«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 29 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2011 16:35

¬ъведение

Ќер€дко при прием на пациент в клиниката ветеринарни€т лекар снема анамнеза, основни€ смисъл на ко€то е Ц Д учката беше бременнаЕ.всичко беше ќ  ! Ќо уви, терминът за раждане дойде Ц кученца н€ма !Ф или Д  учката ми беше пуснала такъв гол€м корем, а вместо десеттина, новородените б€ха 1-2 и скоро след раждането си умр€ха....Ф или Дкучката ми се разгонва през 3-4 месеца и не може да се заплоди, независимо от многобройните покривани€Ф.

¬ъзможно е в тези случаи да се касае за недостатъчност във функци€та на жълтите тела, означена като хиполутеоидизъм, лутеална (жълтотелна) инсуфициенци€, хипофункци€ на жълтото т€ло.

’иполутеоидизмът при кучката е причина за безплодие. ѕрез последните години на този проблем се отдел€ все по-гол€мо внимание.

ѕрогестеронови€т профил при кучката е специфичен. ќсобеност, ко€то в редица случаи създава трудности при конкретизиране на диагнозата. Ќеоправданото, ДпрофилактичноФ третиране на кучки с гестагени през бременността, води след себе си до опасността от нежелани странични действи€.

Ќа ¬ашето внимание е представен обзор третиращ въпросите за причините, клиниката, диагнозата, последстви€та и терапи€та на жълтотелната недостатъчност при кучката.

           ¬ материала се разглеждат се следните въпроси:

 • «начение на прогестерона при бременни и небременни кучки.
 • ѕрогестеронова концентраци€ по време на полови€ цикъл и бременността.
 • ’иполутеоидизъм (недостатъчност на жълтото т€ло).
 • Ќаследствена и породна предразположеност.
 •  линична картина и последстви€.
 • ƒиагноза Ц методи за определ€не на прогестерона, диагностична стойност
 • интерпретаци€ на резултатите.
 • Ћечение, терапевтични схеми, предимства и недостатъци. ÷елесъобразност. ѕрогестеронови препарати.

«начение на прогестерона при бременни и небременни кучки 

‘изиологичната динамика в стойностите на прогестерона при кучката в гол€ма степен отличава този вид от останалите домашни животни. «а кучките е характерно предовулаторното покачване на прогестерона (53) ! √олемината и бро€ на жълтите тела в €йчниците при бременни и небременни животни по принцип е едно и също. —ъщото важи и по отношение на прогестероновата концентраци€ Ц динамиката на нивата на този хормон е сходна при бременни и небременни (фиг. 1 и 2) ! ѕрието е, че при кучката прогестеронът е само с лутеален произход, макар че по отношеие на този въпрос съществуват известни противоречи€. —поред Kiso and Yamauchi плацентата при кучката може да синтезира този хормон. ¬се още обаче не са идентифицирани участъци от не€, където това да се осъществ€ва.  ѕрогестеронът е абсолютно необходим (есенциален) за запазване на бременността !

ƒинамика на концентраци€та на прогестерон и естрадиол при небременни кучки (по Hoffman and Schuler)


ƒинамика на концентраци€та на прогестерон и естрадиол при бременни кучки (по Hoffman and Schuler)

ѕредвид структурата на жълтото т€ло биха могли да бъдат различени три стади€ в развитието му (1, 3, 4, 8, 12, 29, 31, 39, 42, 43, 44, 49, 55) !

ќбразуване Ц от ден 0 до ден 21, времето на максималната прогестеронова продукци€ между 22-€ и 43-и ден, както и фазата на регреси€та между 44-€ и 63-€ ден след покриването.

—поред различни автори, през първата третина или половина на бременността, до 18-€, респ. до 30-€ ден, жълтото т€ло функционира автономно, макар че през този период се установ€ват повишени (над базалните нива) концентрации на пролактина и лутеинизиращи€ хормон.

ќсобено през втората половина на бременността, когато периферната прогестеронова концентраци€ като признак на започваща лутеална регреси€ постепенно спада, пролактинът и LH са абсолютно необходими за запазване на функци€та на жълтото т€ло.

ѕрогестеронът стимулира ендометриални€ растеж, развитието на маточните жлези, както и т€хната секреци€, подтиска утеринни€ мотолитет и е най-важни€ фактор поддържащ затворена маточната шийка (3, 16, 49).

–елаксаци€та на матката се осъществ€ва чрез повишаване на потенциала на покой на клетъчните мембрани и намал€ване на бионаличността на интрацелуларни€ калций. ѕо този начин образуването на калций-калмодулин комплекси се възпреп€тствува и по-нататъшното фосфорилирането на миозина чрез актин се предотврат€ва. —ледствие от това е слабата, локално ограничена, некоординирана контрактилна активност. ѕрогестеронът стимулира също така и мамогенезата (48, 49).

