«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2011 14:08

ѕо сво€та същност, вс€ко бременно животно е уникално и като индивид и като биологично €вление. ¬ още по-гол€ма степен това се отнас€ за момента, когато настъпва раждането. „есто запазването не само на майката, но и съхран€ването на новородените е най-първостепенна задача сто€ща пред практикуващи€ ветеринарен лекар. «адача с два аспекта Ц хуманен и икономически.

»звестно е, че при н€кои породи кучета приложението на цазорово сечение е единствени€ метод за разраждане


ќперативното акушерство е свързано с болка. ¬ близкото минало, при цезарово сечение се прилагаше единствено локална анестези€ Ц новокаин в областта на разреза, както и интраперитонеално обливане на матката. » тъй като точно в този най-важен момент, природата е дарила родилката с ДизвънреднатаФ способност да понас€ болка, високото кръвно нал€гане, обуслав€що най-добра перфузи€ на тъканите и отлично обезпечаване на фетусите с кислород без добавка на ДнаркотикФ, гарантираше разраждането на живи и силни приплоди. »зключително р€дко новородените не уцел€ваха и то предимно в случаите, когато смъртта им беше вече предопределена в майчината утроба (асфикси€), следствие екстремно забав€не на раждането. Ќо уви времето си върви, цивилизаци€та прогресира в своето развитие, с това и оказваната ветеринарномедицинска помощ.

» тъй като болката тр€бва да бъде подтискана, при оперативна акушерска помощ, приложение намират различни анестезиологични схеми. ќказва се обаче, че по-гол€мата част от рутинните методи за въвеждане и поддържане на обща анестези€, въздействат крайно негативно върху виталитета и прежив€емостта на новородените кученца и котки. Ќер€дко операци€та протича перфектно, но вместо да скимт€т и да извършват активни движени€, след евакуаци€та им от матката, кученцата сп€т дълбок сън, сън от който н€ма събуждане .


»злишно е да се споменава, че в определени случаи, тогава когато собствениците на животните не държат на поколението, загиването му не се разглежда като едно фатално събитие. Ќапротив ! ќтделно тр€бва да се гледа на етични€ аспект при едно такова разрешение на проблема Ц нежелани кученца и котенца. ¬ никакъв случай, то не може да бъде гузно извинение за безхаберието на стопаните.

Ќапълно противоположна е ситуаци€та, когато приплодите са с много висока финансова стойност ! —мъртта на новородените е крайно негативно събитие за всички !

–азбира се от наша, човешка гледна точка, мнението на животните не се иска и едва ли има стойност ! Ќо не това е задачата на насто€щи€ материал.....

Ќа вашето внимание предлагам едно кратко обобщение на основните методи на анестези€, предпочитаните и препоръчвани средства и активно действащи вещества, както и най-удачните схеми за провеждане на анестези€ при извършване на цезарово сечение при кучката и котката, тогава когато е доказано, че плодовете все още са живи, с големи шансове да оцеле€т.

–азбира се целесъобразността на един такъв анестезиологичен план е безспорна, дори и когато платената за него цена е по-висока. ¬същност, н€ма нищо трудно. ¬ажното е да се зна€т н€колко важни принципа, както и безвредните за плодовете анестетици !

»зползваните литературни източници представл€ват публикации в реномирани световни издани€ предимно от последните години.


÷езарово сечение Ц анестези€ Ц основни принципи

 •  ѕървоначално се препоръчва оксигенаци€

 •  ѕриложение на субстанции с възможно най-къса продължителност на действие и безвредни за фетусите

 •  —редства за които има антидоти

 •  Ќамал€ване до максимум дозата на анестетика и времето на въздействие

 •  ‘луидна терапи€ за поддържане на високо кръвно нал€гане и запазване на маточната перфузи€

ќграничен достъп

ѕри бременните животни съществуват специфични и уникални особености, които налагат по-специална схема за анестези€ при извършване на цезарово сечение.

Ѕременните животни имат:

- намален белодробен обем

- ограничен функционален резидуален (остатъчен) капацитет на белите дробове

- увеличена консумаци€ на кислород (Pascoe and Moon 2001) 

- склонност към недостатъчно артериално насищане с кислород и белодробна ателектаза.

