«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 30 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2011 10:30

2-ра част 
1.3.7

–анна бременност

1.3.7.1 ѕрогестерона като гарант за запазване на бременността

   ѕрогестерона е нужен за запазване на бременността през цели€ й период. “ой стимулира развитието на ендометриума и освобождаването на секреторни продукти от ендометриума, които са от изключителна важност за изхранване на ембрионите.

   ќцел€ването, растежа и развитието на ембрионите, както и развитието на ендометриума  протичат синхронно. ѕри проведени експерименти с трансфер на ембриони е установено, че асинхронност в размер на повече от 1 ден (несъответсвие между маточната пролифераци€ и възрастта на ембрионите) предизвиква смърт на ембрионите. ¬ допълнение би могло да се отбележи че такъв асинхрон би могъл да предизвика ранна ембрионална смъртност при изкуственото осемен€ване.

   ћножество експерименти са доказали, че при животни, при които на 3-€ ден след началото на еструса ендогенните нива на прогестерона са ниски, показват по-висок риск от ембрионална смъртност.  ато най-веро€тна причина за това се счита настъпли€ асинхрон между развитието на ембриона и матката в по-късните етапи на бременността (между 7-и и 14-и ден).

   Ќе е напълно установено, при кои животни всъщност имат по-гол€м риск от ниски прогестеронови нива по време на ранната бременност. ¬се пак, прието е, че при ремонтните свине (младите свине), поставени дори и при добри услови€ на хранене и отглеждане, рискът е по-гол€м. ѕричина за това не е ниската продукци€ на прогестерон при тази възраствоа група, ами повишени€т металболизъм на ендогенни€ прогестерон. “ова е причина за ниски нива на функционално активен прогестерон в кръвта и матката.

1.3.7.2

   «а запазване на бременността при свин€та е необходимо жълтите тела да произвеждат прогестерон  през цели€ й период. “ова е разлика от свинете, където с течение на бременността плацената поема продукци€та на прогестерон. —ледователно при свин€та  е необходимо €йчниците да останат активни. — други думи те тр€бва да бъдат предпазени. –ол€ за това игра€т ембрионите, които Дотдел€тФ антилутеолитични сигнали. ¬ особенна степен това се отнас€ за естрогените. 

   ≈строгените се отдел€т от непрекъснато раст€щите ембриони, от около 12-€ ден на бременността. “ези естрогени оказват локално въздействие върху матката. “е предизвикват разширение на кръвоносните съдове на матката, както и увеличаване на бро€ на пролактиновите рецептори в ендометриалните клетки (графика 7).  

  ѕролактинът предизвиква пром€на в простагландиновата секреци€ от ендометриалните клетки. ¬место ендокринна (в маточните вени) секреци€та става екзокринна (в маточни€ лумен). —ледствие на това около 14 Ц 17-€ ден простагландиновите концентрации в маточните вени при бременни свине са много по-малки в сравнение с тези при небременните. —ледствие на това PGF2? не достигат €йчниците в концентрации, достатъчни да предизвикат лутеолиза. ∆ълтите тела остават активни.

  ‘актът че естрогените произведени от ембрионите имат само локален ефект върху ендометриума е причината, поради ко€то са необходими минимум два плода на маточен рог, за да предпаз€т от ендогенно отдел€не на простагландини и по този начин  бременността се съхран€ва. ѕри наличие на много малък брой ембриони, PGF2? може да достигне в много големи концентрации до €йчниците и по този начин да предизвика т€хното лизиране. ѕо интересен начин инфузи€та на естрогени не е достатъчна да удължи живота на жълтите тела.  акто изглежда, за запазване живота на жълтите тела са необходи сигналите получени от н€колко ембриона. 

  јко има н€колко ембриона в периода около 13-14 ден на бременността, това гарантира запазването на жълтите тела. ¬ потвърждение на това са направените експерименти, при които на 13-14-€ ден от бременността се отстран€ват ембриони от матката. “ова е довело до настъпването на нов еструс на 25-30-€  ден от бременността.   ќчевидно, втори сигнал на ембрионите е необходим (отново гол€ма рол€ за това игра€т естрогените) е необходим на 16-18-€ ден от бременността, за по-нататъшно продължаване живота и активността на жълтите тела след 22-25-€ ден н абременността. 

  —поменати€т по-горе механизъм на сигнали, които се отдул€т от ембриона спомагат за удължаване живота на жълтите тела, но както изглежда той е необходим и за удължаване активността им и след 60-€ ден н абременността.