ѕрогестеронова концентраци€ по време на полови€ цикъл и бременността 

—екреци€та на прогестерон при кучката стартира още преди овулаци€та (3). —ерумната му концентраци€ при овулаци€ е от 5-8 ng/ml (~ 15,7 Ц 25,1 nmol/l) (28), респ. 5-10 ng/ml (~ 15,7 Ц 31,4 nmol/l) (3, 7, 52). ¬ рамките на следващите 15-25 (29) респ. 10-30 (7, 52) дни, както при бременните, така и при небременните, нивата се покачват над 25 ng/ml (~ 78,5 nmol/l) и тези стойности се запазват през следващите 7-14 дни. —поред Buff (3) независимо от това дали съществува или не бременност около 10-20 дни след овулаци€та се достигат максималните стойности 12-28 ng/ml (~ 37,7 Ц 87,9 nmol/l). —лед 25-30 ден вторичното повишаване на прогестерона е свидетелство за съществуваща бременност (3). ќсобен интерес представл€ват силните колебани€ на прогестероновата концентраци€ (в рамките на един ден), по време на лутеалната фаза. ќписани са дори временни спадове на нива по ниски от 1 ng/ml (~ 3 nmol/l) (61).

 ато продължение на прогестероновото плато настъпва постепенно намал€ване на периферната концентраци€ на този хормон, като при бременните кучки драстични€т спад под 2 ng/ml (~ 6,3 nmol/l) е 24-48 h преди раждането (10, 16, 29, 35), а при небременните високите стойности могат се установ€ват до 90-€ (3, 28, 61) респ. 120-150 ден (7) след LH-пика. ѕричина за бързи€ спад на прогестерона при бременните кучки е повишаването на нивата на простагландин F2?, който предизвиква лутеолиза (3, 10, 16, 29, 33-35, 50). ќт сво€ страна, непрекъснато понижаващите се нива на прогестерона вторично обуслав€т по-нататъшно повишаване на нивата на простагландин F2?. ѕо този начин лутеолизата е пълна и окончателна, маточни€ тонус се увеличава, което в крайна сметка е причина за начало на раждането и евакуиране на кученцата (9). ѕо изключение, при наличие на един плод, прогестероновата концентраци€ не спада под 2 ng/ml (~ 6,3 nmol/l) (30). 

«начение на лутеотропните хормони - лутеинизиращи€ (LH) и пролактина

—ъществува отрицателна обратна връзка между нивото LH и на прогестерона. ƒо към средата на жълтотелната фаза концентраци€та лутеинизиращи€ хормон спада близо до базалните нива (62). Ќиските, базални стойности 2-5 ng/ml, гарантират прогестероновата инкреци€ (6, 7, 47, 52). ѕрез втората половина на бременността, постепенната регреси€та на жълтите тела съпроводено с намал€ване на прогестеронова концентраци€ е причина за увеличаване на честотата на LH-пиковете.

 онцентраци€та пролактина, хормон със също добре изразено лутеотропно действие се покачва значително от 30-€ ден след овулаци€та, като до раждането достига нива 40-50 ng/ml. ќт средата на бременността той е основни€ протектор на жълтите тела Ц гарантиращ морфологичната им ц€лост и функционалната им активност (16, 38, 40). ѕри бременните кучки недостигът на пролактин през втората половина на бременността би могъл да доведе до лутеална инсуфициенци€ (22).

’иполутеоидизъм (недостатъчност на жълтото т€ло)

’ипофункци€та на жълтото т€ло се характеризира с преждевремнно намал€ване на инкреци€та на прогестерон от жълтото т€ло по време на бременността. Ќастъпва най-често между 25-€ и 35-€ ден (26) ! —ледствие на това спада периферната прогестеронова концентраци€.  ато критични нива за запазване на бременността се приемат стойности в пор€дъка на 1,9 ng/ml ( 6 nmol/l) (17), респ. 2-2,5 ng/ml (~ 6,3 Ц 7,9 nmol/l) (29). Ќевъзможността да се поддържат прогестеронови концентрации над тези стойности води до резорбци€ на плодовете или до аборт (2, 17, 49). —поред G?nzel-Apel et al. (18) най-често не умират всички плодове, ами обикновено се раждат 1 или 2 кученца с намален виталитет.

—поред клинични€ опит на M?nnich (37) не е имало случай, при кучки с лутеална недостатъчност, да бъде запазена бременността без необходимата заместваща терапи€ цел€ща достигане на прогестеронови нива от 2 ng/ml (~ 6,3 nmol/l). ¬инаги едно внезапно спадане в концентраци€та на прогестерона, без последвало повишаване, би могло да се разглежда като причина за прекъсване на бременността.

