«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 16 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2011 20:39

ќсновната функци€ на млечната жлеза е да произвежда мл€ко, необходимо за оцел€ването и изхранването на новороденото, а също така и важен продукт, обуслав€щ в гол€ма степен целесъобразността при отглеждане на н€кои видове животни. ћалкото по количество и некачествена продукци€ компрометира ползата от цели въдства.

»звестна е истината Ц здраво мл€ко се произвежда от здрава млечна жлеза. «а съжаление обаче вимето боледува често ! » обикновено се зас€гат най-ценните животни. ¬ъпреки полаганите усили€ от изследователски институти, развойни научни звена по цели€ св€т, фирми, индустри€, лекари, фермери и та дори и отделните гледачи, називисимо от прилаганата технологи€ винаги забол€вани€та на млечната жлеза са били много актуални.

»злишно е да се споменава, че за нашата страна, това важи с особена сила !

Ѕолестите на млечната жлеза са н€калко групи Ц травматични, инфекциозно-възпалителни, функционални. Ќер€дко лечебни€т ефект на предприетите меропри€ти€ е непълен и незадоволителен. “ова би могло да бъде причина за бракуване на засегнатото животно. ќправдано ли е обаче, унищожаването на едно млечна, ценна и качествена крава, стурваща хил€ди, само заради това, че едната четвъртина е Ђизключенаї. ќтговорът е категорично Ц не ! ќще повече, че е доказано, че при отпадане на една четвъртина, останалите поемат до 75% от млечността й.

 акво би могло да се направи, за да се Ђзабравиї за засегнати€, болен млечен д€л, който би могъл да бъде и един перманентен източник на инфекци€ (при мастит), в случай че доенето продължава !

—ъществуват две възможности Ц пресушаване на млечни€ д€л или ампутаци€ на млечната папила ! ¬ насто€щата стати€ ще разгледаме въпросите касаещи пресушаването Ц предимства, методи и недостатъците на всеки от т€х.

ѕресушаването е противопоказно при наличие на тежък мастит ! ѕри възпаление в млечната жлеза се натрупватмного отпадни продукти, инфекциозни причинители и променено мл€ко, като задържането на гол€мото количество от т€х, би могло да има фатални последстви€ Ц силно усложн€ване и задълбочаване на мастита, дори прерастването му в животозастрашаващо състо€ние. ≈вентуално в н€кои случаи може да се направи компромис-изключение, като въпреки възпалението да се предпиреме пресушаване, но непрекъснати€ ветеринарномедицински€ контрол първите дни след това е абсолютно задължителен !

ƒългосрочно пресушаване. —ъществуват две възможности. ѕри първата то се осъществ€ва под протекци€ на антибиотици. ѕоказана е при трайни вродени и придобити дефекти, стенози и обструктивни процеси, без развитие на мастит, а също така и непосредствено след травмата в акутни€ стадий. ѕри този метод алвеоларната тъкан се запазва. »нтрацистернално се прилага емулси€ съдържаща широкоспектърен антибиотик или 2-3 шприца за лактационен период. „етвъртината не се дои повече до следващото отелване. ћетодът представл€ва много лесно решение както за фермера, така и за ветеринарни€ лекар. ќсвен това рискът от възникване на мастит е минимален. Ќедостатъкът му е, че през останалата част от лактаци€та се до€т само три четвъртини.

ѕресушаване може да се извърши и с химически средства. ƒостигайки до паренхима и влизайки в контакт с епителните клетки, те унищожават алвеоларната тъкан, ко€то впоследствие бива заместена от съединителна. ѕоради тази причина, този метод се използва в случаите, когато се цели окончателно и необратимо пресушаване на засегнати€ д€л. ≈вентуално представл€ва резервен вариант при наличие на хроничен мастит. “ук обаче е редно да се постави един гол€м знак внимание ! Ќ€кои автори и практици препоръчват приложение на концентрирана йодна тинктура (йод) в количество 50-200 милитра. »звестно е, че при съприкосновение с тъканите, йодът дразни много силно и предизвиква химическото им изгар€не (ДкюртажФ). “ой действа убийствено върху всички микроорганизми Ц бактерии, гъбички и вируси. ≈то защо попадайки в едно инфектирано възпалително огнище ефектът му е многостранен Ц едновременно с ликвидирането на заразата, той деактивира и млекопроизвеждата тъкан. —лед попадането му в среда с много мл€ко, той се разрежда многократно и в гол€ма степен се деактивира. ƒостигайки до фините алвеоли (млекопроизвеждащата тъкан) действието му е вече много по-меко и отслабено. “ака рискът от силни€ дразнещ и корозиращ ефект е минимизиран.

¬сичко това би било добре, но уви в н€кои случаи настъпва ДпровалФ. —лед приложението на концентриран йод и когато н€ма гол€мо количество съдържание във вимето, той достига във високи дози до най-нежните каналчести разклонени€ и така също до фините млечни алвеоли. —илни€т дразнещ  и изгар€щ ефект върху тъканите Дси казваФ своето. Ќ€колко часа по-късно, вимето се подува, зачерв€ва и става силно болезнено. Ќакратко, възниква бурен и тежък възпалителен процес, следствие агресивната активност на йода ! ¬сичко това би могло да бъде причина за различни вторични усложнени€, пон€кога животозастрашаващи и  дори за бракуване на животните.

≈то защо не без основание приложението на химически агенти си има своите  противници. Ѕи могъл да се предприеме следни€, компромисен вариант. јко се използват йодни съединени€, по-удачен е луголови€ разтвор в концентраци€ 1:300, при което в четвъртината след издо€ване се въвежда 0,5 до 1 l разтвор, един път на ден н€колко пъти. ћоже да се използва и 5-8% лотаген (ваготил), в количество 200 Ц 500 ml в зависимост от големината на вимето.

¬ременно пресушаване Ќе е попул€рно решение в нашата страна, макар че, в чужбина представл€ва ежедневна практика. ѕрилага се предимно след остри травми (удари, застъпване на цицката), когато не съществува възпаление, при разкъсване на лигавицата на папиларни€ канал, а също така и като постоперативен режим при различни хирургични намеси. ÷елта е след осигурени€ покой, през което време да зараснат проблемните дефекти, да бъде оползотворена по-нататък лактаци€та, едно предимство от изключителна важност. —лед пълно евакуиране на мл€кото чрез канюла, в млечната четвъртина се прилага широкоспектърен антибиотик предназначен за лактационни€ период. “ъй като при зас€гане на папиларни€ канал или розетата съществува опасност от образуване на ръбец е желателно да се постави щифтче от силикон или такова на базата на восъци. ¬ъншно то се задържа чрез постав€не на превръзка. ƒа се има предвид, че най-разпространените у нас биканюли са неудачни за запушване при временно пресушаване. Ќа трети€ ден процедурата се повтар€. ѕри благопри€тно развитие на оздравителните процеси на шести€ ден млечната четвъртина може да се дои машинно. “ази схема се означава 2 х 3 т. е. четвъртината  се издо€ва двукратно през 3 дни. ¬ случай, че проблемите все още съществуват се изчаква още три дни, т. е. прилага се схемата 3 х 3 Ц трикратно издо€ване през 72 часа. ѕри липса на удовлетворителен резултат и на 9-€ ден, хирургическата интервенци€ (ако е индицирана такава) се повтар€, млечни€т д€л се пресушава окончателно или се предприема друго радикално решение.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є