«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 29 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2011 22:06

RegumateЃ (Altrenogest)

–≈√”ћ≈…“ Ц  акво представл€ва –≈√”ћ≈…“ј ?

–егумейта съдържа алтреногест, представл€ващ синтетичен прогестеронов аналог.

 1. –егумейта е най-подход€щото средство за синхронизиране на еструса при ремонтните и свинете майки.
 2. ”потребата на –егумейт предизвиква увеличаване на бро€ на овулиралите фоликули, а от там и големината на прасилото. 
 3. ќпита показва, че във фермите в които се прилага –егумейт процента на безплодие е по-малък. 
 4. –егумейта може да се използува с успех за изб€гване на Дsecond litter syndromeФ при първораждащите свине. 

      –аз€сн€ват се определен брой пон€ти€ свързани с репродуктивни€ менижмънт при свинете. ƒобавена и библиографи€та.

ѕърва част

     ≈ндокринологи€ на полови€ цикъл и бременността при свин€та. ѕредстав€т се различни въпроси свързани с репродуктивни€ цикъл при свин€та: репродуктивна анатоми€, физиологи€ и ендокринологи€ при свин€та

¬тора част

      –азглежда приложението на хормоните, за подобр€ване на репродуктивните показатели при свинете. ќсновно внимание се обръща на алтреногеста, представл€ващ активна действаща съставка на –егумейта. јлтреногеста оказва директна рол€ върху подобр€ване на мениджмънта и плодовитостта при свинете. ѕрогестероновата молекула тр€бва да се използува много внимателно. «а да бъде осъзната напълно ползата от –егумейта се третират главно два аспекта на индикациите му. ѕърво Ц активността, механизмът на действие и показани€та за приложението на алтреногестта  като средство за синхронизиране на еструса. ¬торо Ц разглежда се начина по който алтреногеста синхронизира еструса, повишава заплод€емостта, плодовитостта и същевременно има профилактично действие при н€кои репродуктивни проблеми (най-вече при първескините). »нформаци€та в тази част позвол€ва на потребителите и клиентите да осъзна€т връзката между физиологичните основи на репродукци€та при свинете и практическите способи за синхронизиране.

Ћексикон

„ј—“ ѕЏ–¬ј

–егумейта съдържа алтреногест, представл€ващ синтетичен прогестеронов аналог.

 1. –егумейта е най-подход€щото средство за синхронизиране на еструса при ремонтните и свинете майки.
 2. ”потребата на –егумейт предизвиква увеличаване на бро€ на овулиралите фоликули, а от там и големината на прасилото. 
 3. ќпита показва, че във фермите в които се прилага –егумейт процента на безплодие е по-малък. 
 4. –егумейта може да се използува с успех за изб€гване на Дsecond litter syndromeФ при първораждащите свине. 

    ‘армакологичните свойства на алтреногеста се базират на факта, че той представл€ва синтетичен прогестерон. ѕри свинете този препарат наподоб€ва секреци€та на прогестерон от жълтото т€ло. ќсновни€т ефект на това съединение се дължи на блокирането цикличните процеси в €йчните, когато те достигат кра€ на лутеалната фаза. —ледователно алтреногеста не предотврат€ва развитието на €йчниците по време на лутеалната фаза, а спира цикличните процеси когато тр€бва да стартира фоликулната фаза. ѕриет дневно в доза 20 милиграма (мг) алтреногеста, подтиска узр€ването на фоликулите, без това да оказва вли€ние върху ппродължителността на живот на жълтото т€ло.

      “ова съединение е ефективно само при половозрели свине, т. е. които са показали най-малко един път признаци на еструс.

    —лед 18 дневно третиране с –егумейт, всички животни в групата, се намират едновременно в началото на фоликул€рната фаза, независимо от индивидуалните различи€,  в началото на приложението на препарата.

ѕолов цикъл при свин€

      ѕродължителност - средно 21 дена, с две фази: лутеална и фоликулна. Ћутеалната фаза: продължава 14-15 дена, когато се развива и функционира жълтото т€ло. ѕо време на този период, индуцирането на еструс е безрезултатно. ‘оликулна фаза: продължава 5-6 дена, по време на ко€то фоликулите се развиват и това завършва с еструс и овулаци€.