ѕредразположеност

Ќай-често лутеална инсуфициенци€ се среща при Ќемската овчака, Ќюфаундленд, —анбернар, Ћабрадор ретривър  и н€кои британски породи. ѕредполага се, че съществува породна или генетична предиспозици€ (53). “ака например според G?nzel-Apel et al. (18) специфичната особеност при немската овчарка се израз€ва в тенденци€ към занижаване на периферните прогестеронови концентрации не само по време на лутеалната фаза, но и по време на бремеността. ¬същност до този момент не е доказано със сигурност съществуване на наследствена предразположеност.

јко се извършва селекционна дейност, е необходимо т€ да обхваща непременно мъжките и женските, тъй като при хиполутеидизма се касае за полово специфичен признак, който фенотипно се доказва само при едини€ пол (в случа€ женски), но генетичната информаци€ се наслед€ва от майката и бащата (54). ≈то защо, тр€бва да се направи преценка, доколко евентуалната терапи€ е целесъобразна, тъй като би могло да се стигне да широко разпространение на забол€ването сред популаци€та.

 линична картина и последстви€

ѕървите сведени€ за евентуално наличие на лутеална хипофункци€ ни дава анамнезата. —ъществуват данни за скъс€ване на междуестрални€ интервал на 3-5 месеца, следствие на намалената лутеална фаза, цели€т цикъл би могъл да бъде съкратен (18). ќще по-веро€тно свидетелство (указание) за това, че съществува лутеална недостатъчност е настъпването на частичен или пълен аборт след първоначално установена нормална бременност. ћного често първата бременност при кучката е била нормална, но при последвалата € настъпват гореизброените проблеми (36). — напредване на бремеността, част от плодовете умират, а единични прежив€ват, които впоследствие се раждат с намален виталитет (18, 46). јко нивата на прогестерона спаднат в началото на бременността, тогава всички ембриони се резорбират и загубата остава нерегистрирана ! ”казание за това биха могли да бъдат единствено минималните вагинални изтечени€ (3). » обратното, при лутеална недостатъчност настъпила след 35-€ ден, собствениците забел€зват добре установими вагинални изтечени€, пон€кога дори с части от плодове. ¬ диференциалнодиагностично отношение тр€бва да се имат предвид отворена пиометра, вагинит или вагинален тумор (3).

ƒиагноза

ѕричини за аборта

≈два след изключване на други причини водещи до настъпване на аборт, би могло да се приеме че се касае за жълтотелна недостатъчност (3). Ќа първо м€сто, вс€ко едно системно забол€ване при кучката би могло да доведе до спонтанно прекъсване на бременността (29, 45). ≈дна маточна инфекци€, респ. ендометрит, предизвиква отдел€не на PGF2?, а простагландините вод€т до лутеолиза, а т€ до аборт (29).  ато инфекции тр€бва да се имат предвид - Brucella canis, E. coli, ?-хемолитичните стрептококи, а така също и микоплазми, вирусни причинители Ц стаупе вирус, парвовироза, кучешки херпесвирус, токсоплазми (Toxoplsma gondii). ѕо възможност тр€бва да се изключат генетична предиспозици€, грешки в храненето, диабет, хиперадренокортицизъм или хипотериоза (31). ƒруги възможни причини Ц приложение на Gn-RH агонисти (Suprelorin Ѓ) по време на първата половина на бременността, антагонисти на пролактина или допаминови агонисти през втората половина на бременността (3). Ќе на последно м€сто тр€бва да се има предвид потенциален суб- или инфертилитет на мъжки€ разплодник.

јко всички тези причини бъдат изключени по н€какъв начин, важен инструмент за диагностициране на лутеалната функционална активност (хипофункци€) при кучката е измерване на периферните нива на прогестерона (26, 29).

“р€бва да се има предвид следното обсто€телство Ц интервалът от момента, когато действа причината водеща до аборт и момента на извършване на самото диагностициране, не винаги дава възможността ретроспективно да се из€сни причината !

ћетоди и интервали за измерване на прогестерона

—ъществуват следните възможности за определ€не на нивото на прогестерона -полуколичествен бърз тест или кръвната проба се изпраща за количествен анализ посредством радиоимунно изследване (RIA), хемилуминисцентен анализ (хуманни лаборатории) или имуноензимен метод (ELIZA). ѕредимството на бързите тестове е, че резултатът се получава незабавно, проблем е неточността в н€кои случаи (27). —поред Manothaiudom (36), Klaveren et al., (57) и Hospes et al., (27) в диапазона на ниските ( < 1 ng/ml, ~ 3,1 nmol/l) и средните (1-5 ng/ml ~ 3,1-15,7 nmol/l) стойности на прогестерона полуколичествените бързи тестове дават неточни резултати, докато същите са надеждни при стойности над 5 ng/ml (~ 15,7 nmol/l). “ъй като критичните нива на прогестерона, достатъчни за запазване на бременността са около  2 ng/ml (~ 6,3 nmol/l), т. е. не се намира в достоверната (надеждната) област, при съмнение за лутеална недостатъчност е за предпочитане количествено определ€не на прогестерона, въпреки дългото време, необходимо за да се получи резултатът !

