«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 28 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2011 08:05

‘актът, че маститите (възпаление на млечната жлеза) са едни от най-актуалните забол€вани€ при кравите е безспорен. “е са обект на непрекъснати специализирани проучвани€ в ц€л св€т. ¬ зависимост от конкретните услови€ във фермата заболеваемостта се колебае в границите между 5 и 25%, а пон€кога дори и повече. ћаститите са причина за над 30% от всички случаи на брак.

≈дин по-нестандартен поглед към този вид патологи€ отправ€ немски€т учен ћ. F?rll. —ъвместно със свои сътрудници той провежда изследвани€ върху вли€нието на обм€ната на веществата върху здравословното състо€ние на млечната жлеза. ѕо този начин заболеваемостта и разпространението на маститите се разглежда през призмата на общи€ статус в организма. “ова позвол€ва при борбата срещу т€х да се подхожда от една съвсем друга, нестандартна отправна точка. ѕрез 2004 година горепосочените автори обобщават част от своите резултати в интернет изданието Nutztierpraxis Aktuell. Ќа ¬ашето внимание със съкращени€ е на разположение въпросни€ материал.

»звестно е, че профилактичните меропри€ти€ срещу маститите са концентрирани в н€колко главни насоки: спазване на определени хигиенни изисквани€, правилно боравене и експлоатаци€ на доилната техника; начинът на пресушаване и разбира се борба с маститните причинители (микроорганизмите).

¬ различни научни публикации и проучвани€ безусловно доминира темата за микробните агенти, предизвикващи мастит.  омплексното значение на храненето и т€сно свързаната с него обм€на на веществата са дискутирани в много по-малка степен.  акто е известно обаче, за да възникне това забол€ване е необходимо преодол€ване на определени бариери на макроорганизма от страна на инфекциозните причинители. ≈стествените защитни механизми са ефективни при определен здравен фон в организма на кравата. ѕодцен€ването му като фактор регулиращ динамиката на инфекциозни€ процес прави борбата срещу маститите неефективна.

–азпределение на маститите през годината

Ќай-гол€ма заболеваемост от мастити в изследваните ферми в √ермани€ се установ€ва през месеците май и юни.  ак би могло да се об€сни това ? ѕоради р€зкото покачване на външната температурата, кравите ограничават приема на фуражи. —ледствие това количеството на суровите влакнини намал€ва, което се компенсира с повече концентрати. Ќастъпва субклинична търбухова ацидоза, кетоза и по-нататъшно ограничаване на приема на храна. ѕорочни€т кръг се затвар€. “ези състо€ни€ се съпровождат с намал€ване на рЌ на урината, също така и редуциране на алкалните резерви в организма.—ъздадената ситуаци€ е последвана от р€зко увеличаване на заболеваемостта от мастити.

ќписаната каскада от процеси се свързва също така с увеличаване на заболеваемостта на копитата и диарии при телетата. –€зко намал€ват съпротивителните сили на организма (фагоцитозната активност на алвеоларните макрофаги).

¬заимовръзка между протичането на сухостойни€ период и маститите

»звестно е, че в кра€ на сухостойни€ период животните са най-охранени, т. е. оценката на телесната им кондици€ е най-висока. ќтелването е последвано от р€зка пром€на в активността на редица жизненоважни процеси в организма. —тартът на лактаци€та е свързан с пик в интензитета на обм€ната на веществата. ≈нергийни€т баланс в организма е отрицателен. “елесните резерви се изчерпват бързо, особено ако хранителни€ режим е неадекватен. «а да бъде установена евентуална зависимост между телесното състо€ние по време на сухостойни€ период и пром€ната му след отелването е проследена интензивността на разграждане и мобилизиране на мазнините от съответните депа в организма. ѕосредством ултразвук е измервана дебелината на гръбната мастна тъкан и динамиката на промените й през изследвани€ период.

ѕри проведеното изследване е установено недвусмислено, че най-застрашени са добре охранените през сухостойни€ период животни, при които отслабването след раждането е гол€мо. “ези крави мобилизират своите мастни депа, което е свързано с увреждане на вътрешните органи Ц черен дроб, бъбреци, мускули, а също така и вимето. Ѕро€т на клетъчните елемени в мл€кото се увеличава. ѕри отрицателен енергиен баланс количеството на калци€ и холестерола в организма намал€ва (следствие и на намалени€ прием на фуражи), а нивата на билирубина и на креатининкиназата са увеличени. ѕри животните които най-бързо отслабват често настъпва и дислокаци€ (превъртане) на сирищника.

