€ би могла да възникне при хипофункци€ на паращитовидната жлеза, недостиг на витамин D, а също така и загуба на калциеви йони чрез урината (напр. диуретици, или вещества образуващи комплексни съединени€). ѕо-интересното е, че резките промени в рЌ-то вод€т до абсолютен акутен или относителен недостиг на йонизиран калций.

јбсолютно показание за приложението на калций е следродилната хипокалцемична кома. »нтравенозната инфузи€ с калций, води до р€зко повишаване на кръвните му нива (над 3 mmol/l), при което съществува опасност от настъпване на животозастрашаващи състо€ни€ (вж. по-долу). ¬енозното приложение на калций  е много рисковано, когато същестува увреждане на сърцето ( напр. кетоза и чернодробна недостатъчност). »ндикации за това са аритмиите и  шумовете, установими чрез детайлна аускултаци€, непосредствено преди венозната инфузи€. ќсобено тежки сърдечни дисфункции настъпват при инжектиране на големи количества калций за кратко време.

 алциевите съединени€ са противопоказани при ацидоза, хиперфункци€ на паращитовидната жлеза, бъбречна недостатъчност и интоксикаци€ със сърдечни гликозиди.  алци€т потенцира действието на сърдечните гликозиди, ?-адренергичните средства, меатилксантините. √люкокортикоидите чрез антагонизма си към Vit. D намал€ват калциевата резорбци€ и повишват отдел€нето на калций през бъбреците. Ќесъвместимост Ц сулфати, тетрациклин, хлорфенирамин, стрептомицин, нитрофурантон.  алциевите съединени€ намал€ват ентералната резорбци€ на тетрациклините. 

—ъществуват различни калциеви съединени€. ѕо-гол€мата част от т€х са съставна част на лекарствени форми и препарати. Ќаличието на определени специфични особености в т€хната биологична функци€ и въздействие при прилагане, налага по-внимателен подход при определ€не на индикациите им, дозировката, очакваните ефекти и крайни резултати.

 алциев хлорид, калциев хлорид дихидрат и калциев хлорид хексахидрат

„ист калциев хлорид (CaCl2). ѕредставл€ва бели кристали. —ъдържа около 36% калций. ѕри разтвар€нето му във вода се отдел€ топлина ! ¬ключен е в т. нар. класически рецепти (Benesch).

Ќай-често в клиничната практика намират приложение: калциев хлорид дихидрат (CaCl2.2H2O) и калциев хлорид хексахидрат (CaCl2.6H2O). Ќай-общо те също се означават като калциев хлорид, но първи€ съдържа 27 %, а втори€ едва 9% калций. ≈то защо постав€нето на знак равенство между трите съединени€ не е коректно.  онцентраци€та на калциеви€т хлорид в инжекционните разтвори не тр€бва да превишава 10 %. ѕрилага се строго венозно. ѕопаднал паравенозно (мускулно или подкожно) калциеви€ хлорид (в това число дихидрата и хексахидрата) дразни, като предизвиква тъканни некрози.

—поред Ungemach (1994) по-гол€мата част от разтворите са комбинаци€ съдържаща 8% калциев хлорид, 3-4 % магнезиев хлорид и 5-10 % глюкоза. ѕри този хипертоничен разтвор калциевата концентраци€ е 0,54 mmol/l при дихидрата (1 mmol/l = 147 mg) респ. 0,37 mmol/l при хексахидрата, при което 1 mmol = 119 mg. ћаксималната доза при 8 % съдържащ дихидрат е 1 ml/kg.

 алциеви€т глюконат е друго съединение на калци€. ѕредлага се в концентраци€ до 10 %, тъй като по-концентратните разтвори са нестабилни. —ъдържанието на калций в тези съединени€ е ниско (около 9%). «а да се обезпечат съществуващите нужди, ако се прилага 10 % разтвор е необходима много висока доза !

„рез добав€не на малко количество борна киселина (калциев бороглюконат), се постига много по-добра разтворимост. ¬ тези случаи обаче количеството на калци€ е още по ниско Ц около 8% ! –азтворите вече са много по-стабилни, дори и при по-висока концентраци€. ќсновното предимство на разтворите съдържащи калциев глюконат и бороглюконат е, че те могат да се прилагат подкожно и мускулно!

