«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2012 19:56

ƒо ц€лостното реализиране на едно инвестиционно намерение съществуват много етапи и стъпки. Ќай-важните от т€х са възникване на самата иде€, осигур€ване на финансиране, изготв€не на проект, постро€ване и експлоатаци€ на обекта. » това е една малка част от цели€ процес ! –аботата по осъществ€ването му се извършва най-добре от хората, за които т€ е призвание, съдба, притежаващи не само необходими€ опит и умени€, но и нужните познани€ !

 ак се прав€т нещата у нас, така както тр€бва или.... ? –азбира се на този въпрос не може да се отговори еднозначно. Ќо, да започнем отначало !

ќще на ниво намерени€, при плануване на бъдещите начинани€, никога не тр€бва да се следват сл€по чужди модели. Ќеобходима е оценка на конкретните услови€, съобразно всички реалности и обсто€телства. ƒа се има предвид, че не е възможна успешна работа без индивидуални решени€, изискващи творчески подход.

√решката, ко€то допускат част от фермерите у нас е сл€пото копиране и имитиране на чужди модели. “о води след себе си до редица проблеми от най-различно естество. Ќе тр€бва да забрав€ме нито за миг, че ние живеем в Ѕългари€ ! Ќещото което винаги присъства в нас, което за добро или за зло никога не пасва 100% дори и на най-добрите вносни рецепти. Ўаблонното имитиране изисква пълно възпроизвеждане на една друга действителност, което на практика е невъзможно. “оест, ние тр€бва да се учим от успеха на други€, но задължително се нуждаем от потенциала не само да копираме, но и да овлад€ваме по наш собствен начин непознати за този други€, проблеми и дадености.

Ќа противоположни€ полюс са онези, които не възприемат нищо ново. “ази категори€ фермери и животновъди са консервативни, твърдо убедени в малкото което зна€т и могат, предавано от поколение на поколение в продължение на столети€. Ќе е изключено обаче, гол€ма част от познани€та им да е продукт на грешно анализиран опит, пречупени през собствената призма истини. Ќа фона на днешните реалности, със сво€та непреклонност и упоритост те представл€ват по-скоро пречка за прогреса, отколкото ценен експонат от миналото.

«а изисквани€та, на които тр€бва да отговар€ една кравеферма, са написани книги. ѕо-гол€мата част от изисквани€та са заложени още в проектната документаци€ на всеки обект и са важна предпоставка не само за ефективност, но и за законност. “ака вс€ка технологи€ на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, обзавеждане и експлоатаци€.

„есто, вниманието е съсредоточено единствено към конструктивните и пространствени решени€, като други важни елементи включени в производствени€ процес неоправдано остават на заден план и се забрав€т. ѕо-късно обаче, те напомн€т за себе си. “огава когато н€ма връщане назад. ¬секи един животновъден обект представл€ва една отворена система, състо€ща се сгради, оборудване, обзавеждане, самите животни и разбира се хората които управл€ват, работ€т и не само поддържат тази система жива, но € прав€т способна да оцел€ва !

Ѕез претенции за изчерпателност на ¬ашето внимание представ€м н€кои фактори и услови€, които са от гол€мо значение и винаги тр€бва да се имат предвид при проектиране и експлоатаци€ на една кравеферма.

ѕри определ€не на местонахождението и избора на терен за постро€ване на ферма, отговорете на следните въпроси Д«ащо, никой до този момент не е положил дори керемида ? ƒали това е просто случайност или предвиденото м€сто притежава н€кои скрити недостатъци ?Ф ѕреди хил€долети€ древните градове са построени там където услови€та за живот и поминък са най-подход€щи. Ќе е напълно известен начина по който нашите предци определ€т къде точно да се извърши първата копка. Ѕезспорно обаче набел€заните за тази цел райони са изключително удачни, запазили и до ден днешен сво€та непреходност ! јко теренът представл€ва бивша, вече разрушена ферма или такава, ко€то тр€бва да се ремонтира основно, да се изнамер€т причините довели до нейни€ крах. ѕон€кога истинските може да не са чак толкова очевидни.

“ака че Дналичието на евтино празно пространствоФ в никакъв случай не би могло да бъде единствен аргумент при избор на район в който да бъде построена една кравеферма. –исковете в тази насока изискват изключително внимание !

ѕрави се детайлно преценка на микроклимат, релеф, почви, преобладаващите ветрове.  равите неминуемо влизат в контакт с околната среда, дори ако насел€ват и най-модерни сгради. ѕрез различните сезони определени климатични фактори оказват своето вредното въздействие върху животните. ѕример в това отношение са есенните и зимните мъгли, силните ледени ветрове, а така също и продължителните летните жеги. Ќе тр€бва да се забрав€ също, че пресечените терени, стръмните планинските пол€ни и пътеки са крайно неудачни за н€кои културни породи крави. Ќиските райони с глинести неотцедливи почви създават предпоставки за ДнаводнениеФ при всеки по-гол€м дъжд.  равите газ€т до колени в калта и нищо не може да се направи.