 ак тр€бва да се използува и прилага –егумейт ?


—инхронизиране на еструса


       ѕрилага се при всички ремонтни прасета или свине майки, в дневна  доза от 5 мл, в продължение на 18 дена. ¬ продължение на 4-6 дена след последното третиране свинете се разгонват и биха могли да бъдат осеменени. —лед 18-€ ден на третирането, полови€т цикъл при свинете е блокиран, като всичките животни се намират в кра€ на лутеалната фаза.  огато третирането внизапно се преустанови, протичането на полови€ цикъл  незабвно се деблокира, стартира фоликулната фаза, и всички свине се разгонват в продължение на 4 до 6 дена.

      ¬ един експеримент извършен във ‘ранци€ с 523 ремонтни свине е демонстриран превъзходни€ ефект на синхронизиране, постигнат след приложението на –егумейт (Martinat-Botte, et al., 1989: Introduction of gilts into breeding in the all-in all-out system. Increase in the fertility and the prolificy after synchronization of estrus by a progestagene (Regumate) Journees Rech. Porcine en France, 21, 125-128).

∆ивотни

Ѕрой свине

% на разгонените

% разгонили се за 5 дневен период

% 

опрасени


ќбщ брой новородени


 онтролни

281

97

1,1

80,8

P<0,05

9,1±2,3

P<0,05 

“ретирани

с –егумейт

18 дена

242

96

97,1

88,4

9,6±2,3ѕриложение на –егумейта при репродуктвни забол€вани€ при младите ремонтни свине

    ћного често в кра€ на лактаци€та при първескините, енергийни€ баланс е негативен. “ова предизвква редица репродуктивни забол€вани€. ¬ тези случаи те се нужда€т от повече време за възстанов€ване на т€хната разплодна телесна кондици€. ѕоради тази причина те тр€бва за отби€т своите прасенца  три дена по-рано, в сравнение с по-възрастните свине. ѕрез този тридневен период е необходима до се прилага по 20 мг –егумейт. ѕо този начин първескините в групата ще се разгон€т синхронно с останалите от групата, но междувременно те са имали 3 дена за възстнов€ване. ѕроведените множество експерименти са показали, че по този начин се постига една много добър ефект на синхронизиране, имащо същевременно много добро позитивно въздействие върху заплод€емостта и бро€ на новородените пресенца. 

ќпрасване

ден 0

ƒен 25

ƒен 25 - 28

ƒен 28

ƒен 33

ћногораждали

свине

кърмене

кърмене

отбиване

≈струс и изкуствено осемен€ване на всички разгонени

първескини

ќтбиване

Ќачало на третиране с –егумейт

третиране с –егумейт

 рай на третиране с –егумейт 

ѕроведени експерименти

≈ксперимент 1

√рупа

Ѕрой на свинете

ѕериод на възстанов€ване на половоцикличната дейност

% опрасени

—редна големина на прасилото

 онтрлна

72

11,1

66,7

9,8±2,9

3 дена –егумейт

91

8,2

82,4

10,5±3,2

≈ксперимент 1

√рупа

Ѕрой на свинете

% опрасени

% синхронизирани

за 4 дена

ќбщ брой новородени на прасилото

ќбщ брой живородени на прасилото

 онтрлна

201

76,1

79р6

9,8

7,2

3 дена –егумейт

202

82,2

83,4

10,1

8,0

ѕредимства от приложението на –егумейт 


ѕодобр€ване на репродуктивните показатели

 •  ѕри третираните с –егумейт свине бро€т на  овулиралите фоликули е по гол€м имащо за резултат съответно по-гол€мо просило 
 •  “ретирането с –егумейт съответно увеличава плодовитостта при свинете 
 •  Ќ€кои ексеприменти се показали, че комбинаци€та от тези два ефекта се допълват и от по-големи€ брой на новордени живи прасенца за прасило Ц средно с 1  