»зползваните във ветеринарната медицина разтвори на калциев бороглюконат съдържат 20, 24 респ. 38% калциев глюконат (1 mmol = 448 mg). ќриентировъчната дозировка на 24 % разтвори, съдържащи в 1 ml 0,54 mmol Ca2+ е 0,5 ml/kg i. v. и 0,5 ml/kg. s. c. като депо. ¬ подкожното депо се препоръчва същевременно допълнително приложение на 150UI хиалуронидаза (Kinetin, H. M.).  алциев бороглюконат като 38 % разтвор съдържащ 0,86 mmol/ml калций се прилага в доза 0,3 ml/kg i. v. Ќе е препоръчително обаче разтворите с такава концентраци€ да се прилагат подкожно.

 алциеви€т глюконат може да се дава и орално. Ќо тогава резорбци€та му е по-слаба в сравнение с калциеви€ двухлорид. —ъществуват различни орални лекарствени форми и  препарати за профилактика и лечение на следорилната хипокалцеми€, предназначени за приложение през перипартални€ период при кравата.

“ерапи€та при острите хипокалцемични състо€ни€ се състои във венозното инжектиране на разтворими калциеви соли, при което най-удачно е приложението калциев хлорид или по-добре поносими€ от тъканите калциев глюконат. — профилактично лечебна цел калциевите препарати се прилагат и вътрешно (определени лекарствени форми).

ѕо-долу ще бъде разгледано детайлно парентералното приложение на калциеви препарати за лечение на следродилното залежаване, дължащо се на метаболитни нарушени€ в перипартални€ период при кравата !

 алциевите препарати са показани за лекуване на следродилното залежаване на кравата. “е са основното средство при класическата форма, при ко€то на преден план е намаленото ниво на серумни€ калций.

 огато се прилагат различни калциеви съединени€ тр€бва да се има предвид действителното калциево съдържание в т€х. Ќе тр€бва да се забрав€ факта, че класическата рецепта за лекуване на следродилна хипокалцемична кома е:

Calc. chlorat. crist. puriss.     40,0 g (т. е. чист калциев хлорид !)

            Magn. Chlorat. crist. puriss.  15,0 g 

Sol. Glucosae 5 %             1000,0 ml 

–азтворът тр€бва да е затоплен и да се прилага бавно венозно !

ќще тогава, в средата на минали€ век, чисти€т калциев хлорид, със своето високо калциево съдържание и безупречна активност, е бил в основата на успеха при лекуване на хипокалцемичната следродилна кома ! ≈дно забол€ване, при което ветеринарните лекари са постигали Днеоб€сними, магическиФ (за стопаните) резултати, в рамките на минути вдигайки пациент, който очевидно умира !

ќще в процеса на инфузи€, ефектът от приложението на калций е очевиден. ∆ивотните надигат главата си, мърдат ушите си, дефекират, погледът им става жив, започват да преглъщат. Ќер€дко, непосредствено след кра€ на системата кравата се изправ€.

≈то защо е  прието, че калциеви€т хлорид има най-добър ефект при лекуване на следродилната хипокалцемична кома. ¬ сравнение с калциеви€ глюконат и бороглюконат, приложен венозно, хлоридът се дисоцира напълно и бързо, предизвиква умерена ацидоза (следствие високото съдържание на хлориди), значително по-надеждно се повишава екстрацелуларни€ йонизиран калций. ќтдел€ се по-бавно. »ма изразено инотропно действие. «а съжаление приложението му е свързано с най-силно изразени странични действи€ !

ѕоследователността на ефектите и въздействието на калциевите йони върху сърцето по време на инфузи€та преминават през следните етапи.

ѕървоначално настъпва брадикарди€ (пулса !) следствие забав€не на образуването и провеждането на възбудната вълна. ≈дновременно с това сърдечната дейност се усилва, като тонове могат да се чу€т дори от н€колко метра. —ледва постепенно учест€ване на пулса, като нормалните стойности (60 бр./мин.) бързо се превишават ! ¬ъзможно е ускорените мускулни съкращени€ да се съпътствуват от екстрасистоли и аритмии. ”становено е, че това е съпроводено от остър кислороден недостиг на миокарда. ƒругите признаци на съществуваща хиперкалцеми€ (наблюдавани по време на инфузи€та и до 30-та минута след приключването й) са: мускулно треперене, неспокойствие, изпот€ване, спадане на кръвното нал€гане. ¬ъзможно е да се стигне до колапс.

ѕрослед€ването на тези промени  посредством непрекъснат контрол на сърдечната дейност спомага да се отчита ефективността от прилагани€ препарат и да се намали риска от внезапна смърт.

