«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 01 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2011 17:00

¬ъзпалението на вимето се означава като мастит. “ова е едно от най-актуалните забол€вани€ при млекодайните селскостопански животни. ¬ъзникването му винаги е свързано с огромни финансови загуби.  ѕричин€ва се от инфекциозен агент и е свързано с трайно, пон€кога необратимо нарушаване на структурата и функци€та на млечната жлеза. ћаститът има и важен здравен аспект за хората.  ато хранителен продукт мл€кото би тр€бвало да е пълноценно и безопасно при консумаци€.

≈жедневни€т контрол гарантира своевременно диагностициране на възпалени€та на млечната жлеза. ћаститите тр€бва да се лекуват незабавно след възникването им ! ¬етеринарни€т лекар е специалистът, който най-правилно ще набележи и определи необходимото лечение. ≈динствено той има право да прави това !

¬с€какви самоинициативи обикновено са причина за хронифициране на процеса и пресушаване на засегнати€ млечен д€л. ќт друга страна, последиците от хаотичната употреба на антибиотици в животновъдството са вредни и за хората.

«ащо вс€ко отлагане на терапи€та при мастит би могло да бъде фатално !

ѕреди да дадем отговор на този въпрос, да обърнем внимание на анатомичната структура на млечната жлеза. “€ се състои от млекопроизвеждаща тъкан (паренхим), каналчеста система отвеждаща скъпоценната течност до млечните цистерни, които образно казано служат като склад за готовата продукци€. ѕоддържаща и укрепваща е функци€та са съединителната тъкан, еластичните връзки както и кожата. ќсобено е значението на папиларните (цицкови€т) канал и отвор, откъдето излиза мл€кото, представл€ващи същевременно и входна врата Ц за инфекци€ и за лечебните препарати разбира се ! —троежът на млечната жлеза е изключително фин, нежен, а структурата на паренхима е и микроскопична. “ой се състои от алвеоли, представл€ващи микроскопски торбички (балончета), изградени от специални епителни клетки, които трансформират кръвта в мл€ко. ≈то защо за да се постигне висока продуктивност е необходимо през вимето да премине много кръв.

Ќо да се върнем към дискутирани€ въпрос. јгреси€та на инфекциозни€ агент нанас€ поражени€, като при война. ¬ъзникналото възпаление води до бързо прогресивно структурно увреждане на тъканите, пресичане, коагулиране на мл€кото и смърт на цели млекопроизвеждащи звена ! “ова е много важна предпоставка, за бъдещо трайно намал€ване на млекодобива! » така, ако не се вземат незабавни мерки, Дбойните действи€Ф много бързо достигат всички барикади и дори да се получи равновесие, то не би могло да бъде удовлетворителен компромис, а само бавно отлагане на тъканната смърт. «апушените млечни пътища, канали, алвеоли, мъртвите участъци от вимето, нарушеното кръвообращение в крайна сметка представл€ват един унищожителен хаос. Ќай-активните и вирулентни причинители, преминават предпазните бариери и се разпростран€ват по кръвен път, достигайки до всички части и органи. ÷€лото виме се уврежда необратимо.

 олкото по-късно започне терапи€та, толкова и поражени€та на този изключително натоварен във функционално отношение орган са по-трудно овлад€еми, мащабни и фатални.

 акви са основните задачи на лечебните меропри€ти€ при мастит  ?

Ќай-важната цел е да се унищожи агресорът, т. е. причинителите на възпалението Ц микроорганизмите - различни болестотворни бактерии. «а да постигне това, ветеринарни€т лекар използва антибиотици, съдържащи се в т. нар. маститни шприцове. —ъдържанието им се прилага през цицкови€ канал и по възход€щ път, преминавайки цистрената и млечните канали достига до гол€ма част от паренхима.  ачеството на отделните препарати се определ€ не само от активността на съдържащите в т€х антибиотици, а и от това, колко дълбоко те могат да проникнат и да достигнат.  ато острие на атаката те тр€бва да унищожат и най-отдалечени€ ДврагФ ! ¬инаги ли това е възможно ? ќтделните препарати се различават в тази си способност, показател по който се конкурират отделните фирми производители на противомаститни шприцове. Ќезависимо от постижени€та на фармацевтичната индустри€, нер€дко се налага и паралелно инжектиране (мускулно, подкожно или венозно) на антибиотици. “ака чрез кръвобращението те достигат до засегнатите огнища (фиг. 2). Ќачин за по-ц€лостно обхващане на млечна жлеза ! Ќо уви, не 100 %. ¬инаги остават участъци, които са недостижими за химиотерапевтиците Ц съсиреците, гнойните огнища, парченцата мъртви тъкани (некрози) и др. “ам инфекци€та се загнездва, мултиплицира и отново контраатакува ! ќказва се, че тези най-недостъпни €дра са една от основните причини за слабата ефективност на антибиотиците и лекарствените средства като ц€ло ! ќтпадните продукти от възпалителни€ процес затрудн€ват локалните оздравителни процеси,  бариерите предотврат€ващи нова инфекци€ остават дълго време разрушени.