¬същност до какво води затлъст€ването по време на сухостойни€ период. ѕо време и непосредствено след отелването мазнините се разграждат усилено. “ова е най-добре изразено при недостатъчен и нарушен прием на висококачествени и калорични фуражи. „ерни€ дроб се втлъст€ва (мастна дистрофи€). ¬ крайна сметка това отклонение в  обм€ната на веществата предизвиква развитието на кетоза, съпроводено от ендометрити, мастити, €йчникови цисти и забол€вани€ на копитата. –азвива се описани€т от Morrow през 1976 година т. нар. —индром на мобилизиране на мазнините.

Ќеща които допълнително благопри€тствуват възникването на мастити са намалената имунна устойчивост в организма, негативното вли€ние на медиаторите на възпалението върху обм€ната на веществата, а също така намалени€ клирънс на ендотоксините и т€хното обезвреждане.

 ато профилактични меропри€ти€ против този вид мастити се включват всички мерки за борба срещу —индрома на мобилизиране на мазнините при кравите.

¬заимовръзка между заболеваемостта от мастити и протичането на раждането

–аждането само по себе си представл€ва стрес. «а да се определи степента на натоварване на организма се изследва динамиката на определени маркери, като количеството на акутно-фазови€ протеин хаптоглобин, концентраци€та на железните атоми в кръвта, ендотоксините и антилипид ј-антителата.

ѕри кравите забол€ли от мастит, на трети€ ден след  отелването се установ€ва увеличаване на нивата на хаптоглобина и намал€ване на концентраци€та на жел€зо т. е. тези животни са имали много силно изразен родилен стрес. ќт друга страна това е и сведение за усилено разграждане на мазнините т. е. гореспоменати€ —индром на мобилизирането им.  аква всъщност е динамиката на процесите ? –азграждането на мазнините води до обогат€ване на кръвта с ендотоксини (отрови), черни€т дроб не е в състо€ние да ги неутрализира. ¬сичко това води до увеличаване на чревната пропускливост, следствие на което в кръвни€ ток проникват бактерии, което само по себе си е предпоставка за повишаване на заболеваемостта на всички вътрешни органи. “ъй като млечната жлеза е особено натоварена то т€ е и най-застрашена. ¬одещата рол€ на ендотоксините в тези процеси е проучена още в кра€ на минали€ век от Birk и Dreist.

«начение на оксидантите за възникване на маститите

–ол€та на оксидантите за възникване на различни патологични процеси при животните и човека нашум€ в особена сила през последните десетилети€.  ¬ тази връзка значението на антиоксидантите за по-добър здравен статус е безспорно. ¬ пълна сила това важи и за възпалителните процеси на млечната жлеза, аргументирано защитено чрез много публикации, в които се описва позитивни€ ефект на най-известните антиоксиданти (селен, витамините ≈, —, ј и бета-каротин) срещу маститите.

ѕредвид специфичните особености на хранителни€ режим при сухостойните крави, често именно при тази технологична група се установ€ва недостатъчна осигур€ване с антиоксиданти. ћинимума се достига на трети€ ден след отелването.  ƒоказано е, че не съществува друга група съединени€ или фактори, чи€то обезпеченост в такава гол€ма степен да оказва вли€ние върху възникването и разпространението на маститите при високопродуктивните крави.  ƒобова€нето към фуражите на неблагополучните стада на антиоксиданти води до смайващ позитивен ефект ! “е подобр€ват имунната защита в организма, чрез стимулиране на фагоцитозата.

ќпредел€ща е рол€та на селена. —поред н€кои автори една от клиничните форми на дефицит на селен в организма при кравите наред с ≈нзоотичната мускулна дистрофи€ при телетата и ѕаралитичната миоглобулинури€ при подрастващите говеда е именно мастита.

ƒа се има предвид, че неконтролираното добав€не на големи количества селен не е безобидно. ќт жизнено необходим микроелемент той може да се превърне в животозстрашаваща отрова. «атова дозирането му тр€бва да се извършва от ветеринарен лекар или в най-лоши€ случай след консултаци€ с него. — най-добро биологично действие и с много широка терапевтична ширина са органичните селенови съединени€, които не са така токсични. ƒруги микроелементи, чийто дефицит води до възникване на мастити са манганът и медта. ‘ермерът съвместно с ветеринарни€ лекар тр€бва да гарантира добрата им обезпеченост.