 ак тр€бва да се процедира когато се регистрират първите предвестници на нарушена сърдечна дейност ? Ќезабавно тр€бва да се намали скоростта на вливане. јко въпреки всичко признаците стават все по-обезпокоителни, приложението на калций преустанов€ва и той бива заместен от физиологичен разтвор.

ѕон€кога, е възможно признаци на хиперкалцеми€ (мускулен тремор, неспокойствие, скърцане със зъби и дори залежаване) да се установ€т чак на 6-€  10-€ час след инфузи€та. ¬ тези случаи невъзможността за изправ€не неправилно би могло да бъде приета като признак на хипокалцеми€.

—лед инфузи€ калци€т се разпредел€ предимно в извънклетъчното пространство с обем на разпределение 0,2 l/kg. ѕри венозна инфузи€ това пространство за разпределение се изпълва сравнително бързо и единствено чрез стриктното спазване на дозировката биха могли да се избегнат перауктните животозастрашаващи хиперкалцемии.

ƒозировката е съобразена със съществуващите потребности Ц при серумен калций под 1 mmol/l нуждата възлиза на 0,2 Ц 0,3 mmol Ca2+ kg. ѕри остра следродилна хипокалцемична кома посоченото количество покрива само моментни€ дефицит в извънклетъчното пространство. «а да се компенсира също и загубата на калций чрез издоеното впоследствие мл€ко, еднократната доза тр€бва да се увеличи на 0,5 mmol/l. ¬ тези случаи обаче съществува риск от настъпване на остра хиперкалцеми€. «а да се избегне се препоръчва част от калциевата доза да се приложи подкожно, след венозната инфузи€ (разбира се, като се използват подход€щи съединени€ !). ѕо този начин за по-дълго време може да се покрие непрекъснато нарастващата нужда от калций и да се запази хомеостазата. ѕовторението на инфузи€та тр€бва да става най-рано след 6 часа, а третата след 24 часа.

ѕрез последните десетилети€ обаче, все по-гол€ма актуалност придобиват различни атипични форми на следродилно залежаване, при които калциевите съединени€ не помагат ! «ащо ?

           1. —елекци€та на животните и постигането на екстремно висока млечна продуктивност, доведе до включването на нови механизми и патологични вериги, водещи до следродилно залежаване. ¬ече се използва пон€тието нарушение в хомеостазата на електролитите, а не просто хипокалцеми€ и т. н. „есто например хипоклацеми€та се съпровожда и от чернодробно увреждане, понижаване на фосфора и/или магнези€. ћакар и р€дко съществува парези, при които единствено нивото на фосфора е занижено.

ѕоради тези причини, именно при неспецифичните залежавани€ своето м€сто намират комбинираните препарати съдържащи калциеви, магнезиеви и фосфорни соли.

“ака например, разтворите съдържащи достатъчно магнезий биха могли да се използват с успех при овлад€ване на хипомагнеземии, които често се съпътствуват и от недостиг на калций. —ъотношението между магнезиев хлорид и калциев хлорид в различните лекарствени форми е 1:2 в а между магнезиев хлорид и калциев глюконат 1:6. ƒобавката на магнезий гарантира по-добрата поносимост на калци€, тъй като въздействието на магнези€ и калци€ върху сърдечни€ мускул е антагонистично. ѕри едно хипокалцемично следродилно залежаване обаче, съществува тенденци€ към увеличаване на магнезиевите нива.

«ащо към различните фармакологично активни препарати, лекарствени форми и инфузионни коктейли се добав€т фосфорни съединени€ ?! ѕриложението на фосфорни съединени€ често е оспорвано. —поред много автори, приписваното им терапевтично значение е неоправдано. ѕривържениците на фосфорните добавки обаче се аргументират с факта, че в много случаи при следродилна пареза или неспецифични залежавани€ съществува хипофосфореми€ под 1,35 mmol/l, когато именно е индициран фосфор. «а тази цел приложение намират неорганичните соли (натриев фосфат) или органични фосфорни съединени€.

≈то защо, преди да стартира терапи€та на една крава, ко€то не може да се изправи, е задължително извършването на биохимично изследване на кръвен серум за конкретизиране на съществуващи€ дефицит ! Ќо дали това помага винаги ?!

