«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца



–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 01 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2011 19:27

 ато гледате, виждате ли господа ‘ермери ? ќтговор на редица въпроси и решаването на съществуващи проблеми би могло да ни предостави старателното наблюдение на животните в една кравеферма. ѕоведението и държането не само че издават много точно статусът им, но биха могли да разкри€т и първопричините за различните болестни състо€ни€.

ƒа приведем един пример, дребен на пръв поглед детайл - изправ€нето  и л€гането на животните. ѕървото и най-важно условие за създаване на комфорт на животните е гарантиране на свободно, улеснено и неболезнено изправ€не и л€гане. ¬ъв всички случаи избраната технологи€ и архитектурно решение тр€бва да гарантират безпроблемното им протичане. Ќещо повече, тези физиологични процеси са маркер, отраз€ващ много точно статуса на организма.

ѕри л€гане кравите внимателно и координирано заемат желаната позици€ на зем€та. ѕри нормално изправ€не те надигат първоначално задницата си, а след много кратка пауза следва и предни€ по€с. ѕри това животните са сигурни и спокойни в движението си. Ќе издават стенещи звуци, както така и не прав€т дълги и необосновани междинни паузи.

ѕри съществуващи проблеми в двигателни€ апарат, изправ€нето е бавно и мъчително. „есто, кравите остават продължително време подпрени на карпалните си става (Дпредните коленаФ) и като че ли се страхуват да направ€т по-нататъшни движени€. ѕон€кога вместо задницата си, животните изправ€т първоначално предни€ по€с. “ова е норма при конете.

ј как лежи кравата ? ѕо отношение на естествените позиции на лежане, като стандарт служи поведението на кравата на пасището. ¬ боксовете и леглата биха могли да се отдиференцират основно 5 предпочитани положени€ Ц по гърди (43%), с изпънати предни крайници (20 %), с изпънати задни крайници (22%), пълно странично лежане (7%) и позици€ на заспало животно (8 %). ј остават ли кравите легнали в продължение на повече от обичайните 60 Ц 90 минути??

¬ практиката се срещат следните по-важни проблеми.  равите не могат да заемат всички желани естествени позиции. Ћежането е косо, напречно, твърде напред, назад или наполовина в леглото. Ћеглото не е меко, не създава сигурност при изправ€не и л€гане (необходим е висок коефициент на триене). ѕовърхността е влажна и замърсена. Ќ€ма достатъчно легла за всички животни, съотношението животно-легло е по-малко от 1:1. ѕон€кога и двата задни крайника са в непосредствен контакт с урината и изключително меките кашести изпражнени€. ѕри лежане, н€кои от ставите попадат точно в областта на граничните ръбове на леглото. Ќ€кои крави лежат диагонално, други изпъват крайниците си силно назад. ѕон€кога предните или страничните ограничители на леглото са твърде ниски или пък едини€т от крайниците се облекчава и не се натоварва (опорна куцота). ¬ъзможно е задните крайници да стъпват непосредствено върху ръба на леглото. ¬сичко това би могло да бъде предпоставка или същевременно следствие на различни увреждани€.  ъде обаче се крие първопричината ?

ƒа приближим още малко, непосредствено до животните. ƒетайлното наблюдение ни дава изключително ценна информаци€. ≈то забел€зваме, че при част от кравите в областта крайниците се установ€ват различни удебелени€ и наран€вани€. Ќай-често се зас€гат скакателните и коленните стави. ”станов€ва се подуване и локално възпаление.  ожата се зачерв€ва Ц било то в областта на ставите или дори около самото копито. ¬ъзможно е копитата да са твърде дълги, деформирани, ъгълът на стъпване е много малък ! Ќатоварването е ненормално. —ъществуват ли проблеми свързани с пододерматит или дислокаци€ на ладиевидната кост ? »ли н€къкв друг копитен проблем Ц €зва, панарициум, дигитален дерматит, лимакс и т. н. Ѕи ли могло това да бъде об€снено само от увреждането на кожата ? явно, че съществува една каскада от процеси. ѕървопричината единствено в оборудването ли е, в леглата, подовото покритие, размерите..... ?