 лючът за постигането на синхронизиран групов мениджмънт

 •  —инхронизирани€ групов мениджмънт за свине (SYGMA-sysytem) е наречен още партиден мениджмънт. 
 •  ѕолови€ цикъл при всички свине от групата се намира на един и същ истадий на синхронизиране. ќпрасването, отбиването и покриването стават в приблизително един и същи момент. 
 •  Sygma-System има редица предимства Ц повишава здравни€ статус в едно стадо, позвол€ва по-добро планиране и по-добра организаци€ във фермата, по-малка потребност от ремонтни свине при услови€ че отделните групи са добре синхронизирани. 
 •  ƒобра синхронизаци€ на еструса би могло да е постигне само чрез приложението на –егумейт. 
 •  «а повече информаци€ посетете сайта:  

     “р€бва да се прави разлика между синхронизиране на еструса и индуциране на еструс

     —инхронизиране на еструса: — алтреногест се осъществ€вавременно спиране на половоцикличната дейност подобно на това по време на бременността и кърменето.“ретирането би могло да стартира от почти всеки стадий на полови€ цикъл.  огато приложението на алтреногест се преустанои, свинете ще се разгон€т в продължение на 4 до 6 дена.

    »ндуциране на еструс: ѕри наближаване на фоликулната фаза приложениета на различни препарати (с FSH или LH действие например). “ова не би могло да се осъществи по време на вс€ка фаза на полови€ цикъл. ѕриложени по време на ранната лутеална фаза например често тези препарати предизвикват образуването на цистозни фаликули, което намал€ва фертилитета (заплод€емостта).

      —инхронзирането и индуцирането на еструс биха могли да се допълн€т взаимно

     »ндуцирането на еструс при свинете в едно стопанство или група е ефективно в около 40-80%. “ова е така, защото това третиране е рзултатно само в случаите когато животните се намират във фоликулната фаза.

    —инхроницирането и индуцирането на еструс би могло да се съчетае с приложението на –егумейт. 5 дена преди желани€ ден за осемен€ване, третирането на алтреногест се преустанов€ва. ѕри синхронизираните животни фоликулната фаза настъпва по едно и също време. ¬ този момент индуцирането на еструс е ефективно. »нкреци€та на естрогени в организма на женските животни стартира синхронно  и признаците на еструс са много добре изразени. “ова от сво€ страна води до стимуларне на овулаци€та и евентуално дори до увеличаване на живородените прасенца.

–егумейта е безвредно и сигурно средство

     –егумейта е прогестеронов аналог. “ака че третирането с този препарат, наподоб€ва хормоналните нива по време на бремеността при свинете. Ќастъпва само едно временно преустанов€ване на половата цикличност. “ана и след отбиването на прасенцата, половоцикличната дейност се възстанов€ва, и свин€та се разгонва след около 5 дена. јналогични процеси настъпват и след 18 дневно приложение на –егумейта. “ретирането с –егумейт не оказва н€какво вредно въздействие върху хормонални€ баланс при свинете от всички възрасти.

‘актори, които тр€бва да се имат предвид при приложението на –егумейт


∆ивотните

 •  ƒа не се прилага при животни на възраст под 210 дена
 •  ∆ивотните бе тр€бвало да се разгонвали най-малко един път преди да се пристъпи към приложение на –егумейт
 •  Ќеобходимо е преди приложението на –егумейт да са били проведени всички необходими ваксинации
 •  Ќеобходимо е да се осигур€т добри услови€ на хранене и гледане по време на третирането. ƒа се изб€гва стреса
 •   огато третирането се преустанови, би тр€бвало да се приложат всички обичайни процедури водещи до допълнително стимулиране протичането на еструса (ежедневен контакт с нерез, увеличаване на интензивността на светлината, да се осигури свободно пространство)

ѕродукта

 •  Ќеобходимо е флакона да се съхран€ва при стайна температура
 •  ƒане се разклаща преди употреба
 •  «а едно дозиране е необходимо пълно натискане на помпичката за 2 секунди и след това т€ тр€бва да се освободи
 •  «апушване на дюзата на флакона със специални€ накрайник.
 •  ƒа се изб€гва контакт  кожата
 •  ѕредпазвайте от неблагопри€тни външни въздействи€ контейнера с препарата. ¬редни фактори: слънчева светлина, температури над 50 градуса, опаковките да се запаз€т цели и да не се изгар€т дори след употреба.

