«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 06 –Ф–µ–Ї–µ–Љ–≤—А–Є 2011 20:16

¬ материалът са разгледани причините, механизмът на възникване,  клиничната картина и лечението на хипогликеми€та при новородените и подрастващите кученца и котета. ќсобено внимание е обърнато на малко-позната у нас перзистираща или рецидивираща хипогликеми€ при кученцата и котенцата.

 

\

’ипогликеми€та е състо€ние при което се намал€ва количеството на кръвната захар. “о е най-често срещаното метаболитно забол€ване при кученцата котенцата. —ъпровожда се с намал€ване на вътрешната телесна температура.

 ръвните нива на глюкозата се поддържат в сравнително тесни граници, посредством комплекс от механизми. ¬ъзникнали€т дефицит се компенсира посредством чревната резорбци€ (субстратна обезпеченост), производството на глюкоза в черни€ дроб и отчасти в бъбреците.

 огато се изчерпи глюкозата приета от храносмилателни€ тракт, тогава  от ?-клетките на панкреаса се отдел€ хормонът глюкагон. “ой мобилизира глюкозата от депата в черни€ дроб посредством процес наречен гликогенолиза. јко резервите се изчерп€т, тогава се преминава към глюконеогенеза извършвана също в черни€ дроб  - при ко€то се образува глюкоза от невъглехидратни източници. ¬ началото на гладуването 75% от необходимата глюкоза се набав€ посредством гликогенолиза, а останалите 25% чрез глюконеогенеза. јко гладуването продължат глюкозата се обезпечава единствено чрез глюконеогенезата.

¬незапното спадане на нивото на кръвната глюкоза налагат спешната й синтеза от гликоген и мазнини. ¬ тези случаи се отдел€т гол€мо количество катехоламини (адреналин), които стимулират отдел€нето на глюкагон от ?-клетките на панкреаса. ѕо този начин епинефрина (адреналина) участва в мобилизирането на гликогена от мускулите. ќт мастните депа се отдел€т свободни мастни киселини и глицерол.

¬незапното намал€ване на мозъчната обезпеченост с глюкоза води до отдел€не на ACTH (адренокортикотропен хормон) и GH (растежен хормон). ACTH стимулира инкреци€та на кортизол от кората на надбъбречните жлези. “ой от сво€ страна спомага липолизата и мобилизаци€ на аминокиселини от мускулите, които съотвенто да бъдат превърнати в глюкоза в черни€ дроб.

 онцентраци€та на инсулин в кръвта намал€ва при хипогликеми€. “ова от сво€ страна спомага мобилизаци€та на гликоген, мазнини и аминокиселини и подтиска използването от мускулите на остатъчните количества от този монозахарид в кръвта.

—убстратите (източници) за производство на глюкоза са Ц лактати, пирувати, аминокиселините аланин, глицин, серин и треонин, а така също и глицерола и разбира се гликогена, който се намира в най-големи количества в черни€ дроб и мускулите. «а да се осъществи гликогенолизата са необходими гликогенолитичните хормони (глюкагон или адреналин), ензими и съответни наличности на чернодробен и мускулен гликоген.

√люконеогенезата изисква наличие на глюконеогенетични хормони Ц кортизол и глюкагон и в по-малка степен GH и тироиден хормон, физиологично функциониращ черен дроб, мускули. ѕри по-продължително гладуване гликонеогенезата се осъществ€ва и в бъбреците. √люконеогенезата изисква 4 ключови ензими Ц глюкозо-6-фосфатаза, фруктозо-1,6-дифосфатаза, пируват карбоксилаза и фосфоенолпируват карбоксикиназа. Ћипсата на н€кои от т€х води до хипогликеми€ при гладуване

ѕри новородените и подрастващи животни съществуват определени особености, които ги прав€т изключително чувствителни към енергиен дефицит, респ. ниски кръвно-глюкозни нива. ќбемът на черни€ дроб и мускулите е относително малък, а този на мозъка гол€м, глюконеогенезата и гликогенолизата са с ограничен потенциал. Ќай-гол€мата част от глюкозата в кръвта при новородените произхожда непосредствено от храната. “ова обсто€телство често е причина за бързо нарушаване на крехкото равновесие при стрес, забол€ване и редуциран прием.

ѕричини за хипогликеми€ Ц непосредствено преди раждането Ц намалени депа на енергийни източници във фетуса Ц преждевременно раждане, недохранване на майката, хиперфетаци€. Ќовородените са хипотрофи€.

