«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 22 –Ф–µ–Ї–µ–Љ–≤—А–Є 2011 21:45

ѕрез 1928 година ‘леминг открива пеницилина - първи€ антибиотик. “ова бележи началото на една нова ера в борбата срещу инфекциозните болестите при човека и животните. –езултатът е стотици милиони, веро€тно дори милиарди излекувани пациенти. Ѕезспорно, това е едно велико постижение на човешката мисъл и гений.

—ъщевременно обаче шаблонното и безконтролно приложение на антибиотиците съвсем не е безопасно ! “е не тр€бва винаги да се разглеждат като едно готово решение, а само като възможност за успех ! — основание през последните години се обръща гол€мо внимание на борбата с безпринципната и все по-широка употреба на антибиотици и химиотерапевтици в хуманната и ветеринарната медицина.

¬ н€кои ферми и стопанства ежедневно се прилагат антибиотици в неоправдано големи количества. –азбира се, това се прави с благородна цел - постигане на бърз оздравителен ефект. ѕрекалената и неправилна употреба обаче крие огромни рискове и води до редица негативни последстви€.  акви са те ?

јнтибиотиците са насочени срещу микроорганизмите, причинители на различни болести. ќгромната изменчивост на последните е много добре известна. ѕодложени на Догън€Ф на антибиотиците, микробите намират начин да оцел€ват, като се приспособ€ват към т€х. “ака новите поколени€ микроби стават нечувствителни към обичайните за практиката антибиотици. » човек е принуден да създава и синтезира нови и нови, все по-съвременни и ефективни, за да бъде винаги с Дедни гърдиФ напред пред ДврагаФ. Ќо дали усп€ва винаги в тази надпревара ? ƒа не забрав€ме, че днес, 83 години след откриването на антибиотиците, микроорганизмите са все още живи и не по-малко опасни. » в много случаи, причина за неблагопри€тни€ изход от едно забол€ване са неефективните лекарства. »нфекци€та побеждава и ситуаци€та наподоб€ва тази преди 1928 година.

ѕроблемът с възникване на резистентни щамове е особено актуален, когато антибиотиците се прилагат неправилно Ц ниски дози за кратък период от време или с профилактична цел, а също така и при неспазване на карентните срокове. ¬ последни€ случай потребител€т (чрез месо, мл€ко, €йца), приема микроколичества, които не само че не убиват микроорганизмите, а им ДподсказватФ в ко€ насока тр€бва да изград€т сво€та устойчивост ! » по-късно, когато наистина се наложи, антибиотиците са напълно неефективни !

јнтибиотиците са токсични. “е причин€ват също така алергии при хората.  ≈дин пример - добре известно е увреждащото въздействието на гентамицина върху средното ухо, водещо пон€кога дори трайна загуба на слуха или върху бъбреците, ефект, който може сериозно да наруши функци€та им. “оксичността се про€в€ва най-добре когато лекарството се приема в гол€мо количество и то по-продължително време. «а разлика от не€, способността да предизвика алергични реакции може да се провокира дори при наличие на микроколичества от препарата, най-вече в хранителни продукти от животински произход във водата или въздуха. “ези реакции се об€сн€ват със сложни€ химически строеж на антибиотиците, съединени€ с висока молекулна маса. јлергичните реакции се манифестират различно, пон€кога те са просто необ€сними и варират от леки кожни обриви, дискомфорт, лека кашлица, хрема, но могат стигат до животозастрашаващи кардио-респираторни нарушени€ Ц колас и шок ! ≈то защо преди употреба, на което и да е лекарствено средство се изпитва чувствителността на макроорганизма към него, т. е. изключват се алергии.  огато обаче става въпрос за по-леките и скрити форми, обусловени от микроколичества в хранителните продукти, откриването на първопричината за т€х е много трудно. ќще едно обсто€телство налагащо стриктен контрол и спазване на карентните срокове.

Ѕезконтролното приб€гване до помощта на антибиотиците би могло да провокира други забол€вани€, най-често микотични, причин€вани от гъбичики. ≈дин проблем с все по-актуално значение. «ас€гат се всички видове животни и човек. ѕри подрастващите животни и децата тези забол€вани€ обхващат основно храносмилателната система и дихателните органи, а при възрастните - пикочно-половата система, млечната жлеза и кожата. “акива са кандидозата, аспергилозата и др. ’арактерно е, че те се про€в€ват предимно след продължителна и хаотична употреба на антибиотици, наподоб€ват първичното основно страдание (пневмони€, мастит, ендометрит) и въпреки мащабното системно лекуване не вод€т до подобрение, дори обратното - състо€нието се влошава непрекъснато !

„есто антибиотиците излизат доста скъпо ДудоволствиеФ. ѕриложението им при много животни и то в гол€мо количество си е истински разход, който може да бъде дори разор€ващ. Ќе е необходимо например, всеки случай на диари€ или еднометрит (маточно възпаление) да се лекува с антибиотици !

—пазването на н€кои основни принципи при използването на антибитиците и химиотерапевтиците в много гол€ма степен ще елиминира горепосочените странични ефекти и нежелани въздействи€.

”потребата им тр€бва да се осъществ€ва по строго определена схема и при съществуващи показани€ само от ветеринарен лекар !

”дачна е ротационната см€на на антибиотиците в една ферма, т. е. приложението на едни да бъде прекъсвано за известен период от време за сметка на други. ѕо този начин в един по-късен етап, тези които са били резерв ще се окажат с много по-гол€ма ефективност. ќт друга страна, това ще намали необходимостта от въвеждането на нови и по-скъпи препарати. ≈дин арсенал от лекарствени средства остава като стратегически резерв за онези случаи, когато обичайните антибиотици не действат.

Ќай-удачно е антибиотиците да се използват след изготв€не на антибиотикограма Ц лабораторно изследване, което указва чувствителността на актуалните и действащи причинители.

¬ много случаи антибиотиците се прилагат с профилактична цел. ∆елателно е това да се изб€гва, тъй като така най-лесно се създават устойчиви щамове микроорганизми.

» нещо друго много важно Ц не тр€бва напълно да се забрав€т старите методи за лечение, разчитащи основно на засилване на устойчивостта на организма. ¬се пак макар и с много жертви, човечеството е оцел€ло успешно до 1928 година.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 22 –Ф–µ–Ї–µ–Љ–≤—А–Є 2011 21:46
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є