      ѕриложение

 •  ѕриложението тр€бва да стартира 18 дена преди да бъдат отбити прасенцата. ƒен€т на отбиването тр€бва да е последни€ на третирането
 •  ѕриложението е индивидулано
 •  ѕрилага се непосредствено преди залагането на фуража (храненето)
 •  “р€бва да сте сигурни, че вс€ко едно животно е поело напълно сво€та индивидуална доза

       Ќакратко - информаци€ за продукта


       ѕоказани€ Ц за синхронизиране на еструса при половозрели свине


       ƒоза Ц 1 натискане се равн€ва на 5 мл Ц една доза (20 мг алтреногест)


      –емонтни свине Ц 5 мл ежедневна доза на ремонтно прасе, орално, в храната за незабавна консумаци€. Ќеобходимо е дозата да се разпръсне равномерно върху хланителната ширина за вс€ко индивидулано прасе.

      ƒа не се съхран€ва при температура над 25 градуса. ƒа се предпазва от слънчева светлина, температури над 50 градуса, опаковките да се запаз€т цели и да не се изгар€т дори след употреба, да се пази на места недостъп от деца, само за  приложение при животни.

    онтраиндикации

 • ƒа не се прилага при мъжки животни

 • ƒа не се прилага от бременни животни и от такива, страдащи от инфекци€ на женските полови органи
 • Ќеобходимо е да се прилага указанната доза. ѕо-ниско дозиране може а предизвика образумане на €йчникави цисти 


  ѕредпазни мерки

      –аботещите с –егумейт да използуват ръкавици  и подход€щи предпазни дрехи. —лед работа с продукта и преди €дене е необподимо старателно измиване

«абран€ва се контакт с продукта на  жени, които са майки на кърмачета.

√лобализаци€ Ц благопри€тни възможности (ползи) и заплахи

      ¬ 21 век възможностите за комуникации и транспорт са почти неограничени. √лобализаци€та е логично последствие от това. —ветовната търгови€ става факт. «емеделието, по-специално реподукци€та на кравите и свинете следват неизменно тези тенденции. ¬ резултата на това крайните клиенти имат гол€м избор. “е се възползуват от разнообразните оферти. ќт друга страна производителите тр€бва да посрещнат предизвикателствата на тази световна надпревара.

       «а н€кои глобализаци€та означава нова възможност, за други е заплаха.  акто обикновенно, целта е тази заплаха да бъде превърната в полза. “ова не е лесно. ƒнес европейските свиневъдни ферми не контролират редица важните  аспекти определ€щи рентабилността на т€хната продукци€ Ц като непосто€нни€ характер на цените фуражите, или например факта че властите постав€т повишени изисквани€ към технологиите на хранене и отглеждане, определ€щи доброто благосъстоние на животните, продиктувано от повишените изисквани€ на консуматорите. ќтрасловите изисквани€ стават все по-строги. ¬сичко това оказва опрдел€що въздействие върху производствените разходи и себестойността на продукци€та.

    √нерално въведение

ѕет фактора окзават вли€ние върху себестойността на свинското месо

 1. ÷ена на фуражите
 2. —троителство и поддържане на свинефермите
 3. –азходи свързани с обслужването и работата с животните
 4. √енетика (оказваща вли€ние върху плодовитостта, образуването и формирането и растежа на мускулите)
 5. √енерален мениджмънт Ц репродукци€ и ремонт на стадото

   –азходите свързани със закупуването на фуражите, строителството и поддържането на фермите и обслужването и отглеждането на животните (работната заплата) са най-големи в ≈вропа, в сравнение с всички останали места по света. “ова е причината, поради ко€то европейските производители тр€бва да компенсират своето изоставане, чрез оптимизиране на селекци€та и подобр€ване на мениджмънта на репродуктивни€ процес.  