ѕри съмнение за хиполутеоидизъм е необходимо да се прави редовен контрол на прогестероновата концентраци€ в серума, посредством използването на количествен анализ (60):

 • в идеални€ случай се стартира 5-7 дни след последното покриване (49), респ. втората или третата седмица от бремеността (3), след това в момента на ранното установ€ване на бременността. ѕолучаването на кръвта тр€бва да става винаги по едно и също време на ден€, тъй като колебани€та в нивата на прогестерона имат циркадиен ритъм, т. е. сутрин те са по-високи в сравнение със следобед (3). ѕървоначално се препоръчва да се продължи със седмичен контрол, при спадане на нивото на прогестерона под 10 ng/ml (~ 31,4 nmol) честотата на изследване е необходимо да се увеличи на два до четири пъти седмично.
 • ако се прилага полуколичествен анализ първото изследване е отново 5-7 дни след последното покриване, по-нататък обаче тр€бва да продължи два пъти седмично (49). “ъй като в услови€та на широката практиката това не е възможно да бъде извършено, компромисите по отношение на честотата на вземане на пробите са неизбежни. «а съжаление в много гол€ма степен това намал€ва точността при постав€не на диагнозата или оказва негативно въздействие при определ€не на момента, когато тр€бва да стартира необходимата терапи€ !

”лтразвуков контрол

¬инаги тр€бва да се има предвид, че намал€ването на нивата на прогестерона в периферната кръв предизвиква прекъсване на бременността, но същевременно всеки аборт с друга генеза (причина) води до намал€ване на нивата на жълтотелни€ хормон (3, 29).

“ъй като не винаги би могло да се отговори на въпроса относно действителната причина водеща до намалени нива на прогестерона, би тр€бвало вземането на кръв да се съпровожда винаги от ултразвуков контрол. ¬ случай на необходимост, прогестеронови деривати се прилагат само в случаите, когато при извършената ехографи€ се установи, че плодовете са живи. ¬ противен случай, добавени€т от вън жълтотелен хормон, ще забави евакуаци€та на патологичното съдържание в матката и ще причини усложнени€. ќсвен това, при наличие на аномалии в развитието на плодовете, плацентит или интраутеринна инфекци€ приложението на гестагени може да доведе до дистоци€, пиометра или септицеми€ (14).

ѕреценка на резултатите от изследването

ѕо време на бременността нивата на прогестерона търп€т известни колебани€, описани в началото. ≈то защо за точно интерпретиране на резултатите е важно да се знае срокът (периодът) на бременността, когато се извършва самото иследване. — ориентировъчна насоченост би могло да се има предвид следното:

 •  между 10 и 30 ден на бременността над 20 ng/ml (~62,8 nmol/l);
 • между 30 и 45 ден над 5 ng/ml (~ 15,7 nmol/l); 
 •  между 45 и 58 ден  над 1,5 ng/ml (~ 4,7 nmol/l).

¬ литературата се препоръчва приложение на прогестерон, когато ендогенната му концентраци€ (при живи плодове) преди 58-60 ден е под 5 ng/ml (~ 15,7 nmol/l) (48) или при установ€ване на внезапен бърз спад. ѕри използване на полуколичествени тестове е необходимо добавката на прогестерон да започне, когато при проведено изследване преди 58-60 ден измерените стойности спадат в диапазона на средните или долните референтни стойности (49).

¬ практиката приложението на прогестерон е индицирано тогава, когато между 20 и 35 ден без видима (логична) причина, периферната концентраци€ бързо намал€ва на нива 10-15 ng/ml (~ 31,4-47,1 nmol/l). “ова се приема като свидетелство за съществуваща хипофункци€ на жълтите тела (20).

“ерапи€

ѕредимства и недостатъци на синтетичните и естествените гестагени

—пецифичното лечение при хиполутеидизъм се израз€ва в приложение на синтетични и естествени прогестеронови деривати. «а тази цел съществуват различни препарати.

ƒокато естествени€ прогестерон под формата на капсули (таблетки) е предназначен единствено за прилжение в хуманната медицина (съответните аптеки), то за ветеринарномедицинска употреба съществуват различни препарати Ц синтетични гестагени.

