«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 08 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2011 21:23

¬ъзпалението на млечната жлеза се означава като мастит. »звестно е, че това е най-сериозни€ бич за млекопроизводителите. Ѕорбата срещу маститите се води в различни направлени€. „есто обаче т€ е хаотична, безпринципна и неуспешна. ƒейства  се на сл€по, без да се разбира същността й.

Ќапример клетъчните елементи в мл€кото. Ѕро€т им в гол€ма степен определ€ здравни€ статус на млечната жлеза ! ј и не само. »звестно е също, че количеството на соматичните клетките обуслав€ качеството на тази суровина и разбира се изкупната цена ! Ќо всъщност какво отраз€ва този показател ?  акъв е негови€ смисъл ? «ащо се увеличава бро€ на клетките ? ћалцина осъзнават значението на тези въпроси.

¬същност, какво тр€бва да се изследва, за са се определи най-точно здравни€ статус на млечната жлеза ? ќтговорът на тези въпроси е един Ц всичко ! —амо така, в най-гол€ма степен биха могли да се осмисл€т и направ€т ефективни борбата и профилактиката на маститите и всички неблагополучи€ свързани със здравното състо€ние на вимето.

≈дна съществена част от това ДвсичкоФ са микроорганизмите, които предизвикват мастита. «ащото възпалени€та на млечната жлеза се причин€ват от микроорганизми, най-често различни видове бактерии. “е са истински€ противник срещу когото тр€бва да се води борба. ј за да бъде борбата срещу определен противник ефикасна, той тр€бва да се познава добре. ј какво се получава на практика !? Ќикой не знае кой е причинител€ на маститите в една ферма. ¬иновникът който дърпа всичко надолу. » започва едно безпринципно приложение на най-различни препарати. ¬се много ефективни ! Ќо уви Ц него го н€ма Ц ефекта де !

≈дна от основните задачи при борбата срещу маститите е идентифициране на причинител€ им, неговите качества, активност и разбира се чувствителност и у€звимост. «а тази цел са необходими добре обзаведени лаборатории и перфектно обучен персонал !!!  онкретните причинители се доказват единствено чрез микробиологично изследване. ќт всички дойни крави ветеринарни€т лекар получава млечни проби след което те се изследват в лаборатори€. —лед направената антибиотикограма се избира с кой препарат да се третират засегнатите животни. Ћекуват се по определена схема. ¬последствие тр€бва да се проследи ефекта от лечението отново чрез получаване на млечни проби.

ѕричинителите на мастити са много, най-различни видове и типове микроорганизми. Ќай-важните от т€х са стрептококи (Str. аgalactiae), стафилококи (Staph. аureus), микоплазми (Mycoplasma bovis) и коли бактерии, коринобактерии (Corinebacterium bovis). –азпространението им в стадото e най-вече сред лактиращите крави.

Ќай-често първичен източник на инфекци€та при мастит е млечната жлеза на забол€лата вече крава. » най-рисков е лактационни€ период, когато този причинител се отдел€ в най-гол€мо количество. ќбикновено околната среда е само временен Дхаз€инФ ! “ам микроорганизмите не издържат много дълго. «ависи от влажността, температурата, наличието на вредни агенти (дезинфектанти) и т. н. ќпасността от развитие на мастит е най-гол€ма след пресушаването и периода около отелването. ѕон€кога тр€бва да се осъществ€ва и контрол при най-младите животни, още преди достигане на развъдната им възраст.

¬ зависимост от причинител€ на мастит се прилагат различни стратегически подходи и меропри€ти€ за борба. ¬ подкрепа на това веднага може де се приведе един пример - разликата при стрептококовите и стафилококовите мастити.

—трептококите са широко разпространени микроорганизми, които причин€ват различни забол€вани€, в това число и мастит. √лавни€т източник на стрептококи е инфектираната млечна жлеза, ко€то ги отдел€ по време на доенето. “ези микроорганизми се Дчувстват некомфортноФ във външната среда и върху кожата на вимето, където не могат да се размножават и бързо умират. –азпространението им между животните може да бъде ограничено чрез стриктно спазване на хигиената на доилни€ процес, правилно използване на подход€ща доилна техника, качествена и щателна дезинфекци€, особено през следродилни€ период. »нфекциите, по време на лактационни€ период сравнително лесно могат да бъдат туширани чрез антибиотици. јко все пак са касае за силно резистентен щам е необходимо третиране и през сухостойни€ период. ¬ краен случай (но само), когато н€ма ефект, животните тр€бва да бъдат отстранени от стадото и бракувани.