ќцел€ване = създаване на допълнителна ползи 

    ≈вропейските свиневъди са принудени да ограничат разходите си, там където това е възможно. јко те искат да оцеле€т, или по-добре да засил€т сво€та конкурентна способност  те тр€бва да създадат допълнителни доходи. ќт изключително значение за  рентабилността на вс€ка свинеферма подобр€ване на фертилитета и постигане на по-добра плодовитост.

“ова е причината поради ко€то свиневъдите тр€бва да поемат разноските и засил€т своето внимание инвестират в такива области като генетика, мениджмънт на фермата, подобр€ване на услови€та на отглеждане, правилен ремонт на стадата и синхронизиране на еструса. ‘еремерите които мисл€т за бъдещето, ще дадат предимство и ще инвестират в най-модерните и същевременно социално приемливи технологии и ресурси. 

  Ќасто€щата брошура представ€ един общ преглед на това, как стратеги€ на плануваното (предопределеното) управление на репродукци€та в една ферма, би могло да увеличи значително доходоносността.

–епродуктивна анатоми€, физиологи€ и ендокринологи€ при свинете

  «а да се разбере правилно полови€ цикъл и протичането на ранната бременност при свин€та, е необходимо да се познават добре устройството и развитието на €йчниците и матката. ¬ тази част се разглежда как потичат процесите свързани с растежа развитието  и овулаци€та на фоликулите, протичащи по време на полови€ цикъл. –аз€снават се също така и ендокринната регулаци€ на тези процеси. ќписват се също така и процесите свързани с образуването и регреси€та на жълтите тела (при циклиращите животни),  или т€хното запазване и функциоиниране в случай на бременност. ќсобенно внимание се отдел€ на биологичната рол€ на прогестерона по време на ранната бременност.

        1.1 –епродуктивна анатоми€ при свин€та

   ѕоловата система при свин€та се състои от €йчници, €йцепроводи, матка, влагалище и вулва. ћорфологичните различи€ в структурата на тези органи завис€т от възрастта, физиологичното състо€ние, генетични€ тип и фазата на полови€ цикъл.

        1.2 –епродуктивна физиологи€ на свин€та

        1.2.1 –азвитие на €йчниците

    ѕо време на първи€т месец на бременността, все още е невъзможно определ€нето на пола на ембрионите. ѕолът на развиващите се фетуси би могъл се определи едва на 40-€ ден. ѕървите примордиални фоликули в €йчниците (където ооцитите са обградени от един слой клетки ) могат да се установ€т 20 дена по-късно, около 60-€ ден на бременността. ѕо-гол€мата част от примордиалните фоликули се образуват преди раждането.

   ќбразуването на примордиаолни фоликули продължава през първите 15 дена след раждането. –азвитието на ооцитите е блокирано в дипотентни€ стадий на мейотичната профаза. ѕо-нататъшното развитие и мейозата на тези ооцити се осъществ€ва по време на пубертета.

   ѕървичните фоликули се  установ€ват на около 15-€ ден след раждането, а първите видими антрални фоликули (> 2 мм) на възраст около 3-4 месеца. Ќа тази възраст €йчниците съдържат множество фоликули с диаметър 1 до 3 мм. “еглото на €йчниците на тази възраст е приблизително около 1 грам.

ѕериод от онтогенезата

—тепен на развитие

Ѕременност

0 - 40 ден

ѕолово диференциране

40 Ц 60 ден

ѕърви примордиален фоликул

60 -115 ден

ѕримордиални фоликули/ –аждане

—лед раждането

15 ден

ѕървични фоликули

90 Ц 120 ден

¬идими антрални фоликули

180 Ц 220 ден

ѕубертет

   —ледва бързо нарастване на €йчниците. ¬същност те достигат маса 10 Ц 15 грама, 2 месеца преди първата овулаци€, ко€то настъпва на възраст 6-8 месеца. Ќай-големи€т фоликул достига сво€т преовулаторен растеж непосредствено преди настъпването на пубертета. “ози растеж завършва с първата овулаци€.

