«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 05 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2011 20:47

”спехът и ефективността във вс€ка една човешка дейност често завис€т и от най-малките детайли. “очното улав€не на критичните моменти в производствени€ процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене. 

ѕреди около 22 години започна нова ера в истори€та на Ѕългари€. ќставам без оценка за промените и резултатът от т€х. Ѕих желал да обърна внимание на един веро€тно малко известен факт Ц след обединението на √ермани€, в бившите социалистически източни провинции гол€ма част от фермите не б€ха разрушени. “е все още са живи. ѕочти запазили сво€та колективна форма на собственост, разбира се видоизменена съобразно новите услови€ и дадености, но без никакво съмнение Ц постигнато е усъвършенстване !   

Ќасто€щи€т материал представл€ва една виртуална разходка в н€колко »зточногермански кооперативни кравеферми със среден капацитет около 500 млечни животни. ¬сичките те са създадени преди десетилети€, а сега конструктивно са усъвършенствани и модернизирани. ќбщата картина и впечатление са допълнени от н€кои детайли и подробности представ€щи предимствата и недостатъците на избраната технологи€, режим на отглеждане и производство.  —пециално внимание е обърнато на помещени€та, пода, общи€ вид и състо€нието на животните, както и на инсталаци€ за биогаз, изградена за оползотвор€ване на отпадъците от отглеждането на кравите.

»зводи:

  1. ≈дна технологи€ тр€бва да се прилага творчески, в зависимост от конкретните услови€ за вс€ка страна.
  2. јко се унищожи старото, то това не значи, че новото ще е по-доброто, по-приспособимото и печелившо. Ќеобходима е приемственост.
  3. ¬инаги съществуват предимствата, даващи шанс за конкуретност и стабилност.
  4. Ќезависимо от модернизирането, автоматизирането и компютъризирането на производствени€ процес в една кравеферма,  ежедневни€ ветеринарномедицински контрол и лечебна дейност са неизбежно задължителни


        


         

          

ќще при пръв поглед се вижда, че фермите са чисти спретнати и добре поддържани. Ѕелотата заслеп€ва в слънчевите дни ! Ћипсва хаотично разпръсната техника, пособи€, кал, нечистотии. Ѕившите социалистически кооперативи се управл€ват и обслужват от силно редуциран персонал, без никакво разточителство в това отношение. Ќ€колко души се грижат за ц€лото производство.

Ќе тр€бва да се пренебрегва и факта, че новите модерни обори са построени в съседство до старите сгради. —видетелство за приемственост, градивен растеж и развитие на производството. ¬ъншните страни на съвременните обори са свободни, снабдени са със специален механизъм, наподоб€ващ щори, които се спускат и вдигат в зависимост от климатичните услови€ и съществуващата необходимост.

јко годините в които живеем сега, са години на лишените от смисъл рекламни клишета, то социалистическата епоха бе ера на лозунгите. » като спомен за духа на онова време, останал все още жив и незаличен, е надписа - Д Eine Kuh macht Muh, viele K?he machen M?heФ, което в превод означава Д≈дна крава прави ћууу, а много крави създават проблемиФ.

 летките за телетата са нови, лъскави и добре поддържани. ќбитателите им създават много добро впечатление ! ѕоилките и кофите за мл€ко са винаги като нови !

 равите в √ермани€ се отглеждат предимно свободно боксово. ќтделните обори и помещени€ са разделени в зависимост от възрастовите и технологичните особености на вс€ка група. ¬сички животни са прилежно и надеждно маркирани.

ѕо-гол€мата част от животните са с безупречен външен вид. ≈кстериорно те  обещават гол€ма млечност. —редни€т млеконадой във фермите е около 8000 литра за лактаци€.

—тарите помещени€, въпреки че са експлоатирани в продължени€ на десетилети€, макар и леко похабени, са здрави, добре уплътнени, измазани, винаги добре поддържани, отговар€щи на изисквани€та за отглеждане на животните. ѕрави впечатление максималното им натоварване.

¬ конструктивно отношение новите обори са безупречни. »зградени са от олекотени дървени елементи, осветителни тела и техника. Ќа кравите винаги се предлага храна в изобилие. ѕроблемът в √ермани€ е не да се осигур€т фуражи, а как да се накарат животните да приемат повече от т€х !

ѕон€кога летните температури дори са доста високи. ј жегите са вредни за животните и недоходни за фермерите Ц млеконадо€ и заплод€емостта р€зко спадат. ≈дин от начините за редуциране на негативните последстви€ от прегр€ването е монтирането на специални вентилатори.

ѕон€кога задните крайници се прот€гат назад и да навлизат в пътеката. ѕолучава се най-често при неподход€ща конструкци€ и размери на легло. Ќапример твърде агресивни предни ограничители. “ова създава рискове за здравословното състо€ние на двигателни€ апарат и млечната жлеза. Ќа преден план прав€т впечатление флексибелните (еластични) горни ограничители.

