«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2012 19:49

ѕрието е, че животните са мръсни следствие немарливост от страна на фермера, лоши грижи и недостатъчна хигиена. ћакар че те сами газ€т до колене в калта, всъщност това те го прав€т по принуда ! ≈дин проблем представл€ващ не само естетически недостатък !

»звестни са хигиенните навици на животните, базирани не само на вродени инстинкти, а също така на индивидуални особености и придобити рефлекси. ¬ това отношение биха могли да се приведат и н€кои примери. ќказва се, че въпреки н€кои свои диви желани€ да се ров€т в пръстта и калта, в същността си свинете са едни културни животни. Ќе случайно, все по-попул€рно става отглеждането им като домашни любимци. “е винаги използват само едини€т край на помещението като ДтоалетнаФ. » не само това.  равите търс€т автоматичните четки с хигиенна цел, попаднали на открити и просторни терени част от животните се търкал€т с охота, освобождавайки се по този начин от натрупаните нечистотии при оборното отглеждане. —ъщото важи за птиците, еднокопитните, добре познати са хигиенните навици на котките и кучетата в домовете.

¬същност откъде идва замърсеността. ‘акторите водещи до влошена хигиена са разнообразни Ц повишена влажност, пренаселеност и технологи€ на отглеждане (групово), нередовно почистване, неправилно оборудване на помещени€та, сезон, хранителна база и режим, лоша организаци€ на труда, определени физиологични състо€ни€ или болестни процеси и др. Ќе всички са еднозначни и равностойни по значимост. —ъщо така въздействието на н€колко фактора може да е комплексно. “ака например по отношение на пренаселеността, повечето животновъди считат, че при използване на решетъчен под, единствено при поддържане на максимална гъстота и населеност, фекалите и отпадъците пропадат през цепнатините на пода. ¬ останалите случаи, гол€ма част от т€х просто се задържат на повърхността. »ли пък при подрастващите телета - най-силно замърсени са онези, отглеждани в групите след отбиване (спиране на млекозаместителите). «амърсеността е в т€сна зависимост от свободната единица площ за животно. ѕовърхността на изпар€ване за вс€ко животно и системата на вентилаци€ в обора играе съществена рол€. ѕродължителното поддържане на висока влажност води до повишаване на амон€чните емисии във въздуха. “ова обаче зависи и от микроклимата и консистенци€та на фекалите.  олкото е по-влажен пода, толкова по-лесно и по-здраво се захваща мръсоти€та върху космите и по-негативно е въздействието й върху кожата.

ќсновен критерий за хигиенни€ статус на животните е състо€нието на кожата и космената покривка. Ќер€дко върху повърхността се образуват десетки фитили и висулки от засъхнала фекална маса и пон€кога размера на този вид нечистотии може дори да прикрие действителни€ облик на индивида.  ожата е влажна с отблъскваща миризма, нер€дко с болестни промени по не€.

≈дно от основните изисквани€ при отглеждане на животните е гарантиране на определено ниво на хигиена, което обаче не винаги е евтино и лесно достижимо. ¬ъпреки всичко, защо инвестициите в тази насока, макар е немалки се връщат двойно, дори тройно !? ƒа видим, какви са последстви€та за животните при силно занижена хигиена ? Ќай-общо нечистите животни са по-нископродуктивни, по-болни и по-нещастни !

Ќа първо м€сто, мръсоти€та провокира стрес. ќсобено чувствителни в това отношение са козите. ќтглеждани в нехигиенични помещени€, те просто не са същите. ѕро€в€ват отчужденост, агресивност една към друга, намалена подвижност, отблъскват се от фуражите, приемат променливо и недостатъчно количество храни, което е вече с реални последстви€ за фермера.

ѕри повишена влажност, консистенци€та на фекалиите е течна, във въздуха има много вредни емисии и кожата на отглежданите в такива помещени€ животни е увредена, удебелена, т€ не диша, подсечена е, с рани и екземи. ѕосочените нарушени€ биха могли да превърнат във входна врата за различни микроорганизми, които да проникнат в кръвообращението и от там да доведат до общи системни забол€вани€. √ангренозни€т (черни€т) мастит е типичен пример в това отношение Ц възниква в случаи когато влажността в помещени€та е висока и кожата се размеква и мацерира. Ќещо друго много важно Ц дебели€ и тъмен слой нечистотии може да се превърне в бариера, прикриваща различни изменени€ характерни за н€кои забол€вани€, особено заразни Ц мехурчета, пъпки, зачерв€вани€, което затрудн€ва своевременното разкриване на новозаболелите.

 огато животните са мръсни, получаваната от т€х продукци€ е също е засегната. ¬ особена сила това важи за мл€кото, където риска от попадане на нечистотии (косми, фекали и урина) е най-гол€м. Ќекачествената продукци€ е не само с по-ниска себестойност, но т€ крие рискове за здравето на човек. ћеханичното, физичното биохимичното и биологичното въздействие върху крайни€ консуматор е неизбежно.

—илно замърсените животни са неатрактивни, те са така да се каже недолюбвани от всички, обслужват се по-трудно, по-непри€тно, като това би могло да предизвика допълнителни негативни емоции и демотиваци€ у персонала не само по време на работа, но и след това. ≈дна от предпоставките за добрата производителност на труда е удовлетвореността от работата. ‘актор с еднаква тежест и значение за всички в една ферма.

ѕредставете си, гости или клиенти на посещение във вашата ферма или  предпри€тие. ¬печатлението им би било крайно негативно, ако отглежданите питомци, дори и породисти, са мръсни и в неугледно състо€ние. ƒа не говорим за търговците, те обезателно биха свалили доста от предлаганата цена и биха имали сериозни аргументи за това. “ака че би могло да се обобщи Ц неподдържаните животни са с трудна реализаци€ на пазара и много по-ниска стойност !

» макар последно в списъка, не по-маловажно по значимост от останалите обсто€телство е състо€нието на животните като субекти. Ќовите дадености и настройки в обществото все повече изискват отглеждането им да се обвърже и съчетае със съответните предписани€ и норми гарантиращи т€хното благополучие и защита.

» нещо много важно, обществото не само иска, то вече изисква това, чрез съответни законови разпоредби !

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є