ќсновното предимство на синтетичните гестагени в сравнение с естествени€ прогестерон е, че при т€х не се установ€ва Ђкръстосана активностї, т. е. те не се регистрират (улав€т) посредством обичайните количествени методи за измерване нивата на прогестетрона. ѕри съмнение за лутеална инсуфициенци€, това прави възможно по-нататъшното наблюдение и контрол на ендогенната прогестеронова концентраци€ (11, 17, 21, 51), което освен чисто практично значение, има също така и гол€ма стойност при провеждане на научно-изследователски изследвани€, освен това и по отношение на преценка на развъдната стойност на отделните женски (генетическа преценка). Verstegen et al., (59) не препоръчват приложението на синтетични гестагени, тъй като не може да бъде измерена концентраци€та им в кръвта и по този начин не може да се определи и препоръча оптималната дозировка. ќсвен това, прилжението на синтетичните аналози като:

- Megestrolacetat, Megroxyprogesteronacetat и Proligeston при хипофункци€ на жълтото т€ло е доста спорно, преди всичко защото при апликаци€ между 29 и 35 ден на бременността при женските фетуси може да доведе до маскулинизиране (3, 13, 59), а при мъжките до крипторхизъм (57). G?nzel- Apel et al., (21) предлагат началото на терапи€та да се отложи, колкото това е възможно. ѕо този начин развитието на плодовете, които се намират в стадий преди 28-30 ден (след овулаци€та) н€ма да се увреди (вирилизъм или съответно крипторхизъм).

ѕоради къси€ му полуживот, натурални€т прогестерон тр€бва да се прилага значително по-често. ѕредимствата му са следните Ц малко странични действи€ и възможност приложението му да се съгласува с плануваното раждане (поради краткото действие) (3). ѕолуживотът на олеозни€ прогестерон  е 72 часа (17).

“ерапевтични схеми

¬ажно условие !!!

Ќезависимо от използвани€ препарат от решаващо значение е непрекъснато да се контролира нормалното протичане бременността (живи, развиващи се фетуси) и приложението на гестагените да бъде своевременно преустановено:

 •  при естествени (натурални) прогестерони 2-3 дни преди очаквани€ (изчислени€) термин на раждането (64-66 дни след LH-пика (5) респ. 61,4±1,5 дни след установени€ посредством измерване на нивата на прогестерона оптимален момент за покриване !!!);
 •  ако това не е извършено (много често при услови€та на Ѕългари€), то тогава ориентировъчно се прецен€ва продължителността на бременността (в зависимост от анамнеза и други предхождащи данни).

¬ противен случай липсата на предродилен спад в нивата на прогестерона (3, 56, 59), ще доведе до удължаване на бременността, дистоци€ или раждане на мъртви.

ѕродължителни€т период на полуразпад е основни€ проблем най-вече при синтетичните гестагени. ќсвен това, собственикът на лекуваната кучка тр€бва да бъде предупреден, че допълнителни€ прогестерон, може да предизвика намал€ване на инкреци€та на пролактин (3), което от сво€ страна да доведе до хипогалакси€ Ц необходимост от изкуствено дохранване (хранене).

ѕри критично спадане нивата на жълтотелни€ хормон, естествени€ (натурален) прогестерон Ц под формата на олеозен инжективен разтвор - се прилага мускулно в доза 1-2 mg/kg m през 48 h (22) респективно 2 mg/kg m през 72 h (3).  

Tibold and Thuroczy (55) инжектират мускулно 20 кучки с установена жълтотелна хипофункци€ ежедневно до 60-€ ден от бременността с по 10 mg натурален прогестерон (Luteosan, Alvetra and Werfft AG; Vienna, Austia). ѕри 15 (от общо 20) животни е настъпило раждане 30-48 часа след последната инжекци€, при което кучилата са били по-малобройни в сравнение с тези от контролната (здрава, нелекувана) група.

Buff, както и Verstegen et al. (59) препоръчват след приложението на хуманни перорални таблетки съдържащи прогестерон (5-10 mg/kg m. 2-3 пъти дневно), да се извърши контрол на ефекта, чрез измерване на прогестерона в периферната кръв и в зависимост от резултата, след съгласието на собствениците първоначално да се увеличи интервала на приложение и едва след това и дозата.

Altrenogest (Regumate Ѓ, Janssen Animal Health; Virbagest Ѓ, Virbac) се дава като орална суспензи€ веднъж дневно в доза 88 ?g/kg m.(3, 15).

G?rlinger et al. (17) съобщават за успешното орално приложение на Medroxyprogesteronacetat (Perlutex Ѓ) в доза 0,1 mg/kg m. веднъж дневно от 42 до 58 ден. Ќа 59-€ ден, поради  дистоци€ е извършено цезарово сечение.

Ћекарствени средства съдържащи прогестерон

јктивно действащо вещество

ѕрепарат

Ћекарствена

форма

Ќачин на приложение

ƒоза за куче

ќфициални индикации

Altrenogest

RegumateЃ, Janssen Animal

Health, Neuss

–азтвор

ќрално

0,088 mg/kg m 

1 път дневно

—вине Ц синхронизаци€ на еструса

Virbagest 4 mg/mlЃ, Virbac

Medroxyproge

steronacetat 

PerlutexЃ, Bayer Vital GmbH,

Leverkusen

“аблетки

0,1 mg/kg

1 път дневно

 учета и котки Ц отлагане на еструса

Sedometril 5 mgЃ, Albrecht

GmbH, Aulendorf

“аблетки

5 mg за животно дневно респ. 10 mg

за животно дневно

при маса над 15 кг.