ќбщата преценка на животните показва, че има и такива със здравословни проблеми Ц по-слаби, дори кахектични, с изпъкнали костни израстъци, наран€вани€, несигурна походка, всичко това свидетелство за недостатъчна енергийна обезпеченост, кетоза, ацидоза.

ћакар и редуцирани, копитните проблеми не са елиминирани напълно. —ледите от използвани лечебни средства в задната част на стъпалната повърхност са доказателство, че се извършват лечебно-профилактични третирани€.

—ъщото се отнас€ и до забол€вани€та на крайниците и опорно-двигателни€ апарат като ц€ло

¬етеринарномедицинското обслужване на фермите не е ежедневно. Ќ€ма назначен посто€нен ветеринарен лекар, който да се грижи за животните. Ќе остава скрит факта, че част от кравите боледуват от възпалителен процес на матката (ендометрит). ѕрав€т впечатление изтечени€та от външни€ полов орган. ¬ зависимост от срока изминал след отелването и формата на еднометрита, цветът им може да бъде червеникавокаф€в или б€л, гноеподобен. —леди от секрет се установ€ват по пода и леглата. ћаточното възпаление при кравите е една от основните причини за безплодие !

ћасово кравите в √ермани€ се отглеждат свобдно боксово ! ≈дна технологи€, ко€то се счита, като по-добра от вързаното отглеждане. ÷елодневни€т престой на животните на закрито налага специални постелки и грижи, както за пода така и за микроклимата.

¬ажно предназначение на постел€та е да поема влагата. ѕовишената влажност води до р€зко влошаване на хигиенните услови€ в обора. “€ е предпоставка за механично зацапване и за силно намножаване на всички болестотворни микроорганизми и паразити, услови€та на труд за персонала стават неприемливи. Ќай-удачни са силно хигроскопичните материи.

ƒруга задача на постел€та използвана в животновъдните ферми е да омекот€ва пода. “€ е тази ко€то осигур€ва максимални€ комфорт. “ова гарантира добър здравен статус и висока продуктивност. Ќеобходимо е постел€та да е лека, лесна за почистване и отстран€ване, да свързва и н€кои вредни агенти, отдел€щи се при жизнената дейност на животните Ц амон€к, сероводород  и др. ¬ никакъв случай т€ не тр€бва да замърс€ва околната среда след изхвърл€нето й.

 ласическата постел€ е сламата. ќсигур€ва достатъчна мекота, достъпна е, не води до нежелано разпрашаване. ќсобено гол€мо количество слама се използва при сухостойните, в напреднала бременност крави. “€ обаче в много малка степен свързва водата и за да изпълни надеждна защита в това отношение тр€бва да се прилага в гол€мо количество. «апасите на слама във фермата тр€бва да са огромни. „есто за това н€ма достатъчно м€сто, а и самата обезпеченост е ограничена. ѕри подм€на, почистването й е по-трудно, тъй като е много обемиста.


—итно смл€ната слама е най-доброто средство използвано като постел€. “€ притежава най-гол€ма способност да свързва  и неутрализира водата (поема 4-5 пъти по-гол€ма количество от собственото й тегло). ћного добре се приема и понас€ от животните. ѕочти е изключено да има опасни нежелани примеси. ≈втина е и може да се произвежда на место във фермата. ¬ най-гол€ма степен предпазва кожата  и телесната повърхност от увреждане. ƒневни€т разход на смл€на или нар€зана слама е около 300Ц500 грама за едно животно.  акто се вижда потреблението е в съвсем разумни икономични граници.

Ќай-масово в практиката се използват гумените покрити€ на фирмата KRAIBURG. “е съчетават в себе си всички предимства по отношение на мекота, комфорт и лесно обслужване. ќпитно е доказано, че съчетаването на ситно смл€ната слама с гумените покрити€ (KRAIBURG) е най-удачно. ¬ тези случаи почти не се установ€ват гореизброените увреждани€, зас€гащи крайниците и копитата. —тавите са здрави и животните показват завидна подвижност, а това в крайна сметка оказва своето вли€ние върху ц€лостната рентабилност.

¬ търговската мрежа се предлагат  специални прахове за посипване върху настилките. “е са с минерален произход и най-често са на базата на кредата или варовика. ѕриложението им тр€бва да става като строго се спазват препоръките на производител€. ¬ противен случай прекомерното изсъхване на кожата може да предизвика нейното напукване и разран€ване.

–едица физиологични процеси и поведенчески реакции протичат пълноценно единствено при подход€ща постел€ и подово покритие. ѕри нужда (почистване, контрол, любопитство, изгонване на насекоми, общуване, игра, почесване) кравата тр€бва спокойно да достига главата си с един от задните крайници. «а да извърши това стабилно и спокойно са необходими здрав опорно-двигателен апарат и солидна постел€.

≈дин малък коментар. ѕасищното отглеждане на гол€ма част от кравите в Ѕългари€ е едно предимство. Ќай-добре, те се чувстват на пасището !