          1.3.7 Ћактаци€ и отбиване

  —лед опрасването следва период на лактаци€ продължаващ от 3 до 5 седмици. ѕрез този перидод, свин€та произвежда около 8 литра мл€ко на ден. „есто това е причина за отрицателен енергиен и протеинен баланс при тези животни. “ова важи в особенна сила за първескините, които имат ограничен капацитет за прием на храна. »нтензивното кърмене и негативни€ енергиен баланс са причини за подтискане на пулсативното отдел€не на GnRH през следродилни€ период при свин€та. “ова води след себе си до подтискане отдел€нето на LH, последвано от блокиране на по-нататъшното развитие и нарастване на фоликулни€ растеж.

  — течение на лактаци€та, постепенно обаче се настъпва възстанов€ване на GnRH и LH инкреци€та. “ова води до образуването на големи фоликули в €йчниците (фоликулите нарастват от 2-3 до 4-5 мм).

  — отбиването отрицателни€ енергиен баланс и сукателните стимули преустанов€ват, следствие на което продукци€та на LH се увеличава бързо под формат ана висока честота с малка амплитуда. ѕоради тази причина настъпва по-нататъшно нарастване на фоликулите (1.3.3 и 1.3.4), което е последвано от еструс и овулаци€ от 4-и до 6-и ден след отбиването.

  ¬ случаите когато нито кърменето нито отрицателни€ енергиен баланс не оказват негативно вли€ние върху инкреци€та на GnRH (възрастни свине, които приемат големи количества храна и при малко прасило), фоликулите могат да започнат да растат още по време на лактаци€, което води до настъпването на т. нар. лактационен еструс, съпроводен дори с овулаци€. јко от друга страна обаче, лактаци€та и отрицателни€ енергиен баланс са оказали изключително силно негативно вли€ние върху организма, възстанов€ването GnRH пуласациите след отбиването би могло да се забави. “ова се съпровожда от  по-дълъг анестрален период след отбиването. 

–≈√”ћ≈…“ Ц

»Ќ—“–”ћ≈Ќ“Џ“ «ј ћ≈Ќ»ƒ∆ћЏЌ“ Ќј –≈ѕ–ќƒ” “»¬Ќ»я ÷» ЏЋ ѕ–» —¬»Ќя“ј

2.1.“ехнологични аспекти на свойствата и действието на активната субстанци€ Ц алтреногест

2.1.1 ‘армакологична група

   ‘армакологичните свойства на алтреногеста са тези на синтетични€ прогестерон. ‘изиологичните свойства на алтреногеста наподоб€ват тези на естествени€ прогестерон отдел€н от жълтите тела:

  •  най-важната функци€ на алтреногеста е да блокира полови€ цикъл в стадий, когато €йчниците достигат кра€ на лутеалната фаза
  •  предотрват€ва по-нататъшното протичане на цикъла, на базата на механизма на отрицателнтата обратна връзка на ниво хипоталамус, а това от сво€ страна блокира отдел€нето на GnRH. 
  •  ѕоради липсата на достатъчни количества GnRH, хипофизата не произвежда FSH и LH което задържа развитието на антралните фоликули.

  –егумейта забав€ и дори блокира зреенето на фоликулите, когато подрастващите свине се третират орално дневно в доза от 20 мг в продължение на 18 дена. “ова фармакологично действие е про€вено само в случаите, когато се касае за циклиращи животни, т. е. тези, които са показали външни признаци на еструс поне веднъж.

  Ќезависимо от предходната фаза на полови€ цикъл, всички животни се намират в началото на фоликулната фаза след 18 дневно третиране с регумейт. Ќегативното обратна връзка спира да действува с преустанов€ване на подаването на алтреногест с фуража. —тартира по-нататъшен растеж и развите на фоликули, което е свързано с пулсативното отдел€не на GnRH от хипофизата, което от сво€ страна въздействува върху хипофизата. ѕитуитарни€ отговор на тези стимули е физиологичното отдел€не на FSH и LH. достъатъчни количества. «реенето на фоликули настъпва в случаите когато пулсативната честата на отдел€нето на LH нараства посто€нно, а амплитудата на тази честота намал€ва. “ретираните ремонтни свине се разгонват в рамките на 4 до 7 ден аслед последното приложение на алтреногест.  

  –едица експерименти са показали, че когато указаната доза и продължителност на третиране се спазват, алтреногеста оказва редица благопри€тни въздействи€ върху редица репродуктивни показатели при свинето. 

2.1.2 ќторизирани (официално признати) индикации

  »ндикациите посочени по-долу не са официално утвърдени във всички европейски страни. ћол€ консултирайте се с местните представителства и допустими области на приложение.