“е са чувствителни по отношение инхалационните анестетици.

ќбемът на плазмата и сърдечни€ дебит при бременни кучки и котки са увеличени, а кръвното нал€гане е  по-ниско. ѕри бременните животни езофагеални€ тонус е намален, а нал€гането в стомаха е увеличено. “ова повишава склонността към регургитаци€.

ѕреди оперативната намеса се препоръчва извършване на оксигениране,  ендотрахеални€ тубус тр€бва да се постав€ своевременно, а по време на манипулаци€та интравенозната инфузи€ на електролити е задължителна.  

¬секи анестетик прилаган при кучката достига и до фетусите, тъй като вс€ко химическо вещество, което преминава през кръвно-мозъчната бариера, прониква и през плацентарната такава (Pascoe and Moon 2001).

—ъществуват определени принципи, които тр€бва да се спазват при анестези€ по време на оперативна акушерска намеса.

 оличеството на анестетика тр€бва да е възможно най-малко. ѕредпочита се приложение на субстанции с много къс период на действие, както и такива за които съществуват специфични антагонисти. ѕродължителността на подаване на инхалационни€ анестетик тр€бва да се съкрати до минимум.

јнестезиологичен протокол (план)

Ќай-важните компоненти на анестезиологични€ план при раждащи животни са времето (интервалите до въвеждането в анестези€ и от въвеждането до разраждането на всички приплоди), запазване на маточната перфузи€ (кръвоснабд€ване) и възможността за бързо неутрализиране на анестетиците при новородените.

 олкото за по-къс интервал от време фетусите са подложени на въздействието на анестетика, толкова по-бързо биха могли да бъдат неутрализирани и н€кои от негативните му ефекти (т. е. да им се противодейства).

¬ажно изискване Ц преди операци€та тр€бва да се действа бързо !

«абавеното въвеждане в анестези€ и забавеното евакуиране на новородените е предпоставка за увеличаване на феталната хипокси€  и депреси€.

—пособността на майката да се грижи за своите малки през следоперативни€ период е от съществено значение. ѕродължаващата през следоперативни€ период седаци€ води до потиснатост, дезориентаци€, забав€не на движени€та и намал€ване на майчини€ инстинкт и грижи.

“р€бва да се има предвид и обсто€телството, че е възможно непосредствено преди операци€та, родилката да е приела храна или част плацентата (при вече започнало нормално раждане). “ова налага незабавна и най-ранна интубаци€, за да се предотврати аспираци€та (Barber J 2003).

јнестетици и приложението им

Ќе съществува такъв анестизиологичен план и средства, които да са най-удачни едновременно както за майката така и за новородените.

—ледователно изборът е предвид обективното състо€ние на фетусите и след дискуси€ със собственика Ц в каква степен е приемлив риска за новородените !

Ќедопустима е употребата на следните средства:

- алфа-2-агонистите (ксилазин, метдетомидин), кетамин, тиобарбитурати (тиопентал, тиамилал), също така халотан и метоксифлуран (Moon et al. 2000; Moon-Massat and Erb 2002).

Ќежелателно е приложението на:

- производни на фенотиазина (ацепромацин), бензодиазепините (диазепам); изофлуран

Ќеинхалационни анестетици

ќпиоидите са най-доброто противоболково средство за майката. ћакар че имат известно депресивно въздействие върху плодовете, те бързо се неутрализират и обезвреждат от новородените.

ѕриложението на опиодите с удължено действие преди евакуиране на новородените тр€бва да бъде изб€гвано, тъй като действието им би продължило и след намал€ване (преустанов€ване) на антидотната активност на налоксона (в случай, че по-късно се прилага такъв). ѕоради тази причина, кратко действащите опиоиди се използват първоначално, а тези с удължено действие могат да се прилагат за подтискане на постоперативната болка (Mathews 2005).

