«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 04 –Ф–µ–Ї–µ–Љ–≤—А–Є 2011 17:34

 огато процентът на безплодните крави в една ферма е значителен, извършване на определени лабораторни изследвани€ за уточн€ване на конкретната причина за това е задължително. Ѕиохимичните изследвани€ са необходими във всички случаи, когато причина за безплодие при кравите са нарушени€ в обм€ната на веществата в организма. Ќай-лесно достъпни за изследване са кръв (серум или плазма), слюнка от паротидната жлеза и мл€кото. —ъщо така съществува т€сна корелаци€ между съставките на урината, космите, черни€ дроб и костите от една страна и обезпечеността на организма с различни макро- микроелементи и витамини и от друга.

“р€бва да се има предвид, че масовото (от много животни в една стадо) получаване на урина с катетър е доста рисковано, тъй като по този начин биха могли да се разпростран€т както инфекциозни забол€вани€, така и неспецифични възпалителни процеси в областта на урогениталната система. јнализът на косми и биопси€ на черен дроб и кости също е неприложимо в практиката, тъй като е скъпо за масово приложение и е нежелано от страна на собствениците на животни.

ƒиагностичните стойност на изследвани€та се базира не толкова на резултатите от отделни животни, а по-скоро на сумарни€ резултат от изследването на ц€лото стадо (стадна диагностика).

¬ публикувани€ материал е разгледана диагностичната стойност на определени биохимични изследвани€ на кръвен серум, плазма, секрет на слюнчена жлеза и мл€кото при безплодие на кравите.

Ћабораторните изследвани€ се извършват в две насоки. Ќа първо  м€сто регистриране на съществуващ дефицит по отношение обезпечеността с минерали, витамини  и др. ќт друга страна биха могли да се регистрират много по-лесно отклонени€ в дейността на вътрешните органи и най-ранна диагностика на н€кои болестни състо€ни€ обусловени от грешки в храненето.

¬същност преценката на обезпечеността на организма с определени хранителни съставки дава много по-ценна информаци€, отколкото анализите на пълноценността на дажбата и фуражите, тъй като находката в организма на животното много по-точно отраз€ва приема на фуражи, т€хното качество, нивото на резорбционните процеси и усво€ването в храносмилателната система, кръговрата на вещества в организма, както и евакуирането им чрез отделителната система. ѕо този начин е възможно много по-точно и обективно да се отраз€т съществуващи грешки в хранителни€ режим.

«а да се получи една по-пълна представа за обезпечеността с определени вещества и елементи е  необходимо да се изследват различни субстрати, тъй като наличните в т€х отделни съставки, корелират с обезпечеността с определени хранителни вещества в организма.

ќтделните крави в една ферма се намират в специфично физиологично и производствено състо€ние. —ъществуват огромни различи€ по отношение на възраст, продуктивност, репродуктивен статус, евентуално бременност, лактаци€, техните фази и т. н. «а получаване на по-точна преценка за действителното състо€ние на животните в едно стадо е необходимо получаване на възможно най-гол€м брой проби от следните три технологични групи (минимум по 5-6 крави от група).

ѕърва група: Ќапреднала бременност, последните 8 седмици преди отелването. “ова изследване може да се използва като база, за определ€не на промените в дажбата или извършване на определени метафилактични лечебни меропри€ти€;

¬тората група: първите три седмици след отелване, по време на следродилни€ период;

“ретата група: след пуерпериума, най-добре по-късно от шестата седмица след отелването.

„рез това разделно групово изследване, в зависимост от конкретните услови€ във фермата много по-точно би могло да се определи, в даден определен момент, при ко€ технологична група съществува дефицит, обуслав€щ безплодие при животните. ¬ тази връзка е желателно да се изследват клинично здрави крави.

“р€бва да се има предвид, че при клинична из€ва на определен болестен процес стойностите на изследваните параметри са силно отклонени от нормата. “акива животни не представл€ват съществен интерес по отношение на стадната диагностика. »змерените стойности при т€х отраз€ват единствено моментното болестно състо€ние на конкретните индивиди.