       1.2.2 –азвитие на матката

ћатката има главно две фази на изразен растеж. ѕървата непосредствено след по€вата на първи€ антрален фоликул, а втората след началото на пубертета. —лед настъпването на пубертета, растежа на матката протича паралелно с големината на т€лото.

       1.3 –епродуктивна ендокринологи€

       1.3.1 ѕолово развитие на подрастващите ремонтни прасета

 •  период преди половото съзр€ване (Днезр€л периодФ, първи€т месец след раждането). ѕрез този период се отдел€т сравнително големи количества LH (лутеинизиращ хормон) и FSH (фоликулостимулиращ хормон). яйчниците все още са незрели, а теглото на матката е приблизително 50 грама.
 •  ѕериод на инфантилност (детски период, infant period, втори€т месец от живота). ѕрез този период от живота инкреци€та на FSH се увеличава, докато тази LH намал€ва.
 •  Ќеактивен период (възраст 3-4 месеца). ѕрез този период амплитудата на LH секреци€та се нараства, докато концентраци€та на FSH остава висока. ѕрез този период се по€в€ва първи€ антрален фоликул в €йчниците. —≈креци€та на естрогените се повишава, и матката започва да расте много бързо.
 •  ѕериод на очакване (около 4- 5 месеца, когато наближава  и се достига пубертета). ѕрез този период секреци€та на LH и FSH намал€ва в резултат на увеличената секреци€ на естрогени. ћатката тежи вече над 200 грама.
 • –азвитието на подрастващата свин€ до пубертета продължава приблизително 5 месеца. ѕрез този период, периода на очакване, все още липсват така необходимите сигнали предизвикващи предовулаторно нарастване на фоликулите и съответно настъпването на овулаци€та.

      1.3.2 –азвитие на антралните фоликули

 1. яйчниците съдържат гол€м брой от примордиални фоликули; представл€ват ооцити намиращи се в профазата на първото мейотично делене, заобиколени от един ред плоски епителни клетки. “ези примордиални фоликули съществуват непосредствено преди и в периода около самото раждане на женските прасенца. — настъпването на пубертета, €йчниците на свинете съдържат около 420 000 от тези примордиални фоликули.
 2. ѕреди раждането, една малка група от примордиални фоликули стартира своето развитие, което се осъществ€ва повече или по-малко непрекъснато. ѕървоначално фоликулите се развиват до първични фоликули. “ова стартира най-рано на 15-€ ден след раждането. ќоцита нараства и обкръжаващи€т го слой от епителни клетки става кубичен.  
 3.   ¬торични€т фоликул съдържа н€колко сло€ от кубични епителни клетки, означени вече като гранулозни клетки, заобикал€щи ооцита. “ези гранулозни клетки произвеждат специален theca interna образуващ фактор, който индуцира образуването на съединителна тъкан, обграждаща фоликула. ѕо-късно т€ се диференцира и образува theca interna (вътрешната обвивка на фоликула). ћеханизмът който регулира образуването и развитието  групата малки примордиални фоликули във вторични е неизвестен. ясно е, че въздействие върху тези процеси не оказват нито LH нито FSH отдел€ни от хипофизата. Ќай-веро€тно са включени процеси протичащи вътре в €йчниците. 
 4.   ¬торични€ фоликул се развива в третичен (антрален), в момента когато гранулозните клетки започнат да произвеждат течност и по този начин между т€х възникват кухини изпълнени с флуиди (кухина= антрум). Ќеобходима предпоставка за образуването на кухината е наличието поне на базални стойности на LH и FSH. ¬ антраните фоликули, LH рецепторите се намират в клетките на theca interna. ѕод въздействие на LH клетките theca interna произвеждат андрогени (най-често тестостерон). ѕо време на полови€ цикъл, овулират фоликули произхождащи от т. нар. група на антралните фоликули.  огато антралин€ фоликул нарастне (вече е станал стар антрален фоликул), FSH и тестостерона индуцират производството на ензима ароматаза в гранулозните клетки. јроматазата превръща образувани€ в тека клетките андроген в естрогени. “ези естрогени представл€ват маркер или параметър характеризиращ развиващите се фоликули и е от изключителнта важност заповеденческите промени по време на еструс. “е именно представл€ват спусъка водещ до настъпването на овулаци€та.