- по време на раждането Ц увеличен разход на енерги€

удължаване на изтласквателната фаза (дистоки€), асфикси€

- след раждането Ц увеличен разход на енерги€ за поддържане на термогенезата Ц околна температура дълго време под 30∞—, несвоевременно подсушаване на новородените, повишена влажност на заобикал€щата среда, течение

субстратна недостатъчност Ц хипо-агалакси€, мастит при майката, нежелание за бозаене, удължен интервал между две хранени€, отблъскване от млечната жлеза, липса на майчини грижи, увеличена потребност от енерги€ при забол€вани€  

ѕри новородените кученца непосредствено след раждане глюкозното съдържание е минимално и впоследствие (при нормален прием на мл€ко) се увеличава р€зко до трети€ ден. ќт осми€ ден до периода след отбиването не се установ€ват статистически значими вариации в нивата на глюкозата в кръвта. —лед това кръвните нива на глюкозата намал€ват съвсем леко и постепенно достигат до стойностите на един възрастен индивид едва на 9-€ месец.

Ќормални стойности на глюкозата при кученцата: възраст 1-3 дни - 76-155 mg/dl; 8-10 дни 101-161 mg/dl; 28-33 дни 121-158 mg/dl; 50-58 дни  122-159 mg/dl; 2-6 месеца 97,1-166,2 mg/dl; 7-12 месеца 76-119 mg/dl (Chastain 1995). —поред Bostedt (2008) нормалните нива на глюкоза при кученцата са следните на възраст 1-3 дни Ц 6,4±1,1 mmol/l; 8-10 дни 7,3±0,8 mmol/l; 28-33 дни 7,7±0,6 mmol/l.

ѕри котенцата непосредствено след раждането кръвните нива на глюкозата са високи с постепенно намал€ване достигайки нормалните стойности след отбиването.

’ипогликеми€

—индром 

“ранзиторна хипогликеми€ при новородените Ќай-честата причина за настъпване на хипогликеми€ при новородените кученца и котета е намаленото обезпечаване със субстрат при гладуване, агалакси€, храносмилателни разстройства и забол€вани€ съпроводени с диари€, дехидратаци€ или хипотерми€ (риск от инфекци€ Ц херпесвируси). ’ипотерми€та води до намал€ване на разхода на енерги€ и в началото т€ може да се разглежда като защитен механизъм. “ака например хипогликемичните новородени прежив€ват по-кратко време при високи околни температури. ¬ крайна сметка обаче хипогликеми€та и хипотерми€та вод€т до смърт. ѕредразполагащи причини водещи до хипогликеми€ са: преждевременно раждане, забол€вани€ на майката, особено диабет.

Ќовородените са податливи и неустойчиви по отношение на септицемични състо€ни€ благодарение на намалената им имунна устойчивост и по-забавената и несигурна мобилизаци€ на гликогеновите и протеиновите депа в организма.

“ранзиторна ювенилна  хипогликеми€ (при отбитите куета) Ц добре позната е при миниатюрните породи обусловена от характерни€ за т€х намален прием на храна след отбиването. ¬ този период от време, кученцата са неадаптирани към гладуване - особено при прекомерно физическо натоварване, ваксинации, гастроинтестинални нарушени€.

¬ този синдром са включени:

- недостатъчните резерви на гликоген и протеин в организма

- намалена глюконеогенеза следствие увреждане на чернодробната функци€

- и неоптимална адреналин обусловен отговор при съществуваща хипотерми€

»нфекци€та и септицемичните състо€ни€ също са съпроводени с хипогликеми€.

ѕерзистираща или рецидивираща хипогликеми€ при кученцата и котенцата

¬ тези случаи винаги тр€бва да се имат предвид нарушената чернодробна функци€. “€ може да бъде засегната от портосистемен шънт (хепатоваскуларни промени). ѕри наличие на тази аномали€ вс€ко трето куче развива хипогликеми€, същевременно и интоксикаци€. –азлични инфекциозни агенти вод€т до развитие на хепатит. ¬ъзможностите за детайлно изследване на този орган в практиката при малки кученца и котета са силно редуцирани. «адължително тр€бва да се определи големината (ултразвук) и функционалната активност на черни€ дроб. Ќамалени€т му обем е свидетелство за чернодробна фиброза или портосистемен венозен шънт, а уголем€ването за дефицит на ензими участвуващи в глюконеогенезата или гликогенолизата. ƒруги причини водещи до перзистиращата хипогликеми€ са генетичните метаболитни дефекти Ц недостатъчност на определени хормони, ензими и цели стъпала в обм€ната на веществата. —ъществува и хипогликеми€ ко€то се инициира при прием на храна. “€ се дължи на недостиг на глюкагон, непоносимост към глюкоза, галактосеми€ (алергични състо€ни€ към протеините в мл€кото) и свръхчувствителност към левцин.