ѕогледнато в по-широк план съществуват противоположни схващани€ относно провеждането на премедикаци€. ”потребата на опиоди (напр. фентанил) е за предпочитане в сравнение с фенотиазините (ацепромазин). ѕредставителите от първата група вод€т да седаци€ и аналгези€, а предимството им пред фенотиазините е по-краткото действие, наличие на антидоти и минимално увреждащо въздействие върху фетусите (Ryan et Wagner 2006). «абавеното и непълно чернодробно метаболизиране на  ацепромазина при новородените е причина за пролонгираното му елиминиране от организма. «атова по възможност това съединение не тр€бва да се използва за премедикаци€ при извършване на цезарово сечение.  огато е необходима допълнителна седаци€ биха могли да се използват и бензодиазепините, но рискът в тези случи също е много висок ! јнтихолинергичните средства спомагат за увеличаване на сърдечни€ дебит и по този начин биха могли да подобр€т прежив€емостта на новородените.

ѕропофолът е на-подход€що средство за въвеждане в анестези€ при раждащи пациенти.  ратката му продължителност на действие се дължи най-вече на бързото му преразпределение извън ÷Ќ—. ќсвен това, при употребата му, новородените са способни да се възстанов€ват много бързо, независимо от ограничени€ им хепатален и ренален клирънс. ѕоради бързото му чернодробно метаболизиране елиминирането му от организма е значително по-бързо, в сравнение с това на барбитуратите. ѕри последните много често настъпва смърт на фетусите или забав€не на рефлексите след раждане (Funquist et al. 1997, Gaudet and Kicheli 1985). ѕропофолът преминава през плацентарната бариера и концентраци€та му в умбиликалната вена възлиза на 13% от концентраци€та му в майчината кръв. 

ѕовторното му приложение за удължаване на анестези€та тр€бва да се изб€гва, поради неспособност на новородените да метаболизират полученото сборно количество анестетик (Funquist et al. 1997, Sa?nchez-Alcaraz et al. 1998).

»нхалационни анестетици

»нхалационните анестетици преминават плацентарната бариера по-бързо и биха могли да оказват продължителен респираторно депресиращ ефект върху фетусите Ryan and Wagner 2006).

“ъй като те се елиминират най-вече чрез дишането (изофлуран, севофлурана), осбождаването от тези анестетици на новородени, които не извършват дихателни движени€ е трудно и забавено.

јко те се използват преди евакуаци€та на новородените, е препоръително експозици€та на фетусите към инхалационните анестетицш да бъде по възможност най-кратка. ¬ тези случаи се препоръчва масковото въвеждане на анестетика (Pascoe and Moon 2001). ѕри новородените тр€бва да бъде осъществена ефективна кардиопулмонална  реанимаци€ с цел улесн€ване на елиминирането (отдел€нето) на тези съединени€.

’алогенните субстанции, като изофлуран се използват най-вече като анестетици за поддържане на наркозата. “е предизвикват релаксаци€ на матката, което олесн€ва манипулациите свързани с отвар€нето й и изваждането на новородените. ѕриложението на изофлуран увеличава шанса, по време на самото раждане новородените да издават звуци. —поред Moon et al. (2000) комбинирането на пропофол и изофлуран дава добри перспективи за прежив€ване на новородените.

ѕриложението на метоксифлуран (употребата му в н€кои европейски страни е ограничена във ветеринарната медицина)  е свързано с много висок риск. ѕо отношение на севофлурана, рисковете за фетусите и новородените са толкова минимални, че дори биха могли да бъдат пренебрегнати.

¬ъвеждането в наркоза посредством инхалаци€ на газове чрез маска предостав€ предимството, че фетусите ще бъдат подложени на въздействието на анестетик, чийто елиминиране от организма се осъществ€ва посредством дихателните движени€. “ази потенциална полза би могла да бъде неутрализирана (компенсирана) от ендогенните катехоламини, отделени при необходимата принудителна фиксаци€ на родилката (Gilroy et al., 1986).

Ћокална анестези€

ѕрилага се в областта на разреза, като допълнение на общата анестези€ и за да намали постоперативната болка. «а да не се губи излишно време, т€ тр€бва да се извършва още докато животните се подготв€т за оперативна намеса, така че времето до евакуаци€та на плодовете да не се удължава.