ѕри проектирането, изграждането и най-вече функционирането на фермата тр€бва да спазва един важен принцип Ц висока степен на самосто€телност, изолираност и ниска конфликтност. Ќай-удобно е, ако животновъдните обекти са достатъчно отдалечени от хотели, курорти, вили, увеселителни заведени€, жилищни сгради и други подобни. ¬ противен случай биха могли да възникнат неразрешими противоречи€ със съседите ! » ако се стигне до съд, резултатът никога не е в полза на животновъда. » нещо друго. »ма райони, където вс€каква стопанска дейност е просто обречена Ц непрекъснати набези от крадци, крайна агресивност и нетърпимост от страна на местното население. ƒори и най-малко съмнение за заплахи от такъв род, прав€т невъзможно вс€ко едно начинание

ƒруг болезнен проблем, който ще придобива все по-гол€мо значение това са отпадъците и тора. ƒискусиите в обществото достигнаха своебразен връх, когато като най-важен замърсител на атмосферата бе посочена кравата. ¬ тази връзка тр€бва да се инвестира в технологии за биологично разграждане на тора. ќбсто€телство, което тр€бва да се превърне в добре осъзната  необходимост.

ќбикновено се приема, че прекомерната отдалеченост от населени места е неблагопри€тен фактор. ƒостигането до пазарите тогава излиза по-скъпо. ‘ермите намиращи с в така наречени€ Дмлечен по€сФ, около големите градове са най-облагодетелствани, но терените и имотите там са на най-високи цени. ѕредимството на усамотените и изолирани места е, че те се зас€гат по-трудно от инфекциозните болести.

Ќе може да се работи пълноценно без добре изграден път до сами€ животновъден обект. ћакар и скъпа тази инвестици€ е желана и предостав€ много предимства. ƒо много ферми у нас се стига трудно - по стръмни, разбити, опасни, тесни, осе€ни с неравности и издълбани от пороите €ми и канали, случайно създадени маршрути. “ова е свързано с ежедневни неудобства. “ехниката и превозните средства се амортизират по-бързо, да не говорим, че при неблагопри€тни метеорологични услови€ фермата става недостъпна. ≈дно незаслужено наказание за всички.

—ъвременната работата, технологии и бит са немислими без сигурни източници на електричество и вода. јко липсата на ток е честа Ц фермата автоматично се превръща в тип ДсредновековенФ, а без вода т€ просто престава да съществува. »звод Ц да се предвид€т резервоари за вода и генератор на електрически ток !

Ќе без значение е, на какво ще се залага - модерна техника, най-нови технологии или поостар€лата класика, каква стратеги€ ще се поддържа. Ќе винаги в конкретни€ случай, най-новото е най-съвършено и удачно. “о изисква сериозни инвестиции и адекватна компетентна поддръжка, а т€ е в зависимост от персонала. » стигаме до най-важни€ фактор Ц човек. ќгромен проблем е намирането на качествени гледачи-животновъди. Ќе е тайна, че трудът им е крайно неатрактивен и тежък. »зискват се не само основни познани€, но и умени€ за работа и обноски с животни. Ѕъдещето принадлежи на високата механизаци€, оборудване, дори компютъризаци€, за сметка на поЦмалкото персонал, който обаче тр€бва да е по-качествен и технически много грамотен. ¬ъзможно ли е постигането на това у нас е отделен въпрос ?

ќт избора на технологи€та завис€т дребни на пръв поглед детайли от обзавеждането.  огато животните прекарват на пасището почти ц€л ден, изисквани€та за под и подово покритие не са толкова строги. ѕри оборен режим (свободно боксово) на отглеждане, са задължителни меките гумени покрити€, Двкарващи ливадата във ферматаФ. ќбсто€телство налагащо допълнителни инвестиционни разходи, които обаче ще възвърнат многократно.

¬секи иска, животните му да са здрави и високопродуктивни. “ова са услови€та без които не може да има ефективност ! ¬се още открит остава въпроса: може ли високата продуктивност да се съчетае с добър здравен статус и гол€ма експлоатационна продължителност ? Ќе са ли взаимно изключващи се тези пон€ти€. ћоже ли да се  намери баланс ! ясно е, че живот за 2 или 3 лактации не оправдават разходите свързани със създаването на една млечна крава.

—тигаме до другата ДподробностФ Ц самите животни ! ќткъде ще бъдат доставени те, какви породи ще бъдат предпочетени ? ¬сичко това стои в т€сна връзка с технологи€, оборудване и обзавеждане. »звестно е, че вносните крави са високопродуктивни, но те се заплождат по-трудно и експлоатационни€ им живот е неприемливо къс. Ѕългарските породи, отглеждани с десетилети€ у нас, също може да са високопродуктивни. ”довлетворителната им млечност е съчетана с умерена устойчивост към неблагопри€тните услови€, при съществуващ потенциал за по-дълго използване. ћестните нископродуктивни крави са непретенциозни, лесно се заплождат, експлоатационната им продължителност е гол€ма, но пък дават малко мл€ко. ≈то проблем, чието решение не е никак не е лесно !