   –азвитието от примордиален фаликул в антрален продължава приблизително 80-100 дена. ѕо време на това развитие промени претърп€ват както гранулозните клетки, така и ооцита. –астежа и развитието на ооцитите вади до оформ€нето на zona pellucida. јнтралните фоликули почти достигат сво€та окончателна големина от 2 до 5 мм и те съществуват от възраст 3-4 месеца. ѕо-гол€мата част от фоликулите ще претърп€т атрези€ (ще дегенерират ) и впоследствие ще нарастнат нови фоликули, които също ще атрезират.

            1.3.3 ѕо-нататъшно развитие на част от антраните фоликули

         ѕо време на фазата на фоликулни€ растеж, част от антраните фоликули претърп€ват по-нататъшно развитие и се развиват в графови фоликули, които овулират. “ози период на по-нататъшно развитие отнема приблизително 5 дена (съвпадащо с продължителността на фоликулната фаза на полови€ цикъл).

        ѕо-нататъшното нарастване на антралните фоликули и развитието им графови се направл€ва от хипоталамуса. ’ипоталамуса призвежда GnRH (гонадотропин освобождаващ фактор) и под формата на импулси дава сигнали на хипофизата, ко€то от сво€ страна отдел€ LH и FSH. Ќабав€нето и развитето на антралните фоликули настъпва в момента, когато пулсовата честота на отдел€не на GnRH се увеличава непрекъснато, а амплитудата на отделните пулсове намал€ва (виж графика є2 ).

         ’ипоталамуса отдел€ GnRH което стимулира инкреци€та на FSH и LH от предни€т д€л на хипофизата. FSH и LH от сво€ страна стимулират €йчниците да произвеждат естрогени и прогестерон, което от сво€ страна инхибира отдел€нето на GnRH от хипоталамуса.  ато изключениеби могло да се счита само ситуаци€та по време на еструс, когато естрогените на базата на позитивната обратна връзка стимулрат инкреци€та на LH, водещо от сво€ страна до овулаци€.

         √ранулозните клетки се намират и в стената на фоликула. ќоцита се намира в кухината изпълнена с фоликулна течност, заобиколени от н€колко сло€ гранулозна клетки (corona radiatа). —вързва се с фолулната стена посредством струпване на гранулозни клетки, наречено Cumulus oophorus. ѕод въздействието на прогестерона ( в случай че съществуват жълти тела), се блокира отдел€нето на GnRH, което от сво€ страна спира по-нататъшното развитие на антралните фоликули. 

        1.3.4 —елекци€ и овулаци€

    акто беше отбел€зано не всеки антрален фоликул се развива нараства в графов и овулира. Ќай-малките антрални фоликули никога не достигат до този стадий и атрезират. √ранулозните клетки на антралните фоликули притежават FSH рецептори. ќтдел€нето на този хормон от хипофизата стимулира ароматазната активност в тези фоликули и впоследствие се увеличава големината им както и производството на естрогени.

  ѕо време на растежа на тези фоликули, количеството на рецепторите за LH в техните гранулозни клетки също се увеличават. ќтдел€нето на LH ( и естрогенната продукци€) от сво€ страна може да стимулира допълнително растежа и на тези фоликули, независимо от нивата на FSH в кръвта. ћалките фоликули са зависими от FSH инкреци€та, докато големите фоликули са чувствителни  както на FSH така и на LH. 

  ќсвен това атрези€та на малките фоликули се насърчава допълнително и от по-големите фоликули. ѕоследните отдел€т инхибини, които редуцират по-натаътшното отдел€не на FSH от хипофизата. ѕо този начин се блокира по-нататъшното развитие на малките фоликули. –ол€ за т€хната атрези€ игра€т и други, все още непознати фоликул€рни фактори.