»зследване на кръвен серум и плазма

ѕри определ€не на параметрите строго да се съблюдават да се имат предвид възрастта, технологичното и физиологичното състо€ние на животните. Ѕлагодарение на хомеостазата в организма, не винаги съществува т€сна взаимовръзка между кръвните стойности и действителната обезпеченост на организма с конкретни€ изследван елемент. ¬ особена сила това важи за калци€, кали€ и натри€. ѕонижените стойности на тези елементи са вече свидетелство за сериозни, намерили вече клинична из€ва нарушени€ и увреждани€.

Ќапример, обм€ната на калци€ (резорбци€ и отдел€не) е толкова динамична, че по отношение кръвните нива на този елемент бързо се достига равновесно състо€ние, дори без да съществува покриване на нуждите. “ака че нивото на калци€ в кръвни€ серум или плазма не може да бъде винаги критерий за обезпечеността с този елемент.

ѕонижените стойности на калци€ в кръвта често са свидетелство за недостиг на сурови влакнини в дажбата. «а разлика от това, нивата на фосфора в кръвта подлежат на големи колебани€. ќтдел€нето му през бъбреците е забавено. “ака че съществува т€сна зависимост между кръвните нива и действителната обезпеченост с този елемент, особено когато съществува излишък.

ѕо отношение на неорганични€ фосфор, единствено установ€ването на завишени стойности има диагностично значение. Ќиските стойности биха могли да са следствие недоимък в храната, а също така и от нарушени€ в обм€ната на веществата Ц стрес, хиперфункци€ на кората на надбъбрека, което тр€бва да се има предвид при постав€не на диагнозата.

—ъдържанието на селен, магнезий, мед, манган и йод (белтъчно свързани€ йод), като средни стойности по-скоро дават стадното ниво на минерали, те са репрезентативни на стадното ниво. —ъдържанието на мед спада едва тогава, когато са изчерпани всички резерви в черни€ дроб. —ъдържанието на йода от сво€ страна стои в т€сна връзка с дейността на щитовидната жлеза.

                        ? Ц каротин

—ъществува т€сна връзка между нивата на ? Ц каротина в кръвта и действителната обезпеченост, определ€нето му е много важен, чувствителен индикатор.  ƒори по самото определ€не на цвета на кръвни€ серум може да се направи качествена преценка за съдържанието на ?-каротин.  олкото по-светъл е цветът на серума, толкова и нивото на бета-каротина е по-ниско. ƒа се има предвид че при стадна диагностика този качествен метод е напълно достатъчен, а също така той е бърз, достъпен и евтин. —ъдържанието на витамин ј в кръвни€ серум не зависи от действителното обезпечаване с ?-каротин и ¬итамин ј и всъщност н€ма диагностична стойност (не дава информаци€ за наситеността на този витамин в организма).

”ре€

Ќивата на уре€ в кръвни€ серум дават са много добър критерий за белтъчната обезпеченост. ѕри разграждането на белтъчините в предстомаши€та се образува амон€к, който в черни€ дроб се превръща в уре€, ко€то пренас€на чрез кръвта се отдел€ от бъбреците  и чрез мл€кото.

√люкоза

—ъдържанието на глюкоза в кръвни€ серум дава сведение за енергийната обезпеченост и обм€на в организма. Ќивата на глюкоза са в т€сна връзка със стойностите на билирубин и бета-хидроксимаслената киселина (субклинична кетоза). јко след получаване на кръвната проба т€ не се центрофугира своевременно или ако се държи на топло (висока околна температура), настъпва бързо разграждане на глюкозата (гликолиза). “ова налага бързото центрофугиране и охлаждане на получените проби в хладилни услови€. ѕо този начин пробите могат да се съхран€ват максимум 24 часа. ѕо време на отелването и непосредствено след това, както при стресови състо€ни€ нивата на глюкозата н€мат диагностична стойност по отношение идентифициране на причините за безплодие на ниво стадо.