2. Ќай-разпространени на пазара са готовите лекарствени форми съдържащи в единствено или най-често в комбинаци€: калциев гликонат, калциев бороглюконат, калциев глицерофосфат, магнезиев хлорид, магнезиев хипофосфат, магнезиев глюконат и др.  алциеви€т хлорид постепенно се измества на заден план, като от н€кои практикуващи ветеринарни лекари дори е напълно забравен. ј той е най-ефективен и най-евтин !

Ќеоправдано дори и при типичните ДчистиФ хипокалцемии терапи€та стартира с Дпо-мекоФ действащите съединени€ съдържащи калциев глюконат, бороглюконат, глицерофосфат. ¬сичко е добре, когато след системата кравата се изправи.  акто бе подчертано по-горе макар и по-безопасни, тези калциеви съединени€ обаче са по-неефективни. ќсвен това приложението им оскъп€ва терапи€та !

ћного често в практиката се случва следното. ѕървоначалното след приложението на сложен (и скъп) полийонен коктейл, състо€нието на кравата се подобр€ва значително. “€ започва да се храни, пие вода, има мл€ко, но уви, не може да се изправи. ¬енозната инфузи€ се повтар€, потретва...... и т. н., а с това и сметката се увеличава многократно, а печалбата обратнопропорционално намал€ва ! ƒа, ефекта по отношение на хомеостазата е добър. ѕри изследване стойностите на калций, фосфор и магнезий са общо взето близки до нормата. Ќо кравата просто Дне искаФ да стане или наистина н€ма сили ! » веднага парезата се причисл€ва към нетипичните ! ¬ крайна сметка, въпреки прилаганата най-комплексна терапи€, животното бива бракувано, тъй като не може да се достигне желаната цел Ц изправ€не !

Ќаистина ли тези случаи са безнадеждни и всичко се върти в порочен кръг !

ƒа се върнем малко назад, към действието на калциевите йони !

»нтерес представл€ва и фактът, че приложен венозно, калциеви€т хлорид може да е ефективен дори и в случаи, когато залежаването не се дължи единствено на ниските калциеви нива. ѕрилагани€т калций, оказва положително вли€ние и върху концентраци€та на други електролити ! “ака например, ако магнези€т е под 0,85 mmol/l, желани€ ефект по отношение корекци€ на нивата му би могъл да се постигне дори чрез самосто€телното приложение на чисти калциеви препарати.

 алциеви€т хлорид е евтин и достъпен биостимулатор за кравите. …онизирани€т калций действа като ДдопингФ и атакува не€сната, нетипичната причина, водеща да залежване !  “ой повишава неимоверно много нервнорефлекторната възбудимост, мускулни€ тонус, действа и върху ÷Ќ—. ¬сичко това би спомогнало за Дизправ€неФ дори и при нетипични залежавани€ !

Ѕи могло да се формулира следната максима Ц ако не е най-бързо,  най-силно и малко повече от достатъчното, то тогава не е най-ефективно !  огато обаче е най-ефективно, тогава е и най-рисковано ! —ъществува правопропорционална зависимост между ефективността и опасността !

ѕо наши наблюдени€, както и според много практикуващи ветеринарни лекари, особено принадлежащите към по-старата школа, ако не настъпи силен мускулен тремор, успешното изправ€не на кравата след инфузи€та е малко веро€тно !  “. е. странични€т ефект е индикатор за предсто€щ успех !!!

¬етеринарни€т лекар е този, който съвместно със собственика на животното ще вземе решение и ще прецени дали да се поеме риска и ще предприеме действи€ според тактиката Дили всичко губ€ или всичко печел€Ф !

¬ такива безнадеждни случаи би могло да се рискува с венозното приложение на 40-60 грама чист калциев хлорид !

Ќе тр€бва да се забрав€, че веро€тността за успех е нищожна и приложението на йонизиран калций е твърде рисковано при:

  1. —илно изразени чернодробни увреждани€ (дехидратаци€, анеми€, диари€), тогава когато венозното инжектиране наДмекитеФ калциеви съединени€ не е последвано от подобрение на състо€нието.
  2. ѕри данни за сърдечно увреждане Ц аритмии, шумове.
  3. ѕри съществуваща мускулна дистрофи€.

«а да се намали веро€тността от фатален изход по време на системата, минути преди началото й, венозно се прилага Coff.natr.benzoas 1 amp. x 5 ml. и Dexamethason 0,4 % - 10 ml. ƒобре известно е, че към разтворите на калци€ тр€бва да се добави и глюкоза !

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:52
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є