 линика

 линични признаци при новородените

¬ началото се установ€ва повишена двигателна активност (търсене на млечната жлеза, писукане). јко възникналите потребности не бъдат задоволени Ц следствие усилената двигателна активност Ц задълбочаване на енергийни€ дефицит, повърхността на т€лото се охлажда. —тудените новородени не се приемат с охота от майката, даже биват отблъснати.

— намал€ване на телесната температура новородените стават летаргични, намал€ва сърдечната  и дихателната честота. √ълтателни€т и сукателни€т рефлекс са силно отслабени дори не могат да бъдат провокирани. Ќепосредствено пред смъртта се регистрират гърчове.

 линични признаци при подрастващите кученца (6-12 седмици) и котета

—лед отбиването кученцата и котета тр€бва да бъдат хранени най-малко 1 път на 6 часа. ƒребните породи са особено чувствителни. —лед като бъдат отелени от майката те приемат по-малко храна и течности !!!

¬ъзможно е хипогликемичен срив да бъде провокиран при ваксинаци€ и обезпаразит€ване след гладуване. ѕо време на пътуването или по време на визитата при ветеринарни€ лекар, при самата манипулаци€, внезапно кученцата стават дезориентирани, слаби, биха могли дори да колабират. ¬ъзстанов€ването е бързо след венозно приложение на 10% разтвор на глюкоза. –ецидивите са р€дкост, ако малките се хран€т редовно.

Ѕи могло да се обобщи, че хипогликеми€та протича като колапс, апоплектичен удар, съпроводени с хипотерми€. ѕри по-лек развой се установ€ва депреси€, дезориентаци€, неспабилност, промени в поведението, синкоп.  омпенсаторното повишено отдел€не на адреналин би могло да се установи при кученца (на възраст повече от 1 седмица) и се израз€ва в увеличаване на пулсовата честота, кръвното нал€гане, безпокойство, увеличаване на дихателната честота, мускулна слабост и некоординираност.

ƒейността на мозъка зависи непосредствено от плазмените нива на глюкоза, като източник на енерги€. —тепента на хипогликеми€ не винаги корелира с клиничната из€ва на дисфункци€та на нервната система. ¬ определени случаи мозъкът е способен да се адаптира към ниските нива на глюкозата. ѕон€кога перзистиращата хипогликеми€ 20 до 60 mg/dl не е съпроводено с нервни про€ви.

ќсвен с хипогликеми€ вродени€т хипотиреоидизъм се характеризира със страбизъм, изпаднал едематизиран език, недостатъчно развитие на козината и гушата.

Ћабораторна находка

Ќе винаги за доказване на хипогликеми€та (особено при новородените) в практиката се извършват биохимични изследвани€ на кръвта. –азчита се обикновено на установената хипотерми€ !

ѕри новородените кученца нивата на кръвната захар спадат под 60  mg/dl (3,33 mmol/l) респ. под 55 mg/dl (3,05 mmol/l) (Bostedt et al. 2008) при котетата. —поред н€кои автори (Chastain 1995) при хипогликеми€ нивата на глюкозата падат под 30 mg/dl при новородените и под 40 mg/dl на възраст от 2 седмици до 6 месеца. ѕри по-големите кученца кетотелата се увеличават едва след 3-€ ден от гладуването.

Ћечение 

¬енозно се инжектира 5 или 10 % разтвор на глюкоза. јко това не е възможно Ц разтвора се прилага интраабдоминално. ƒозата е 2-4 ml 5-10 % глюкоза на kg/m (4% от телесната маса), ко€то тр€бва да се приложи за около 30-60 sec

 ученцата тр€бва да се намират в помещение с температура 29,4 до 32,2, влажност 85-90%. “ъй като хипогликеми€та често е съпроводена от субнормална температура (ректална под 32∞—), затопл€нето на помещението тр€бва да става бавно Ц първи€ час до 25∞—, а втори€ до 30∞—

ќралното добав€не на глюкоза и мл€ко да се осъществ€ва само при добре изразен гълтателен рефлекси ! ƒа се има предвид, че майките отблъскват студени новородени. —ъществува опасност от рецидив следващите 48 часа. ѕри транзиторната хипогликеми€ Ц ежедневно висококалорична (високо съдържание на въглехидрати) и високопротеинна диета.

ѕри перзистираща или рецидивираща хипогликеми€ при кученцата и котенцата Ц прогноза е неблагпри€тна. Ќаложителна е оперативна намеса.


–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:49
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є