2.1.2.1 —инхронизиране на еструса при циклиращи ремонтни свине

  ƒневната доза на –егумейт в тези случаи е 5 мл съдържащи 20 мг алтреногест. ѕродължителността на третирането е 18 последователни дни.

2.1.2.2 ѕревенци€ на синдрома Дsecond litter syndromeФ.

  ќбикновенно при първескините енергийни€ баланс след раждането е силно негативен, което в край на лактаци€та води до редица репродуктивни забол€вани€. —винете се нужда€т от повече време за да възстанов€т сво€та разплодна кондици€, телосложение и репродуктивни способности. «а тази цел те тр€бва да отби€т своите прасенца 3 до 5 дена по-рано, като след това се третират ежедневно с по 20 мг –егумейт в продължение на 3-5 дена

2.1.3 јлтреногест Ц начин на действие при синхронизиране на еструса

  ћеханизмът на действие на алтреногеста при синхронизиране на  еструса включва два последователни етапа:

  •  по време на третирането, алтреногеста напълно блокира естрални€ цикъл
  •  преустанов€ването на въздействието на –егумейта, е последвано от началото фоликулната фаза, а това от сво€ страна води до синхронизиране на еструса в третираната група.

  ѕриложената диаграма (графика 9) дава €сна представа €сна предства за въздействието на алтреногеста върху различни физиологични фази от полови€ цикъл на свин€та.

—итуаци€ 1

   огато третирането на младите ремонтни свине с –егумейт стартира, животните които се намиратв кра€ на лутеалната фаза, остават атака до момента, когато третирането преустанови.

—итуаци€ 2

  ѕри насъвпадение на началото на третирането с началото на лутеалната фаза, цикъла си продължава по естествен начин до кра€ й.

—итуаци€ 3

   огато третирането започне по време на ранната фоликул€рна фаза (прехода между лутеален към фоликул€рен стадий) животните остават на този етап, до момента, когато третирането се преустанови.

—итуаци€ 4

   огато третирането започне по време на фоликулната фаза (2-3 дена преди овулаци€та), развитието на фоликулите не би могло да бъде блокирано повече, тъй като те всъщност са зрели. ÷икълът при третираните животни продължава и бива блокиран едва в кра€ на лутеалната фаза. 

2.1.3.1 ‘изиологични механизми след преустанов€ване действието на алтреногеста

  —лед преустанов€ване на третирането, отпада инхибиращото въздействие на алтреногеста, и при всички третирани ремонтни свине започва настъпва началото на една физиологично протичаща фоликулна фаза. —лед 4-7 дена настъпва еструс и овулаци€ при всички животни. “ова означава, че всички третирани животни  ще про€ват еструс в рамките на един кратък период от 4 до 7 дена.

2.1.3.2 ќбобщение относно начина на действие на алтреногеста при синхронизираните ремонтни свине 

  “ретирането на група млади ремонтни свине с –егумейт води до блокиране на полови€ им цикъл. «а да бъдат синхронизирани свинете е необходимо третирането да продължи минимум 18 последователни дни. ѕо този начин се гарантира изравн€ване на всички животни, независимо от половоцикличната фаза (лутеална или фоликулна) при стартиране на третирането.

  —къс€ването на периода на третиране би могло да предизвика повече вариации и да последва едно редуциране на прецизността на синхронизиране.

 —войства и характеристика на –егумейта

 ƒве са основните предимства от приложението на –егумейт, които биха представл€вали интерес за свиневъдите професионалисти:

  •  синхронизиране на еструса при женските свине. —тепента на синхронизиране се измерва чрез процента свине, които се разгонват в рамките на 5 дена. ѕръви€ ден започва да се брои със стартиране на еструса при първото животно.
  •  ѕодобр€ване на репродуктивните показатели чрез:
  • Ќамал€ване ан ембрионалната смърност
  • ”величаване на прасилата
  • ”величаване на бро€ на опрасените свине

  —инхронизиране на еструса при ремонтните свине

  “аблицата по-долу представ€ резулатите от проведени ексеприменти с цел синхронизиране на еструса при млади ремонтин свине. Ѕи могло да се обобщи, че чрез приложението на алтреногест се постига един отличен резултат. “р€бва да се използуват рутинните техники при стимулиране протичането на еструса. Ѕи могло да се приеме че над 90% от свиннете се разгонват в рамките на 3 дневен период. Ќад 95% от животните се разгонват в рамките на 5 дена. Ќай-гол€ма степен на синхронизиране би могло да се постигне когато алтреногеста се прилага в доза 20 мг на ден в продължение на 18 последователни дни.

