«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 08 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2012 21:26


–азшир€ване и дислокаци€ на сирищника
на л€во

–езюме

≈тиологи€та и патогенезата на дислокаци€та на сирищника не е напълно из€снена.  ато причина се предполага съвместното въздействие на генетични, механични фактори и хранителни€ режим (компонентите на храната). —реща се при всички породи крави и най-често настъпва малко преди раждането до около два месеца след отелването.  линичните симптоми: включват променлив апетит, намалена продуктивност, кетоза, силно замърсена лицева част, специфични звън€щи и плискащи тонове вл€во в областта на покритата с ребра коремната стена. ќбикновено се установ€ва атони€ на търбуха.

ƒиагнозата се уточн€ва при клиничното изследване. “ерапи€та е консервативна (превъртане през гръб) или оперативна. ќперативните техники са различни Ц с  или без отвар€не на коремната кухина.

Ѕи тр€бвало да се спазва две основно правила: репозици€ и фиксиране на сирищника.

≈тиологи€ и патогенеза

ѕричините водещи до л€ва дислокаци€ на сирищника не са из€снени. Ќай-веро€тно факторите водещи до това действуват комплексно. ѕредполагаеми причини:

√енетична предиспозици€ Ц ѕри извършването на различни изследвани€ е доказано, че кравите с по-гол€ма млечна масленост се зас€гат по-често.

’ранителна компонента Ц висок относителен д€л на концентрираните фуражи. —вързаното с това образуване на гол€мо количество летливи мастни киселини, предизвиква от сво€ страна хипотони€ на сирищника (вж. по-долу)

ћеханична компонента: Ѕременната матка притиска предстомаши€та (търбуха) нависоко и позвол€ва по този начин, на сирищника да се приплъзне нал€во. —лед отелването търбуха отново слиза (хлътва надолу) и по този начин притиска и фиксира сирищника в л€вата половина на коремната кухина.

’ипотони€ Ц (предизвикана също и от хипокалцеми€) и събиране на газове биха могли да доведат до възникването на един Упорочен кръгФ. —ледствие събиране на гол€мо количество газове сирищникът се измества нал€во в горната част на коремната кухина.

—хематично представ€не на дислокаци€та на абомазуса нал€во (напречен разрез на равнището на 11 гръден прешлен, изглед отзад: жълто Ц сирищник, зелено търбух, б€ло Ц книжка и гънки на тънките черва, каф€во Ц дуоденум, червено Ц повърхностен и дълбок лист на гол€мото було респ. на малкото було).

–азпространение

ѕрез последните 30 години това забол€ване се среща все по-често (вкл. при черно-шареното и каф€вото говедо). ѕри всички крави би тр€бва да се има пред вид ( в диференциално-диагностично отношение при съмнение) непосредствено преди и до около два месеца след раждането. —поред проведени изследвани€ не високата млечност е рисков фактор за настъпването на л€вата дислокаци€ на сирищника, а раждането на мъртъв плод, близнене, задържане на последъка, родилна пареза, кетоза и метрит. »нтересно е да се отбележи, че това забол€ване се среща и при телетата.

 линика

«асегнатите животни про€в€ват променлив апетит, намалена млечна продуктивност, лицевите части потъмн€ват, изглеждат като силно замърсени, развива се кетоза, резистентна на терапи€ (често се установ€ва от анамнезата). ѕри (перкусионна и вибрационна) аускултаци€ вл€во винаги се установ€ва (предизвикават) звънтене и клокочене (по-р€дко). ѕри перкуси€ в областта на коремната стена покрита с ребра (ребрената коремна стена) в дорзалната третина се чуват силни метални (звънт€щи) звуци при л€ва дислокаци€ на сирищника. “р€бва да се имат предвид променливата сила на тонове, които настъпват следствие на компреси€та на абомазуса от подвижни€ търбух. ѕри л€ва дислокаци€ на сирищника и извършване на вибрационна аускултаци€ върху дорзалната третина (ребрената коремна стена), се чуват силни, резки плискани€ (клокочене).

ѕри л€ва дислокаци€ на абомазуса при телетата често настъпва тимпани€ (хронична) на засегнатите животни.