? Ц хидроксимаслена киселина и кетонови тела

 ато краен продукт при обм€ната на енерги€та, двата продукта са индикатори за наличие на кетоза, следствие недостатъчна енергийната обезпеченост на организма. ѕри тези състо€ни€ безплодието е често срещан проблем (безплодието се свързва с тези проблеми). ѕри високи стойности на бета-хидроксибутиратът и кетоновите тела се касае за клинична кетоза, свързана с р€зко нарушаване на апетита (намален прием на храна), а кръвните нива на уре€та също са много ниски. ¬исоките стойности на ?Цхидроксимаслена киселина биха могли да бъдат и следствие на изхранване на фуражи, които € съдържат в много гол€мо количество (некачествени силажи), което тр€бва да се има предвид при интерпретаци€та на резултатите.

 етотелата могат да бъдат определ€ни с достатъчна сигурност чрез полуколичествени€ тестове.

ќбщ билирубин

—ъществува силно изразена негативна корелаци€ между общи€ билирубин и стойностите на глюкозата. ƒвата показател€ са чувствителни индикатори за начално чернодробно увреждане, причинено най-често от енергиен дефицит (субклинична кетоза). ќсвен това и при други грешки в храненето, които натоварват черни€ дроб (като недостиг на сурови влакнини, прехранване с белтъци, р€зка см€на на дажбата, интоксикации), настъпва относително бързо повишаване на стойностите на билирубина. ћного високи нива при отделни животни, също може да послужи за постав€не на конкретна диагноза налагаща предприемане на лечение.

јспартатаминотрансфераза (AST) 

(старо наименование Ц глутамат-оксалацетат-трансаминаза Ц GOT) 

ѕовишаването на стойностите на AST е в т€сна връзка със безплодието (репродуктивни проблеми). ќсобено подход€що е определ€нето на този ензим при стадна диагностика на безплодието, тъй като той стои в т€сна връзка със състо€нието на черни€ дроб (увреждани€ причинени от неправилното хранене), свидетелство за което са високите му стойности. ¬исоките му нива са свидетелство за увреждане на сърдечни€ или скелетните мускули, находка ко€то би могла да заблуди ветеринарни€ лекар по отношение на първопричината. Ќа практика тези забол€вани€ са редки и едва ли имат значение за стадната диагностика. Ќормалите стойности в гол€ма степен са зависими от срока на бременността и лактационни€ стадий.

√лутамат дехидрогеназа (GLDH)

ѕовишава се също при чернодробни увреждани€, най-вече при по-продължителни грешки в храненето. „есто 6-8 седмици след отелването, кръвните стойности на този ензим са повишени, също така и при н€кои паразитози Ц например чернодробен метил.

ќбщ холестерин

’олестериновите нива са специфични и в гол€ма степен показват индивидуални особености в 70% наследствено обусловени. ¬ тази връзка в гол€ма степен те завис€т от генетичните заложби. ƒа се има предвид, че както при завишените, така и при ниските стойности се регистрират (свързани са с) репродуктивни проблеми Ц проблеми във функци€та на €йчниците, аборти. ќсвен това съществува положителна корелаци€ с обм€ната на калций, каротин и глюкоза.

—люнчен секрет от паротидната жлеза

—люнка от паротидната жлеза би могла да се използва като индикатор за обезпечеността на организма с калий и натрий. «а получаване на слюнчен секрет, са нужни дунапрен с големина на кибритена кутийка и хемостатичен пинсета. —амата проба се получава в пространството между зъбите и бузата, в никакъв случай под езика (сублингвално). “ранспортът на пробата да се осъществ€ва в херметически затворен пластмасов съд. јко слюнката се смеси с търбухово съдържание (по време на прежив€не),  то тогава може да се получат заблуждаващи резултати Ц по-високи стойности на кали€. ¬ тези случаи стойностите на натир€ не се повли€ват. ≈кстремно ниски стойности се получават ако пробата се получи непосредствено след водопой. ѕоради тази причина най-добре е ако пробите се получат непосредствено преди хранене или непосредствено след двигателна активност, когато не е имало прежив€не.