   ѕриложението на по-ниски дози или скъс€ването на интервала на третиране намал€ва прецизносттта.

  –егумейт се прилага нашироко в ≈вропа в продължение на вече много години. ќтличните резултатаи получени при производствени услови€ потвърждава ексеприменталните данни представени в таблицата по-долу.

јвтори

 онтролни

“ретирани –егумейт

Ѕрой

—тепен на

синхронизиране

ѕроцент

ќпрасени

Ѕрой

—тепен на

синхронизиране

ѕроцент

ќпрасени

Dimitrov

(1989)

51

40.0%

70,6%

69

100 %

82,6%

Varley et al. (1989)

40

45.5%

77,5

40

62,5%

80,0%

Jobard et al.,(1981)

145

35.5%

82,8%

175

83,0%

82,1%

Martinat-Botte et al. (1955a

281

1,1%

80,8%

242

97,1%

88,4%

Martinat-Botte et al. (1984)

124

4,3%

81,4%

103

95,1%

94,2%

Johnston (1991)

145

35,5%

82,8%

175

83,0%

82,1%

Montana stata university

68

—лучаен

71,0%

60

96,0%

73,0%

Webel (1980)

86

—лучаен

78,0%

75

94,7%

77,0%

Varley et al. (1980)

20

95%

90,0%

20

100%

95,06%

2.2.2 ”величаване на продуктивността

–езултати получени при експериментални услови€ ефекта на –егумейт за повишаване  на плодовитостта при свине

 атегори€

Ѕрой на овулациите

јвтори

–—/20 мг за 18 дена

“ретирани с

–егумейт

контролни

разлика

достоверност

–—/20 мг за 18 дена

21±1,11

19,4±1,05

+1,6

ns

Ashworth et al.

(1992) group 1

–—/12,5 мг за 19 дена

16±1,18

14,7±1,36

+1,3

ns

Ashworth et al.

(1992) group 2 

–—/12,5 мг за 18 дена

15,6

11,4

+4,2

p<0,01

Davis et al.

(1979) group1

–—/20 мг за 18 дена

18,5

15

+3,5

p<0,01 

Davis et al.

(1979) group2 

–—/20 мг за 18 дена

15,4±0,3

15,6

15,0±0,8

14,6±0,3

13,5

13,4±1,3

+0,8

+2,1

+1,6

p<0,05

p<0,05

Martinat-Botte et al. (1995a)

Polge (1981)

Kraeling et al., (1981)

–—/20 мг за 18 дена

14,5

12,5

+2,0


Redmer et al., (1979)

ѕървескини 20 мг за 12 дена

16,9

14,9

+2,0

p<0,05 

Koutsotheodoros et al. (1998)

–—/20 мг за 18 дена

16,9±2,1

15,1±1,2

+1,8

P=0,08 

Kemp&Soede

(2004)

–— Ц ремонтни свине

2.2.2.1 ”величаване на плодовитостта (фоликулите които овулират)

  ѕолучените резулати от направени редица проучвани€ покозвот, че приложението на алтреногест при свинете води до статистическо значимо увеличаване на бро€ на овулиралите фоликули за всеки еструс. ѕри проведени по-нови изследвани€ е установено, това увеличаване се дължи на ускор€ване растежа и развитието на фоликулите. ѕрогестерона подтиска развитието на фоликулите. »зглежда, че при натурални€ прогестерон това е по-силно изразено в сравнение с алтреногеста. —лед третиране с –егумейт, антраните фоликули се намират в малко по-напреднал стадий на развитие, което дава тласък за зреенето на по-висококачествени ооцити и би могло да има позитивно въздействие върху по-нататъшното развитие на жълтите тела.

2.2.2.2 ¬ъздействие на –егумейта върху репродуктивните показатели 

   омбинирани€т ефект от повишената плодовитост и уголем€ване на прасилото след третирането с –егумейт оказва благопри€тно въздействие върху репродуктивните показатели. ”величаването на плодовитостта е резултат от едновременното настъпване на еструс при  по-големите групи от животни, което е съчетано и от по-добър мениджмънт.