 учета и котки Ц подтискане на еструса

Medroxyproge

steronacetat 

Depo-promon ЃPfizer 

–азтвор

ѕодкожно

Ќе е изпитано при лутеална инсуфициенци€

ѕодтискане на еструса при куче и котка и др., хиперсексуалитет

Proligeston

DelvosteronЃ, Covinan ЃIntervet

Megestrol acetat

EstrostopЃ УЅалканфармаФ

NonoestronЃ 

УѕримаветФ

Pillkan 5Ѓ, Pillkan 20Ѓ 

УCEVAФ

“аблетки

ќрално

Ќатурален прогестерон

”трогестанЃ

“аблетки

ќрално

«а приложение в хуманната медицина

јвтори

1. Andersen AC, Simpson ME. The ovary and reproductive cycle of the dog (Beagle). Los Altos, California: Geron-X 1973.

2. Bostedt H. Gyn?kologie und Geburtshilfe. In: Klinik der Hundekrankheiten. Gr?nbaum EG, Schimke E, Hrsg. Stuttgart: Enke 2007; 746.

3. Buff S. Physiology and Endocrinology of Pregnancy. ESAVS-EVSSAR-ENVN Reproduction in companion, exotic and laboratory animal, Nantes, 2009.

4. Concannon P, Tsutsui T, Shille V. Embryo development, hormonal requirements and maternal responses during canine pregnancy. J Reprod Fertil Suppl 2001; 57: 169Ц179.

5. Concannon P, Whaley S, Lein D, Wissler R. Canine gestation length: variation related to time of mating and fertile life of sperm. Am J Vet Res 1983; 44 (10): 1819Ц1821.

6. Concannon PW. Effects of hypophysectomy and of LH administration on luteal phase plasma progesterone levels in the beagle bitch. J Reprod Fertil 1980; 58 (2): 407Ц410.

7. Concannon PW. Canine physiology of reproduction. In: Small Animal Reproduction and Infertility. Burke T, ed. Philadelphia: Lea & Febiger 1986; 23Ц77.

8. Concannon PW. Reproduction in the dog and cat. In: Reproduction in Domestic Animals. Cole HH, Cupps PT, eds. San Diego, CA: Academic Press 1991; 517Ц554.

9. Concannon PW, Isaman L, Frank DA, Michel FJ, Currie WB. Elevated concentrations of 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F-2 alpha in maternal plasma during prepartum luteolysis and parturition in dogs (Canis familiaris). J Reprod Fertil 1988; 84 (1): 71Ц77.

10. Concannon PW, McCann JP, Temple M. Biology and endocrinology of ovulation, pregnancy and parturition in the dog. J Reprod Fertil Suppl 1989; 39: 3Ц25.

11. Concannon PW, Powers ME, Holder W, Hansel W. Pregnancy and parturition in the bitch. Biol Reprod 1977; 16 (4): 517Ц526.

12. Concannon PW, Weinstein P, Whaley S, Frank D. Suppression of luteal function in dogs by luteinizing hormone antiserum and by bromocriptine. J Reprod Fertil 1987; 81 (1): 175 180.

13. Curtis EM, Grant RBS. Masculinisation of female pups by progestogens. J Am Vet Med Assoc 1964; 144: 395Ц398.

14. Eilts BE. Pregnancy maintenance in the bitch using Regumate. Proceedings Annu Meet Soc Theriogenol 1992; 144Ц147.

15. Estill CT. Vet med today: theriogenology question of the month. J Am Vet Med Assoc 1998; 222: 817Ц818.

16. Feldmann EC, Nelson RW. Canine female reproduction. In: Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. Feldman EC, Nelson RW, eds. Phila - delphia, USA: Saunders 1987; 399Ц480.

17. G?rlinger S, Galac S, Kooistra HS, Okkens AC. Hypoluteoidism in a bitch. Theriogenology 2005; 64 (1): 213Ц219.

18. G?nzel-Apel AR, Zabel S, Einspanier A, Hoppen HO. Bedeutung, Diagnostik und УHandlingФ der Gelbk?rperinsuffizienz beim Hund: Z?chterwunsch und tier?rztliche Verantwortung. Kongressbericht 49. Jahreskonferenz der Fachgruppe Kleintierkrankheiten der DVG, Leipzig 2003; 119Ц123.

19. G?nzel-Apel AR. Endocrine parameters during the luteal phase and pregnancy in the dog. 7th EVSSAR Congress; Louvain-La-Neuve, Belgium: European Veterinary Society for Small Animal Reproduction; 2010.

