«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 16 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2011 20:39

¬с€ко едно въдство си има своите специфични особености. “е, заедно с пазарната конюнктура, съществуващите традиции, ресурси и разбира се специфичните политическите решени€ за всеки един регион и държава определ€т къде точно да бъдат съсредоточени потенциалните инвестиции за развитие. ѕон€кога стои открит въпроса: ј биха ли били оправдани каквито и да било вложени€. Ќе е ли вс€ко едно начинание предварително обречено на провал ?

ƒнес ние н€ма да търсим отговор на този въпрос. «адачата е да разгледаме н€кои специфични особености, определ€щи път€т на тези, които са готови да го поемат. ѕредварително обаче тр€бва да направим една уговорка. ѕод пон€тие инвестици€ не тр€бва да се разбира единствено закупуването на техника и постро€ване на сгради. »нвестици€та е ц€лостна стратеги€ за непрекъснато развитие и усъвършенстване. Ќеща, които са немислими без субективни€ фактор Ц човек ! » когато т€ е правилна, път€т отвежда в желаната посока, а когато не - резултат е единствено безпътицата.

—ъществуват н€кои специфични особености, определ€щи структурата на вложени€та и въобще мениджмънта и в една ферма ! “ака например свиневъдството и птицевъдството са отрасли, където в много гол€ма степен могат да се въведат промишлените технологии. «а хубаво или лошо, развитието им е немислимо без огромни разходи за сгради, технологии, машини и съоръжени€, обзавеждане, генетичен материал, обезпечаване с точни, прецизирани по отношение на състава им фуражи и т. н.

ѕри отглеждане на дребните преживни обаче, фокусът е съсредоточен в малко по-друга насока. “ам интензификаци€та е по-трудно осъществима. ¬същност тази особеност би могла да се окаже един огромен плюс !

јко в бъдеще бро€т на кравефермите у нас прогресивно ще намал€ва, то не би могло да се каже със сигурност, че стопанствата и домакинствата с дребни преживни ще се стоп€ват с такива темпове.

ќвцете и козите са типични пасищни животни. ”сво€ват много добре дори по-непълноценните фуражи. ѕрез определени периоди, в моменти на криза и дефицит, би могло да се разчита единствено на пашата ! ƒребните преживни се нужда€т движение за да се чувстват комфортно. “ова важи с особена сила за козите. «елената трева, свободното пространството, слънцето, чисти€т въздух (най-често много евтини), са най-пълноценните стимулатори за жизнените функции при този вид животни. ≈то защо една от предпоставките за успех при отглеждане на овце и кози е наличието в близост на подход€щи обширни зелени площи., където те да прекарват гол€ма част от денонощието. »звестно е, че в много райони, през летните месеци тревата изсъхва. ≈то защо планинските и полупланинските райони са най-удачни през топли€ сезон.

ѕо отношение на самите услови€ в помещени€та, овцете не са много придирчиви. Ќеобходимо е те да са сухи и да не става течение през студените зимни месеци.  озите са по-чувствителни изискват по-добра хигиена и специално отношение. ’арактерно за т€х е, че те се привързват към обстановката, стопанина, пор€дките и реагират доста емоционално на вс€ка една пром€на, особено когато т€ е негативна. ѕо отношение на бро€, овцете много по-добре се приспособ€ват към отглеждане в големи стада. —трупването на много кози на едно м€сто обаче нер€дко е причина за р€зкото повишаване на заболеваемостта им.

ѕри разглежданите видове преживни животни по-трудно се прилага машинното доене. ƒори в близко бъдеще ситуаци€та в тази насока да се промени в положителна насока, (предвид предлаганата на пазара техника), третираната проблематика в тази стати€ би останала актуална.

Ќай-нужните инвестициите за доходоносно отглеждане на овце и кози са в следните три насоки Ц добро здраве, ефективен репродуктивен процес и качествен обслужващ персонал.

ѕърви€т, най-важен въпрос поддържане на добър здравен статус ! Ќакъде без него ? «аплахите в това отношение при дребните преживни са главно в три направлени€. Ќа първо м€сто това са паразитните болести. ѕасищни€т режим на отглеждане е основната причина за лесното попадане в организма на различни вредители Ц като се започне с метил, глисти (стомашно-чревни и белодробни), тении, краста, кърлежи и се стигне до различни микроскопични кръвни паразити. ќсобено предразположени са животните отглеждани в по-влажни, мочурливи райони, в близост до различни водоизточници, когато кучетата-пазачи имат кучешка тени€ и т. н. Ќай-често паразитите не предизвикват смърт, но вод€т до р€зко намал€ване на продуктивността и вторично редуцират устойчивостта към други незаразни и заразни забол€вани€. Ќа второ м€сто, но с не по-малка значимост са инфекциозните болести.  ой не е чувал за шап, копитен гнилец, шарка, антракс, бруцелоза, заразни аборти, агалакси€ и т. н. «а щастие стадата в нашата страна са свободни от част от посочените инфекции. Ќо заплахата винаги съществува ! ј н€кои от проблемите редовно напомн€т за себе си Ц например анаеробните инфекции причин€ващи смъртта на най-добре развитите агнета !