ƒиагноза

јко при външното или ректалното изследване се установи твърдо съдържание на търбуха и същевременно се регистрират и посочените по-горе признаци в гол€ма степен диагнозата е сигурна и допълнителни методи за изследване като пункци€ и лапароскопи€ не са необходими. “огава предстомаши€та издават споменатите по-горе шумове. ѕри тимпани€ (при телета) би могло да се пробва да се постави сонда. јко подуването се дължи на дилокаци€ на абомазуса, то тогава въздуха не се евакуира навън. ќсвен това животните биха могли да се търкал€т през гръб, което се прави с диагностично-терапевтична цел.

ƒиференциална диагноза

Reticuloperitonitis traumatica, (по отношение на звуците които се чуват Ц звън€щи, пл€скане и т. н.). ѕри телетата Ц пиене на много вода (Упиещи пердстомаши€Ф) -  ако дислоцирани€ на л€во абомазус не може да се УреторзираФ, може да се усъмним, че той се е сраснал с л€вата коремна стена при наличие на една (скрита)  €зва.

Ћекуване

¬ н€кои случаи настъпва спонтанно самоизлекуване

 онсервативна терапи€ Ц преобръщане през гръб

—ледствието събирането на много газове, във всички случаи сирищника е УизтегленФ нагоре. “ова се коригира чрез обръщане на животното.  равата се повал€ на л€вата страна.  ѕредните и задните крайници се фиксират здраво два по два. —лед това говедото се преобръща бавно бавно по гръб и се връща обратно на л€вата страна. ѕри това един силен помощник чрез палците си оказва вибрационни (притискани€) движени€ върху корема и по този начин спомага за реторзирането  на абомазуса. „рез последвала перкусионна аускултаци€ би могло да се проконтролира дали сирищника се е върнал в първоначалното си положение. ѕри негативен резултат, процедурата се повтар€.

 ато профилактично средство против рецидиви н€кои практикуващи ветеринарни лекари вързват животното за десни€ крак така че, то да лежи само на л€вата страна. ќписаното по-горе превъртане води до трйно излекуване в около 25 до 60 % от случаите. ѕри последвало н€колкодневно фиксиране за десни€ крак ефективността от терапи€та се увеличава още и достига повече от 85 %.

ќперативни методи

Ѕез отвар€не на коремната кухина, на сл€по или чрез разрез ДToggle pin sutureУ.

ѕървоначално животното тр€бва да бъде повалено на д€сната страна, за да не се изпразни преждевремнно сирищника. Ќеобходимо е преди повал€нето да се маркира л€вата вименна вена, тъй като при лежащо положение на кравата т€ колабира. —лед това кравата се извърта да лежи по гръб. —ледва извършване на перкусионна аускултаци€ за да се локализира насъбрал се газов мехур в д€сно от медианната лини€. ќсновната цел при двата метода е фиксиране на сирищника за вентралната коремна сетна. ¬ъзникването на един локализиран перитонит в слюча€ е желано.

ѕри Уработа на сл€поФ Ц с една извита остра хирургическа игла се прав€т два или три паралени възловати шева преминаващи през коремната стена и стената на сирищника.

ћетод ДToggle pin sutureУ

Ќеобходими са две около 4 см дълги метални пластинки. Ќа вс€ка от т€х по средата й е заварена метална нишка напречно на надлъжната й ос. “ези пластинки се вкарват с помоща на троакар в абомазуса и краищата на двете  метални нишки се завързват една с друга. “р€бва да се има предвид, че разсто€нието между двете нишки тр€бва да е минимум 2-3 пръста. »наче съществува опасност, влакната да разрежат тъканите.

≈дно детайлно описание на операци€та ще намерите на страницата на Dr. Sterner: http://www.ldatogglesuture.com/

ѕредимства на методиката: бърз и евтин метод, бързо се увеличава приемането на храна. ѕри опитни оператори ефективността е по-гол€ма. Ќедостатъци Ц пон€кога генерализиран перитонит, фистули на сирищника.

≈ндоскопичен метод на Janowitz:

Ќа сто€що животно в областта на л€вата гладна €мка се извършва ендоскопска пункци€ и се евакуират газовете. —поменатите метални пластинки снабдени с дълги влакна (ленти) се вкарват в сирищника. —лед това животното се повал€ и обръща в полул€во гръбно положение. ѕосредством ендоскоп влакната се намират в коремната кухина, издърпват се навън през нови€ отвор и там се фиксират (завързват).