20. G?nzel-Apel AR. Pers?nliche Mitteilung, Mai 2010.

21. G?nzel-Apel AR, Beste N, Nottorf S, Eschricht F, Hoppen HO, Dieleman S, et al. Comparison of selected endocrine parameters during luteal phase and pregnancy in German Shepherd dogs and Beagles. Reprod Domest Anim 2009; 44 (Suppl 2): 59Ц64. 

22. G?nzel-Apel AR, Zabel S, Bunck CF, Dieleman SJ, Einspanier A, Hoppen HO. Concentrations of progesterone, prolactin and relaxin in the luteal phase and pregnancy in normal and short-cycling German Shepherd dogs. Theriogenology 2006; 66 (6Ц7): 1431Ц1435.

23. Hoffmann B. Gravidit?t, Geburt und Puerperium. In: Veterin?rmedizinische Endokrinologie, 5. Aufl. D?cke F, Hrsg. Jena, Stuttgart: Fischer 1994; 509Ц541. 

24. Hoffmann B, Schneider S. Secretion and release of luteinizing hormone during the luteal phase of the oestrous cycle in the dog. J Reprod Fertil Suppl 1993; 47: 85Ц91.

25. Hoffmann B, Schuler G. Grundlagen der Wirkungsweise und sich daraus ergebende klinische Anwendungen von Antigestagenen bei Hund und Katze. Tier?rztl Prax 2006, 34 (K): 399Ц409.

26. H?ftmann T. Endokrinologische, dopplersonographische, histologische und immunhistologische Untersuchungen zur Physiologie und Pathophysiologie der Gelbk?rperfunktion der graviden H?ndin. Diss med vet, Tier?rztliche Hochschule Hannover 2004.

27. Hospes R, Richter BR, Riesenbeck A, Bostedt H. Untersuchung zur Zuver - l?ssigkeit handels?blicher Progesteron-Schnelltests in der gyn?kologischen Diagnostik beim Hund. Tier?rztl Prax 2004; 32 (K): 247Ц251.

28. Jeffcoate IA, Lindsay FE. Ovulation detection and timing of insemination based on hormone concentrations, vaginal cytology and the endoscopic appearance of the vagina in domestic bitches. J Reprod Fertil Suppl 1989; 39: 277Ц287.

29. Johnson CA. High-risk pregnancy and hypoluteoidism in the bitch. Theriogenology 2008; 70 (9): 1424Ц1430.

30. Johnson CA. Pregnancy management in the bitch. Theriogenology 2008; 70 (9): 1412Ц1417.

31. Johnston SD, Raksil S. Fetal loss in the dog and cat. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1987; 17 (3): 535Ц554.

32. Kiso Y, Yamauchi S. Histochemical study on hydroxysteroid dehydrogenases in the trophoblast of the dog placenta. Nippon Juigaku Zasshi 1984; 46 (2): 219Ц223.

33. Kowalewski MP, Beceriklisoy HB, Aslan S, Agaoglu AR, Hoffmann B. Time related changes in luteal prostaglandin synthesis and steroidogenic capacity during pregnancy, normal and antiprogestin induced luteolysis in the bitch. Anim Reprod Sci 2009; 116 (1Ц2): 129Ц138.

34. Kowalewski MP, Beceriklisoy HB, Pfarrer C, Aslan S, Kindahl H, Kucukas - lan I, et al. Canine placenta: a source of prepartal prostaglandins during normal and antiprogestin-induced parturition. Reproduction 2010; 139 (3): 655Ц664.

35. Linde-Forsberg C, Eneroth A. Parturition. In: Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology. Simpson G, England G, Harvey M, eds. Cheltenham: British Small Animal Association 1998; 128Ц142. 

36. Manothaiudom K, Johnston SD, Hegstad RL, Hardy SK. Evaluation of the ICAGEN-Target canine ovulation timing diagnostic test in detecting canine plasma progesterone concentrations. J Am Anim Hosp Assoc 1995; 31 (1): 57Ц64.

37. M?nnich A. Resorption und Abort bei der H?ndin unter besonderer Ber?cksichtigung der Gelbk?rperinsuffizienz. 3. AGRH eV-Tagung, Gie?en 2009.

38. Okkens AC, Bevers MM, Dieleman SJ, Willemse AH. Evidence for prolactin as the main luteotrophic factor in the cyclic dog. Vet Q 1990; 12 (4): 193Ц201.

39. Okkens AC, Dieleman SJ, Bevers MM, Lubberink AA, Willemse AH. Influence of hypophysectomy on the lifespan of the corpus luteum in the cyclic dog. J Reprod Fertil 1986; 77 (1): 187Ц192.

40. Okkens AC, Dieleman SJ, Bevers MM, Willemse AH. Evidence for the noninvolvement of the uterus in the lifespan of the corpus luteum in the cyclic dog. Vet Q 1985; 7 (3): 169Ц173. 

41. Okkens AC, Teunissen JM, Van Osch W, Van Den Brom WE, Dieleman SJ, Kooistra HS. Influence of litter size and breed on the duration of gestation in dogs. J Reprod Fertil Suppl 2001; 57: 193Ц197. 