Ќещо от което също Дболи многоФ това са болестите на вимето. “ежко се зас€гат най-млечните животни. “ъй като причинителите най-често са различни вируси и бактерии, съществува т€сна зависимост между заразните болести и тези на млечната жлеза. Ўироко разпространени са възпалителните процеси обхващащи кожата и паренхима (мастит). ћного гол€ма част от забол€вани€та протичат през късната бременност, раждането и следродилни€ период Ц кетоза, затруднени€ в раждането, задържане на плацентата, изпадане на матката, възпалени€ на половите органи и др. ќт друга страна, новородените Ц най-нежни и у€звими, също се нужда€т от специални грижи и внимание.

ѕрограмирани разходи за здраве:

1. –едовно изследване за диагностициране на паразитните причинители. Ќеколкократно обезпаразит€ване през годината, (в това число и къпане против краста). Ќужните лекарства и препарати се предписват от ветеринарен лекар.

2. ¬аксинации, изолаци€, ограничаване на контактите и забрана на неконтролирани€ внос. –едовно подр€зване на копитата и лечебно-профилактични меропри€ти€ против копитен гнилец.

3. —триктно спазване на определена стратеги€ за борба с болестите на млечната жлеза и новородените и подрастващи животни

4. ѕрофилактика и борба с абортите.  онтрол и оказване на необходимата помощ в най-отговорни€ момент, тогава когато овцете и козите раждат.

ј сега нещо без което също не може - размножаването ! јко в н€кои страни, овцете са едва ли не със статут на домашни любимци и там бременността дори е нежелана, то за услови€та в Ѕългари€ целесъобразността от отглеждането им в решителна степен се определ€ от това те да бъдат редовно заплождани и да раждат здрави и жизнени приплоди.

ƒори и най-съвременни, всички репродуктивни технологии (направл€ване на размножителни€ процес, изкуствено осемен€ване, концентриране на раждани€та, изкуствено предизвикване на близнене и др.)  се базират на биологичните особености на всеки един вид. ѕрез последните години, в световен мащаб се отдел€ огромно внимание на развитието на репродуктивните биотехнологии в животновъдството. “ова се отнас€ в пълна сила и за дребните преживни, при които съществува €сно изразена сезонност в размножителните им функции. ќсобено при овцете, репродуктивни€ процес се управл€ва по-лесно. ѕри т€х успешно се синхронизира еструса, изкуственото осемен€ване е класика, те се подлагат успешно на различни външни въздействи€, сгъст€ване на раждани€та и т. н.

ѕрограмирани разходи за контрол и управление на репродуктивни€ процес са в следните н€колко насоки:

  1. —инхронизаци€ и направл€ване на еструса.
  2. »зкуствено осемен€ване (в това число и лапароскопско).
  3. ’ормонално третиране цел€що скъс€ване на периода между две раждани€.
  4. —вовременно установ€ване на бременните животни чрез ултразвуково изследавне.
  5. ѕреценка на репродуктивни€ статус на мъжките разплодници.
  6. Ѕорба с безплодието.

¬сичко това позвол€ва внедр€ване на най-модерните технологии и успешно направл€ване на производствени€ цикъл Ц заплождане, бременност, раждане (приплоди) Ц мл€ко Ц заплождане....

» на трето м€сто - персоналът. ≈дна болезнена тема.  аквото и да правим и дискутираме стигаме до човек ! ясно е, че без него все още не може. ќсобено при отглеждането на овце и кози. “рудът на пастирите, овчарите, гледачите е тежък и крайно непривлекателен. ¬ н€кои случаи обезпечаването с необходимата работна ръка представл€ва сериозна трудност. ќт работниците се изисква добре да познават специфичните особености за дребните преживни, тънкостите при отглеждането им, поведенческите про€ви, своевременно да откриват отклонени€та от нормалното здравословно състо€ние и т. н. Ќе тр€бва да се забрав€ и нещо друго, добър животновъд не се става по принцип и по рецепта. Ќужна е любов и себеотдаденост.  ј уж любов към животните не ни липсва ! Ќо към кои, там е въпросът ! ƒа си дойдем на думата, необходимо е и адекватно заплащане, ако се очаква нещо насреща ! »наче всичко остават само в сферата на пожелани€та.

¬секи фермер сам прецен€ва, дали би могъл да заобиколи тези обективни услови€ и въпреки всичко да печели от отглеждането на овце и кози. –азбира се, необходима е и другата сметка, дори и да ги спазва, ще бъдат ли финансовите постъплени€ настина удовлетворителни. «а последното безспорно е нужна и намесата на държавата !

» ако се придържаме към максимата, че всеки край е едно ново начало, то неминуемо се връщаме там откъдето започнахме, а именно, че управлението и приоритетите в една държава са функци€ на политически решени€ !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 16 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2011 20:56
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є