ќбезпечаването на самите животни също е въпрос от първостепенно значение ! “очно откъде ще се закуп€т кравите, как ще бъдат избрани, какъв ще е техни€ произход. ѕри решаване му най-много тр€бва да тежи думата на ветеринарните специалисти. ќсновни€т риск при безразборното комплектоване на животни от различни райони е опасността от внос и разпространение на инфекциозни болести, а така също и нееднаквата им пригодност към определената технологи€ на отглеждане. ќт друга страна хомогенността ко€то предлагат закупените от чужбина крави е доста измамна и представл€ва начинание изпълнено с немалък риск. Д„ужденкитеФ са капризни, неустойчиви и често остават безплодни !

—ъвместно специалистите по хранене, ботаниците, зоолозите и ветеринарните лекари извършват подробен анализ на фуражната база ! Ќебезизвестен е факта, че пазарът и икономическата конюнктура са променливи величини. Ќеобходимо е да се предвид€т периоди на недоимък и липса, един вид презастраховка. ќсобено когато финансови€ ресурс е по-ограничен. ∆ивотните тр€бва да се хран€т всеки ден. “е не могат да се заключат в складове и хранилища, в очаквате на по-добри времена. ¬ тази връзка, като тревопасни, кравите могат да карат на зелено за седмица, две и не само. ƒа се прецени, какви са резервите в това отношение. »ма ли ливади в близост на фермата ?  аква е растителността, нейни€ вид, наличие на дървета, гори, водни басейни. “ака например в по-влажните райони пашата е по-продължителна и по-качествена, фуражната база ще е по-добра,  летните жеги н€ма да са толкова страшни. –еките и тресавища обаче създават благопри€тни услови€ за размножаване на междинните гостоприемници на различни паразити - предпоставка за по-широко разпространение на много забол€вани€. ќбратно по-сухите и равнини терени гарантират по-лесен преход и движение на животните, техниката и хората, но съществува риск от прегр€ване през л€тото, при по-продължителни засушавани€ растителността е оскъдна. ѕланинските и полупланинските райони предлагат добър източник на пълноценни треви и билки, но уви за един кратък период от време Ц само през летните месеци.

ѕри проектиране и изграждане на фермите не тр€бва да се забрав€т и такива помещени€ като изолатори, карантинни боксове и др. ќт изключителна важност са ветеринарни€ пункт, аптека, станок (и подвижен в това число), различни фиксатори за животните. Ќер€дко се налагат по-сериозни интервенции, в това число оперативни (цезарово сечение). ÷елесъобразността изисква създаване на удобства - обслужване на пациентите с максимално улеснение за ветеринарни€ лекар и минимална ангажираност на персонал - една предпоставка увеличаваща качеството, производителността и безопасността на труда.

ѕредварително, на ниво проект тр€бва да се мисли и за ветеринарномедицинското обслужване на кравите ! ѕо какъв начин и от кого ще се осъществ€ва то. —ъществуват следните възможности:

- поддържането на щатна бройка(и) за ветеринарен лекар;

- визити по график или ежедневно;

- посещени€ само при нужда плюс задължителните профилактични меропри€ти€.

Ѕи могло да се приеме, че трети€т вариант е нецелесъобразен. “ой е приложим единствено в най-малките ферми. ѕри конкретни€ избор на лекар, тр€бва да се разчита винаги на такива, с доказани опит, познани€ и умени€. Ќай-младите специалисти обикновено се нужда€т от Двъвеждане в матери€таФ. ѕривличането им обаче ще гарантира приемственост, важно условие за добрата кадрова политика.

ясно е, че за изготв€не на проект на кравеферма, е нужен екип от специалисти, работещи в различни области и направлени€, чи€то компетентност ще се допълва взаимно. —амата й експлоатаци€ представл€ва динамичен производствен процес. ≈фективността от работата би могла да се запази за десетилети€, ако конкретните предвидени в плана предписани€ и норми се комбинират с творчески решени€ и иновации. —ъществуващите на пръв поглед противоречи€, намират своето решение при един комплексен и взамнообвързан анализ на действащите фактори, без готови рецепти. «а последното също е нужен екип !

–азбира се, всичко това е актуално, когато се разчита на реализаци€ на продукци€та, от което ще се получат пари и генерират печалби, а не когато всичко ще бъда за .....оправдаване на парите !  оето е нещо съвсем друго !

ќстав€м без отговор поставени€ в началото на насто€щи€ материал въпрос Ц  ак се прав€т нещата у нас, така както тр€бва или... ?

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є