ДќсвобождаванетоФ на стадата от патогенните стрептококи е възможно, но е продължителен процес и отнемащ 2 до 3 години. «а тази цел е необходим всеобхватен мониторинг и забраната за внос на нови животни. ѕредпазването на вече оздравеното стадо от патогенни стрептококи е чрез поддържане на Узатворено стадоФ. ¬ключително първотелките, тр€бва да бъдат изследвани преди да се включат към основната група. » накра€ в заключение би могло да се обобщи, че в 90% от случаите, когато причинители на маститите са стрептококи, изходът е благопри€тен.

 ое е най-характерно за стафилококите ? ѕодобно на стрептококите разпространението на стафилококите е най-вече по време на лактаци€. «а разлика от т€х обаче, те прежив€ват отлично в околната среда и кожата на вимето. »золирани са дори от млечната жлеза на нераждали юници. ћного често достигат и се локализират дълбоко в съединителната тъкан, като по този начин стават ДнедостижимиФ за антибиотиците. ќсвен това н€кои стафилококи като Staph. аureus например, развиват резистентност към най-често употреб€ваните антибиотици, продуцирайки специфични ензими. » от това произтича една много важна особеност ! –азпространението на маститите причинени от стафилококи (Staph. аureus) се ограничава трудно чрез приложение на обикновените антибиотични форми (попул€рните противомаститни шприцове) т. е. традиционната терапи€ по време на лактаци€ дава слаби резултати. —поред н€кои данни само 10 до 30% от заразените четвъртини се възстанов€ват. ѕриложението на лекарства може само временно да подобри състо€нието, но не и да елиминира инфекциозни€ агент от вимето.

ѕо-големи успехи биха могли да се постигнат чрез комбинирано интрамамарно и интрацистернално приложение на препарати или чрез специална разширена терапи€. ѕри стафилококови мастити тр€бва да се разчита главно на превенци€та. Ќеобходимо е да се предотврати пренас€нето на инфекци€ от болни към здрави четвъртини, от инфектирани към свободни от стафилококи крави, чрез стриктна хигиена на доене (почистване, дезинфекци€ на цицките, пълно издо€ване, изправни агрегати, спазване на стриктни правила при обслужване на животните и т. н.). »зползването на ефективен дезинфектант след доене до гол€ма степен намал€ва бро€ на стафилококите оставащи върху кожата на цицките и цицкови€ канал. Ќа пазара  се предлага богат асортимент от препарати. ѕо този начин р€зко се ограничава възможността да навл€зат бактерии във вимето, както при следващото доене, така и между отделните издо€вани€. ќсобено важен момент в борбата срещу стафилококите е третиране на кравите при пресушаването им. “ова спомага за лекуване на съществуващи мастити и за предотврат€ване възникването на други след отелването. ≈фективността на тази терапи€ е от 20 до 70%, в зависимост от това, дали инфекци€та е продължителна и е съпроводена от вече обширни тъканни промени. ћного от скритите мастити причинени от стафилококи, през сухостойни€ период перзистират и се изостр€т изведнъж, като прерастват в опасни клинични форми при раздо€ването. —поред н€кои автори, хронично болните крави, които не могат да бъдат повли€ни от терапи€та тр€бва да се отстран€т незабавно, защото представл€ват резервоар с патогенни микроорганизми застрашаващ другите животни.

«а да се разреши един проблем е много важно да се вникне в същността на причините и процесите, които го обуслав€т. „есто това отнема време, много усили€, средства, упоритост. Ќо е единствени€ път към трайни€ успех. ѕосочени€т пример е само един малък детайл от ц€лостната комплексна програма за борба и профилактика на маститите. Ќе е необходимо ¬ие фермери да знаете всичко. ќбърнете се към специалистите, за да ви бъдат в помощ !

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є