— отвар€не на коремната кухина

Ќа сто€що животно от л€во (ћетод на клиниката в ”трехт). ѕосредством ленти дълги около 2 метра израстъка на мрежата (булото) в областта на дорзално разположената гол€ма извивка,  се увиват неколкократно непрекъснато. —лед това се евакуира насъбрали€т се газ от сирищника посредством канюла и шлаух. —ледствие на това сирищника спада надолу. ќператорът нанизва едно след друго влакната на една гол€ма права остра игла. ѕробожда коремната стена отвътре на м€сто показано му от асистент, притискащ корема отвън с пръст. —лед това краищата на влакната се завързват.

ѕредимства: √ол€мата извивка на сирищника в значителна степен би могла да се види. »зб€гват се сраствани€. јко животното е с напреднала бременност веро€тността т€ да бъде увредена е по-малка.

Ќа сто€що животно отд€сно

ќментопексиа по DIRKSEN. —ирищникът се пунктира на най-високото м€сто и посредством тръбчика се евакуират газовете. —лед това абомазуса се притиска изтиква над€сно и в областта на оперативната рана се издърпва пилора покрит от гол€мата мрежа. ¬ близост до пилора се  пришива една перлонова шайба. ¬лакната се изваждат навън каудално от операционната рана. ѕо късно те се пришиват за друг вмъкнат в субкутиса перлонов възел.

ѕредимства: Ѕи могло да се извърши самосто€телно от опитен оператор независимо от действителната дислокаци€ на абомазуса.

Ќа лежащо животно: ќтвар€не на коремната кухина, фиксиране на сирищника чрез пришити шевове.

’ирургическата интервенци€ води до 90 % от случаите до успех.

ѕрофилактика Ц правилно хранене особенно в сухостойни€ период, разходка за бременните крави

»зпълване на сирищника с газове, дислокаци€ над€сно и превъртане

–езюме

≈тиологи€та  и патогенезата са неиз€снени. ƒискутират се отново генетични, механични и причини в храненето. «а разлика от л€вата дислокаци€ настъпва обикновено през по-късната лактаци€.

 линичните признаци са в зависимост от това дали успоредно с дислокаци€та настъпва и торзиране на сирищника. ѕри самосто€телна дислокаци€ се установ€ва променлив апетит, вторична кетоза, звънт€щи звуци вд€сно. ѕри допълнително настъпило торзио настъпват акутни про€ви: дехидратаци€, тахикарди€, в началото метаболитна алкалоза, по-късно ацидоза, пребледн€ване, лепкави изпражнени€. ѕри телетата настъпва подуване. ”станов€ват се звънт€щи звуци и кълкотене вд€сно, не се регистрира увеличаване на перкусионното поле на черни€ дроб. ѕри ректално изследване вд€сно се палпира изпънат кухинен орган. ƒиагнозата се доуточн€ва при клиничното изследване, а терапи€та е хирургична. —лед провеждане на лапаротоми€ се извършва репозици€ и фиксиране на абомазуса. “ерапи€та се допълва от електролити и източници на енерги€.

ѕатогенеза

ƒопустимо е както при л€вата дислокаци€.  

ќбикновено настъпва по-късно през лактаци€та.  ато причина за това се дискутира обсто€телството, че н€колко седмици (не непосрдствено след) след отелването търбухът отново представл€ва ефективна бариера за л€вата дислокаци€. ƒ€сната дислокаци€ и разширението може да перзистира в продължение на много дни, докато торзиото протича винаги акутно. ¬ самото превъртане винаги се включват и книжката и мрежата. ѕо този начин последната пон€кога се дислоцира каудално на книжката.

Ќа посочената анимаци€ е направен опит да представ€т въртеливите движени€ на сирищника водещи до торзио. Ќай-напред се покачава фундусната област по продължение на коремната стена ( превъртане по надлъжната ос на сирищника) след това посочени€т орган се завърта около една вертикална ос, така че пилорът се попада отд€сно, върху д€сната коремна стена. „ервените лини представл€ват само една част  от гол€мата мрежа (вътрешни€ лист и неговото залав€не в пилорната област). Ќа фигурата е представено м€стото на завъртане между сирищника и книжката. —ъществуват и други възможности с включването на книжката.

–азпространение

ƒ€сната дислокаци€ настъпва значително по-р€дко от л€вата. ѕричината за това е неизвестна.

 линика

Ќа първо м€сто клиничните признаци завис€т от това, дали  сирищника  е само изпълнен с газ и е изместен вд€сно или пък това е комбинирано с по-малко или по-високостепенно торзио.