ƒа не забрав€ме хранителни€ режим. ƒа му обърнем подобаващо внимание.  асае се за високопродуктивни крави. ј изхранването на една високопродуктивна крава е изкуство, създадено чрез успешен и целенасочен мениджмънт, особено в преходни€ период в началото на лактаци€та. ¬ стремежа си да достигнат максималната продуктивност, н€кои фермери прекал€ват с концентратите за сметка на грубите фуражи. ѕредозирането на белтъците съчетано с недостатъчно количество на сурови влакнини могат да доведат до не по-малко негативни проблеми. Ќай-често първоначално възниква подостра, скрита ацидоза на търбуха. “€ води до различни храносмилателни и системни разтройства, пон€кога съчетани с коремни болки. ѕредстомаши€та са зле изпълнени, кравите прежив€т слабо. Ќормално при прежив€не и дъвкане се отдел€ обилно количество слюнка, ко€то неутрализира киселинното съдържание в предстомаши€та. ѕо-твърдата структура на дажбата (добре структурираната дажба) стимулира прежив€нето. ѕри общ преглед на стадото 40% от всички крави тр€бва да прежив€т. “ака ако структурата на дажбата е предпоставка за редуциране на продължителността н атози физиологичен акт, ситуаци€та допълнително се усложн€ва. ∆ивотните отслабват, развива се кетоза. »зпражнени€та са с непосто€нна консистенци€, диари€та се смен€ с твърди фекалии, те са тъмно оцветени съдържат несмлени частици. ћоже да възникне и малко познатата у нас дислокаци€ на сирищника.

Ќе закъсн€ват и копитните проблеми, масовото им разпространение е в рамките до 4 месеца след началото на действието на вредните фактори. Ќай-гол€ма е опасността от асептичен пододерматит, който води до различни усложнени€. »мунната защита в организма намал€ва, следствие на което заплашително се увеличават случаите на мастити, ендометрити, екземи и инфекциозни забол€вани€ на копитата, което в крайна сметка води до трайно безплодие. ƒоказан е факта, че при възпалителни процеси в областта на крайниците (копита, стави) се удво€ва честотата на маточните възпалени€ (ендометритите). ¬ 73,3% от случаите болестотворните причинители в копитата и матката са еднакви. “ова е свидетелство за веро€тното пренас€не на инфекци€та от крайниците в половите органи.

ќт сво€ стана забол€вани€та в областта на крайниците също вод€т да силно редуциране на дневни€ прием на фуражи и съответно до намалена имунна устойчивост. ѕосочените проблеми се усилват и комплицират взаимно. “е биват допълвани и от нещо съвсем незначително на пръв поглед Ц йерархичните борби например. ¬ тези случаи кравите допълнително са ограничени в своето свободно придвижване. „естотата на йерархичните конфликти са в зависимост от наличността на достатъчно количество фуражи.  огато предпочитаните фуражи са дефицитни, кравите започват да се конкурират и да се бор€т за не€. ѕроблемът се усилва още повече при недостатъчно свободна площ и м€сто, при пренаселеност Ц тесни пътеки или недостатъчен брой легла. —треса и уплахата често вод€т до внезапни и резки движени€, б€гство, а това от сво€ страна увеличава риска от травми и удари на копитата, намал€ване на почивката и нарушени€ на хранителни€ режим. ¬се рискови фактор и за възникване на копитни забол€вани€. –азвиват се множество порочни кръгове, които вод€т към р€зко повишаване на себестойността на продукци€та и снижаване на производителността на труда.

 ак бихме могли да помогнем в тази ситуаци€. Ќа първо м€сто тр€бва да се отбележи, че ефективните мерки не са безплатни. Ќо веро€тността направените инвестиции да се възвърнат е многократно по-гол€ма, от постигането на ефективност при съществуващи трайни проблеми.

ѕодобр€вани€та в една насока, често оказват благопри€тно въздействие в много направлени€. “ака например добрата вентилаци€ в помещението води до по-добър прием на храната, подсушаване на копитата и понижена опасността от инфекции.  омфортът на кравите оптимизира собствените съпротивителни сили и устойчивост на животните. »ли подовото покритие Ц природосъобразните настилки ще сведат до минимум травматичното въздействие върху крайниците, което ще намали заболеваемостта, ще се увеличи приемът на фуражи и т. н. ќптималното изхранване и системна борба срещу ацидозата и другите болести на обм€ната на веществата ще намали периферни€ вреден ефект върху крайниците, опасността от кетоза, ще се увеличи млечната продуктивност и експлоатационната продължителност. Ќезабавното лекуване и грижите за копитата на всеки 6 месеца директно ще ДликвидиратФ болестните огнища.

“ака зададените въпроси може да имат един или н€колко отговора.

 ато извод би могло да се обобщи следното Ц съществува необходимост от комплексно, превантивно и навременно решаване на проблемите. » фермерите не тр€бва да забрав€т, че при това определ€ща е думата и мнението на ветеринарните специалисти ! 

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 01 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2011 19:28
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є