ѕродуктивността =    заплод€емостта х бро€ на живородените прасета  / 100

≈фект на –егумейта върху продуктивността

  ѕървите изследвани€ относно приложението на –егумейт са свързани с едно генерално увеличаване на репродуктивните качества на третираните ремонтни свине. Martinat-Botte et al., (1990) провеждат детйлни проучвани€ при което е установен механизма на възникване на  тези подобрени€. Ќаправени са сравнителни проучвани€ при свине от две групи, третирани и нетретирани, произхождащи от една ферма поставен ипр иедни и същи услови€ на отглеждане. ¬сички ремонтни свине са били осеменени на втори€ еструс. ѕолучените резултати са показали, че заплод€емостта е била сататистически повишена. ѕрез последните години професорите Kemp и Soede са изследвали промените настъпващи в €йчниците, водещи до увеличаване на плодовитостта след приложението на –егумейт.  омбинираното благопри€тно въздействие върху заплод€емостта и плодовитостта е довело до увеличаване на големината на прасилото средно с 1 живо новородено прасе при първото раждане. ѕрез еструса индуциран с алтреногест заплод€емостта е по-гол€ма, което води до увеличаване на бро€ на новородените.

—равнително предтав€не на репродуктивните показатели при контролни и при свине след третиране с –егумейт 

–егумейт доза

Ѕрой на свинете

ѕлодовитост (%)

√олемина на прасилото

ѕродуктивност

–азлика в продуктивността

јвтори

0

20

86

75

78

77

9,3

10,6

7,25

8,16

+0,91

Webel (1980)

0

20

145

175

82,7

81,1

9,4

9,8

7,77

7,95

+0,18

√енерални данни

Roussel Uclaf

0

20

20

20

90

95

9,3±0,6

11,3±0,6

8,37

10,73

+2,36

Varley (1983)

0

20

20

20

73,5

70,7

9,1

10,5

6,96

7,42

+0,73

Pursel (1981)

0

20

109

150

73,5

70,7

7,88

8,35

6,13

5,85

+0,28

Persiyn

(1987)

0

20

281

242

80,8

88,4

8,5±2,3

9,1±2,4

6,86

8,04

+1,18

Martinat-Botte et al. (1990)

0

20

60

68

73

71

8,8±0,47

9,9±0,36

6,42

7,03

+0,61

”ниверситет

ћонтана

0

20

51

69

70,6

82,6

8,5

9,4

6,00

7,76

+1,76

Dimitrov (1989)

0

20

40

40

77,5

80

8,3±0,6

7,7±0,5

6,43

6,16

-0,27

Valery et al, (1989)

0

20

731

200

71,8

76,5

9,89

10,36

7,10

7,93

+0,83

Johnston (1991)

0

20

91

99

72,5

86,9

9,73

9,94

7,05

8,64

1,59

Jonston (1991)

0

20

621

562

89,1

89,5

10,8

11,8

9,62

10,56

+0,94

Bourguignon

(2003) 

ќбобщение на представените резултати

–егумейт доза

Ѕрой на свинете

ѕлодовитост (%)

√олемина на прасилото

ѕродуктивност

–азлика в продуктивността

0

20

2255

1720

79,23

83,21

9,7

10,3

7,72

8,92

+0,9

Ћ≈ —» ќЌ

ѕоказатели на репродуктивни€ мениджмънт при свинете

ѕродуктивен цикъл прли свинете:÷икълът съответствуващ на последователното редуване на следните 3 фази: бременност Ц лактаци€-период от отбиването до следващи€ еструс. ѕродължителността на цели€ цикъл е средно 142 дена (или 149 дена ако лактаци€та продължи 28 дена)

WEI(Weaning-oestrus interval)ѕериодът от отбиването до следващи€ еструс (средна продължаващ 7 дена). ќптималната му продължителност обаче е 5 дена, представл€ващо всъщност продължителността н афоликулната фаза.

WFSI(Weaningf-ertilising Service Interval)»нтервал от отбиването до заплождането. јко настъпи заплождане през първото разгонване след отбиването, то тогава този период продължава около 7 дена. ”величаването на сервиз периода означава две неща: или удължаване на WEI периода или незаплождане през първи€ еструс. ¬тори€ еструс настъпва след около още 21 дена.

«аплод€емост=общ брой на заплодените женски ’ 100 / общи€ брой осеменени

ѕроцент опрасени (раждаемост)= бро€т на женските които са родили ’ 100 / общи€ брой покрити свине

—реден размер на големината на прасилото:отраз€ва бро€т прасета родени от вс€ка свин€ за раждане. ѕредставл€ва добър индикатор за техническите умени€ и способности на фермера, управлението и контрола на здравни€ статус, разгонеността, скачките или провеждането на изкуственото осемен€ване в стадото.

ѕродуктивност:средни€ брой от прасета отбити или продадени от вс€ка свин€ за една година. —ъществува т€сна корелаци€ между този параметър и рентабилността от фермата, като се имат предвид и репродуктивните параметри (плодовитост и процент на опрасени) и смъртността на прасенцата.


–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:50
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є