ћастити и екологично земеделие

√ореспоменати€т авторски колектив извършват изследвани€ в шест ферми, в които се отглеждат различен брой крави Ц от 230 до 1940, при разнообразен технологичен режим. ”чудващо, в екофермата е установена най-гол€ма заболеваемост от мастити ! Ќа какво би могло да се дължи това ? ¬същност не природосъобразните услови€ на живот са довели до повишена заболеваемост.  огато една високопродуктивна крава се храни небалансирано, то дори постав€нето й при най-природосъобразните услови€ н€ма да помогне за изб€гване на н€кои забол€вани€. “ака животните в конкретната екоферма приемат гол€мо количество зелени фуражи богати на калий и протеини. —ъществува дефицит на концентрати. “ова предизвиква алкалоза в организма, ко€то макар и р€дко срещана, е не по-малко опасна от ацидозата. ѕо този начин се об€сн€ва възникването на мастити.

¬същност преобладаващи€ брой автори поддържат становището, че когато в една екоферма се спазват всички изисквани€ по отношение развъждане, гледане, хранене и хигиена, маститите са изключение. ѕриведени€т пример е едно потвърждение на факта, че когато се касае за биологични обекти и заболеваемост е много трудно да се намери правилни€ баланс и сами  по себе си екоуслови€та не винаги са достатъчни, особено когато са съчетани от ДеконедохранванеФ !

 ои са най-важните изводи които биха могли да се направ€т, и които ще са от конкретна полза за фермерите и селскостопанските специалисти у нас ?

ћаститите са полифакторни забол€вани€, в гол€ма степен зависещи от статуса на обм€ната на веществата. ќпредел€що е значението на —индрома на мобилизиране на мазнините. Ќа практика за да се избегне това е необходима да не се допуска затлъст€ване на кравите по време на сухостойни€ период и ограничаване на дажбата след отелване. Ѕи могло до се обобщи, че при всички случаи на отрицателен енергиен баланс, съществува реална опасност от  увеличаване на честотата на маститите.

ѕредвид годишната динамика, най-застрашени са животните през летни€ период. ќсвен всичко друго разпространението на микробните причинители и на различните преносители (мухи) през л€тото е най-лесно. ѕрехранването с концентрати (често €вление в модерните ферми у нас) води до подкисел€ване (ацидоза), причина за различни органни забол€вани€ Ц копитни проблеми и мастити. ¬ъв всички случаи на затруднени€ в раждането и стрес, рискът от възпалителни забол€вани€ на млечната жлеза са по-големи.

–ол€та на антиоксидантите като профилактично средство против маститите е огромна. ќпредел€що е значението на селена и витамин ≈. ќтглеждането на крави в биоферми не е гаранци€, че това ще намали заболеваемостта от мастит. Ћипсата на концентрати при високопродуктивните животни предизвиква алкалоза, което от свое страна индиректно води до възпаление на млечната жлеза. ¬ особена сила това важи за случаите, когато се разчита главно на пашата, без да се добав€ нужното количество концентрати.

ѕри наличие на н€кои от гореспоменатите рискови фактори е необходимо да се предприеме следното:

1. ƒа се постигне баланс в действието на отделните фактори Ц в случай на нужда да се осигур€ват повече сурови влакнини (зелени и груби фуражи) или концентрати.

2.  ъм фуражите да се прибав€т специални премикси и добавки съдържащи антиоксиданти и микроелементи. ¬ случай на нужда ветеринарни€т лекар тр€бва да инжектира кравите със специално предназначени за тази цел препарати и лекарствени форми

3.  ойто не може да си позволи балансирано изхранване на животните, по-добре да отглежда по-нископродуктивни крави, при които заболеваемостта е по-малка, а съответно и претенциите им са занижени и разходите свързани с т€х са по-ниски.

4. ¬ажно условие за успешна профилактика на маститите е коригиране на нарушеното киселинно-алкално равновесие и изпълнение на всички мерки за борба срещу —индрома на мобилизиране на мазнините.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Э–µ–і–µ–ї—П, 04 –Ф–µ–Ї–µ–Љ–≤—А–Є 2011 17:30
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є