 акво може да се направи за да се противодейства !

ќправдано ли е прилагането на супер скъпи препарати, които уж имат вълшебен ефект. ¬същност нер€дко това не е по възможностите на фермерите. ясно е, че единствено лекарствата и спонтанните самооздравителни процеси в организма, не могат да се справ€т  сами.

 акви мерки тр€бва да предприемат фермерите и стопаните при установ€ване на мастит ?  акви са техните задачи и какъв тр€бва да бъде приносът им за  успешни€ изход при сблъсък с това неблагополучие ?

»ма нещо просто, евтино и ефективно, с изключително значение !  акво тр€бва да се направи при едно бедствие Ц разчистване разбира се ! ј в случа€ това се осъществ€ва чрез основно издо€ване !!! ќсобено в началото, то тр€бва да се извършва често, през 2-3 часа.

≈дна от най-важните предпоставки за успешното лекуване на мастит  е пълното издо€ване на млечната жлеза !!! ѕо този начин се разкрива възможност в най-гол€ма сила да се разгърнат процесите на самооздрав€ване, защото не тр€бва да забрав€ме, че лечението, независимо на кое забол€ване, единствено подпомага процесите на самооздрав€ване.

„рез издо€ването се отстран€ват токсичните продукти от възпалението, механичните примеси (съсиреци, коагулуми, умрели тъкани), намал€ва се количеството на микробни€ причинител, разкриват се и се освобождаване всички пътища и подстъпи към увредените огнища. ќбразуваното мл€ко не се задържа повече, т. е. застойните процеси се елиминират. —ъздават се предпоставки за нормално функциониране на млечната жлеза ! јко това не бъде извършено своевременно, незабавно след възникване на мастита, дори и най-ефективните антибиотици и препарати остават безсилни за ц€лостно справ€не с болестта. «ащото не тр€бва да забрав€ме, че крайната цел е добитото мл€ко отново да е чисто, без примеси и парцалчета и с нормален клетъчен състав. ¬секи друг изход би могъл да се счита като провал на терапи€та. ѕроцесът хронифицира, външно това се манифестира с уплътнени€ (буци, възли) издо€ване на пресечено, съдържащи коагулуми мл€ко и разбира се такива крави, овце или кози тр€бва да се бракуват или в най-добри€ случай засегнатата четвъртина се пресушава.

 ои са възможните проблеми и пречки при евакуиране на съдържанието на млечната жлеза, когато т€ е възпалена. ѕри мастит съществуват значителни затруднени€ при издо€ването, продиктувани от наличието на механични пречки и болката ко€то изпитват животните. «а улеснение, би могло да се предприеме следното: 

- инжектиране на окситоцин, когато животното не е бременно;

- интрацистернално (в млечната жлеза), през цицкови€ канал, приложение на гол€мо количество специални разтвори, които разреждат гъстото съдържание и улесн€ват евакуирането му;

- съществуват специални препарати,  съдържащи ензими, вещества разтап€щи (разграждащи) съсиреците и коагулумите.

Ѕолното мл€ко тр€бва да се събира в затворен съд, като впоследствие се унищожава. јко се дава за храна на други животни, това тр€бва да става след термична преработка ! ƒоенето на пода е опасно ! ѕо този начин може да се разнесе инфекци€та.

–азбира се ветеринарни€т лекар ще набележи всички допълнителни лечебно-профилактични и ограничителни мерки (масаж, дезинфекци€, изолаци€), продължителност на лечението, евентуално му повторението през сухостойни€ период. “ук е момента да се спомене, че определени препарати и лекарствени средства съдържат вещества, стимулиращи локалната регенераци€ на тъканите, зарастване и възстанов€ване на защитните бариери.  

”важаеми фермери, не тр€бва пропускате това, което сами можете да направите за животните, респективно за себе си ! «ащото н€ма кой да го свърши вместо ¬ас.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є