  ¬ кра€ на краищата, всичко това води до селекци€ на ограничен брой от преовулаторни фоликули. ѕри кравата техни€ брой обикновенно е 1 или 2. ѕри свин€та те са 15 Ц 25 предовулаторни фоликули. Д»збранитеФ фоликули нарастват и продуцират все повече и повече естрогени. Ќай-високата естрогенна концентраци€ провокира освобождаването на предовулаторни количества LH, както и обуслав€ поведенческите реакции свързани с еструса. LH пика предизвиква спукването на фоликула или т. нар. овулаци€, настъпваща около 30 часа по-късно. ѕредовулаторните фоликули имат размери около 6 до 9 мм ( вж. √рафика 6).

        1.3.5 ћеханизми които оказват вли€ние върху бро€ на фоликулите които ще овулират

ћалките антрални фоликули биват стимулирани в своето развитие под въздействието на ароматазата, а т€ от сво€ страна е под въздействието на FSH. —ледствие на това фоликулите нарастват и т€хната естрогенна продукци€ също.

Ѕро€т на фоликулите които ще овулират зависи от

 •  ќбщи€т брой на антрални фоликули, които са чувствителни на променливите въздействие от страна на FSH и LH 
 •  Ѕро€т на фоликулите, които имат достатъчен брой LH рецептори, когато нивата на FSH започнат да се понижават

   оличеството на тези две групи фоликули би могло да се увеличи след приложението на големи дози FSH в точно определени моменти. FSH стимулира развитието и зреенето на по-гол€м брой антрални фоликули, в които се увеличават LH рецепторите, това от сво€ страна води до суперовулаци€ (овулиране на по-гол€м брой фоликули). FSH може да бъде с ендогенен и екзогенен произход Ц инжектиране на PMSG (—∆  Ц серум от жребни кобили) или FSH аналози (виж графика 5) 

  Ќ€кои други фактори оказващи вли€ние върху бро€ на овулиралите фоликули:

 •  ¬ъзраст: при младите ремонтни свине обикновенно овулират по-малко фоликули
 •  ѕорода Ц при н€кои породи свине са установени по-гол€м брой антрални фоликули
 •  ’ранене Ц увеличаването на дневната дажба със стартирането на фоликулната фаза (flushing) води до увеличаване на бро€ на овулиралите фоликули.

         1.3.6 Ћутеалната фаза

  —лед настъпването на овулаци€та, остатъка от фоликула (гранулозните клетки и тека клетките) се трансформират в лутеална тъкан, образуваща жълтото т€ло. ѕериода от полови€ цикъл в който се установ€ва активно жълтото т€ло се означава  като лутеална или жълтотелна фаза. ѕри свинете т€ е с продължителност обикновенно15 дена.

ƒен 3-5

   ∆ълтите тела започват да произвеждат прогестерон. ѕрогестерона блокира отдел€нето на GnRH от хипоталамуса, а това от сво€ страна подтиска отдел€нето на LH и FSH от хипофизата, което означава че през този период не настъпва развитие и по-нататъшна селекци€ на бъдещи фоликули, които ще овулират. ¬се пак антралната група фоликули остават налични.

ƒен 9-10

  ќт около 9-10-а ден на лутеалната фаза, прогестероноват апродукци€ достига сво€ максимум. —лед 11-12-€ ден, в лутеалната тъкан се формират рецептори за PGF2? (вж. √рафика 6).

ƒен 14 Ц 16

  ќт 14- 16-€ ден епителът на маточната лигавица започва да продуцира PGF2?, които достигат €йчницитепосредством система от вени и артерии. ¬ резултат на това започва регреси€та на жълтите тела. ѕродукци€та на прогестерон преустанов€ва и нивата на този хормон в кръвта р€зко спадат.

‘оликулна фаза

  —лед като секреци€та на GnRH/LH се деблокира, хипоталамуса възвстанов€ват сво€та гонадотропна хормонална активност. “ова от сво€ страна води до растеж и развите на следващата вълна овулаторни фоликули. “ова всъщност представл€ва старт на фоликулната фаза на полови€ цикъл продължаваща 4 Ц 7 дена. ¬ този период фоликулите се узр€ват и овулират.


 рай на 1-ва част


–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:52
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є