орните ограничители направл€ват движението и положението на т€лото на кравата. “е предотврат€ват прекаленото навлизане на животното напред в бокса за лежане. —лед изправ€не, те € принуждават да направи крачка назад, като по този начин, дефекаци€та и уринирането се извършват извън леглото. —поред различни автори височината на ко€то се монтират горните ограничители варира от 120 до 160 см. ѕо този начин кравата спокойно ще стои и с четирите си крайника в леглото. ѕо отношение на самото им позициониране Ц в литературата се препоръчва те да са Ц 10 см. под височината на холката и 30 см. пред ограничител€ за гърдите (предната част на леглото, монтира се вместо високата хранилка, обичайна за Ѕългари€).


ѕредвид факта, че животните в стадото най-често са с различни размери, на практика най-удачни са флексабилните (еластичните) горни прегради за ши€та. ‘иксираните системи не позвол€ват необходимите вариации възлизащи между 10 и 15 сантиметра.

¬ажна предпоствака за по-висока продуктивност е гарантиране на благополучието на животните. “ова се постига и с много малки на пръв поглед и незначителни детайли. ѕример за това са механизираните четки, монтирани както в старите, така и в най-новите обори. ќсвен почистване, същите гарантират добри усещани€ и комфорт на кравите. —ъществуват фирми, производителки на различни по вид такива и подобни пособи€ и аксесоари.

ѕочиствонето на тора се осъществ€ва най-често посредством скреперни устройства.

‘уражът се разпредел€ и разнас€ посредством съответната техника.

 онцентрирани€т фураж се дозира индивидуално, в зависимост от физиологичното състо€ние, продуктивността, възрастта и т. н. «а тази цел се използват специалните индивидуални дозатори, в които има електронно устройство, разпознаващо кравите, по носени€ от т€х чип и маркировка.

ѕри подготовката, съхранението и складирането на фуражите във фермата отново прав€т впечатление методичността, чистотата, усърдието, подредеността, дисциплината. ќказва се, че най-опасни€т враг на концентратите през зимните месеци са птиците. ѕротив това се предприемат специални мерки !

¬ъв фермите се използват различни модели поилки. “е гарантират непрекъснатото подаване на чиста и пр€сна вода.

Ќа пътеката към доилната зала се намира дезинфекционната площадка.

ƒоилната зала е типична за вида си, добре поддържана и чиста !

≈дна малка скрита тайна. јбсолютно непозната за нас. –ъководител€т на фермата държи ц€лото управление на всички животни и процеси в ръката си Ц малко електронно устройство, в което са запаметени всички данни за вс€ка една крава, касаещи репродуктивни€ процес, продуктивност, забол€вани€, истори€, необходима дажба и т. н. —ъщото устройство е в непрекъсната връзка с централен компютър, в който съдържа информаци€ за всички регистрирани крави в √ермани€. ≈дин ретроспективен поглед назад би могъл да демонстрира например, млеконадо€, лактационната крива, движението на соматичните клетки и т. н.

ƒо торохранилището (отделено и добре изолирани), в непосредствена близост до фермата, прав€т впечатление овални куполи. Ќе, това не е атомен реактор, телескоп или н€каква футуристична сграда.  асае се за модерна биогазова инсталаци€.

 акво представл€ва биогазът ? “ой се произвежда от бактерии и състои основно от метан 64% и въглероден двуокис 34 %. ≈нергийната стойност на 1000 литра от него се приравн€ват на 0,56 литра мазут. ¬ света съществуват десетки милиона биогазови инсталации. √ол€ма част от т€х се намират в непосредствена близост до ферми, използвайки като субстрат-суровина органичните отпадъци от отглежданите животни. “е обезпечават топлата вода, в т€х се произвежда и електроенерги€. ¬ъв време когато алтернативните енергийни източници стават все по актуални, когато опазването на околната среда е проблем от първостепенно значение, добивът на биогаз се превръща в стратегическо производство.

«ем€, фуражи, животни, мл€ко, месо, енерги€ Ц така в най-гол€ма степен производствени€т цикъл се затвар€.

ќтпадъците и торът се въвеждат във ферментаторите, където периодически съдържанието им се разбърква.

ќтвеждането на биогаза се извършва чрез специална система, след което той се използва като източник на топлина и механична енерги€ за електрически€ генератор.

—истемата се управл€ва от компютър и представл€ва последна дума на техниката. ћоментното състо€ние на производствени€т процес и на статуса на отделните звена на системата се визуализират на монитор.

“ъй като биогазът е лесно запалим и избухлив съществуват различни механизми и автоматични стъпала на защита, което в значителна степен оскъп€ват съоръжението.

ћодерната и безопасна биогазова инсталаци€ представл€ва скъпо вложение. »зграждането и функционирането на този вид инсталации дори и в най-развитите страни се нуждае от субсидии, осъществ€вани чрез различни механизми. ¬ случа€ държавата изкупува получената от биогазовата инсталаци€  електроенерги€ на цена 2-4 евроцента по-висока, в сравнение с доставната за фермата цена на местни€ електроразпределител.


–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –°—К–±–Њ—В–∞, 19 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2011 12:20
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є