42. Onclin K, Silva LD, Donnay I, Verstegen JP. Luteotrophic action of prolactin in dogs and the effects of a dopamine agonist, cabergoline. J Reprod Fertil Suppl 1993; 47: 403Ц409.

43. Onclin K, Verstegen JP. In vivo investigation of luteal function in dogs: effects of cabergoline, a dopamine agonist, and prolactin on progesterone secretion during mid-pregnancy and -diestrus. Domest Anim Endocrinol 1997; 14 (1): 25Ц38.

44. Onclin K, Verstegen JP, Concannon PW. Time-related changes in canine luteal regulation: in vivo effects of LH on progesterone and prolactin during pregnancy. J Reprod Fertil 2000; 118 (2): 417Ц424.

45. Post K. Embryo and fetal loss in the canine: A review. Handbook of the Society for Theriogenology/American College of Theriogenologists 1995.

46. Purswell BJ. Management of apparent luteal insufficiency in a bitch. J Am Vet Med Assoc 1991; 199 (7): 902Ц903.

47. Reimers TJ, Phemister RD, Niswender GD. Radioimmunological measurement of follicle stimulating hormone and prolactin in the dog. Biol Reprod1978; 19 (3): 673Ц679.

48. Romagnoli S, Concannon PW. Clinical Use of Progestins in Bitches and Queens: A Review. Concannon PW, England G, Verstegen III J, eds. Ithaca: International Veterinary Information Service (www.ivis.org) 2003.

49. Root Kustritz MV. Use of Supplemental Progesterone in Management of Canine Pregnancy. Concannon PW, England G, Verstegen III J, eds. Ithaca: International Veterinary Information Service (www.ivis.org) 2001.

50. Schuler G, Kowalewski MP, Hoffmann B. Luteal function in the bitch: regulatory mechanisms and options for therapeutic manipulations. Reprod Dom Anim 2006; 41 Suppl (1): 31Ц32.

51. Scott-Moncrieff JC, Nelson RW, Bill RL, Matlock CL, Bottoms GD. Serum disposition of exogenous progesterone after intramuscular administration in bitches. Am J Vet Res 1990; 51 (6): 893Ц895.

52. Smith MS, McDonald LE. Serum levels of luteinizing hormone and progesterone during the estrous cycle, pseudopregnancy and pregnancy in the dog. Endocrinology 1974; 94 (2): 404Ц412.

53. Sokolowski JH, Zimbelman RG, Goyings LS. Canine reproduction: reproductive organs and related structures of the nonparous, parous, and postpartum bitch. Am J Vet Res 1973; 34 (8): 1001Ц1013.

54. Sommerfeld-Stur I. Gelbk?rperinsuffizienz Ц nur ein reproduktionsmedizinisches oder auch ein genetisches Problem? AGRH-Tagung, Gie?en 2009. 

55. Tibold A, Thuroczy J. Progesterone, oestradiol, FSH and LH concentrations in serum of progesterone-treated pregnant bitches with suspected luteal insufficiency. Reprod Domest Anim 2009; 44 (Suppl 2): 129Ц132.

56. Tsutsui T. Effects of ovariectomy and progesterone treatment on the maintenance of pregnancy in bitches. Nippon Juigaku Zasshi 1983; 45 (1): 47Ц51.

57. van Klaveren NJ, Kooistra HS, Dieleman SJ, van Lith HA, Schaefers-Okkens AC. The optimal mating time in the bitch based on the progesterone concentration in peripheral blood. A comparison of reliability between three ELISA test kits and a 125-iodine radioimmunoassay. Tijdschr Diergeneeskd 2001; 126 (21): 680Ц685. 

58. Verstegen-Onclin K, Verstegen J. Endocrinology of pregnancy in the dog: a review. Theriogenology 2008; 70 (3): 291Ц299.

59. Verstegen J, Dhaliwal G, Verstegen-Onclin K. Canine and feline pregnancy loss due to viral and non-infectious causes: a review. Theriogenology 2008; 70 (3): 304Ц319.

60.Wehrend A. Hypoluteoidismus. In: Leitsymptome Gyn?kologie und Ge - burts hilfe beim Hund. Wehrend A, Hrsg. Stuttgart: Enke 2010; 97.

61.Weilenmann R, Arnold S, Dobeli M, Rusch P, Zerobin K. [Estradiol and progesterone concentrations in the plasma of nonpregnant bitches during the sexual cycle]. Schweiz Arch Tierheilkd 1993; 135 (2): 51Ц57.

62. Wildt DE, Panko WB, Chakraborty PK, Seager SW. Relationship of serum estrone, estradiol-17beta and progesterone to LH, sexual behavior and time of ovulation in the bitch. Biol Reprod 1979; 20 (3): 648Ц658.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:51
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є