≈пидурална анестези€

≈пидуралната анестези€ намира широко приложение в хуманната медицина, което гарантира минимален риск за новороденото, произтичащ от анестези€та. ѕри проведени изследвани€ при кучката е установено също, че самосто€телното приложение на лидокаин или комбинирането му с опиоиди почти не оказва вредно въздействие (респираторно и неврологично) върху новородените кученца и по този начин гарантира най-добри шансове за прежив€ване (Luna et al. 2004).

—ъществуват две възможности за приложение на епидуралната анестези€. ¬ първи€т случай, епидуралната анестези€ представл€ва основната съставна част на схемата за обезбол€ване. √лавното предимство на този избор е, че той не налага приложение на системно действащи средства (Funquist et al. 1997).

ѕриема се, че значението на недостатъците е второстепенно. Ўансът за оцел€ване на новородените в гол€ма степен зависи от майчините грижи. ¬ тази връзка не се препоръчва епидуралното инжектиране на дълго действащи локални анестетици, които ограничават движението на родилката през следоперативни€ период. ќсвен всичко друго, това би могло да стресира женската и да окаже допълнително негативно въздействие върху способностите й да се грижи за малките. ¬ особена сила това важи за първескините. ≈пидуралната анестези€ би могла да доведе до системна вазодилатаци€, което намал€ва кръвното нал€гане и перфузи€та на плацентата. Ќевъзможност за интубаци€ и извършването на вентилаци€ на родилката, допълнително ограничава оксигенаци€ на фетусите по време на манипулаци€та, а също така стресът и безпокойството, които прежив€ват определени индивиди прави задължителна допълнителната седаци€ още преди евакуаци€та на новородените. ѕри епидуралната анестези€ освен хипотензи€ и пон€кога е възможно  да настъпи постоперативното задържане на урината и пареза на задните крайници.

¬ъв втори€т случай, епидуралната анестези€ е елемент на общ план за анестези€.

≈пидуралното приложение на опиодиди, които не ограничават нормалните движени€ на крайниците на родилката (също и преди общата анестези€, в случай че се извършва такава) е по-добри€ избор. ¬ажно условие е фетусите да не про€в€ват брадикарди€ и темпераментът на родилката да позвол€ва оперативната намеса да бъде извършена в будно състо€ние. ¬ допълнение би могло да се каже, че епидуралното приложение на опиоди би могло да се извърши като елемент на следродилната аналгези€, особено ако състо€нието на фетусите не е позволило забав€не на предоперативната подготовка, респ. ранното им предоперативно приложение.

ѕри проведено изследване е установено, че при използване на Дпропофол-изофлуранФ или Депидурална анестези€Ф при раждащи кучки получените резултати по отношение прежив€емостта на новородените са сходни (Funkquist et al. 1997). “ака процентът на оцелелите новородени е бил в границите между 83-89, а при използване на барбитурати значително по-нисък Ц 56. —поред Moon and Erb (2002) приложението на тиобарбитурати, кетамин и инхалационни анестетици води до р€зко намал€ване на виталитета на новородените. ¬италитета е дефиниран като спонтанно настъпващо дишане, вокализаци€ и движение по време на раждането).

Ѕи могло да се обобщи, че най-удачни за бременните кучки са епидуралните анестетици, апликаци€та на пропофол или в краен случай на барбитурати, а така също маскова инхалаци€  

—хема за извършване на анестези€ при цезарово сечение (Traas, 2008)

 •  ¬енозен път + инфузи€ 0,9% NaCl, ringer или/и 5% Glucosa

«а запазване на кръвното нал€гане и маточната перфузи€ по време на оперативната намеса

 •  ѕодготовка на пациента и преоксигенаци€ преди интубирането 

 •  ≈пидурално опиоид Ц в случай че тази манипулаци€ би могла да се извърши при фетуси, намиращи се в стабилно състо€ние

 •  јtropin последвано от fentanyl (или hydromorphone)

 •  Ќезабавно след това propofol (поддръжка на анестези€та). ¬ редки случаи допълнителен болус propofol с цел удължаване на анестези€та.

 •  »нтубиране подаване единствено на кислород

 •  »нхалационен анестетик едва след като се евакуират новородените

 •  —лед затвар€не на коремната кухина Ц локално bupivicaine 


–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:50
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є