»зследване на мл€кото

ѕродуктивните качества при кравите се контролират посредством определ€не на н€кои съставки на мл€кото Ц белтъчини, масленост, уре€. ƒанните от тези изследвани€ биха могли да послужат за преценка на енергийната обезпеченост на дажбата, както и количеството на приетите белтъци. √ол€мото предимство на резултатите от тези рутинни изследвани€ е, че те съществуват и още по време на първата визита са налични и могат да се използват с диагностична цел. јко резултатите от предходните изследвани€ бъдат запаметени и обработени в графичен вид, възможно е много точно ретроспективно да се диагностицират проблемите в зависимост от вида на технологичната група, сезона, възраст и т. н. ѕо този начин могат да се установ€т най-застрашените групи. Ќедостатъкът е, че в изследването не се включват нелактиращи животни, както и такива във ферми, в които не се извършван съответни€ контрол.

¬исока стойност на маслеността в мл€кото в началото на лактаци€та е показателно за енергиен недостиг, тъй като по това време за да покрие своите нужди организмът разгражда мазнините от съответните депа. ѕри това риска от мастна дистрофи€ на черни€ дроб  и развитие на кетоза се увеличава. Ќай-често това води до отклонени€ в €йчниковата функци€ в кра€ на пубертета.

Ќиската масленост е показателна за ацидоза на предстомаши€та. ¬ъзниква дефицит на оцетна киселина, при което количеството на синтезираните млечни мазнини намал€ва. ѕричина за това биха могли да бъдат Ц недостиг на сурови влакнини в дажбата, прехранване с лесно смилаеми въглехидрати, фуражи богати на бета-хидроксимаслена киселина.

ѕрез напредналата лактаци€, индикатор за енергийната обезпеченост на организма е количеството на белтъците в мл€кото. —видетелство за това е количество под 3,3 %.

”ре€та в мл€кото отраз€ва пр€ко количеството й в кръвта и може да се използва като индикатор през всички стадии на лактаци€та. ѕредставл€ва индикатор за обезпечеността с протеини. ¬исоките нива на уре€ са показателни прехранване с белтъци. ¬ тези случаи при разграждането им в предстомаши€та се образува амон€к. ќсобено при съществуващ енергиен дефицит, той не може да се използва за пълното му образуването в бактериален белтък.   »злишното количество в черни€ дроб се преобразува в уре€, достигаща по кръвен път до бъбреците  и млечната жлеза, където се отдел€ с мл€кото. ѕрез годината обезпечеността с белтъци варира. —воебразен връх и предозиране е по време на пасищни€ период.

—ъдържанието на кетонови тела, аналогично както в кръвни€ серум може да бъде показателно за енергийната обезпеченост в организма. «а полуколичествено определ€не на  бета-хидроксибутирата в мл€кото на разположение са различни бързи тестове.

Ѕиохимичен състав на мл€кото Ц и здравен статус на животните

Ћактационен период

”ре€ (единици = mg/dl мл€ко) 

ћасленост

Ѕелтъчини

ѕървите 100 дни

< 15 mg = не е мл€ко

> 35 mg = натоварване на черни€ дроб 

след 50-€ ден над 4,5 % = съмнение за кетоза

след 50-€ ден под 4,0 %

= съмнение за ацидоза 

> 25 ден под  3,2 %

= недостиг на енерги€ в организма 

ќт ден 100 до ден 200

< 20 = не е мл€ко

> 40 mg = натоварване на черни€ дроб 

—редно за стадото Ц 100-€ ден под 4,0 % = ацидоза

—редно за стадото под 3,2

% = недостиг на енерги€ в организма 

ќт ден 200 до ден 300

< 25 mg = мастна дистрофи€

> 40 mg = нарушени€ в обм€ната на веществата 

> 5 % = мастна дистрофи€ 

над 3,8 % = мастна дистрофи€ 

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:50
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є