¬ първи€ случай симптомите са както при л€вата дислокаци€ Ц променлив апетит, вторична кетоза, звънтене вд€сно при аускултаци€. ¬тори€т случай води до акутно или перакутно протичащ болестен процес Ц дехидратаци€ ( в сирищникща може да се събере течност количество до 6% от телесната маса), пиене на много вода, тахикарди€, първоначално метаболитна алкалоза (отчасти така наречената парадоксална ацидури€), по-късно настъпва метаболитна ацидоза (веро€тно лактатна ацидоза на базата на циркулаторната недостатъчност, бледи конюнктиви, студена телесна повърхност, оскъдно количество фекални маси в ректума ( тъмни, мазни, тънки или лепкави). ѕри телетата настъпва добре изразено подуване на корема.

ƒиагноза

ѕри перкусионна и вибрационна аускултаци€ (звънтене и клокочене вд€сно), чернодробното перкусионно поле като че ли изчезва, тъй като  черни€т дроб е отдалечен от коремната стена под въздействие на сирищника.  огато посоченото звънтене се чува в ц€лата д€сната гладна €мка, достигнало максимално нагоре, това говори за разкъсване на мрежата. ѕри ректално изследване се установ€ва балонирано разширение отд€сно и отпред.

ƒиференциална диагноза

»зпълване с газове на сл€пото черво (метеоризъм) или превъртане му (сл€пото черво при ректално изследване все пак би могло да се идентифицира много добре Ц в случай че е превърт€но напред това би било по-трудно, но и тогава съществуват индикации за незабавна хирургическа интервенци€).

«адна функционална стеноза Ц в този случай обаче търбухът е силно изпълнен и надут.

¬одн€нка на околоплодните течности Ц при ректално и ултразвуково изследване извън матката не се установ€ват течности.

»леус на тънкото черво - най често при аускултаци€ не се установ€ват звън€щи тонове, изпълнени с газове чревни гънки, пон€кога означени като Удебел салам УЦ говорещи за инвагинаци€.

јкутен дифузен перитонит -   лапаротоми€ в областта на д€сната област.

“ерапи€

’ирургична интервенци€ Ц лапаротоми€ в областта на десни€ хълбок, на сто€що животно, а телетата се повал€т Ц л€во странично положение. —ледва репозици€ на сирищника, когато е необходимо Ц след пункци€. ¬ъзможните различни оси на завъртане Ц стават €сни след отвар€не на коремната кухина, на Уголи€тФ непокрит от мрежа сирищник. „есто реторзирането е възможно като се спазва следната техника: погледнато отд€сно сирищника се върти по напречната ос по посока  на часовниковата стрелка. ”спешната репозици€ се познава по това, че настъпва р€зко намал€ване на обема на сирищника, съпроводено с куркащи и шурт€щи звуци.

ѕри настъпил едем и зачерв€ване на стената на абомазуса прогнозата е съмнителна до неблагопри€тна.

‘луидната терапи€ с добавка на източници на енерги€ е от особенна важност. ѕрепоръчителна е допълнителна инфузи€ от 500 ml 25 % разтвор на калциев-бороглюконат (за възрастно говедо), цел€ща стимулиране на чревната моторика. ѕрез пърите дни след операци€та дажбата не тр€бва да съдържа концентрирани фуражи.

ѕрогноза

ѕри д€сната дислокаци€, изгледите за успех са значително по-малки в сравнение с л€вата дислокаци€ на търбуха. —поред данни на REBHUN при хирургическа интервенци€ след 24 час изгледите за успех са под 50%, а след 48-€ час те са много лоши. —ледната находка е свързана с особенно лоша прогноза Ц сърдечна честота значително над 100, съдържание на хлоридите в серума под 80 mmol/l, загуба на аниони над 30 mmol/l, тъмно оцвет€ване на сирищника, когато обратното реторзиране не е възможно без пунктиране или дори без отвар€не, следоперативна атони€.

ѕонасто€щем се знае малко за реперфузионната възможност при говедото. Ќай-важните компликации, които влошават изгледите за успех са увреждане на n. vagus и тромбози на кръвоносните съдове. “ъй като н€кои от посочените увреждани€ се манифестират след н€колко дни, добра прогноза би могла да се даде едва след 4-€ ден след операци€та. ”величаващи€т се обем на корема, намал€ването на апетита и дефекирането, както и брадикарди€та говорат за възникването на една необратима функционална стеноза.

«а по-детайлно представ€не на проблема Ц очаквайте продължение ! 

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 21 –Ь–∞—А—В 2013 19:48
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є